Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. PROMETEU

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és identificar i donar suport a grups d'I+D+i d'excel·lència de la Comunitat Valenciana, potenciar-ne la projecció internacional i la transferència de coneixement.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de posseir el títol de doctor, tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu. Aquesta vinculació haurà de mantindre's durant tot el període de vigència de l'ajuda.
  3. L'investigador principal haurà de reunir els següents requisits:
  a) Estar en possessió del títol de doctor i tindre'n formalitzada amb l'entitat beneficiària la vinculació funcionarial, estatutària o laboral que cobrisca, almenys, el període sol·licitat d'execució del projecte i estar en servei actiu.
  b) Tindre reconeguts, o si escau avaluats positivament, un mínim de tres trams d'avaluació de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per l'AVAP o haver acabat com a investigador principal un mínim de tres projectes d'I+D+i amb durada mínima, cada projecte, de dos anys del Pla estatal d'I+D+i o del programa marc de la Unió Europea o que la producció científica d'aquest, durant el període 2014-2017, tinga un impacte normalitzat de la producció científica superior a 1,5 respecte del valor mitjà mundial.
  4. La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar en possessió del títol de doctor i tindre'n formalitzada amb l'entitat beneficiària o amb un altre centre d'investigació la vinculació funcionarial, estatutària o laboral que cobrisca, almenys, el termini sol·licitat d'execució del projecte i estar en servei actiu.
  b) Els membres del grup d'investigació que pertanguen a una entitat diferent a la beneficiària hauran de tindre l'autorització expressa de l'entitat a què pertanguen. La documentació acreditativa quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat funcionarialment, laboralment o estatutàriament a aquesta tinga aquesta autorització.
  c) El grup d'investigació haurà d'acreditar entre tots els membres que el formen (excepte l'investigador principal) una mitjana de dos trams d'avaluació de l'activitat investigadora reconeguts, o si escau avaluats positivament, per la CNEAI o per l'AVAP o de dos projectes d'I+D+i acabats com a investigadors principals amb durada mínima, cada projecte, de dos anys, del Pla estatal d'I+D+i o del programa marc de la Unió Europea. A aquest efecte, caldrà acreditar un impacte normalitzat de la producció científica superior a 1,3 respecte del valor mitjà mundial, en el període 2014-2017, o tindre concedit o haver acabat com a investigador principal o com a beneficiari individual, un projecte finançat pel European Research Council (ERC) es considerarà equivalent a tindre reconeguts o avaluats positivament dos trams d'activitat investigadora per la CNEAI o per l'AVAP o dos projectes d'I+D+i acabats com a investigadors principals amb durada mínima, cada projecte, de dos anys, del Pla estatal d'I+D+i o del programa marc de la Unió Europea.
  5. Per al càlcul de l'impacte normalitzat de la producció científica es tindran en compte exclusivament els treballs de caràcter primari -articles, revisions de l'estat de l'art i articles o treballs publicats en els annals de les principals conferències científiques- publicats entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2017 recollits en una de les bases de dades internacionals Web of Science o Scopus. En qualsevol cas, tots els membres d'un mateix grup que decidisquen demostrar un impacte normalitzat han d'extraure les dades d'una única base de dades de caràcter internacional, a triar entre SCOPUS o WOS. Solament es considerarà aquelles persones investigadores que hagen publicat treballs en almenys tres dels quatre anys d'aquest període.
  El càlcul es farà individualment. Totes les dades per al càlcul s'extrauran d'una única base de dades internacional i és obligatori la presentació del codi únic d'autor que apareix en la base de dades triada (Researcher ID en Web of Science o bé autor ID en Scopus). L'impacte normalitzat es calcularà separadament per a cada any del període de la manera següent:
  1r. Se sumaran les cites rebudes pel conjunt dels treballs publicats aquest any des de la data de publicació fins al moment en què siga feta la consulta, i s'obtindrà el quocient d'aquesta suma i el nombre de treballs publicats en aquest any.
  2n. El valor que resulte es dividirà pel valor de l'impacte mundial en aquest any corresponent a l'àmbit científic en què s'inscriuen els treballs fets per l'autor.
  3r. L'impacte normalitzat per al període 2014-2017 és la mitjana dels valors obtinguts d'acord amb el punt 2n per a cada any, ponderada pel nombre de treballs publicats aquest any.
  En la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital es donarà accés a les dades de l'impacte mundial per àmbit científic a què s'ha fet referència.
  6. Es podrà sol·licitar la incorporació de nous membres al grup que haurà de ser autoritzada per l'òrgan concedent, sempre que es mantinga la mitjana requerida en l'apartat 4c.
  7. Cap membre del grup podrà pertànyer a més d'un grup del Programa Prometeu en qualsevol de les edicions ni formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació.
  8. En cas que, durant el període d'execució del projecte la persona investigadora principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conforme a les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar desenvolupant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà ser autoritzat per l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diferents anualitats no podrà comportar una pròrroga de la durada total del projecte a una altra anualitat diferent de les concedides en la resolució de concessió.
  9. Al llarg de la vigència del projecte d'investigació es podrà sol·licitar la incorporació d'investigadors doctors amb vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb un centre d'investigació i en servei actiu, com a personal de suport a la investigació (PAI) que haurà de ser autoritzada per l'òrgan concedent.
  10. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la data final del termini d'execució de l'actuació.
  11. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i haurà de comunicar qualsevol variació en aquestes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 100.000 euros anuals i la quantia d'aquestes es determinarà per a cada projecte en funció del pressupost que s'hi solicite i del resultat del procés de l'avaluació.

  El pagament de la subvenció corresponent a la segona anualitat i a les següents estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com a l'informe de progrés i seguiment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607, de 06/08/19)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada remetran telemàticament la sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i s'ha de presentar, amb totes les signatures originals, als llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
  LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII-SF&version=10&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria cientificotècnica del projecte en què haurà de constar la justificació de les activitats que cal dur a terme amb les despeses previstes en el pressupost del projecte.
  b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.
  c) Historial del grup d'investigació en el qual es detallen els projectes conjunts del grup amb altres centres d'investigació de prestigi internacional i publicacions en els últims tres anys i les propostes dels membres del grup en convocatòries del programa marc d'I+D+i de la Unió Europea (Horitzó 2020) que hagen superat alguna de les fases del procés d'avaluació en els últims cinc anys.
  d) Certificats dels responsables en matèria d'investigació en què conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup o els projectes d'I+D+i acabats com a investigador principal dins del Pla nacional o estatal o del programa marc de la unió Europea, o els projectes finançats pel European Research Council (ERC), on s'indique la referència de cada projecte i la data d'inici i finalització.
  e) En el supòsit d'acreditar l'impacte normalitzat de la producció científica s'haurà d'aportar per a cada investigador la taula resum del càlcul de l'IN en la qual haurà de fer-se constar el codi d'identificació d'autor extret de la base de dades internacional (Web of Science o Scopus) amb la finalitat que es puga procedir a la revisió transparent de l'impacte normalitzat acreditat.

  Impresos associats

  Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a dur a terme les propostes de cada fase comptable que siguen pertinents per tal d'executar-la.
  2. Si la documentació que s'aporta és incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció d'aquesta per la persona interessada, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, i es declararà que desisteixen per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena, no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'ha presentat.
  4. Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII-SF&version=10&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROMETEOII&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16376

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a donar suport a grups d'I+D+i d'excel·lència de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat, podeu accedir a la versió sense certificat:

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que cal annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-ho tot telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Es justificarà l'ús de la subvenció concedida mitjançant el compliment de les normes de seguiment cientificotècnic.
  Per a fer-ho, juntament amb la justificació econòmica de cada anualitat, es presentarà un informe de progrés i seguiment i un informe final en l'última anualitat.
  Hauran d'incloure els aspectes següents: desenvolupament de les activitats; compliment d'objectius proposats en l'actuació, així com l'impacte dels resultats obtinguts evidenciats, entre altres, mitjançant la difusió de resultats en publicacions, en revistes científiques, en llibres, en presentacions en congressos, en accions de transferència, en patents, en internacionalització de les activitats, en col·laboracions amb grups nacionals internacionals i, si escau, en la formació del personal investigador.
  2. L'informe corresponent a la segona i tercera anualitat podrà ser objecte d'una avaluació de seguiment, que en el cas de no obtindre una qualificació suficient, podria comportar la finalització anticipada, així com al reintegrament total o parcial de la subvenció concedida en el cas que s'haja produït el cobrament anticipat.
  3. Addicionalment, un any després de la finalització del projecte, hauran de presentar una memòria amb les accions dutes a terme i els resultats durant tot el període d'execució del projecte. La memòria servirà per a fer l'avaluació 'ex post' del projecte.
  4. Els centres beneficiaris presentaran una còpia de les nòmines i dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta subvenció, en els quals haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Qualitat cientificotècnica i rellevància del projecte (30 %).
  1) Fins a 15 punts: objectius, impactes esperats i metodologia del projecte.
  2) Fins a 15 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  b) Viabilitat de la proposta: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats que es pretén realitzar, als objectius a aconseguir i al calendari temporal previst per a la seua execució (20 %).
  c) Grup d'investigació (40 %), i aquest efecte es valorarà:
  c.1) La rellevància de l'investigador principal (producció científica, direcció de projectes d'investigació o la capacitat formativa de personal investigador), fins a 15 punts;
  c.2) lnterdisciplinarietat del grup demostrada a través de projectes conjunts amb altres centres d'investigació de prestigi internacional i publicacions en els últims 3 anys, fins a 10 punts;
  c.3) Trajectòria internacional del grup d'investigació: es valorarà si en els últims cinc anys algun dels seus membres ha presentat propostes en convocatòries del programa marc d'R+D+I de la Unió Europea (Horitzó 2020) que hagen superat alguna de les fases del procés d'avaluació, fins a 15 punts.
  d) Impacte cientificotècnic o internacional de la proposta (10 %).
  2. Es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació d'aquelles sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació i uns altres 5 punts addicionals a aquelles la investigadora principal dels quals siga una dona.

  Obligacions

  Els grups d'investigació beneficiaris d'aquestes ajudes estan obligats a:
  1. Disposar d'una pàgina web del grup, que s'haurà d'actualitzar permanentment, en la qual figurarà el patrocini i el logotip de la conselleria convocant d'aquestes ajudes, i disposar d'un acrònim i d'un logotip per al grup, que també figurarà en la pàgina web.
  2. Presentar còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda en el termini d'un mes des de la signatura d'aquests, en què haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte, així com qualsevol modificació que els afecte.
  3. Sol·licitar autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diversos conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % respecte del pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016 de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.