Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Codi SIA: 210970
Codi GUC: 1638
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-10-2023
06-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les persones participants que superen els mòduls formatius de la prova obtindran de forma directa el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Observacions

El període d'inscripció a la primera convocatòria per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2023-2024 està comprés entre el 23 d’octubre i el 6 de novembre de 2023, tots dos inclusivament. Aquesta primera convocatòria se celebrarà el dia 26 de gener de 2024 amb el mateix horari i estructura idèntica a la prevista per la normativa vigent. A) Horari de la prova · Primera part: Àmbit Cientifictecnològic. Cal presentar-se a l'acte de crida a les 9.00 hores. Aquesta part finalitzarà a les 11.30 hores · Segona part: Àmbit Social. Cal presentar-se a l'acte de crida a les 11.45 hores. Aquesta part finalitzarà a les 14.00 hores. · Tercera part: Àmbit de la Comunicació. Cal presentar-se a l'acte de crida a les 15.30 hores. Aquesta part finalitzarà a les 19.00 hores. B) Informació general · Cal anar a la prova amb el document identificatiu original, al lloc assignat que figura en les llistes definitives de persones admeses. · Les respostes s'han d'emplenar amb bolígraf blau o negre. · No està permés l'ús de cap dispositiu mòbil, rellotge intel·ligent ni calculadora programable; de la mateixa manera tampoc està permés l’ús del diccionari. Les adaptacions seran de duració i de condicions de realització de la prova, mai del contingut o dels criteris d'avaluació. La resolució d'exempció del mòdul de Valencià s'entén vàlida per a la prova o les proves del curs acadèmic per al qual explícitament es resolga, amb la qual cosa la persona que tinga la resolució d'exempció del mòdul de Valencià en la convocatòria anterior d'aquest curs acadèmic no té que demanar-ho de nou en aquesta convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l'any 2024.

Termini

Es pot realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud d'inscripció per a la primera convocatòria per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2023-2024, que es realitzarà el dia 26 de gener de 2024, des del dia 23 d'octubre fins al dia 6 de novembre de 2023, ambdós inclosos. Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció apareixeran publicades, al final de la pàgina del Portal GVA des de la qual es realitza la inscripció telemàtica, els dies 13 de desembre de 2023 i 10 de gener de 2024, respectivament. En el cas de les persones adultes amb dificultats per accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d'inscripció adreçant-se al Servei d'Ordenació Acadèmica per mitjà del correu fpa_soa@gva.es

Documentació

DOCUMENTACIÓ A APORTAR Identificació de la persona sol·licitant: 1. Per a la inscripció de les proves les persones adultes participants han d'acreditar la seua identitat amb la presentació d'algun dels documents següents en vigor: document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona. 2. El dia de realització de les proves les persones participants han de portar l'original del document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona, perquè el tribunal puga fer-ne les comprovacions pertinents en qualsevol moment. A més de la fotocòpia d'aquests documents, les persones interessades que es puguen acollir als casos previstos que s'indiquen a continuació poden presentar la documentació addicional, en original o fotocòpia compulsada, d'acord amb el que estableix la normativa vigent: Documentació acadèmica per a la sol·licitud de convalidacions de mòduls: Les persones sol·licitants han de marcar la casella corresponent en la sol·licitud d'inscripció i han de presentar el certificat acreditatiu de qualificacions acadèmiques, degudament expedit pel centre, per al reconeixement de la convalidació de mòduls de la prova, aplicable només als casos de les persones adultes que tinguen: a) Mòduls superats en convocatòries anteriors de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatoria, la qualificació dels quals les persones aspirants poden conservar per a convocatòries successives, excepció feta del reconeixement d'exempció del mòdul de Valencià que es regeix segons el que es resumeix a l'apartat següent. b) Mòduls superats del segon nivell del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes. c) Matèries superades de quart curs d'educació secundària obligatòria. d) Àmbits i matèries superades de segon curs del programa de diversificació curricular. e) Àmbits i mòduls associats superats del segon nivell dels programes de qualificació professional inicial. f) Unitats formatives dels mòduls professionals associats als blocs comuns de Comunicació i de Formació i Orientació Laboral, superats de segon curs, i de Ciències Aplicades i de Societat, superats de primer i segon curs, de la formació professional bàsica. Així mateix, les persones sol·licitants que hagen aprovat assignatures dels estudis extingits de segon de BUP i de segon curs de Formació Professional de Primer Grau poden sol·licitar la convalidació de mòduls d'acord amb el que determina la normativa vigent. Documentació per a la sol·licitud d'exempció del mòdul de Valencià: 1. Les persones que es presenten a aquestes proves poden obtindre l'exempció del mòdul de Valencià, vàlida exclusivament per a un curs acadèmic i independent de la sol·licitud d'exempció realitzada en els ensenyaments reglats, en els casos següents: a) Les persones residents a les poblacions de predomini lingüístic valencià, relacionades en l'article 35 del títol cinqué de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden ser declarades exemptes de l'avaluació del mòdul de Valencià, sempre que es troben en qualsevol d'aquests dos supòsits: - Les persones nascudes abans de 1972. - Les persones que han nascut l'any 1972 o després, que no han cursat mai la matèria de Valencià o n'han obtingut l'exempció en els últims tres cursos del seu expedient. En aquest segon supòsit, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació acadèmica acreditativa que ho certifique en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció en la prova. b) Les persones residents als municipis de predomini lingüístic castellà, relacionats en l'article 36 del títol cinqué de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden ser declarades exemptes de l'avaluació del mòdul de Valencià. 2. Les persones que sol·liciten l'exempció de l'avaluació del mòdul de Valencià no han de presentar documentació addicional per a la comprovació de les dades personals d'identificació i de justificació de domicili i residència. Tan sols en els casos en què el domicili de la persona interessada no conste en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o en els quals allò que conste siga diferent a l'indicat, la persona interessada està obligada a aportar el certificat d'empadronament adjunt a la sol·licitud d'inscripció. No obstant això, a fi que les persones sol·licitants es responsabilitzen plenament d'aquesta informació, cada persona ha de presentar obligatòriament una declaració responsable per a sol·licitar aquesta exempció, inclosa en el formulari de sol·licitud d'inscripció. Per consegüent, la persona sol·licitant de l'exempció del mòdul de Valencià es compromet a presentar, sempre que li siga requerida, la documentació per la qual s'acull a exercir aquest dret a fi que la direcció general competent en matèria d'educació plurilingüe puga fer-ne les comprovacions pertinents. Documentació oficial acreditativa de discapacitat o diversitat funcional: Les persones amb discapacitat o diversitat funcional que tinguen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat i que sol·liciten una adaptació de les condicions de realització de la prova, han de marcar la casella corresponent i han d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció un certificat acreditatiu del grau de discapacitat i el certificat o informe mèdic que precise el tipus d'adaptacions requerides per a la realització de la prova, expedits per l'administració competent. A més, ho han de notificar a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica a través de la remissió d'una còpia escanejada d'aquest certificat a l'adreça electrònica: fpa_soa@gva.es

Taxa o pagament

No es requereix pagament de taxes.

Presentació

Presencial
Procediment d'inscripció i lliurament de sol·licituds. La inscripció consta de dues fases: 1) Una primera de caràcter electrònic, en què cal reomplir la sol·licitud d'inscripció, procediment que es realitza des de la pestanya "Tramitar telemàticament", que apareix a la part superior d'aquesta pàgina. Enllaç per a l'accés a la sol·licitud d'inscripció electrònica: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638 A fi que les persones interessades que no disposen de la connexió necessària puguen efectuar la part electrònica de la inscripció, els centres públics de formació de persones adultes de la Generalitat Valenciana tenen a l'abast, dins l'horari general de funcionament, un espai proveït d'ordinador amb connexió a Internet. En cas de tindre problemes en la generació telemàtica del tràmit, la persona sol·licitant ha de remetre un correu a l'adreça electrònica següent: generalitat_en_red@gva.es Una vegada realitzat aquest primer pas, s'ha de fer una còpia, imprimir-la, signar-la i entregar-la, segons s'indica en la segona fase del procediment. Recordeu que l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'inscripció a la prova no suposa, en cap cas, l'eliminació del tràmit de presentació, en forma i termini, d'aquesta sol·licitud davant l'organisme competent. 2) La segona fase del procediment consisteix en la de presentació de la documentació. D'aquesta manera, una vegada registrada la tramitació electrònica de la sol·licitud d'inscripció, cal seguir aquestes indicacions: - Les persones adultes participants han d'acreditar la seua identitat amb la presentació, juntament amb la sol·licitud d'inscripció, de la fotocòpia d'algun dels documents següents en vigor: document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona. - El document generat electrònicament ha de ser imprés i presentat, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d'educació de l'àmbit territorial de gestió en què la persona sol·licitant desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - En el cas que la persona aspirant dispose de signatura digital podrà entregar-la de manera telemàtica, juntament amb la fotocòpia d’algun dels documents acreditatius de la seua identitat que s’indiquen en el resolc cinqué de la present resolució. El procediment telemàtic es farà a través del tràmit Z, que es pot trobar en la pàgina web següent: (s'ha d'indicar la Direcció territorial de la província de realització de la prova i marcar la declaració responsable): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp - En cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, cal fer-ho en sobre obert, perquè puguen datar i segellar la instància abans de ser certificada. Si no es procedeix d'aquesta manera, la instancia es considera presentada en la data d'entrada en el registre al qual vaja adreçada. - Les sol·licituds han d'estar signades per les persones interessades, responsabilitzant-se d'aquesta manera que compleixen els requisits establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són certes i que són conscients que la seua falsedat pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l'anul·lació del resultat que s'hi obtinga. - La sol·licitud d'inscripció en la prova, dins la qual estan incloses les caselles d'adaptacions necessàries per a la realització de la prova per raó de discapacitat diversitat funcional, de convalidació de mòduls de la prova i de declaració responsable per a la sol·licitud de l'exempció del mòdul de Valencià, s'ha de lliurar, junt a amb tota aquella altra documentació a aportar, dins el termini en què estiga obert el període d'inscripció. - Finalitzat el termini d'inscripció, les persones aspirants han de revisar, en el mateix portal de la ciutadania des del qual van tramitar la inscripció electrònica, les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Aquelles persones que hagen resultat excloses podran al·legar i esmenar, si s'escau, amb aportació de la documentació necessària, els motius pels quals han resultat excloses davant de la direcció territorial corresponent, en el termini de cinc dies naturals a partir de la seua publicació. - Les llistes definitives de participació es faran públiques amb una setmana mínima d'antelació a la data de realització de la prova, i estaran organitzades per demarcació territorial, enumerades per ordre alfabètic i amb indicació del tribunal i del lloc assignats a cada persona participant. Llocs preferents de presentació de la sol·licitud d'inscripció: · Registre de la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant Carrer Carratalà, 47 03007 Alacant Cita prèvia: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20990 · Registre de la Direcció Territorial d'Educació de Castelló Avinguda de la Mar, 23 12003 Castelló de la Plana · Registre de la Direcció Territorial d'Educació de València Carrer Gregorio Gea, 14 46009 València Cita prèvia: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20990 Per a qualsevol consulta relativa a aquesta convocatòria la persona interessada pot telefonar al 012, o bé escriure un correu al Servei d'Ordenació Acadèmica per mitjà de l'adreça electrònica: fpa_soa@gva.es
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ESO-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=1638

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1) Presentació de la sol·licitud d'inscripció a la prova i de la documentació addicional. 2) Consulta, si escau, de les convalidacions i/o exempcions de valencià. 3) Realització de les proves, tal com s'indica a l'apartat "Informació complementària". 4) Avaluació de la prova per l'equip de professorat que compon cada tribunal, que actua de manera col·legiada a l'hora d'adoptar la decisió de proposar o no la persona aspirant per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 5) Revisió i reclamació justificada, si escau, dels resultats: - La persona aspirant té el dret de realitzar individualment una reclamació degudament justificada, d'acord amb el model que figura a l'annex I de l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV de 28 de desembre), a la qualificació o les qualificacions atorgades pel tribunal per l'aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació. - La persona interessada ha de presentar per escrit una reclamació adreçada al president o a la presidenta del tribunal dins el termini de 5 dies a comptar des de l'endemà de la comunicació oficial de les qualificacions, tot argumentant-hi les raons que en motiven la reclamació. - El tribunal és l'òrgan màxim responsable d'instruir i de resoldre cada reclamació, de forma que aquest, en els 2 dies naturals següents a l'acabament del termini anterior, ha de realitzar una sessió d'avaluació extraordinària per a estudiar les reclamacions presentades, elaborar-ne l'informe corresponent i dictar una resolució expressa, que cal comunicar a cada persona interessada. - En el supòsit de les sol·licituds de convalidació que no hagen sigut valorades correctament, la persona aspirant, durant els 5 dies posteriors al de realització de la prova, pot reclamar al president o a la presidenta del tribunal la revisió de la documentació acreditativa aportada en temps i forma en el moment de formalització de la inscripció a la prova.

Observacions

La resolució d'exempció del mòdul de Valencià s'entén vàlida per a la prova o les proves del curs acadèmic per al qual explícitament es resolga, amb la qual cosa la persona que tinga la resolució d'exempció del mòdul de Valencià en la convocatòria anterior d'aquest curs acadèmic no ha de demanar-ho de nou en aquesta convocatòria. Les persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial, que tinguen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat i que sol·liciten una adaptació de les condicions de realització de la prova, han de marcar la casella corresponent i han d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció un certificat acreditatiu del grau de discapacitat i el certificat o informe mèdic, amb una antiguitat no superior a dos anys, que precise el tipus d'adaptacions requerides per a la realització de la prova, expedits per l'administració competent. Les adaptacions seran de durada i de condicions de realització de la prova, mai del contingut o dels criteris d'avaluació.

òrgans de tramitació

Observacions

Els que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa