Comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211730
|
Codi GVA: 16553
Descarregar informació
Termini obert

Des de 02-03-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix per a les entitats o les empreses que en l'exercici de la seua activitat generen residus en instal·lacions situades a la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
02-03-2023
Observacions

- Si el centre de treball per al qual fareu la comunicació ja està donat d'alta en el Registre administratiu de productors per a fer la mateixa activitat però amb un altre NIF, no heu de formalitzar aquest procediment. En aquest cas, cal fer el tràmit de «Comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus».

 

- Si quan es realitza la comunicació prèvia l'entitat o empresa comunicant es troba simultàniament en els dos supòsits, producció de residus perillosos i residus no perillosos, ha de formalitzar una única comunicació prèvia per les dues situacions i efectuar un únic pagament de la taxa.

 

- La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, dependent del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 63 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

 

D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la no presentació d'aquestes determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què se'n tinga constància, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen, amb una resolució prèvia de l'Administració que declare aquestes circumstàncies.

 

En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Normativa
 • Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris (DOGV núm. 2402, de...
 • Reglament (UE) núm. 1357/2014, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE del...
 • Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de...
 • Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.
 • Reial decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus (BOE núm. 78, de 01/04/2022).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
 • Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Estan obligades a presentar una comunicació prèvia a l'inici de les activitats de producció les entitats o empreses que es troben en algun dels supòsits següents, o en els dos simultàniament:

 

- Instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat d'indústries o activitats que generen residus perillosos.

- Instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat d'indústries o activitats que generen més de 1.000 tones/any de residus no perillosos.

 

Tot i que no hi ha l'obligació legal, poden utilitzar aquest procediment per a la presentació de la comunicació prèvia a l'inici de les activitats de producció les entitats o empreses que produïsquen residus no perillosos en una quantitat inferior o igual a 1.000 tones a l'any.

 

Estan exemptes de presentar una comunicació les empreses que hagen obtingut autorització per al tractament de residus i que a conseqüència de la seua activitat produïsquen residus. Així mateix, queden exemptes de presentar comunicació els vaixells productors inicials de residus que els entreguen en instal·lacions portuàries receptores. No obstant això, en el cas d'aquestes exempcions, tindran la consideració de productors de residus als altres efectes regulats en la legislació vigent en matèria de residus.

Requisits

En la seua condició de productor de residus, ha de complir el règim d'obligacions següent:

 

- Les que estableix l'article 20 de la Llei 7/2022, per a assegurar el tractament adequat dels residus i per a facilitar la gestió d'aquests.

 

- Les relatives a l'emmagatzematge, mescla, envasament i etiquetatge dels residus previstes en l'article 21 de la Llei 7/2022.

 

- Comunicar a l'òrgan competent en matèria de residus qualsevol variació que es produïsca en les dades relatives al tancament, al trasllat, al canvi de raó social, al canvi de titularitat o d'activitat, i les modificacions significatives en les característiques o en la quantitat de residus produïts. Per a comunicar aquestes variacions, s'han de seguir els procediments següents:

 

Tancament: comunicació de BAIXA d'un centre productor de residus

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17676

 

Trasllat: baixa de l'anterior centre i comunicació del nou:

BAIXA: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17676

ALTA: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16553

 

Canvi de titularitat: comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17260

 

- Si està inscrit com a productor de residus perillosos i vol realitzar la comunicació de productor de residus no perillosos o viceversa, no haurà d'utilitzar aquest procediment, haurà de dirigir-se a la plataforma de tramitació ADCR 3.0 i, en l'apartat "Actualització de dades", comunicar aquesta nova condició.

Aquesta utilitat també es pot utilitzar per a l'actualització d'algunes dades del centre productor, entre aquestes, els nous residus generats.

 

Enllaç a la plataforma ADCR 3.0: https://residuos.gva.es/adcr/

 

En el cas de les comunicacions per a les quals no hi haja un procediment específic, s'haurà de seguir el procediment genèric, que en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18490&version=amp

 

- El productor inicial o un altre posseïdor de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus. La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu conclourà quan quede degudament documentat el tractament complet, mitjançant els corresponents documents de trasllat de residus, i, quan siga necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor.

 

- El productor inicial o un altre posseïdor de residus haurà d'informar immediatament l'administració ambiental competent en cas de desaparició, pèrdua o fuita de residus perillosos o d'aquells que per la seua naturalesa o quantitat puguen danyar el medi ambient.

 

- El productor de residus perillosos estarà obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobrisca les responsabilitats a què puguen donar lloc les seues activitats, atenent les seues característiques, perillositat i potencial de risc, en compliment del que preveu l'article 23.5.c). Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generen menys de 10 tones a l'any.

 

- A partir de l'1 de juliol de 2022, els productors inicials de residus perillosos estaran obligats a disposar d'un pla de minimització que incloga les pràctiques que adoptaran per a reduir la quantitat de residus perillosos generats i la seua perillositat. El pla estarà a la disposició de les autoritats competents, i els productors hauran d'informar dels resultats cada quatre anys a la comunitat autònoma on es trobe el centre productor.

Queden exempts d'aquesta obligació els productors inicials de residus perillosos que generen menys de 10 tones a l'any en cada centre productor, les empreses d'instal·lació i manteniment i els productors inicials que disposen de certificació Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) o un altre sistema equivalent, que incloga mesures de minimització d'aquesta classe de residus i en què conste la informació corresponent en la declaració ambiental validada.

 

- Els productors de residus no perillosos podran elaborar plans de prevenció que tinguen en compte les mesures recollides en l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 7/2022, sense perjudici que aquests programes siguen obligatoris, de conformitat amb la normativa de desenvolupament per a determinats fluxos de residus.

 

- Els productors inicials que generen residus perillosos i els que generen més de 10 tones de residus no perillosos/any disposaran d'un arxiu electrònic en el qual es reculla, per ordre cronològic, la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, la freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament del residu generat. Es guardarà la informació de l'arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys i estarà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control.

 

- Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades, els productors de residus perillosos enviaran una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma en la qual estiga es trobe la instal·lació, i, en el cas dels residus de competència local, a més, a les entitats locals.

Com es tramita

Procés de tramitació
La comunicació prèvia es tramitarà en dos passos: Comunicació de les dades de l'empresa i del centre productor: - Accedir amb certificat electrònic reconegut (d'entitat o de particular) a la plataforma de tramitació electrònica des de la icona "Tramitar amb certificat". - Omplir el...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 02-03-2023

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

Documentació
Les entitats o empreses han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica a través de l'enllaç de "tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i procedir al pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica, per a la qual cosa han d'utilitzar...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: 51,98 euros.

 

El pagament de la taxa serà únic, independentment del tipus de residus que cal gestionar (perillós o no perillós).

 

El pagament de la taxa es fa dins del procediment, per la qual cosa heu de dirigir-vos directament a la icona "Tramitar amb certificat", seguir els passos de la tramitació i, en el punt 4, se us requerirà el pagament telemàtic de la taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació que preveu aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució