Detall de Procediments

TECG-Sol·licitud de reconeixement/homologació de personal de les funcions a, b, c, d, e i f competent per a l'ús i la manipulació d'animals d'experimentació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Sol·licitud de reconeixement/homologació de personal de les funcions a, b, c, d, e i f competent per a l'ús i la manipulació d'animals d'experimentació.

  Objecte del tràmit

  El personal adscrit a centres d'usuaris d'animals d'experimentació haurà d'estar reconegut, segons el tipus d'activitats que realitza, d'acord amb les funcions a, b, c, d, e i f que s'indiquen en la normativa vigent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Personal usuari d'animals d'experimentació.

  Inici
 • Import de la Taxa 10 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  I, preferentment, a les oficines comarcals agràries i a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16530

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - Imprés de sol·licitud reconeixement/ homologació acompanyat de:
  - Fotocòpia del CIF/passaport del sol·licitant.
  - Fotocòpia del DNI, en cas de no autoritzar.
  - Fotocòpia del representant legal (si és procedent).

  2. Còpia compulsada del curs homologat.

  3. Període de treball sota supervisió (si és procedent).

  4. Còpia compulsada de la titulació mínima exigida.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL COMPETENT PER A TREBALLAR EN ELS CENTRES USUARIS D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.