• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Ajudes per a la preparació de propostes per a la presentació a convocatòries del Programa marc d'investigació i innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORIZONTE-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 (IVACE).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a la preparació de propostes per a la presentació a convocatòries del Programa marc d'investigació i innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORIZONTE-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 (IVACE).

  Objecte del tràmit

  Es convoca la concessió per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions per a la preparació de propostes per a concórrer a convocatòries del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORIZONTE-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar estes ajudes les empreses amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'establixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen amb la resta de requisits establits en els articles 4 i 37 de les bases reguladores.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda consistirà en una subvenció sobre el cost de la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol dels programes de H2020. La intensitat màxima de l'ajuda serà d'un 75 % dels costos subvencionables. La quantia màxima de la subvenció no superarà els 7.500 euros quan el pressupost del projecte presentat a la convocatòria H2020 es trobe entre els 70.000 euros i els 200.000 euros, i per a projectes amb pressupost superior es limitarà 15.000 euros.

  2. L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Als efectes de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament
  (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Per a les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, caldrà ajustar-se als límits i condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 de la dita disposició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte en el DOGV i finalitzarà el 3 de juliol de 2019 a les 23.59:59 hores. (DOGV núm. 8565 de 7/6/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant:
  a) Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l'IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant, si bé podrà requerir directament a la mateixa la presentació d'algun document concret.

  b) En el cas d'empreses sol·licitants la inscripció del qual en el Registre Mercantil no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), s'haurà d'aportar fotocòpia dels documents següents:
  - Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
  - Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals.
  - DNI si és empresari individual i no ha autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció en l'imprés de sol·licitud.
  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aportació declara ción de vigència a este efecte segons model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es.

  Documentació acreditativa de l'instrument de control ambiental al qual estan sotmeses les activitats i instal·lacions en què el sol·licitant de la subvenció realitza la seua activitat i en les que executa el projecte, d'acord amb les instruccions previstes en el portal de l'IVACE/zona descàrregues/ carpeta «Instruments Mediambientals».

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que d'acord amb esta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertència que si no fera se li tindrà per desistit en la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

  3. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En este sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  4. Es delega en la persona que ostente la direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  5. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

  6. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de l'extracte de convocatòria en el DOGV. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat la resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjuí de l'obligació de resoldre expressament que incumbix a l'Administració.

  7. La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS) en compliment del que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la pàgina web de l'IVACE (www.ivace.es), amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

  8. La resolució de concessió i o denegació posa fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16390

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'empresa sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i també els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificats establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

  La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de l'IVACE, accessible a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS OBJECTE DE SUPORT
  1. Seran subvencionables els projectes de preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol de les convocatòries del Programa marc d'investigació i innovació 2014-2020, horitzó 2020, en qualsevol dels seus tres pilars principals (Ciència excel·lent, Lideratge industrial i Reptes socials), concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants, sempre que disposen dels requisits previstos en l'article 38 de les bases reguladores. Queden exclosos la resta d'iniciatives o objectius específics.
  2. El pressupost total del projecte presentat a la convocatòria H2020, la preparació de la qual de proposta siga objecte de sol·licitud de suport en aquest programa, haurà de ser igual o superior a 70.000 euros. No seran presos en consideració els projectes el pressupost dels quals siga inferior al límit esmentat.
  3. El projecte haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i disposar d'un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre el certificat esmentat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportat per l'empresa sol·licitant.
  4. En qualsevol cas, el projecte objecte d'ajuda no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans de presentar la sol·licitud.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 7. Criteris d'avaluació, de la Resolució de 29 de maig de 2019.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9. Obligacions de les empreses beneficiàries, de la Resolució de 29 de maig de 2019.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria de i+D i innovació empresarial (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - Resolució de 29 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes de preparació de propostes a convocatòries del Programa marc d'investigació i innovació 2014-2020, horitzó 2020 (HORITZÓ-CV), a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8565, de 7/06/2019).
  - Extracte de la Resolució de 29 de Maig de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 29 de maig de 2019 (convocatòria)

  Vegeu extracte de la Resolució de 29 de Maig de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.