• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.

  Objecte del tràmit

  Les persones participants que superen els mòduls formatius de la prova obtindran de forma directa el títol de Graduat en Educació Secundària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l'any 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Convocatòries i terminis d'inscripció:

  Durant l'any 2020 hi ha previstes dues convocatòries: una primera, a realitzar el dia 24 de gener de 2020, i una segona, el dia 29 de maig de 2020.
  Els tràmits associats a la sol·licitud d'inscripció en aquestes proves s'han de formalitzar:
  - 1a convocatòria: del 30 de setembre de 2019 al 31 d'octubre de 2019, ambdós inclosos.
  - 2a convocatòria: del 2 de març de 2020 al 3 d'abril de 2020, ambdós inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Informació general

  La sol·licitud d'inscripció en la prova, dins la qual estan incloses les caselles d'adaptacions necessàries per a la realització de la prova per raó de discapacitat, de convalidació de mòduls de la prova i de declaració responsable per a la sol·licitud de l'exempció del mòdul de Valencià, s'ha de lliurar, junt a tota aquella altra documentació a aportar, dins el termini en què estiga obert el període d'inscripció.

  Procediment d'inscripció i lliurament de sol·licituds
  1) La inscripció preveu dues fases: una primera de caràcter electrònic, en què cal reomplir la sol·licitud d'inscripció, fer-ne una còpia, imprimir-la i enviar-la, procediment que es realitza des de la pestanya Tramitar telemàticament, que apareix a la part superior d'aquesta pàgina; i una segona de presentació de la documentació, d'acord amb les instruccions que es descriuen a l'apartat següent.

  Enllaç per a l'accés a la sol·licitud d'inscripció electrònica:
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

  A fi que que les persones interessades que no disposen de la connexió necessària puguen efectuar la part electrònica de la inscripció, els centres públics de formació de persones adultes de la Generalitat Valenciana tenen a l'abast, dins l'horari general de funcionament, un espai proveït d'ordinador amb connexió a Internet.
  Cas de tindre problemes en la generació telemàtica del tràmit, la persona sol·licitant ha de remetre un correu a l'adreça electrònica següent: generalitat_en_red@gva.es.
  Recordeu que l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'inscripció a la prova no suposa, en cap cas, l'eliminació del tràmit de presentació, en forma i termini, d'aquesta sol·licitud davant l'organisme competent.

  2) Una vegada registrada la tramitació electrònica de la sol·licitud d'inscripció, cal seguir aquests passos:
  - El document generat electrònicament ha de ser imprés i presentat, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d'educació de l'àmbit territorial de gestió en què la persona sol·licitant desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal laboral de Correus abans de ser certificada. Si no es procedeix així, la instància es considerarà presentada amb data d'entrada del registre a què vaja dirigit.
  - Les sol·licituds han de ser signades per les persones sol·licitants, les quals es responsabilitzen d'aquesta manera que compleixen els requisits establerts per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són certes i que són conscients que la seua falsedat pot comportar la pèrdua del dret de realització de la prova o l'anul·lació de les qualificacions obtingudes.
  - Finalitzat el termini d'inscripció, les persones aspirants han de revisar en el mateix portal de la ciutadania des del qual han tramitat la inscripció electrònica les llistes provisionals de persones admeses i excloses a fi que aquelles que hagen resultat excloses puguen al·legar i esmenar, si s'escau, amb aportació de la documentació necessària, dins el termini de cinc dies naturals a partir de la seua publicació, els motius pels quals han resultat excloses. Amb posterioritat, es faran públics per aquest mateix mitjà les llistes definitives de participació, organitzades per demarcació territorial, enumerades per ordre alfabètic i amb indicació del tribunal i el lloc assignats a cada persona participant.

  Llocs preferents de presentació

  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant
  Carrer Carratalà, 47
  03007 Alacant
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda de la Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  · Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València
  Carrer Gregorio Gea, 14
  46009 València

  Per a qualsevol consulta relativa a aquesta convocatòria la persona interessada pot telefonar al 012, o bé escriure un correu al Servei d'Ordenació Acadèmica per mitjà de l'adreça electrònica: proveslliures@gva.es

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_ESO-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1638

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Identificació de la persona sol·licitant

  Per a la inscripció i realització de la prova les persones sol·licitants han d'acreditar la seua identitat a través del document nacional d'identitat (DNI) o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola, o de la targeta de residència del número d'identitat d'estranger (NIE), en el cas de les persones estrangeres residents, en ambdós supòsits en vigor.

  A més de la fotocòpia d'aquests documents, les persones interessades que es puguen acollir als casos previstos que s'indiquen a continuació poden presentar la documentació addicional, en original o fotocòpia compulsada, d'acord amb el que estableix la normativa vigent:

  Documentació acadèmica per a la sol·licitud de convalidacions de mòduls

  Les persones sol·licitants han de marcar la casella corresponent en la sol·licitud d'inscripció i han de presentar el certificat acreditatiu de qualificacions acadèmiques, degudament expedit pel centre, per al reconeixement de la convalidació de mòduls de la prova, aplicable només als casos de les persones adultes que tinguen:
  a) Mòduls superats en convocatòries anteriors de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària, la qualificació dels quals les persones aspirants poden conservar per a convocatòries successives, excepció feta del reconeixement d'exempció del mòdul de Valencià que es regeix segons el que es resumeix a l'apartat següent.
  b) Mòduls superats del segon nivell del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes.
  c) Matèries superades de quart curs d'educació secundària obligatòria.
  d) Àmbits i matèries superades de segon curs del programa de diversificació curricular.
  e) Àmbits i mòduls associats superats del segon nivell dels programes de qualificació professional inicial.
  f) Unitats formatives dels mòduls professionals associats als blocs comuns de Comunicació i de Formació i Orientació Laboral, superats de segon curs, i de Ciències Aplicades i de Societat, superats de primer i segon curs, de la formació professional bàsica.
  Així mateix, les persones sol·licitants que hagen aprovat assignatures dels estudis extingits de segon de BUP i de segon curs de Formació Professional de Primer Grau poden sol·licitar la convalidació de mòduls d'acord amb el que determina la normativa vigent.

  Documentació per a la sol·licitud d'exempció del mòdul de Valencià

  1. Les persones que es presenten a aquestes proves poden obtindre l'exempció del mòdul de Valencià, vàlida exclusivament per a un curs acadèmic i independent de la sol·licitud d'exempció realitzada en els ensenyaments reglats, en els casos següents:
  a) Les persones residents a les poblacions de predomini lingüístic valencià, relacionades en l'article 35 del títol cinqué de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden ser declarades exemptes de l'avaluació del mòdul de Valencià, sempre que es troben en qualsevol d'aquests dos supòsits:
  - Les persones nascudes abans de 1972.
  - Les persones que han nascut l'any 1972 o després, que no han cursat mai l'assignatura de Valencià o n'han obtingut l'exempció en els últims tres cursos del seu expedient.
  En aquest segon supòsit, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació acadèmica acreditativa que ho certifique en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció en la prova.
  b) Les persones residents als municipis de predomini lingüístic castellà, relacionats en l'article 36 del títol cinqué de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden ser declarades exemptes de l'avaluació del mòdul de Valencià.
  2. Les persones que sol·liciten l'exempció de l'avaluació del mòdul de Valencià no han de presentar documentació addicional per a la comprovació de les dades personals d'identificació i de justificació de domicili i residència.
  Tan sols en els casos en què el domicili de la persona interessada no conste en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o en els quals allò que conste siga diferent a l'indicat, la persona interessada està obligada a aportar el certificat d'empadronament adjunt a la sol·licitud d'inscripció.
  No obstant això, a fi que les persones sol·licitants es responsabilitzen plenament d'aquesta informació, cada persona ha de presentar obligatòriament una declaració responsable per a sol·licitar aquesta exempció, inclosa en el formulari de sol·licitud d'inscripció. Per consegüent, la persona sol·licitant de l'exempció del mòdul de Valencià es compromet a presentar, sempre que li siga requerida, la documentació per la qual s'acull a exercir aquest dret a fi que la direcció general competent en matèria d'educació plurilingüe puga fer-ne les comprovacions pertinents.

  Documentació oficial acreditativa de diversitat funcional

  Les persones amb diversitat funcional física o sensorial, que tinguen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat i que sol·liciten una adaptació de les condicions de realització de la prova, han marcar la casella corresponent i han d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció un certificat acreditatiu del grau de discapacitat, expedit per l'administració competent.
  A més, ho han de notificar a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica a través de la remissió d'una còpia escanejada d'aquest certificat a l'adreça electrònica: proveslliures@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.