Detall de Procediment

TECG - Diligència de llibres de transport. Llibres de grues de transport de mercaderies; llibres de reclamacions de viatgers (autobusos).

Codi SIA: 211717
Codi GUC: 16433
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Diligenciat de llibres de transport. Llibres de grues de transport de mercaderies; llibres de reclamacions de viatgers (autobusos). NOTES ACLARIDORES: - S'haurà de realitzar un tràmit de sol·licitud, amb el seu corresponent abonament de la taxa, per cada vehicle per al qual se sol·licite el diligenciat de llibre/s. - Els taxis i autobusos no adscrits a una concessió de servei públic regular de viatgers d'ús general hauran de portar fulles de reclamacions de consum pels empresaris i professionals. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2738

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Titulars de les autoritzacions de transports mencionades anteriorment.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • MERCADERIES:
  • Decret 47/1991 , de 20 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el quadern de serveis per als serveis públics interurbans de grua d'arrossegament i autocarregadora de vehicles avariats. (Diari Oficial número 1524 de data 18.04.1991)
  • VIATGERS:
  • Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera (BOE núm. 158, de 3/7/2013).
  • Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comité Nacional del Transport per Carretera

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i permís de circulació, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers ** Permís de circulació (en el cas d'autobusos) - S'haurà de presentar una sol·licitud per cada vehicle amb el seu coresponiente taxa, on consten les dades de l'empresa que realitza la petició (Nom, CIF/DNI, domicili, i telèfon per a avisar als interessats quan els llibres estiguen diligenciats). - Llibre/s amb la matricula del vehicle per al qual sol·licita el diligenciat. - Taxa I04 de la matricula corresponent (amb independència de la quantitat de llibres per matricula que sol·licite)

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: Taxa I04: 2,08 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic sobre la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a fer-ho, s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

S'ha de fer en primer lloc la sol·licitud telemàtica i, a continuació, entregar físicament els llibres, adjuntant una còpia del justificant del registre telemàtic de la sol·licitud, en un dels punts següents segons la província corresponent: - SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - CASTELLÓ AV. DEL MAR, 16 12003 Castelló de la Plana Tel.: 012 - SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT AV. AGUILERA, 1 03007 Alacant Tel.: 012 - SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA C/ GREGORIO GEA, 27 46009 València Tel.: 012

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa