Comunicació d'inici d'activitat sotmesa a autorització ambiental integrada (activitats de l'annex I).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 687398
|
Codi GVA: 16476
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-01-2017

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar l'inici d'una activitat per a la que s'ha obtingut l'autorització ambiental integrada, una vegada finalitzada, si és el cas, la construcció de la instal·lació.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
24-01-2017
Normativa
 • Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol,...
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329,...
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars de l'autorització ambiental integrada.

Com es tramita

Procés de tramitació
TRÀMITS PREVIS Prèviament s'ha d'haver obtingut l'autorització ambiental integrada i haver finalitzat, si és el cas, la construcció de la instal·lació. FORMALITZACIÓ I EFECTES DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA A L'INICI D'UNA ACTIVITAT SOTMESA A AAI - La presentació de la declaració...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 24-01-2017

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat o, si és el cas, en l'indicat en la mateixa resolució d'autorització ambiental integrada tenint en compte el que estableix l'article 44 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats...

Saber més
Documentació
- Formulari de comunicació d'inici d'actividad signat mitjançant certificat digital. - Imprés de declaració responsable prèvia a l'inici d'una activitat sotmesa a autorització ambiental integrada. - Certificat del tècnic director de l'execució del projecte en què s'especifique la conformitat de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
- Realitzar la preceptiva declaració responsable de forma prèvia a l'inici de la seua activitat. - Disposar de l'autorització ambiental integrada i complir les condicions que s'hi estableixen. - Complir les obligacions de control i subministrament d'informació prevista per la legislació...
Saber més
Sancions
L'exercici d'una activitat sense la preceptiva declaració responsable prèvia a l'obertura, constitueix una infracció administrativa sancionable d'acord amb l'article 93 i següents de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la...
Saber més