• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus.

  Objecte del tràmit

  Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix per a les entitats o les empreses que en l'exercici de la seua activitat generen residus.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i jurídiques que es troben en algun dels supòsits següents, o en els dos simultàniament:
  - Instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat d'indústries o d'activitats en què es generen residus perillosos.
  - Instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat d'indústries o d'activitats en què es generen més de 1.000 tones a l'any de residus no perillosos.

  Estan exemptes de presentar una comunicació aquelles empreses que hagen obtingut autorització per al tractament de residus i que com a conseqüència de la seua activitat els produïsquen. No obstant això, tindran la consideració de productors de residus als altres efectes regulats en la legislació vigent en matèria de residus.

  Estan obligats a tramitar amb certificat electrònic els subjectes següents: (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.
  La persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial. Si es tria la segona opció, hauran de seguir el procediment «Tràmit sense certificat electrònic», l'enllaç del qual s'indica en l'apartat d'enllaços.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  51,01 €

  Taxa

  El pagament de la taxa serà únic, independentment del tipus de residus que s'han de gestionar (perillós o no perillós).
  PERSONES JURÍDIQUES
  Si sou una persona jurídica, heu de fer el tràmit amb certificat digital; a aquest efecte, haureu de dirigir-vos directament a la icona "Tramitar amb certificat", seguir els passos de la tramitació i, en el punt 4, se vos requerirà el pagament telemàtic de la taxa.
  PERSONES FÍSIQUES
  Si sou una persona física i realitzeu el tràmit amb certificat digital, haureu de seguir les mateixes instruccions que una persona jurídica.
  Si sou una persona física i realitzeu el procediment sense certificat digital, per al pagament de la taxa, haureu de seguir els passos que s'indiquen a continuació:

  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental

  Comunicació prèvia inici producció residus no perillosos (Prod. anual més 1.000 t); i perillosos (51,01 euros).

  A. Obtenció del formulari a través de Sara:
  (Per a generar la taxa és recomanable utilitzar el navegador Internet Explorer)
  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se sol·liciten i feu clic en el botó «Generar imprés».
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.
  B. Pagament.
  1. A través del pagament telemàtic genèric:
  Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: "Pagament telemàtic genèric".
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per al cas de TRAMITACIÓ SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC (presencial).

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació:

  I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació:

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_PRESCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16553

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones jurídiques (en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics) i les persones físiques, que així ho desitgen, han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica a través de l'enllaç de "Tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i efectuar el pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica.

  La resta de persones físiques han d'accedir a l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic (presencial)", imprimir el formulari degudament omplit i presentar-lo en els registres habilitats juntament amb el justificant del pagament de la taxa.

  Impresos associats

  TAULA RESUM DE RESIDU A PRODUIR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_PRESCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16553

  Tramitació

  La comunicació prèvia pot tramitar-se de dues maneres:
  1. Tramitació amb certificat electrònic
  1.1. Accedir amb certificat electrònic reconegut d'entitat de particular) a la plataforma de tramitació electrònica:
  - Accedir des de la icona "tramitar amb certificat".
  - Omplir el formulari web.
  - Pagament de la taxa (9756) obligatori.
  - Adjuntar annexos:
  . taula de residus IA-27253 (pdf), obligatori.
  - Signar i enviar electrònicament.
  1.2. Comunicació del número NIMA i número de registre assignat.
  En el termini de 24-48 hores, l'empresa o l'entitat podrà comprovar el número d'identificació mediambiental (NIMA) de la instal·lació i el número d'inscripció en el Registre de Productors de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per a l'exercici de l'activitat en la pàgina web de la Conselleria.
  Enllaç buscador de productors de residus:
  https://residuos.gva.es/RES_PROD_BUSCAWEB/buscador.aspx?
  1.3 Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).


  2. Tramitació sense certificat electrònic (tramitació presencial, vegeu els enllaços d'interés).
  2.1. Si és una persona física i opta per realitzar el tràmit presencial, ha de seguir els passos següents:
  - Accedir des de l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic".
  - Omplir formulari web.
  - Adjuntar annexos:
  . taula de residus IA-27253 (pdf), obligatori.
  - Imprimir la sol·licitud generada.
  - Signar i presentar en els registres habilitats, juntament amb el justificant del pagament de la taxa.
  2.2. En el termini màxim d'UN MES, des de la recepció de la comunicació en el registre de l'òrgan tramitador, es podrà comprovar l'NIMA de la instal·lació i el número d'inscripció en el Registre de Productors de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per a l'exercici de l'activitat en la pàgina web de la Conselleria.

  Enllaç buscador de productors de residus:
  https://residuos.gva.es/RES_PROD_BUSCAWEB/buscador.aspx?

  2.3. En el cas que no es presente la sol·licitud signada en el registre en el termini d'1 mes, es donarà per anul·lada la comunicació.

  En els dos casos (tramitació amb certificat electrònic i presencial):
  1. La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat des del dia de la seua presentació sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'Administració pública, que procedirà a la inscripció en el Registre de Productors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en la llista de productors de la pàgina web de la Conselleria a efectes informatius.
  2. La presentació de la comunicació prèvia no eximeix la persona interessada de l'obtenció d'altres autoritzacions o llicències que resulten exigibles per a l'exercici de l'activitat per qualsevol altra legislació que hi resulte aplicable (per exemple, la llicència ambiental municipal).
  3. Serà aplicable la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  - Si el centre de treball per al qual fareu la comunicació ja està donat d'alta en el Registre Administratiu de Productors per a fer la mateixa activitat però amb un altre NIF, no heu de formalitzar aquest procediment. En aquest cas, cal fer el tràmit de «Comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus». Si feu la sol·licitud, s'assignarà un nou NIMA quan, probablement, ja en té assignat un però amb el NIF de la societat antiga.
  - Si, quan es fa la comunicació prèvia, l'entitat o l'empresa comunicant es troba simultàniament en els dos supòsits legals de producció de residus sotmesos al règim de comunicació prèvia, és a dir, produeix residus perillosos i, al mateix temps, més de 1.000 tones anuals de residus no perillosos, s'ha de formalitzar una única comunicació prèvia per a les dues situacions i s'ha d'efectuar un únic pagament de la taxa.
  - La responsabilitat del productor de residus, quan no faça el tractament per ell mateix, conclou quan els entregue a un negociant per al seu tractament, o a una empresa o a una entitat de tractament autoritzada, sempre que l'entrega s'acredite documentalment i es realitze complint els requisits establits legalment.
  - La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, que depén del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació, que s'incorpore a la comunicació prèvia, o el fet de no presentar-la, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguen derivar, prèvia resolució de l'administració que declare aquestes circumstàncies.
  - En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

  Obligacions

  En la seua condició de productor de residus, ha de complir el règim d'obligacions següent:
  - Les que estableix l'article 17 de la Llei 22/2011, per a assegurar el tractament adequat dels residus i per a facilitar la gestió d'aquests.
  - Les relatives a l'emmagatzematge, la mescla, l'envasament i l'etiquetatge dels residus, previstes en l'article 18 de la Llei 22/2011, i en els articles 13, 14 i 15 del Reglament 833/1988, en el cas de residus perillosos.
  - Comunicar a l'òrgan competent en matèria de residus qualsevol variació que es produïsca en les dades relatives al tancament, al trasllat, al canvi de raó social, al canvi de titularitat o d'activitat, i les modificacions significatives en les característiques o en la quantitat de residus produïts. Per a comunicar aquestes variacions, s'han de seguir els procediments següents:
  Tancament: comunicació de BAIXA d'un centre productor de residus
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17676

  Trasllat: baixa de l'anterior centre i comunicació del nou:
  BAIXA: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17676
  ALTA: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16553

  Canvi de titularitat: comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17260

  En el cas de les comunicacions per a les quals no existisca un procediment específic, s'ha de seguir el procediment genèric, que en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està en l'enllaç següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18490&version=amp

  - Informar immediatament l'administració ambiental competent en cas de desaparició, pèrdua o fuga de residus perillosos o dels que per la seua naturalesa o quantitat puguen danyar el medi ambient.
  - En el cas de residus perillosos, cal elaborar i remetre a l'òrgan competent en matèria de residus, cada quatre anys des del començament de l'activitat que haja motivat la comunicació prèvia, un estudi de minimització amb el compromís de reduir la producció dels residus. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos la producció dels quals no supere les deu tones anuals.
  - Disposar d'un arxiu físic o telemàtic on s'indiquen per ordre cronològic la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquest arxiu es mantindrà a disposició de les autoritats competents als efectes d'inspecció i control.
  - Guardar la informació arxivada, inclosa l'acreditació documental de les operacions de producció i gestió de residus, durant almenys tres anys.

  Sancions

  L'exercici d'una activitat de producció de residus sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació, constitueixen infraccions greus o molt greus, i poden donar lloc a la imposició de sanciones, segons estableixen l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/2011).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Tramitar sense certificat digital (presencial)

  Web de residus

  Llista europea de residus (codis LER)

  Preguntes freqüents

  Buscador de productors de residus.

  Pagament telemàtic genèric.

  Sol·licitar el certificat electrònic.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88), modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març.
  - Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris (DOGV núm. 2402, de 5/12/94).
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/00).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Reglament (UE) núm. 1357/2014, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus, i per la qual es deroguen determinades directives (DOUE núm. L365, de 19/12/14).
  - Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE núm. L370, de 30/12/2014).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1357/2014, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014.

  Vegeu la Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014.

  Vegeu el Reial decret 180/2015, de 13 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.