Detall de Procediment

Subvencions Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. PROMETEU

Codi SIA: 211704
Codi GUC: 16376
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions amb la finalitat d'identificar i ajudar grups d'R+D+I d'excel·lència de la Comunitat Valenciana, potenciar-ne la projecció internacional i la transferència de coneixement

Requisits

Requisits

Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una o dues persones investigadores principals, que actuaran com a sol·licitants de la subvenció. El grup d'investigació estarà format com a mínim per cinc persones investigadores (sense comptar les persones investigadores principals) amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació, que hauran d'estar en possessió del títol de doctor i en servei actiu. Les persones investigadores principals hauran de reunir els següents requisits: a) Estar en possessió del títol de doctor. b) Tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període de duració de l'ajuda i estar en servei actiu. Quan siguen dos les persones investigadores principals, almenys una d'elles, haurà de tindre vinculació que comprenga tot el període de duració de la subvenció. La signatura electrònica de la sol·licitud presentada per la persona que ostente la representació legal de l'entitat sol·licitant implicarà la veracitat del compliment del requisit de vinculació i el compromís de l'entitat de mantindre aquesta vinculació des de la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds fins que finalitze el període d'execució de la subvenció. c) Tindre reconeguts, o si és el cas avaluats positivament, un mínim de tres trams d'avaluació de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (*CNEAI) o per la *AVAP o que la seua producció científica, en el període 2018-2021, tinga un impacte normalitzat de la producció científica igual o superior al 1,5 respecte del valor mundial. La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els següents requisits: a) Estar en possessió del títol de doctor i tindre formalitzada amb l'entitat beneficiària o amb un altre centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i estar en servei actiu. b) Els membres del grup d'investigació que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. La documentació acreditativa quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat funcionarial, laboral o estatutàriament a esta, compte amb aquesta autorització. c) El grup d'investigació haurà d'acreditar entre tots els seus membres (excloses les persones investigadores principals) una mitjana de dos trams d'avaluació de l'activitat investigadora reconeguts, o si és el cas avaluats positivament, per la CNEAI o per la AVAP. A aquest efecte, acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a 1,3 respecte del valor mig mundial, durant el període 2018-2021 es considerarà equivalent a tindre reconeguts o avaluats positivament dos trams d'activitat investigadora per la CNEAI o per la *AVAP.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un o dos investigadors principals, que actuaran com a sol·licitants de la subvenció.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

La sol·licitud haurà d'incloure la documentació següent: a) La memòria cientificotècnica del projecte, preferentment en anglés. b) El currículum dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació. c) L'historial científic del grup d'investigació, en què es relacionarà la coherència de la composició del grup amb relació al projecte que cal desenvolupar, la trajectòria internacional del grup i la projecció dels doctors formats en el grup. d) Els certificats dels responsables en matèria d'investigació en què conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup o el full de serveis en què consten els trams reconeguts signat per l'òrgan competent. e) En el supòsit d'acreditar l'impacte normalitzat de la producció científica, s'haurà d'aportar de cada un dels investigadors que l'acrediten, la taula resum del seu càlcul de l'IN, en què haurà de fer-se constar el codi d'identificació d'autor extret de la base de dades internacionals (Web of Science WOS o Scopus) a fi que es puga revisar, de manera transparent, l'impacte normalitzat acreditat. En el cas de modificació del període de referència per atenció de fill/a haurà de presentar-se, a més junt amb la taula, un document acreditatiu respecte d'això. A efectes del que disposa l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria cientificotècnica del projecte i l'historial científic del grup, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Grup d'investigació (60 %): 1. Fins a 25 punts: rellevància de l'investigador principal (producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació d'especial rellevància, patents). 2. Fins a 25 punts: trajectòria investigadora de la resta de membres del grup (producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació d'especial rellevància i patents dels membres del grup). 3. Fins a 10 punts: coherència en la composició del grup amb relació al projecte que cal desenvolupar, trajectòria internacional del grup i projecció dels doctors formats en el grup (lloc de treball actual i publicacions derivades de les seues tesis). b) Qualitat i interés cientificotècnic del projecte d'investigació (40 %): 1. Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia. 2. Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació. 2. Es concedirà una puntuació addicional del 5 % de la puntuació total obtinguda a les sol·licituds en què almenys un dels investigadors principals siga dona. 3. Per a avaluar les sol·licituds, es podrà crear un comité d'experts de prestigi reconegut que assessore la comissió avaluadora a aquest efecte.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

Els grups d'investigació beneficiaris d'aquestes ajudes estan obligats a: 1. Disposar d'una pàgina web del grup, que haurà d'actualitzar-se permanentment, en la qual haurà de figurar el patrocini i el logotip de la conselleria convocant d'aquestes ajudes i disposar d'un acrònim i d'un logotip per al grup, que també haurà de figurar en la pàgina web. 2. Presentar una còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda, en què haurà de constar expressament el seu finançament pel projecte Prometeu, en el termini d'un mes des de la signatura, així com de qualsevol modificació que els afecte.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les subvencions tindran una duració màxima de quatre anys (48 mesos). Les subvencions tindran un import màxim de 150.000 euros anuals i la seua quantia es determinarà per a cada projecte en funció del pressupost sol·licitat i del resultat del procés de l'avaluació.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que serà notificat als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació, pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions del Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència per a l'exercici 2024 (CIPROM 2023), presentades a l'empara de la resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Termini

Termini

Disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).