Sol·licitud de declaració de béns d´interés cultural (béns immobles o mobles).

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210543
|
Codi GVA: 165
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* CLASSES DE BÉNS OBJECTE DE DECLARACIÓ D'INTERÉS CULTURAL

Els béns d'interés cultural seran declarats atenent a la classificació següent:

A) Béns immobles. Seran adscrits a alguna de les següents categories:

a) Monument. Es declararan com a tals les realitzacions arquitectòniques o d'enginyeria i les obres d'escultura colossal.

b) Conjunt Històric. És l'agrupació de béns immobles, contínua o dispersa, clarament delimitable i amb entitat cultural pròpia i independent del valor dels elements singulars que la integren.

c) Jardí Històric. És l'espai delimitat producte de l'ordenació per l'home d'elements naturals, complementat o no amb estructures de fàbrica i estimat per raons històriques o pels seus valors estètics, sensorials o botànics.

d) Espai Etnològic: Construcció o instal·lació o conjunt d'estes, vinculades a formes de vida i activitats tradicionals, que, per la seua especial significació siga representativa de la cultura valenciana.

e) Lloc Històric. És el lloc vinculat a esdeveniments del passat, tradicions populars o creacions culturals de valor històric, etnològic o antropològic.

f) Zona Arqueològica. És el paratge on existixen béns l'estudi del qual exigix l'aplicació preferent de mètodes arqueològics, hagen sigut o no extrets i tant es troben en la superfície, com en el subsòl o davall les aigües.

g) Zona Paleontològica. És el lloc on hi ha un conjunt de fòssils d'interés científic o didàctic rellevant.

h) Parc Cultural. És l'espai que conté elements significatius del patrimoni cultural integrats en un medi físic rellevant pels seus valors paisatgístics i ecològics.

B) Béns mobles, declarats individualment, com a col·lecció o com a fons de museus i col·leccions museogràfiques.

C) Documents i obres bibliogràfiques, cinematogràfiques, fonogràfiques o audiovisuals, declarades individualment, com a col·lecció o com a fons d'arxius i biblioteques.

D) Béns immaterials. Poden ser declarats d'interés cultural les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques o d'oci, i en especial aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià.

Igualment podran ser declarats d'interés cultural els béns immaterials de naturalesa tecnològica que constituïsquen manifestacions rellevants o fites de l'evolució tecnològica de la Comunitat Valenciana.

NOTA: No podrà declarar-se d'interés cultural l'obra d'un autor viu sinó mitjançant autorització expressa del seu propietari i del seu autor, excepte en el cas de béns immaterials de naturalesa tecnològica, sempre que haja transcorregut un termini de cinc anys des de la seua creació, amb respecte a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Normativa
 • Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).
 • Correcció d'Errors de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3435, de 16/02/99).
 • Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm....
 • Correcció d'errors de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la...
 • Resolució de 2 de març del 2000, de la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, per la qual es procedix a la convalidació...
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867,...
 • Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV nº 5449, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Qualsevol persona podrà sol·licitar la incoació de l´expedient per a la declaració d´un bé d´interés cultural.

Com es tramita

Procés de tramitació
- La iniciació del procediment podrà realitzar-se a instància de qualsevol persona. - La sol·licitud d'incoació haurà de ser resolta en el termini de tres mesos. La denegació, si és el cas, haurà de ser motivada. El silenci administratiu serà desestimatori. - La incoació es notificarà als...
Saber més
Òrgans de tramitació
- Per a la declaració de béns mobles que no siguen de caràcter etnogràfic, monuments, jardins històrics, llocs històrics i conjunts històrics: El Servici de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental. - Per a la declaració de zona arqueològica i de bèns mobles o immobles de caràcter etnogràfic: ...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
1. PER A ZONES ARQUEOLÒGIQUES: - Imprés de sol·licitud emplenat com cal. - Quatre fotografies en color de 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius. - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada. 2. CONJUNT HISTÒRIC - LLOC HISTÒRIC: -...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El procediment haurà de resoldre's en el termini d'un any si es referix a un bé moble, de dos anys en el cas de béns immaterials i de quinze mesos si es tracta d'immobles, a comptar de la data de la seua incoació. Si el procediment es referix a declaració de conjunts històrics o zones...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució
- Sobre la decisió d'incoació de l'expedient de declaració: la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. - Sobre la procedència o no de la declaració: la Conselleria de Cultura i Esport. - La declaració s'efectua per Decret del Consell de la Generalitat.
Sancions
Les previstes en l'art. 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).