• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de declaració de béns d´interés cultural (béns immobles o mobles).

  Objecte del tràmit

  La protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona podrà sol·licitar la incoació de l´expedient per a la declaració d´un bé d´interés cultural.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. PER A ZONES ARQUEOLÒGIQUES:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Quatre fotografies en color de 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius.
  - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada.

  2. CONJUNT HISTÒRIC - LLOC HISTÒRIC:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Quatre fotografies en color 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius corresponents.
  - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada.

  3. MONUMENT - JARDÍ HISTÒRIC:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Quatre fotografies en color 8 x 12 cm (dos de conjunt i dos de detalls característics de l'immoble) i els negatius.
  - Plànol corresponent a l'immoble i a l'àrea afectada.

  4. BÉ MOBLE:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Dos fotografies en color 8 x 2 cm (una de conjunt i una altra d'un detall característic, si l'objecte ho requerix per a la seua identificació.

  5. MATERIALS ETNOGRÀFICS:
  - Imprés de sol·licitud emplenat com cal.
  - Dos fotografies en color de 8 x 12 cm (una de conjunt i una altra d'un detall característic, si l'objecte ho requerix per a la seua identificació, o, si s'escau, de l'anvers del revers) i els negatius corresponents o reproduccions en el suport adequat a la naturalesa del bé.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE ZONES ARQUEOLÒGIQUES

  SOL.LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE CONJUNT HISTÒRIC- LLOC HISTÒRIC

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE MONUMENT-JARDÍ HISTÒRIC

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL D'UN BÉ MOBLE

  SOL·LICITUD PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÉS CULTURAL DE MATERIALS ETNOGRÁFICS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La iniciació del procediment podrà realitzar-se a instància de qualsevol persona.

  - La sol·licitud d'incoació haurà de ser resolta en el termini de tres mesos. La denegació, si és el cas, haurà de ser motivada. El silenci administratiu serà desestimatori.

  - La incoació es notificarà als interessats, si foren coneguts, i a l'ajuntament del municipi on es trobe el bé. Sense perjuí de la seua eficàcia des de la notificació, la resolució que acorda la incoació es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de l'Estat i es comunicarà al Registre General de Béns d'Interés Cultural dependent de l'Administració de l'Estat per a la seua anotació preventiva. Tractant-se de monuments i jardins històrics es comunicarà a més al Registre de la Propietat amb el mateix fi.

  - La incoació del procediment per a la declaració d'un bé d'interés cultural determinarà l'aplicació immediata al bé afectat del règim de protecció previst per als béns ja declarats.

  - El procediment que s'instruïsca haurà de comptar amb els informes favorables a la declaració d'almenys dos de les institucions consultives. Els informes podran ser sol·licitats tant per l'administració que tramita el procediment com per qui, si és el cas, va instar la incoació. Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de l'informe sense que este s'haguera emés, s'entendrà que és favorable. No obstant, si constara en l'expedient algun informe contrari a la declaració serà necessària l'existència de dos informes favorables expressos. Quan es tracte de béns immaterials de naturalesa tecnològica, s'haurà de demanar informe de l'òrgan de l'administració de la Generalitat competent en matèria de noves tecnologies.

  - Tractant-se de béns immobles es donarà audiència a l'ajuntament interessat i s'obrirà un període d'informació pública per terme d'un mes. En el cas de béns immaterials, es donarà audiència a les entitats públiques i privades més estretament vinculades a l'activitat proposada per a la declaració.

  - El procediment haurà de resoldre's en el termini d'un any si es referix a un bé moble, de dos anys en el cas de béns immaterials i de quinze mesos si es tracta d'immobles, a comptar de la data de la seua incoació. Si el procediment es referix a declaració de conjunts històrics o zones arqueològiques o paleontològiques o parcs culturals o d'immobles que exigisquen un estudi complementari el termini serà de vint mesos. En el cas de procediments iniciats d'ofici s'entendrà caducat el procediment si no haguera recaigut una resolució dins dels trenta dies següents a la terminació del termini per a dictar-la. Una vegada caducat el procediment no podrà tornar a iniciar-se en els tres anys següents, excepte a instància del propietari o d'alguna de les institucions consultives.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Informació complementària

  * CLASSES DE BÉNS OBJECTE DE DECLARACIÓ D'INTERÉS CULTURAL
  Els béns d'interés cultural seran declarats atenent a la classificació següent:
  A) Béns immobles. Seran adscrits a alguna de les següents categories:
  a) Monument. Es declararan com a tals les realitzacions arquitectòniques o d'enginyeria i les obres d'escultura colossal.
  b) Conjunt Històric. És l'agrupació de béns immobles, contínua o dispersa, clarament delimitable i amb entitat cultural pròpia i independent del valor dels elements singulars que la integren.
  c) Jardí Històric. És l'espai delimitat producte de l'ordenació per l'home d'elements naturals, complementat o no amb estructures de fàbrica i estimat per raons històriques o pels seus valors estètics, sensorials o botànics.
  d) Espai Etnològic: Construcció o instal·lació o conjunt d'estes, vinculades a formes de vida i activitats tradicionals, que, per la seua especial significació siga representativa de la cultura valenciana.
  e) Lloc Històric. És el lloc vinculat a esdeveniments del passat, tradicions populars o creacions culturals de valor històric, etnològic o antropològic.
  f) Zona Arqueològica. És el paratge on existixen béns l'estudi del qual exigix l'aplicació preferent de mètodes arqueològics, hagen sigut o no extrets i tant es troben en la superfície, com en el subsòl o davall les aigües.
  g) Zona Paleontològica. És el lloc on hi ha un conjunt de fòssils d'interés científic o didàctic rellevant.
  h) Parc Cultural. És l'espai que conté elements significatius del patrimoni cultural integrats en un medi físic rellevant pels seus valors paisatgístics i ecològics.
  B) Béns mobles, declarats individualment, com a col·lecció o com a fons de museus i col·leccions museogràfiques.
  C) Documents i obres bibliogràfiques, cinematogràfiques, fonogràfiques o audiovisuals, declarades individualment, com a col·lecció o com a fons d'arxius i biblioteques.
  D) Béns immaterials. Poden ser declarats d'interés cultural les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques o d'oci, i en especial aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià.
  Igualment podran ser declarats d'interés cultural els béns immaterials de naturalesa tecnològica que constituïsquen manifestacions rellevants o fites de l'evolució tecnològica de la Comunitat Valenciana.

  NOTA: No podrà declarar-se d'interés cultural l'obra d'un autor viu sinó mitjançant autorització expressa del seu propietari i del seu autor, excepte en el cas de béns immaterials de naturalesa tecnològica, sempre que haja transcorregut un termini de cinc anys des de la seua creació, amb respecte a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

  Sancions

  Les previstes en l'art. 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).

  Enllaços

  Inventari general del patrimoni general Valencià

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).
  - Correcció d'Errors de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3435, de 16/02/99).
  - Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4158, de 31/12/01).
  - Correcció d'errors de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4196, de 22/02/02).
  - Resolució de 2 de març del 2000, de la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, per la qual es procedix a la convalidació d'informes i la resta de tràmits produïts en els procediments sobre declaració de Béns d'Interés Cultural incoats amb anterioritat a la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, d'acord amb el que establix la seua disposició transitòria primera (DOGV núm. 3722, de 3/04/04).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV nº 5449, de 13/02/07).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 181/1991, de 15 d´octubre

  Vegeu Llei 4/1998, d'11 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.