Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TECG - Comunicació inicial, final i comunicació de noves edicions o modificacions de cursos de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació inicial, final i comunicació de noves edicions o modificacions de cursos de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris.

  Objecte del tràmit

  Les empreses que desitgen exercir les activitats de formació indicades han de comunicar a l'Administració l'inici d'activitat, la finalització d'aquesta o la realització de noves edicions o modificacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats formadores de caràcter públic o privat que actuen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Tindre les instal·lacions adequades per a l'activitat docent, entenent per tals les condicions exigibles d'amplitud, lluminositat, acústica, control de temperatura, mobiliari i condicions higièniques.

  2. Disposar dels recursos materials i mitjans tècnics audiovisuals adequats.

  3. Disposar d'un director o coordinador del curs, que ha de tindre, com a mínim, la titulació d'enginyer tècnic, diplomat universitari, grau o títol equivalent.

  4. Disposar de personal docent que acredite tindre la formació que a continuació s'especifica:
  a) Per a les classes teòriques: posseir almenys el títol d'enginyer tècnic, o diplomat universitari, o grau, en carreres cientificotècniques o altres relacionades amb els continguts del curs, així com acreditar una experiència docent en el tema que s'ha d'impartir o en matèries afins de, com a mínim, 50 hores lectives.
  b) Per a les classes pràctiques: tindre formació teòrica mínima de cicle formatiu superior o equivalent, i acreditar una experiència professional de, com a mínim, dos anys.

  5. Comprometre's a facilitar l'accés a l'autoritat competent o als seus serveis tècnics, per a la revisió dels cursos i la seua documentació, que haurà de conservar i mantindre a la disposició d'aquella durant un període de cinc anys.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - La "Comunicació inicial": S'ha de presentar, com a mínim, amb tres mesos d'antelació a la data prevista per a l'inici de la primera edició dels cursos.

  - La "Comunicació de noves edicions o modificacions de cursos": S'han de comunicar amb una antelació mínima de quinze dies naturals a l'inici de l'edició del curs.

  - L'"Informe final de curs": En finalitzar cada edició d'un curs, s'ha de remetre un informe final del curs, en el termini màxim de quinze dies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació dels documents s'ha de realitzar únicament per procediment telemàtic.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16426

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  COMUNICACIÓ INICIAL:
  Formulari normalitzat de "Comunicació inicial", al qual s'ha d'acompanyar la documentació següent:
  a) Quan l'entitat formadora siga una entitat privada amb personalitat jurídica, s'ha d'adjuntar una còpia de l'escriptura de constitució o estatuts d'aquesta en què figure l'activitat formativa com una de les seues finalitats. Així mateix, s'ha de presentar una còpia de la targeta d'identificació fiscal i d'un document que acredite la capacitat de representació del signant de la comunicació.
  b) Quan l'entitat formadora siga una persona física, s'ha d'adjuntar una còpia del document d'alta de l'activitat econòmica.

  També s'ha de presentar una memòria que continga, com a mínim, els aspectes següents:
  a) Descripció d'instal·lacions. Quan es tracte d'instal·lacions alienes, han d'adjuntar l'acord o conveni que els permet utilitzar les instal·lacions i la finalitat de la utilització, amb les signatures dels responsables.
  b) Descripció de recursos materials i mitjans tècnics audiovisuals.
  c) Còpia del títol acadèmic i currículum del director o coordinador del curs, així com del personal docent tant de les classes teòriques com pràctiques.
  d) Programa complet del curs o cursos, adaptats al que exigeix la normativa vigent, en què s'especifiquen clarament els continguts, dividits en sessions, la duració que tenen, les dates i el professorat que les imparteix.
  e) Còpia del material que s'ha d'entregar als alumnes, amb els continguts del curs actualitzats.
  f) Nombre d'edicions dels cursos que es té previst impartir i dates d'aquestes, amb la concreció, com a mínim, de la data de la primera edició.
  g) En el cas que es realitzen pràctiques:
  1r. S'ha de remetre una memòria de les activitats que es duran a terme, amb la descripció dels procediments que es pretenen realitzar i les instal·lacions i els mitjans materials necessaris per a dur-les a terme.
  2n. Si es visiten instal·lacions, locals o explotacions han de comunicar els llocs concrets que es visitaran i descriure les activitats que s'hi realitzaran. Quan es tracte de visitar una instal·lació, local o explotació d'una empresa aliena, han d'adjuntar l'acord o conveni en què conste que tenen autorització per a accedir a les instal·lacions, locals o explotacions i la finalitat de la visita, amb la signatura del responsable de l'empresa de què es tracte.
  h) Model de full de signatures per a cada una de les sessions, amb els apartats corresponents perquè consten, per ordre alfabètic, els cognoms i el nom de cada un dels alumnes, seguits d'un espai en blanc per a la signatura. En l'encapçalament del full de signatures, ha de figurar la data, el tema tractat i el nom i la signatura del professor.
  i) Model d'examen que realitzaran els alumnes, que ha de contindre almenys dues preguntes de cada tema.
  j) Model de qüestionari de satisfacció, que han d'omplir els alumnes de manera anònima, en el qual es valoraran, amb una puntuació única entre 1 i 5, les condicions del local i els mitjans tècnics utilitzats, i es realitzarà una avaluació del professorat, atenent el seu nivell tècnic, la claredat de l'exposició, la utilitat de la informació, el material impartit, el tracte amb els alumnes, el contingut del tema impartit, etc.
  k) Model de certificat d'assistència i aprofitament que s'entregarà als alumnes que hagen assistit a la totalitat de les classes i superat la prova d'avaluació final, en el qual s'ha d'incloure almenys la informació següent:
  1r. Nom i cognoms.
  2n. DNI o document equivalent.
  3r. Identificació del centre docent.
  4t. Títol del curs.
  5é. Lloc de realització del curs.
  6é. Nombre d'hores teòriques i pràctiques.
  7é. Data d'expedició.
  8é. Signatura del coordinador o director del curs.
  9é. Segell de l'entitat promotora del curs.
  l) Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil.


  COMUNICACIÓ DE NOVES EDICIONS O MODIFICACIONS DE CURSOS:
  Formulari normalitzat de "Comunicació de noves edicions o modificacions de cursos".


  INFORME FINAL DE CURS:
  Formulari normalitzat d'"Informe final de curs".

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Comunicació inicial:
  1. Les entitats que desitgen iniciar l'activitat de formació han de presentar una comunicació inicial d'activitats, segons l'imprés normalitzat. Aquest escrit s'ha de dirigir a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, o l'òrgan que en el moment tinga les competències en aquesta matèria.
  2. Si la comunicació no reunira els requisits, no s'aportara la totalitat de la documentació sol·licitada o hi haguera defectes en la documentació aportada, es requerirà el sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la notificació, esmene els defectes advertits o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
  Comunicacions posteriors:
  1. La realització de noves edicions de cursos, així com les modificacions que es puguen produir en les edicions ja comunicades, s'han de presentar amb una antelació mínima de quinze dies naturals a l'inici de l'edició del curs, en l'imprés normalitzat de "Comunicació de noves edicions o modificacions de cursos". La comunicació de noves edicions s'ha de fer per a períodes no superiors a un any.
  2. Si no es produeixen noves comunicacions d'edicions transcorregut el termini de dos anys, des de la realització de l'última, seran donades de baixa com a entitats autoritzades.
  Finalització del curs:
  1. En finalitzar cada edició d'un curs, es remetrà a l'autoritat competent un informe final de curs, en el termini màxim de quinze dies, signat pel director o coordinador d'aquest, segons l'imprés normalitzat "Informe final de curs".
  2. Els alumnes que no hagen superat l'avaluació han de ser informats que compten amb una prova de recuperació, dins dels sis mesos següents, i que, en cas de no aprovar-la, hauran de repetir el curs.
  3. El termini per a remetre a la unitat administrativa competent la documentació relativa a un curs després de la seua finalització, no ha de superar el mes.
  Expedició i remissió del carnet:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3260&version=amp

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16426

  Tramitació

  La presentació dels documents s'ha de realitzar únicament per procediment telemàtic.

  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16426.

  En el cas que es realitze la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten telemàticament.
  A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la sol·licitud telemàtica.
  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.
  En cas que es tramite un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).
  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.
  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  CONTROL ADMINISTRATIU

  1. Les entitats que hagen comunicat la seua actuació dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana se sotmetran al control de l'autoritat competent que preveu l'article 3 d'aquest decret.
  2. Aquest control podrà consistir en:
  a) La comprovació de l'adequació de les instal·lacions mitjançant la visita a aquestes.
  b) Requerir la documentació complementària, aclaridora o substitutiva de la inadequada, després de valorar els documents presentats per l'entitat formadora, tant en la comunicació inicial com en les posteriors.
  c) La supervisió dels continguts i el programa del curs, incloent-hi horaris, professorat, classes pràctiques i qualsevol altre aspecte considerat d'interés. Per a això, el personal tècnic de la unitat administrativa competent podrà personar-se en qualsevol moment del desenvolupament del curs, a l'efecte de comprovar que s'està duent a terme d'acord amb les condicions de la seua comunicació.
  d) Control de la superació de l'exercici d'avaluació per part dels alumnes. Al final del curs, l'autoritat competent podrà proposar la realització de proves d'avaluació dels coneixements als alumnes, alternatives a les que realitza l'entitat formadora.
  e) Sol·licitar la documentació relativa als cursos realitzats en els cinc anys anteriors, que l'entitat formadora haurà de conservar i mantindre a la disposició de l'autoritat competent, a la qual ha de facilitar l'accés i la tasca en qualsevol moment.
  f) Qualsevol altra acció que l'autoritat competent considere necessària per a garantir el control administratiu de l'activitat.

  MODALITATS DE FORMACIÓ

  1. Presencial

  Segons el procediment indicat anteriorment.

  2. No presencial

  A partir del dia 15 de juny de 2020, es podran autoritzar activitats via Internet per a les modalitats de formació: nivells bàsic, qualificat i les seues renovacions. Segons el que s'estableix en la modificació del document Instruccions sobre el control administratiu de les entitats que realitzen activitats de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana i en el Document per a l'harmonització dels sistemes de formació dels usuaris professionals de productes fitosanitaris.
  La formació no presencial via Internet serà únicament aplicable als continguts teòrics dels cursos, i s'han de realitzar obligatòriament de manera presencial les pràctiques i el test d'avaluació final. Que tindran lloc obligatòriament en territori de la Comunitat Valenciana.
  Únicament els cursos de renovació podran realitzar-se totalment via Internet.
  Els requisits específics que han de complir les entitats de formació per al sistema no presencial "via Internet" seran els següents:
  · Disposar d'un pla de formació detallat i específic per a aquest sistema.
  · Utilitzar diferents eines perquè els agricultors s'impliquen activament en l'aprenentatge, com pàgines web, etc.
  · Disposar d'una plataforma que incloga una eina obligatòria per a la creació de fòrums com a instrument essencial de participació.
  · La plataforma ha de suportar un registre dels contactes que generen les diferents eines, especialment els fòrums, en què s'evidencie el grau i la seua forma de participació.
  Quant a necessitats informàtiques:
  · Un servidor amb capacitat suficient per a l'accés simultani de totes les persones que es preveja que l'usen.
  · Una plataforma de teleformació o virtual d'aprenentatge.
  · Sistemes de control i gestió que permeten un seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat.
  · Sistemes de seguretat amb perfils específics d'usuari de control i seguiment per a facilitar l'accés als serveis de control oficial.
  · Un registre informàtic dels contactes amb l'alumnat.
  · Les entitats han de fer constar les claus d'accés corresponents, en les comunicacions de noves edicions/modificacions de cursos de formació.
  · Així mateix, en el cas de programar-se classes per videoconferència, s'haurà d'inscriure obligatòriament en totes i cada una de les sessions al perfil inspector de l'òrgan gestor de l'administració que se subministre a les entitats, i aquestes hauran de remetre un resum de l'activitat juntament amb la comunicació final.


  PROGRAMACIÓ DELS CURSOS

  Els cursos de nivell bàsic han de tindre una duració mínima de 25 hores lectives, de les quals 9 seran de pràctiques.

  Els cursos de nivell qualificat han de tindre una duració mínima de 60 hores lectives, de les quals 18 seran de pràctiques.

  Els cursos de nivell fumigador han de tindre una duració mínima de 25 hores lectives, de les quals 10 seran de pràctiques.

  Els cursos de renovació han de tindre una duració de 6 hores.

  El nombre màxim d'hores lectives per jornada serà de 5 hores, excepte en el curs de renovació, que es permet que es realitze en una única jornada. Els diumenges i festius es consideraran dies no hàbils a efectes formatius.

  La presentació dels documents s'ha de fer únicament per procediment telemàtic.

  A més, "Les dades dels alumnes aptes en format digital" s'ha d'adjuntar en format de full de càlcul Excel segons el model establit omplit seguint les instruccions que s'hi indiquen.

  Qualsevol incompliment dels terminis de les comunicacions prèvies i/o final, respecte del que disposa el Decret 98/2012, tindrà com a conseqüència que l'activitat formativa es considere no realitzada, amb caràcter general, amb independència de la sanció que poguera correspondre-li.

  EXPEDICIÓ DE CARNETS D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3260&version=amp

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Document per a l'harmonització dels sistemes de formació dels usuaris professionals de productes fitosanitaris.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE núm. 279, de 21/11/2002).
  - Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE núm. 223, de 15/09/2012).
  - Decret 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l'exercici d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari. (DOCV núm. 6798, de 18/06/2012).
  - Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7481, de 09/03/2015).
  - Resolució del 16 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de delegació d'atribucions en matèria d'autorització, programació, metodologia, material didàctic i acreditació dels cursos de capacitació i de les entitats formadores per a obtindre el carnet d'usuari o usuària professional de productes fitosanitaris. (DOGV núm. 8435, de 30/11/2018).
  - Instruccions de 27 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, sobre el control administratiu de les entitats que realitzen activitats de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.
  - Modificació del document Instruccions sobre el control administratiu de les entitats que realitzen activitats de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE núm. 279, de 21/11/2002).

  Vegeu el Decret 98/2012, de 15 de juny.

  Vegeu el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE núm. 223, de 15/09/2012).

  Vegeu el Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7481, de 09/03/2015).

  Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de delegació d'atribucions en matèria d'autorització, programació, metodologia, material didàctic i acreditació dels cursos de capacitació i de les entitats formadores per a obtindre el carnet d'usuari o usuària professional de productes fitosanitaris.

  Vegeu les instruccions de 27 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.

  Modificació del document de "Instruccions sobre el control administratiu de les entitats que realitzen activitats de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana"

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.