• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.

  Objecte del tràmit

  Les persones participants que superen els mòduls formatius de la prova obtindran de forma directa el títol de Graduat en Educació Secundària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l'any 2020.

  Inici
 • Taxes

  No es requereix pagament de taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Convocatòries i terminis d'inscripció:

  Durant l'any 2020 hi ha previstes dues convocatòries: una primera, a realitzar el dia 24 de gener de 2020, i una segona, el dia 29 de maig de 2020.
  Els tràmits associats a la sol·licitud d'inscripció en aquestes proves s'han de formalitzar:
  - 1a convocatòria: del 30 de setembre de 2019 al 31 d'octubre de 2019, ambdós inclosos.
  - 2a convocatòria: del 2 de març de 2020 al 3 d'abril de 2020, ambdós inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Informació general

  La sol·licitud d'inscripció en la prova, dins la qual estan incloses les caselles d'adaptacions necessàries per a la realització de la prova per raó de discapacitat, de convalidació de mòduls de la prova i de declaració responsable per a la sol·licitud de l'exempció del mòdul de Valencià, s'ha de lliurar, junt a tota aquella altra documentació a aportar, dins el termini en què estiga obert el període d'inscripció.

  Procediment d'inscripció i lliurament de sol·licituds
  1) La inscripció preveu dues fases: una primera de caràcter electrònic, en què cal reomplir la sol·licitud d'inscripció, fer-ne una còpia, imprimir-la i enviar-la, procediment que es realitza des de la pestanya Tramitar telemàticament, que apareix a la part superior d'aquesta pàgina; i una segona de presentació de la documentació, d'acord amb les instruccions que es descriuen a l'apartat següent.

  Enllaç per a l'accés a la sol·licitud d'inscripció electrònica:
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

  A fi que que les persones interessades que no disposen de la connexió necessària puguen efectuar la part electrònica de la inscripció, els centres públics de formació de persones adultes de la Generalitat Valenciana tenen a l'abast, dins l'horari general de funcionament, un espai proveït d'ordinador amb connexió a Internet.
  Cas de tindre problemes en la generació telemàtica del tràmit, la persona sol·licitant ha de remetre un correu a l'adreça electrònica següent: generalitat_en_red@gva.es.
  Recordeu que l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'inscripció a la prova no suposa, en cap cas, l'eliminació del tràmit de presentació, en forma i termini, d'aquesta sol·licitud davant l'organisme competent.

  2) Una vegada registrada la tramitació electrònica de la sol·licitud d'inscripció, cal seguir aquests passos:
  - El document generat electrònicament ha de ser imprés i presentat, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d'educació de l'àmbit territorial de gestió en què la persona sol·licitant desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal laboral de Correus abans de ser certificada. Si no es procedeix així, la instància es considerarà presentada amb data d'entrada del registre a què vaja dirigit.
  - Les sol·licituds han de ser signades per les persones sol·licitants, les quals es responsabilitzen d'aquesta manera que compleixen els requisits establerts per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són certes i que són conscients que la seua falsedat pot comportar la pèrdua del dret de realització de la prova o l'anul·lació de les qualificacions obtingudes.
  - Finalitzat el termini d'inscripció, les persones aspirants han de revisar en el mateix portal de la ciutadania des del qual han tramitat la inscripció electrònica les llistes provisionals de persones admeses i excloses a fi que aquelles que hagen resultat excloses puguen al·legar i esmenar, si s'escau, amb aportació de la documentació necessària, dins el termini de cinc dies naturals a partir de la seua publicació, els motius pels quals han resultat excloses. Amb posterioritat, es faran públics per aquest mateix mitjà les llistes definitives de participació, organitzades per demarcació territorial, enumerades per ordre alfabètic i amb indicació del tribunal i el lloc assignats a cada persona participant.

  Llocs preferents de presentació

  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda de la Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València
  Carrer Gregorio Gea, 14
  46009 València

  Per a qualsevol consulta relativa a aquesta convocatòria la persona interessada pot telefonar al 012, o bé escriure un correu al Servei d'Ordenació Acadèmica per mitjà de l'adreça electrònica: proveslliures@gva.es

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ESO-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1638

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Identificació de la persona sol·licitant

  Per a la inscripció i realització de la prova les persones sol·licitants han d'acreditar la seua identitat a través del document nacional d'identitat (DNI) o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola, o de la targeta de residència del número d'identitat d'estranger (NIE), en el cas de les persones estrangeres residents, en ambdós supòsits en vigor.

  A més de la fotocòpia d'aquests documents, les persones interessades que es puguen acollir als casos previstos que s'indiquen a continuació poden presentar la documentació addicional, en original o fotocòpia compulsada, d'acord amb el que estableix la normativa vigent:

  Documentació acadèmica per a la sol·licitud de convalidacions de mòduls

  Les persones sol·licitants han de marcar la casella corresponent en la sol·licitud d'inscripció i han de presentar el certificat acreditatiu de qualificacions acadèmiques, degudament expedit pel centre, per al reconeixement de la convalidació de mòduls de la prova, aplicable només als casos de les persones adultes que tinguen:
  a) Mòduls superats en convocatòries anteriors de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària, la qualificació dels quals les persones aspirants poden conservar per a convocatòries successives, excepció feta del reconeixement d'exempció del mòdul de Valencià que es regeix segons el que es resumeix a l'apartat següent.
  b) Mòduls superats del segon nivell del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes.
  c) Matèries superades de quart curs d'educació secundària obligatòria.
  d) Àmbits i matèries superades de segon curs del programa de diversificació curricular.
  e) Àmbits i mòduls associats superats del segon nivell dels programes de qualificació professional inicial.
  f) Unitats formatives dels mòduls professionals associats als blocs comuns de Comunicació i de Formació i Orientació Laboral, superats de segon curs, i de Ciències Aplicades i de Societat, superats de primer i segon curs, de la formació professional bàsica.
  Així mateix, les persones sol·licitants que hagen aprovat assignatures dels estudis extingits de segon de BUP i de segon curs de Formació Professional de Primer Grau poden sol·licitar la convalidació de mòduls d'acord amb el que determina la normativa vigent.

  Documentació per a la sol·licitud d'exempció del mòdul de Valencià

  1. Les persones que es presenten a aquestes proves poden obtindre l'exempció del mòdul de Valencià, vàlida exclusivament per a un curs acadèmic i independent de la sol·licitud d'exempció realitzada en els ensenyaments reglats, en els casos següents:
  a) Les persones residents a les poblacions de predomini lingüístic valencià, relacionades en l'article 35 del títol cinqué de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden ser declarades exemptes de l'avaluació del mòdul de Valencià, sempre que es troben en qualsevol d'aquests dos supòsits:
  - Les persones nascudes abans de 1972.
  - Les persones que han nascut l'any 1972 o després, que no han cursat mai l'assignatura de Valencià o n'han obtingut l'exempció en els últims tres cursos del seu expedient.
  En aquest segon supòsit, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació acadèmica acreditativa que ho certifique en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció en la prova.
  b) Les persones residents als municipis de predomini lingüístic castellà, relacionats en l'article 36 del títol cinqué de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden ser declarades exemptes de l'avaluació del mòdul de Valencià.
  2. Les persones que sol·liciten l'exempció de l'avaluació del mòdul de Valencià no han de presentar documentació addicional per a la comprovació de les dades personals d'identificació i de justificació de domicili i residència.
  Tan sols en els casos en què el domicili de la persona interessada no conste en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o en els quals allò que conste siga diferent a l'indicat, la persona interessada està obligada a aportar el certificat d'empadronament adjunt a la sol·licitud d'inscripció.
  No obstant això, a fi que les persones sol·licitants es responsabilitzen plenament d'aquesta informació, cada persona ha de presentar obligatòriament una declaració responsable per a sol·licitar aquesta exempció, inclosa en el formulari de sol·licitud d'inscripció. Per consegüent, la persona sol·licitant de l'exempció del mòdul de Valencià es compromet a presentar, sempre que li siga requerida, la documentació per la qual s'acull a exercir aquest dret a fi que la direcció general competent en matèria d'educació plurilingüe puga fer-ne les comprovacions pertinents.

  Documentació oficial acreditativa de diversitat funcional

  Les persones amb diversitat funcional física o sensorial, que tinguen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat i que sol·liciten una adaptació de les condicions de realització de la prova, han marcar la casella corresponent i han d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció un certificat acreditatiu del grau de discapacitat, expedit per l'administració competent.
  A més, ho han de notificar a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica a través de la remissió d'una còpia escanejada d'aquest certificat a l'adreça electrònica: proveslliures@gva.es

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1) Presentació de la sol·licitud d'inscripció a la prova i de la documentació addicional.

  2) Realització de les proves, tal com s'indica a l'apartat Informació complementària.

  3) Avaluació de la prova per l'equip de professorat que compon cada tribunal, que actua de manera col·legiada a l'hora d'adoptar la decisió de proposar o no la persona aspirant per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària.

  4) Revisió i reclamació justificada, si escau, dels resultats:
  - La persona aspirant té el dret de realitzar individualment una reclamació degudament justificada, d'acord amb el model que figura a l'annex I de l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV de 28 de desembre), a la qualificació o les qualificacions atorgades pel tribunal per l'aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació.
  - La persona interessada ha de presentar per escrit una reclamació adreçada al president o a la presidenta del tribunal dins el termini de 5 dies naturals a comptar des de l'endemà de la comunicació oficial de les qualificacions, tot argumentant-hi les raons que en motiven la reclamació.
  - El tribunal és l'òrgan màxim responsable d'instruir i de resoldre cada reclamació, de forma que aquest, en els 2 dies naturals següents a l'acabament del termini anterior, ha de realitzar una sessió d'avaluació extraordinària per a estudiar les reclamacions presentades, elaborar-ne l'informe corresponent i dictar una resolució expressa, que cal comunicar a cada persona interessada.
  - En el supòsit de les sol·licituds de convalidació que no hagen sigut valorades correctament, la persona aspirant, durant els 5 dies naturals posteriors al de realització de la prova, pot reclamar al president o a la presidenta del tribunal la revisió de la documentació acreditativa aportada en temps i forma en el moment de formalització de la inscripció a la prova.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ESO-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1638

  Tramitació

  La tramitació electrònica de la sol·licitud d'inscripció en la prova es pot realitzar bé des de la pestanya Tramitar telemàticament que hi ha la part superior d'aquesta mateixa pàgina, o bé clicant en l'enllaç següent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ESO-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=1638

  Inici
 • Informació complementària

  CELEBRACIÓ DE LA PROVA

  Durant l'any 2020 hi ha previstes dues convocatòries: una primera, a realitzar el dia 24 de gener de 2020, i una segona, el dia 29 de maig de 2020.

  REALITZACIÓ DE LA PROVA

  - Les persones admeses han de concórrer a la prova proveïdes de l'original del DNI o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola, i, si són estrangers residents, amb la targeta de residència del número d'identificació d'estranger (NIE), tots aquests documents en vigor.
  - La prova conté continguts relatius als mòduls següents: Valencià; Castellà; Llengua Estrangera; Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.
  - Els continguts i criteris d'avaluació de referència de cadascun d'aquests mòduls són els determinats en l'annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià (DOGV de 18 de febrer), en què s'estableix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
  - La prova se celebra, en sessions de matí i vesprada, d'acord amb aquesta distribució horària:
  a) 9 hores: crida de les persones participants.
  b) 9.30-11.30 hores: primera part corresponent als mòduls Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; i Ciències i Tecnologia.
  c) 11.30-12.00 hores: descans.
  d) 12.00-14.00 hores: segona part corresponent als mòduls El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.
  e) 16.00-19.00 hores: tercera part corresponent als mòduls Valencià, Castellà i Llengua Estrangera (Alemany, Anglés, Francés o Italià), d'acord amb la tria assenyalada per la persona sol·licitant en la casella corresponent de la sol·licitud d'inscripció.

  CERTIFICACIÓ DE QUALIFICACIONS I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

  1) Totes les persones participants han de rebre una acreditació en què consten les qualificacions obtingudes en els diferents mòduls formatius.
  2) A més, a aquelles persones que aconseguesquen globalment, per mitjà de la prova realitzada, els objectius de la Formació Bàsica de les Persones Adultes, se'ls ha d'expedir el títol de Graduat en Educació Secundària i se'ls ha de lliurar un certificat d'obtenció del títol adés esmentat.
  3) Les persones aspirants a qui el tribunal determine que no procedeix proposar per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària poden conservar per a convocatòries successives les qualificacions positives obtingudes en cada mòdul formatiu, llevat de la consignació d'exempció del mòdul de Valencià, que només té validesa per a les dues convocatòries previstes en cada curs acadèmic.

  Enllaços

  Models d'exàmens de convocatòries anteriors

  Consultes de qualificacions de les proves

  Estructura i criteris de correcció de les proves

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 83/2000 de 30 de maig del Govern Valencià, pel que s'establix la prova perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV de 6 juny).
  - Ordre 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana (DOGV d'1 de juny).
  - Resolució de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2019-2020 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8642 de 25/09/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 83/2000 de 30 de maig

  Vegeu l'Ordre 20/2017, de 29 de maig

  Vegeu Resolució de 18 de setembre de 2019

  Llistat de seguiment

  Llista provisional d'admesos proves graduat GES (Província d'Alacant)

  Llista provisional d'exclosos proves graduat GES (Província d'Alacant)

  Llistat provisional d'admesos i exclosos (proves graduat GES (Província d'Castelló)

  Llistat provisional d'admesos proves graduat GES (Província de València)

  Llistat provisional d'exclosos proves graduat GES (Província de València)

  Llistat definitiu d'admesos proves graduat GES (Província d'Alacant)

  Llistat definitiu d'exclosos proves graduat GES (Província d'Alacant)

  Llistat definitiu d'admesos i exclosos proves graduat GES (Província d'Castelló)

  Llistat definitiu d'admesos proves graduat GES (Província de València)

  Llistat definitiu d'exclosos proves graduat GES (Província de València)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.