Sol·licitud de reconeixement d'un museu o col·lecció museogràfica.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210542
|
Codi GVA: 164
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre el reconeixement legal d'un museu o col·lecció museogràfica permanent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* MUSEUS (FUNCIONS I REQUISITS):

- A l'efecte de la normativa aplicable, són museus les institucions de caràcter permanent, obertes al públic, sense finalitat de lucre, orientades a l'interés general de la Comunitat Valenciana, que reuneixen, adquireixen, ordenen, conserven, estudien, difonen i exhibeixen de manera científica, didàctica i estètica, amb finalitats d'investigació, gaudi i promoció científica i cultural, conjunts i col·leccions de béns de valor cultural.

 

- Són funcions dels museus:

· La conservació, catalogació, restauració i exhibició ordenada de les col·leccions.

· La investigació en l'àmbit de les seues col·leccions o de la seua especialitat.

· L'organització periòdica d'exposicions científiques i divulgatives, concordes amb la naturalesa del museu.

· L'elaboració i publicació de catàlegs i monografies dels seus fons.

· El desenvolupament d'una activitat didàctica respecte als seus continguts.

· Qualsevol altra funció que en les seues normes estatutàries o per disposició legal o reglamentària se'ls encomane.

 

- Els museus, necessàriament, han de reunir els requisits següents:

· Instal·lacions permanents, suficients i adequades, segons el parer de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

· Un tècnic superior a càrrec seu.

· Inventari i llibre de registre, segons els models oficialment establits.

· Horari d'obertura al públic no inferior a quinze hores setmanals.

· Pressupost que garantisca un funcionament mínim.

· Enviar a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, amb la periodicitat que reglamentàriament es determine, resums estadístics de visites al museu.

 

* COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES (REQUISITS):

- Són col·leccions museogràfiques permanents les que reuneixen béns de valor històric, artístic, científic i tècnic, o de qualsevol naturalesa cultural i que, pels seus fons reduïts, l'escassetat de recursos i la manca de tècnics, no puguen complir les condicions mínimes per a desenvolupar la funció cultural encomanada als museus.

 

- Les col·leccions museogràfiques permanents han de reunir els requisits següents:

· Instal·lacions estables, suficients i adequades.

· Inventari, segons el model oficialment establit.

· Ser visitables al públic almenys un dia a la setmana.

Normativa
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, de la Prefectura de l'Estat, del patrimoni històric espanyol (BOE núm. 155, de 29/06/85).
 • Correcció d'errors de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de la Prefectura de l'Estat, del patrimoni històric espanyol (BOE núm. 296, d'11/12/85).
 • Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de la Presidència del Govern, de desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni...
 • Correcció d'errors del Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de la Presidència del Govern, de desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de...
 • Reial decret 64/1994, de 21 de gener, del Ministeri de la Presidència, pel qual es modifica el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de la...
 • Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions...
 • Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).
 • Correcció d'errors de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 3435, de 16/02/99).
 • Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4479, d'11/04/03)
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 4867,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Ajuntaments, fundacions i altres titulars públics i privats de museus i col·leccions museogràfiques permanents.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud amb la documentació exigida. - Informe del servei corresponent. - Proposta de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. - Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
PER ALS MUSEUS: - Sol·licitud de reconeixement que, per a les corporacions públiques, serà per acord plenari i per als patronats i fundacions privades, per acord majoritari de la junta rectora o l'organisme equivalent. - Projecte museològic i museogràfic. - Patrimoni a la disposició del museu. ...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients és de tres mesos. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran estimatoris.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les que preveu l'art. 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).