• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. PROMETEU

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és identificar i protegir grups d'I+D+i d'excel·lència de la Comunitat, potenciar -ne la projecció internacional i la transferència de coneixement.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades seran executades per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de posseir el títol de doctor, tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu. Aquesta vinculació haurà de mantindre's durant tot el període de vigència de l'ajuda.
  3. L'investigador principal haurà de reunir els requisits següents:
  a) Estar en possessió del títol de doctor i tindre formalitzada amb l'entitat beneficiària la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral que cobrisca, almenys, el període sol·licitat d'execució del projecte i estar en servei actiu.
  b) Tindre reconeguts, o si escau avaluats positivament, un mínim de tres trams d'avaluació de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per l'AVAP o haver finalitzat com a investigador principal un mínim de tres projectes d'R+D+I amb duració mínima, cadascun, de dos anys del Pla Nacional d'R+D+I o del programa marc de la Unió Europea o que la seua producció científica durant el període 2013-2016 tinga un impacte normalitzat de la producció científica superior a 1,5 respecte del valor mitjà mundial.
  4. La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar en possessió del títol de doctor i tindre formalitzada amb l'entitat beneficiària o amb un altre centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral que cobrisca, almenys, el termini sol·licitat d'execució del projecte i estar en servei actiu.
  b) Els membres del grup d'investigació que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. La documentació acreditativa sobre aquest tema quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat funcionarialment, laboralment o estatutàriament a aquesta compte amb l'esmentada autorització.
  c) El grup d'investigació haurà d'acreditar entre tots els seus membres (exclòs l'investigador principal) una mitjana de dos trams d'avaluació de l'activitat investigadora reconeguts, o si escau avaluats positivament, per la CNEAI o per l'AVAP o de dos projectes d'R+D+I finalitzats com a investigadors principals amb una duració mínima, cadascun, de dos anys, del Pla Nacional d'R+D+I o del programa marc de la Unió Europea. A aquests efectes, acreditar un impacte normalitzat de la producció científica superior a 1,3 respecte del valor mitjà mundial, en el període 2013-2016, o tindre concedit o haver finalitzat com a investigador principal o com a beneficiari a escala individual, un projecte finançat per l'European Research Council (ERC) es considerarà equivalent a tindre reconeguts o avaluats positivament dos trams d'activitat investigadora per la CNEAI o per l'AVAP o dos projectes d'R+D+I finalitzats com a investigadors principals amb duració mínima, cadascun, de dos anys, del Pla Nacional d'R+D+I o del programa marc de la Unió Europea.
  5. Per al càlcul de l'impacte normalitzat de la producció científica es tindran en compte exclusivament els treballs de caràcter primari -articles, revisions de l'estat de l'art i articles o treballs publicats en els anuals de les principals conferències científiques -publicats entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2016 recollits en una de les bases de dades internacionals Web of Science o Scopus. Totes les dades s'extrauran d'una única base de dades internacional i és obligatòria la presentació del codi únic d'autor que apareix en la base de dades triada ( Researcher ID en Web of Science o bé autor ID en Scopus). L'impacte normalitzat es calcularà separadament per a cada any del període de la manera següent:
  1r Se sumaran les cites rebudes pel conjunt dels treballs publicats aqueix any des de la data de publicació fins al moment en què siga realitzada la consulta, i s'obtindrà el quocient d'aquesta suma i el nombre de treballs publicats aqueix any.
  2n El valor resultant es dividirà pel valor de l'impacte mundial en aqueix any corresponent a l'àmbit científic en el qual s'inscriuen els treballs realitzats per l'autor.
  3r L'impacte normalitzat per al període 2013-2016 és la mitjana dels valors obtinguts segons el punt 2n per a cada any, ponderada pel nombre de treballs publicats aqueix any.
  En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport es donarà accés a les dades de l'impacte mundial per àmbit científic a què s'ha fet referència.
  6. Es podrà sol·licitar la incorporació de nous membres al grup que haurà de ser autoritzada per l'òrgan concedent, sempre que es mantinga la mitjana requerida en l'apartat 4 c).
  7. Cap membre del grup podrà pertànyer a més d'un grup del programa Prometeu en qualsevol de les seues edicions ni formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació.
  8. En cas que, durant el període d'execució del projecte la investigadora o investigador principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que recull el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, conformement al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar desenvolupant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà ser autoritzat per l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diferents anualitats no podrà comportar una pròrroga de la duració total del projecte a una altra anualitat diferent de les concedides en la resolució de concessió.
  9. Al llarg de la vigència del projecte d'investigació es podrà sol·licitar la incorporació d'investigadors doctors com a personal de suport a la investigació (PAI) que haurà de ser autoritzada per l'òrgan concedent.
  10. Els requisits, el règim de compatibilitat i la dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al final del termini d'execució de l'actuació.
  11. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualssevol altres requisits exigits al personal investigador participant, i haurà de comunicar qualsevol variació en aquestes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 100.000 euros anuals i la quantia d'aquestes es determinarà per a cada projecte en funció del pressupost que s'hi solicite i del resultat del procés de l'avaluació.

  El pagament de la subvenció corresponent a la segona anualitat i a les següents estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com a l'informe de progrés i seguiment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 26 de setembre al 15 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada huran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació que es requerisca. La sol·licitud s'imprimirà i, amb totes les firmes originals, es presentarà en el lloc i termini que establisca la convocatoria.
  Les sol·licituds es presentaran preferentment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o a qualsevol dels llocs que s'assenyalen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el supòsit que es presente a una oficina de Correus, s'ha de portar en sobre obert perquè es puga segellar i datar l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32, 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria cientificotècnica del projecte en la qual haurà de constar la justificació de les activitats a realitzar amb les despeses previstes en el pressupost del projecte.
  b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.
  c) Historial del grup d'investigació en el qual figuraran els projectes conjunts del grup amb altres centres d'investigació de prestigi internacional i publicacions en els últims tres anys i les propostes dels membres del grup en convocatòries del programa marc d'R+D+I de la Unió Europea (Horitzó 2020) que hagen superat alguna de les fases del procés d'avaluació en els últims cinc anys.
  d) Certificats dels responsables en matèria d'investigació on conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup o els projectes d'R+D+I finalitzats com a investigador principal dins del pla nacional o estatal o del programa marc de la Unió Europea, o els projectes finançats per l'European Research Council (ERC), indicant la referència de cada projecte i la data d'inici i finalització d'aquests.
  e) En el supòsit d'acreditar l'impacte normalitzat de la producció científica s'haurà d'aportar per a cadascun dels investigadors la taula resum del seu càlcul de l'IN en la qual haurà de fer-se constar el codi d'identificació d'autor extret de la base de dades internacional (Web of Science o Scopus) amb la finalitat que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport puga procedir a la revisió transparent de l'impacte normalitzat acreditat.

  Impresos associats

  Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Qualitat cientificotècnica i rellevància del projecte (30 %).
  1) Fins a 15 punts: objectius, impactes esperats i metodologia del projecte.
  2) Fins a 15 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  b) Viabilitat de la proposta: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats que es pretén realitzar, als objectius a aconseguir i al calendari temporal previst per a la seua execució (20 %).
  c) Grup d'Investigació (40 %), valorant-se a aquest efecte:
  c.1) La rellevància de l'investigador principal (producció científica, direcció de projectes d'investigació o la capacitat formativa de personal investigador), fins a 15 punts;
  c.2) lnterdisciplinarietat del grup demostrada a través de projectes conjunts amb altres centres d'investigació de prestigi internacional i publicacions en els últims 3 anys, fins a 10 punts;
  c.3) Trajectòria internacional del grup d'investigació: es valorarà si en els últims cinc anys algun dels seus membres ha presentat propostes en convocatòries del programa marc d'R+D+I de la Unió Europea (Horitzó 2020) que hagen superat alguna de les fases del procés d'avaluació, fins a 15 punts.
  d) Impacte cientificotècnic o internacional de la proposta (10 %).
  2. Es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació d'aquelles sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació i uns altres 5 punts addicionals a aquelles la investigadora principal dels quals siga una dona.

  Obligacions

  Els grups d'investigació beneficiaris d'aquestes ajudes estan obligats a:
  1. Disposar d'una pàgina web del grup, que s'haurà d'actualitzar permanentment, en la qual figurarà el patrocini i el logotip de la conselleria convocant d'aquestes ajudes, i disposar d'un acrònim i d'un logotip per al grup, que també figurarà en la pàgina web.
  2. Presentar còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda en el termini d'un mes des de la signatura d'aquests, en què haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte, així com qualsevol modificació que els afecte.
  3. Sol·licitar autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diversos conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % respecte del pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).

  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.