Autorització d'operadors dels vins amb indicació d'anyada o varietat de raïm de vinificació, sense denominació d'origen protegida ni indicació geogràfica protegida

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211723
|
Codi GVA: 16494
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els operadors que elaboren i embotellen vi a la Comunitat Valenciana i indiquen en l'etiquetatge una o més varietats de raïm o l'any de collita en els vins sense denominació d'origen protegida ni indicació geogràfica protegida han de tindre una autorització específica de la direcció general...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els operadors que sol·liciten l'autorització específica han de complir els següents

Requisits

a) A l'efecte de comprovar la veracitat de les indicacions facultatives i la traçabilitat i identificació individual de les partides i els lots, cal complir el que preveuen els articles 39.1.d) i 40.2 del Reglament (CE) núm. 436/2009, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Una vegada revisada la documentació presentada, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària podrà requerir a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta de documentació o present els documents preceptius, amb la indicació que, si...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Imprés de sol·licitud dirigit a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària i acompanyada de la documentació següent: a) Acreditació de la personalitat del sol·licitant, de la identitat i la capacitació del seu representant, si és el cas, i de l'objecte de l'empresa. Per...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El titular de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària resoldrà motivadament la concessió o denegació de l'autorització específica. Aquesta resolució administrativa ha de ser notificada en el termini de tres mesos i s'entendrà estimatòria si transcorre aquest termini...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Sancions
El règim sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana, i l'altra legislació aplicable.