Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'Habitatge de Promoció Pública en arrendament

  Objecte del tràmit

  Actuació de la Generalitat Valenciana, a través d'EIGE, i en col·laboració amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per a facilitar l'accés a una vivenda en arrendament de titularitat privada (Xarxa Lloga) o de promoció pública (Àrea de Gestió de Vivenda Pública d'EIGE), adequada a les circumstàncies de famílies que hagen perdut, o estiguen a punt de fer-ho, la seua vivenda habitual com a conseqüència d'un procés d'execució hipotecària o d'altres circumstàncies excepcionals anàlogues derivades de la crisi econòmica.

  NOTA IMPORTANT:
  L'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana (EIGE) i els agents col·laboradors del programa només es comprometen a realitzar les labors de gestió i mediació; de cap manera garantixen que estes labors acaben sempre en la formalització d'un contracte d'arrendament.
  Així mateix, cal assenyalar també que, en la borsa de vivendes disponibles per a este programa que siguen de titularitat privada, és el seu propietari en última instància qui decidix si la lloga o no. Així mateix, el propietari pot condicionar la firma del contracte a l'acceptació de l'inquilí per part de la companyia d'assegurances, en el cas de voler contractar una assegurança d'impagament de rendes, per la qual cosa, si no es reunixen els requisits exigits per l'asseguradora, el contracte no es formalitzarà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot sol·licitar-la qualsevol persona major d'edat que complisca els requisits establits.

  Requeriments

  - Ser major d'edat o haver complit els setze anys i estar emancipat legalment.
  - Haver perdut la vivenda habitual per mitjà d'un procediment d'execució hipotecària o d'altres circumstàncies excepcionals anàlogues en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, o que la pèrdua siga per la mateixa causa irreversible en els tres mesos següents a la sol·licitud.
  - No disposar cap dels membres de la unitat familiar d'una vivenda en règim de propietat o opció de compra, excepte la vivenda objecte de l'execució hipotecària.
  - Tindre uns ingressos familiars que no excedisquen 2,5 vegades l'IPREM i disposar almenys d'uns ingressos mínims del 0,5 IPREM, descomptant la part d'ingressos que puguen estar embargats per al càlcul d'estos.
  - Tindre la residència legal a Espanya, si és el cas.
  - No haver sigut objecte d'una sanció ferma o rescissió de contracte per incompliment de la normativa de vivendes públiques o protegides.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini obert.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Preferentment, en :

  - XARXA LLOGA (EIGE) - VALÈNCIA
  AV. DE LA PLATA, 50-bajo
  46013 València
  Tel: 963985800 - 961-207950

  - ÀREA DE GESTIÓ DE VIVENDA PÚBLICA (EIGE) - VALÈNCIA
  AV. DE LA PLATA, 50-bajo
  46013 València Tel: 963985800 - 961-207950

  - XARXA LLOGA i ÀREA DE GESTIÓ DE VIVENDA PÚBLICA (EIGE) - OFICINA PROP CASTELLÓ DE LA PLANA
  AV. GERMANS BOU, 47 12071 Castelló de la Plana
  Tel: 964358760 - 9643-58747

  - XARXA LLOGA i ÀREA DE GESTIÓ DE VIVENDA PÚBLICA (EIGE) - ALACANT
  C/ GIRONA, 4 03001 Alacant
  Tel: 965934540 - 9659-34490

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16488

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud omplida en un imprés normalitzat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT EN LLOGUER

  DECLARACIO I AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ

  [ANNEX I] RELACIÓ DE FAMILIARS AMB ELS QUE CONVIURÀ DEL DEMANDANT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les famílies interessades presenten les seues sol·licituds.

  2. Amb el registre inicial, l'EIGE realitza les tasques de gestió i mediació tendents a la busca de vivenda dins de la borsa de la Xarxa Lloga i i/o Àrea de Gestió de Vivenda Pública, en funció de la disponibilitat de vivendes en la localitat on se sol·licita, adequada a les circumstàncies de les famílies sol·licitants.

  3. Les tasques de gestió i de mediació per a conciliar les necessitats de les famílies amb l'oferta de vivendes disponibles podran concloure en la formalització d'un contracte d'arrendament d'interés social. També podrà formalitzar-se un precontracte d'arrendament, que podrà supeditar-se a l'existència d'ajudes.

  4. Abans de la formalització del contracte o del precontracte d'arrendament, haurà d'acreditar-se documentalment la concurrència dels requisits anteriorment assenyalats (aportació de la sentència d'execució de subhasta en el cas de sol·licitar la vivenda per haver perdut o estar a punt de perdre la vivenda habitual com a conseqüència d'un procés d'execució hipotecària). La falta d'acreditació documental d'algun dels requisits o l'incompliment d'estos suposaran la baixa en el registre de demandants de vivenda.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No hi ha resolució com a tal, per la qual cosa no es preveuen recursos. L'EIGE només es compromet a la realització de les tasques de gestió i mediació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16488

  Inici
 • Informació complementària

  * CARACTERÍSTIQUES DE LES VIVENDES

  - L'import mensual de l'arrendament no podrà superar la renda màxima de vivenda protegida de nova construcció en règim especial a vint-i-cinc anys, amb una superfície màxima a l'efecte d'este càlcul de 90 m², amb independència que la vivenda excedisca eixa superfície.
  - Reunir les condicions bàsiques d'habitabilitat.

  Sancions

  No se'n preveuen, excepte la baixa en el registre de demandants per no reunir els requisits.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 15/2010, de 30 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es crea i es regula la Xarxa Lloga (DOCV núm. 6332, de 13/08/2010).
  - Resolució del director general d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge per la qual s'establixen els requisits per a accedir al programa extraordinari de lloguer d'interés social.
  - Resolució de 17 de juliol de 2012 , de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient , d'excepcionalitat de l'adjudicació de la quota de vivendes de promoció pública reservades per a famílies que hagen perdut la seua vivenda per execució hipotecària (DOCV núm. 6869, de 25/09/2012).
  - Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de vivendes de protecció pública (DOCV núm. 7178, de 23/12/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 15/2010, de 30 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 17 de juliol de 2012.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.