• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement d'un museu o col·lecció museogràfica.

  Objecte del tràmit

  Obtindre el reconeixement legal d'un museu o col·lecció museogràfica permanent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments, fundacions i altres titulars públics i privats de museus i col·leccions museogràfiques permanents.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER ALS MUSEUS:
  - Sol·licitud de reconeixement que, per a les corporacions públiques, serà per acord plenari i per als patronats i fundacions privades, per acord majoritari de la junta rectora o organisme equivalent.

  - Projecte museològic i museogràfic.

  - Patrimoni a disposició del museu.

  - Informe redactat per un tècnic competent, sobre la naturalesa i entitat de les col·leccions.

  - Informe redactat per tècnic competent, especificant el tipus de les instal·lacions museístiques i pedagògiques de què disposa.

  - Informe emés per arquitecte sobre adequació del local o edifici que alberga els fons, on haurà de constar la superfície en instal·lacions tècniques que n'hi haguera. Anirà acompanyat d'un pla tancat a escala mínima 1/100, i d'un nombre de fotografies (13x18) proporcionat a la superfície del local.
  Aquells organismes públics o persones físiques o jurídiques que no disposen d'un arquitecte podran, justificant raonadament el fet, sol·licitar la confecció d'este informe a les direccions territorials de la Conselleria de Cultura.

  - Certificació sobre el personal que hi haguera adscrit al museu tant tècnic com administratiu i subaltern, especificant la naturalesa de la seua relació laboral amb este museu.

  - Certificació relativa a l'horari d'obertura al públic.

  - Certificació de les consignacions pressupostàries per al funcionament del museu, especificant per separat, almenys, les partides de gastos corrents i de personal.

  PER A LES COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES:

  - Sol·licitud de reconeixement que, per a les corporacions públiques, serà per acord plenari i per als patronats i fundacions privades, per acord majoritari de la junta rectora o organisme equivalent.

  - Informe redactat per un tècnic competent, sobre la naturalesa i entitat de les col·leccions.

  - Informe emés per un arquitecte sobre adequació del local o edifici que alberga els fons, on haurà de constar la superfície i les instal·lacions tècniques que n'hi haguera. Anirà acompanyat d'un plànol tancat a escala mínima 1/100, i d'un nombre de fotografies (13x18) proporcionat a la superfície del local.

  Aquells organismes públics o persones físiques o jurídiques que no disposen d'un arquitecte podran, justificant raonadament el fet, sol·licitar la confecció d'este informe a les direccions territorials de la Conselleria de Cultura.

  - Certificació relativa a l'horari d'obertura al públic.

  - Certificació del personal que hi haguera a càrrec de les exposicions.

  - Certificació si és el cas, de les consignacions pressupostàries per al manteniment de l'exposició permanent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE MUSEU O COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA PERMANENT

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud amb la documentació exigida.
  - Informe del servici corresponent.
  - Proposta de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
  - Resolució de la Conselleria de Cultura i Esport.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/1/99).

  Inici
 • Informació complementària

  * MUSEUS (FUNCIONS I REQUISITS):
  - Als efectes de la normativa que s'aplica, són museus les institucions de caràcter permanent, obertes al públic, sense finalitat de lucre, orientades a l'interés general de la Comunitat Valenciana, que reunixen, adquirixen, ordenen, conserven, estudien, difonen i exhibixen de manera científica, didàctica i estètica, amb fins d'investigació, gaudi i promoció científica i cultural, conjunts i col·leccions de béns de valor cultural.

  - Són funcions dels museus:
  · La conservació, catalogació, restauració i exhibició ordenada de les col·leccions.
  · La investigació en l'àmbit de les seues col·leccions o de la seua especialitat.
  · L'organització periòdica d'exposicions científiques i divulgatives, d'acord amb la naturalesa del museu.
  · L'elaboració i publicació de catàlegs i monografies dels seus fons.
  · El desenvolupament d'una activitat didàctica respecte als seus continguts.
  · Qualsevol altra funció que en les seues normes estatutàries o per disposició legal o reglamentària se'ls encomane.

  - Els museus, necessàriament, hauran de reunir els requisits següents:
  · Instal·lacions permanents, suficients i adequades, segons el parer de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
  · Un tècnic superior a càrrec seu.
  · Inventari i llibre de registre, segons models oficialment establits.
  · Horari d'obertura al públic no inferior a quinze hores setmanals.
  · Pressupost que garantisca un funcionament mínim.
  · Enviar a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, amb la periodicitat que reglamentàriament es determine, resums estadístics de visites al museu.

  * COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES (REQUISITS):
  - Són col·leccions museogràfiques permanents aquelles que reunixen béns de valor històric, artístic, científic i tècnic, o de qualsevol naturalesa cultural i que, pel caràcter reduït dels seus fons, escassetat de recursos i carència de tècnic, no puguen complir les condicions mínimes per a desenvolupar la funció cultural encomanada als museus.

  - Les col·leccions museogràfiques permanents hauran de reunir els requisits següents:
  · Instal·lacions estables, suficients i adequades.
  · Inventari, segons model oficialment establit.
  · Ser visitables al públic almenys un dia a la setmana.

  Sancions

  Les previstes en l'article 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1985, de 25 de juny, de la Direcció de l'Estat, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 155, de 29/06/85).
  - Correcció d'errors de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de la Direcció de l'Estat, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 296 d'11/12/85).
  - Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de la Presidència del Govern, de desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 24, de 28/01/86).
  - Correcció d'errors del Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de la Presidència del Govern, de desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 53, de 3/03/86).
  - Reial Decret 64/1994, de 21 de gener, del Ministeri de la Presidència, pel qual es modifica el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de la Presidència del Govern, de desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol (BOE núm. 52, de 2/03/94).
  - Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1494, de 28/02/91).
  - Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
  - Correcció d'errors de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3435, de 16/02/99).
  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4479, d'11/04/03).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).

  Llista de normativa

  Vegeu Orde de 6 de febrer de 1991

  Vegeu Llei 4/1998, d'11 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.