Detall de Procediment

Declaració responsable ambiental.

Codi SIA: 211721
Codi GUC: 16474
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Amb caràcter previ a l'inici d'una activitat sotmesa al règim de declaració responsable ambiental (activitats no sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana), haurà de presentar-se pel titular de la mateixa una declaració responsable en què es manifeste que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, i que posseïx la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant tot el període de temps que dure l'exercici de l'activitat.

Solicitants

La persona titular de l'activitat sotmesa a declaració responsable ambiental (activitats no sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana). Vegeu l'enllaç a la llei en Fonts jurídiques.

Informació complementària

- D'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, la declaració responsable es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina web del corresponent ajuntament o, a falta d'això, amb el que amb caràcter general es pose a disposició en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.(vegeu Impressos asociats). (Els ajuntaments podran incloure en el contingut de la declaració responsable ambiental la manifestació expressa de compliment d'altres requisits que, encara que no estrictament ambientals, siguen legalment exigits per al funcionament de l'activitat, sense perjuí del que establisca la normativa sectorial d'aplicació). - La declaració responsable ambiental, s'acompanyarà de la documentació següent: a) Memòria tècnica descriptiva de l'activitat. b) Certificat subscrit per tècnic competent, degudament identificat per mitjà de nom i cognoms, titulació i document nacional d'identitat, acreditativa que les instal·lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.

Normativa

  • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.14).
  • Vegeu la Llei 6/2014, de 25 de juliol.