Comunicació inicial, final i comunicació de noves edicions o modificacions de cursos de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211716
|
Codi GVA: 16426
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-03-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les empreses que desitgen exercir les activitats Les empreses que vulguen exercir les activitats de formació indicades han de comunicar a l’Administració l’inici de l’activitat, la finalització d’aquesta o la realització de noves edicions o modificacions.

 

Per a poder fer aquests tràmits de manera telemàtica, les empreses han de sol·licitar prèviament credencials d’accés a la plataforma de tramitació de cursos per a usuari professional de productes fitosanitaris ALCUEMP (sede.gva.es/proc22725).

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-03-2023
Observacions

CONTROL ADMINISTRATIU

 

1. Les entitats que hagen comunicat la seua actuació dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana se sotmetran al control de l’autoritat competent que preveu l’article 3 del Decret 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l’exercici d’activitats de formació de manipuladors de plaguicides d’ús fitosanitari.

 

2. Aquest control podrà consistir en:

a) La comprovació de l’adequació de les instal·lacions mitjançant la visita a aquestes.

b) Requerir la documentació complementària, aclaridora o substitutiva de la inadequada, després de valorar els documents presentats per l’entitat formadora, tant en la comunicació inicial com en les posteriors.

c) La supervisió dels continguts i el programa del curs, incloent-hi horaris, professorat, classes pràctiques i qualsevol altre aspecte considerat d’interés. Per a això, el personal tècnic de la unitat administrativa competent podrà personar-se en qualsevol moment del desenvolupament del curs, a l’efecte de comprovar que s’està duent a terme d’acord amb les condicions de la seua comunicació.

d) Control de la superació de l’exercici d’avaluació per part dels alumnes. Al final del curs, l’autoritat competent podrà proposar la realització de proves d’avaluació dels coneixements als alumnes, alternatives a les que realitza l’entitat formadora.

e) Sol·licitar la documentació relativa als cursos realitzats en els cinc anys anteriors, que l’entitat formadora haurà de conservar i mantindre a la disposició de l’autoritat competent, a la qual ha de facilitar l’accés i la tasca en qualsevol moment.

f) Qualsevol altra acció que l’autoritat competent considere necessària per a garantir el control administratiu de l’activitat.

 

MODALITATS DE FORMACIÓ

 

1. Presencial

Segons el procediment indicat anteriorment.

 

2. No presencial

 

La formació no presencial via Internet serà únicament aplicable als continguts teòrics dels cursos, i s’han de realitzar obligatòriament de manera presencial les pràctiques i el test d’avaluació final. Que tindran lloc obligatòriament en territori de la Comunitat Valenciana.

Únicament els cursos de renovació podran realitzar-se totalment via Internet.

Els requisits específics que han de complir les entitats de formació per al sistema no presencial "via Internet" seran els següents:

· Disposar d’un pla de formació detallat i específic per a aquest sistema.

· Utilitzar diferents eines perquè els agricultors s’impliquen activament en l’aprenentatge, com pàgines web, etc.

· Disposar d’una plataforma que incloga una eina obligatòria per a la creació de fòrums com a instrument essencial de participació.

· La plataforma ha de suportar un registre dels contactes que generen les diferents eines, especialment els fòrums, en què s’evidencie el grau i la seua forma de participació.

Quant a necessitats informàtiques:

· Un servidor amb capacitat suficient per a l’accés simultani de totes les persones que es preveja que l’usen.

· Una plataforma de teleformació o virtual d’aprenentatge.

· Sistemes de control i gestió que permeten un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat.

· Sistemes de seguretat amb perfils específics d’usuari de control i seguiment per a facilitar l’accés als serveis de control oficial.

· Un registre informàtic dels contactes amb l’alumnat.

· Les entitats han de fer constar les claus d’accés corresponents, en les comunicacions de noves edicions/modificacions de cursos de formació.

· Així mateix, en el cas de programar-se classes per videoconferència, s’haurà d’inscriure obligatòriament en totes i cada una de les sessions al perfil inspector de l’òrgan gestor de l’administració que se subministre a les entitats, i aquestes hauran de remetre un resum de l’activitat juntament amb la comunicació final.

 

 

PROGRAMACIÓ DELS CURSOS

 

Els cursos de nivell bàsic han de tindre una duració mínima de 25 hores lectives, de les quals 9 seran de pràctiques.

 

Els cursos de nivell qualificat han de tindre una duració mínima de 60 hores lectives, de les quals 18 seran de pràctiques.

 

Els cursos de nivell fumigador han de tindre una duració mínima de 25 hores lectives, de les quals 10 seran de pràctiques.

 

Els cursos de renovació han de tindre una duració de 6 hores.

 

El nombre màxim d’hores lectives per jornada serà de 5 hores, excepte en el curs de renovació, que es permet que es realitze en una única jornada. Els diumenges i festius es consideraran dies no hàbils a efectes formatius.

 

 

 

Qualsevol incompliment dels terminis de les comunicacions prèvies i/o final, respecte del que disposa el Decret 98/2012, tindrà com a conseqüència que l'activitat formativa es considere no realitzada, amb caràcter general, amb independència de la sanció que poguera correspondre-li.

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Entitats formadores de caràcter públic o privat que actuen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana que vulguen exercir les activitats de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris.

Requisits

1. Tindre les instal·lacions adequades per a l’activitat docent, entenent per tals les condicions exigibles d’amplitud, lluminositat, acústica, control de temperatura, mobiliari i condicions higièniques.

 

2. Disposar dels recursos materials i mitjans tècnics audiovisuals adequats.

 

3. Disposar d’un director o coordinador del curs, que ha de tindre, com a mínim, la titulació d’enginyer tècnic, diplomat universitari, grau o títol equivalent.

 

4. Disposar de personal docent que acredite tindre la formació que a continuació s’especifica:

a) Per a les classes teòriques: tindre almenys el títol d’enginyer tècnic o diplomat universitari o grau, en carreres cientificotècniques o altres relacionades amb els continguts del curs, així com acreditar una experiència docent en el tema que s’ha d'impartir o en matèries afins de, com a mínim, 50 hores lectives.

b) Per a les classes pràctiques: tindre formació teòrica mínima de cicle formatiu superior o equivalent, i acreditar una experiència professional de, com a mínim, dos anys.

 

5. Comprometre’s a facilitar l'accés a l'autoritat competent o als seus serveis tècnics per a la revisió dels cursos i la seua documentació, que haurà de conservar i mantindre a la disposició d'aquella durant un període de cinc anys.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Per a poder fer aquests tràmits de manera telemàtica, les empreses hauran de sol·licitar prèviament credencials d'accés a la plataforma de tramitació de cursos per a usuari professional de productes ALCUEMP (sede.gva.es/proc22725) Comunicació inicial: 1. Les entitats que vulguen iniciar...
Saber més
Òrgans de tramitació
Servei de Transferència de Tecnologia

Sol·licitud

Termini
Des de 01-03-2023

- La "comunicació inicial": s’ha de presentar, com a mínim, amb tres mesos d’antelació a la data prevista per a l’inici de la primera edició dels cursos.

 

- La "comunicació de noves edicions o modificacions de cursos": s’ha de comunicar amb una antelació mínima de quinze dies naturals a l’inici de l’edició del curs.

 

- L’"informe final de curs": en finalitzar cada edició d'un curs, s'ha de remetre un informe final del curs, en el termini màxim d'un mes.

 

Documentació
En cas de persones jurídiques: · Còpia escriptura de constitució/estatuts en què figure l’activitat formativa com una de les seues finalitats. No és necessari aportar l'escriptura de constitució/estatuts quan l’empresa haja obtingut credencials d’accés a la plataforma de tramitació ALCUEMP...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució