Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. PROMETEU

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és identificar i donar suport a grups d'I+D+i d'excel·lència de la Comunitat Valenciana, potenciar-ne la projecció internacional i la transferència de coneixement.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació d'excel·lència dirigits per una o dues persones investigadores principals, que actuaran com a sol·licitants de la subvenció.

  Requeriments

  Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació d'excel·lència dirigits per una o dues persones investigadores principals.
  El grup d'investigació estarà format com a mínim per cinc persones investigadores (sense comptar les persones investigadores principals) amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació, que hauran d'estar en possessió del títol de doctor i en servei actiu.
  Les persones investigadores principals hauran de reunir els següents requisits:
  a) Estar en possessió del títol de doctor.
  b)Tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període de duració de l'ajuda i estar en servei actiu. Quan siguen dos les persones investigadores principals, almenys una d'elles, haurà de tindre vinculació que comprenga tot el període de duració de la subvenció.
  c) Tindre reconeguts, o en el seu cas avaluats positivament, un mínim de tres trams d'avaluació de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per l'AVAP o que la seua producció científica, en el període 2015-2018, tinga un impacte normalitzat de la producció científica igual o superior al 1,5 respecte del valor mundial.
  . La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els següents requisits:
  a) Estar en possessió del títol de doctor i tindre formalitzada amb l'entitat beneficiària o amb un altre centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i estar en servei actiu.
  b) Els membres del grup d'investigació que pertanguen a una entitat diferent a la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. La documentació acreditativa quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat funcionarial, laboral o estatutàriament a aquesta, compte amb aquesta autorització.
  c) El grup d'investigació haurà d'acreditar entre tots els seus membres (excloses les persones investigadores principals) una mitjana de dos trams d'avaluació de l'activitat investigadora reconeguts, o en el seu cas avaluats positivament, per la CNEAI o per l'AVAP. A aquest efecte, acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a 1,3 respecte del valor mig mundial, durant el període 2015-2018 es considerarà equivalent a tindre reconeguts o avaluats positivament dos trams d'activitat investigadora per la CNEAI o per l'AVAP.
  Cap membre del grup, incloent als investigadors principals, podrà pertànyer a més d'un grup del Programa Prometeu en qualsevol de les seues edicions ni formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació i investigadors Júniors ni estar contractat com a personal investigador a l'empara de les subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent-Pla GenT.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran una duració màxima de quatre anys (48 mesos).
  Les subvencions tindran un import màxim de 150.000 euros anuals i la seua quantia es determinarà per a cada projecte en funció del pressupost sol·licitat i del resultat del procés de l'avaluació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les persones o entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII&version=11&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:
  a) Memòria cientificotècnica del projecte, preferentment en anglés.
  b) Currículum de les persones investigadores principals i de la resta dels membres del grup d'investigació.
  c) Historial científic del grup d'investigació en el qual es relacionarà la coherència de la composició del grup en relació amb el projecte a desenvolupar, la trajectòria internacional del grup i la projecció dels doctors formats en el grup.
  d) Pressupost de despeses previstes realitzar per a l'execució del projecte, desglossat per conceptes.
  e) Certificats dels responsables en matèria d'investigació on conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup.
  f) En el supòsit d'acreditar l'Impacte Normalitzat de la producció científica s'haurà d'aportar de cadascun dels investigadors que l'acrediten, la taula resumeixen del seu càlcul de l'IN en la qual haurà de fer-se constar el codi d'identificació d'autor extret de la base de dades internacional (Web of Science WOS o Scopus) amb la finalitat que es puga procedir a la revisió transparent de l'impacte normalitzat acreditat.
  A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la Memòria cientificotècnica del projecte i l'historial científic del grup, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Impresos associats

  Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII&version=11&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció podrà finançar els següents conceptes:
  a) Despeses de contractació de personal. Aquests costos podran referir-se a les següents categories:
  1. Personal investigador predoctoral.
  El contracte laboral es formalitzarà d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
  La duració màxima del contracte amb cada investigador en formació serà de quatre anys.
  La dotació anual per a cadascun dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros per als tres primers anys i de 27.300,00 euros per al quart any i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que hauran de percebre els investigadors en formació durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, s'ajustarà al que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació.
  Les persones seleccionades hauran d'estar admeses en un Programa de doctorat d'una universitat de la Comunitat Valenciana en el moment de la seua contractació.
  2. Personal investigador doctor.
  3. Personal de suport tècnic o administratiu.
  La dotació anual en aquest cas, serà de 19.890,00 euros per a contractes a jornada completa i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que haurà de rebre el personal contractat i que haurà d'indicar-se en cada contracte serà de 15.000 euros bruts anuals a jornada completa. En el cas de formalitzar un contracte a jornada parcial, la dotació anual per a cadascun dels contractes serà proporcional a la jornada laboral realitzada.
  4. A més, també, es podrà finançar, si escau, la indemnització per la finalització d'aquests contractes.

  b) Despeses d'execució i funcionament:
  1. Material fungible. No podrà finançar-se material d'oficina ni accessoris informàtics.
  2. Viatges, manutenció i allotjament de les persones del grup d'investigació. En aquest cas, s'adequaran als límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat. No podran finançar-se estades d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies en una mateixa destinació, raó per la qual si es realitza una estada (més de quinze dies) no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta ajuda.
  3. Viatges, manutenció i allotjament del personal investigador doctor convidat per a participar en el projecte en activitats desenvolupades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sempre que es justifique la participació realitzada que haurà de ser descrita i especificada en els informes de seguiment cientificotècnic. En aquest cas, s'adequaran als límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat
  4. Difusió de les activitats del grup. Seran subvencionables per aquest concepte les inscripcions en congressos i jornades dels membres del grup, del personal de suport a la investigació i del personal contractat amb càrrec al projecte; la pàgina web del grup Prometeu; les publicacions del grup, i les despeses de traducció d'aquestes, en revistes científiques i les quotes per adhesió a associacions especialitzades.
  5. Realització de jornades científiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana directament relacionades amb el projecte Prometeu, incloent la totalitat de les despeses de la jornada: viatges, manutenció, allotjament i impartició de conferències o ponències dels investigadors doctors convidats, i totes les altres despeses subvencionables per aquest apartat que seran els mateixos que els regulats en l'annex XIII d'aquesta resolució, relatiu a l'organització de jornades i congressos, així com la forma de justificació, i sempre que no s'hagen concedit per a aquest mateix concepte, altres ajudes d'aquesta convocatòria. En tot cas, en tota la documentació oficial de les jornades haurà de quedar acreditada el seu finançament per un projecte Prometeu 2021 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
  6. Despeses d'adquisició d'equipament cientificotècnic, incloent programari de caràcter especialitzat i destinat exclusivament a la investigació i que possibilite la utilització adequada de l'equipament adquirit. No podran finançar-se equips informàtics com a ordinadors personals o tauletes, i només excepcionalment es podran finançar equips informàtics quan tinguen unes característiques molt específiques i siguen completament necessaris per a poder desenvolupar el projecte d'investigació, i així s'haja especificat en la memòria cientificotècnica o en un informe de seguiment cientificotècnic o final.
  7. Altres despeses estrictament necessàries per a l'execució del projecte com a treballs de camp, seqüenciació, consultes a bases de dades, microscòpia o similar.
  c) Costos indirectes. Despeses de funcionament de les entitats beneficiàries necessaris per al desenvolupament del projecte fins a un màxim del 5% de l'import de la subvenció concedida per a cada anualitat.
  8. Els membres del grup i el personal de suport a la investigació no podran percebre remuneracions de cap mena per la seua participació en el projecte amb càrrec a aquest.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:
  a) Grup d'Investigació (60%):
  1. Fins a 25 punts: rellevància de l'investigador principal (producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació d'especial rellevància, patents).
  2. Fins a 25 punts: trajectòria investigadora de la resta de membres del grup (producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació d'especial rellevància i patents dels membres del grup).
  3. Fins a 10 punts: coherència en la composició del grup en relació amb el projecte a desenvolupar, trajectòria internacional del grup i projecció dels doctors formats en el grup (lloc de treball actual i publicacions derivades de les seues tesis).
  b) Qualitat i interés cientificotècnic del projecte d'investigació (40%).
  1. Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia.
  2. Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  2. Es concedirà una puntuació addicional del 5% de la puntuació total obtinguda, a aquelles sol·licituds on almenys una de les persones investigadores principals siga dona.
  3. Per a l'avaluació de les sol·licituds, es podrà crear un Comité d'Experts de reconegut prestigi que assessore la comissió avaluadora a aquest efecte.

  Obligacions

  Els grups d'investigació beneficiaris d'aquestes ajudes estan obligats a:
  1. Disposar d'una pàgina web del grup, que haurà de ser actualitzada permanentment, en la qual figurarà el patrocini i el logotip de la Conselleria convocant d'aquestes ajudes i disposar d'un acrònim i d'un logotip per al grup, que també figurarà en la pàgina web.
  2. Presentar còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda, en els quals haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte, en el termini d'un mes des de la seua signatura, així com, de qualsevol modificació que afecte a aquests.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).

  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Ordre 19/2020 d'1 d'octubre

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.