Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'agent com a operació de gestió de residus.

  Objecte del tràmit

  Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a agents de residus (perillosos i/o no perillosos), com a operació de gestió de residus.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i jurídiques, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que organitzen la valoració o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguen possessió física dels residus, de conformitat amb la definició que dona l'article 3.l de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes: (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.
  La persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial. Si es tria la segona opció, hauran de seguir el procediment «Tràmit sense certificat electrònic», l'enllaç del qual s'indica en l'apartat d'enllaços:

  Requeriments

  - Els agents realitzen activitats d'intermediació posant en contacte productors, transportistes i/o gestors finals, a l'efecte de reduir costos i actuar com a interlocutor únic en l'organització de la completa gestió dels residus produïts.
  - L'exercici d'aquesta activitat no comporta la transmissió de la propietat del residu, per la qual cosa la responsabilitat inherent a determinar el tractament més adequat per als residus correspon sempre a qui contracta els seus serveis d'intermediació, ja siga el productor, el posseïdor o un altre gestor.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  76,51 €

  Taxa

  El pagament de la taxa serà únic independentment del tipus de residus a gestionar (perillós o no perillós).

  PERSONES JURÍDIQUES

  Si vosté és una persona jurídica ha de realitzar el tràmit amb certificat digital; a aquest efecte, haurà de dirigir-se directament a la icona "Tramitar amb certificat", seguir els passos de la tramitació i en el punt 4 se li requerirà el pagament telemàtic de la taxa.

  PERSONES FÍSIQUES

  Si és una persona física i realitza el tràmit amb certificat digital, haurà de seguir les mateixes instruccions que una persona jurídica.
  Si és una persona física i realitza el procediment sense certificat digital, per al pagament de la taxa, haurà de seguir els passos que es relacionen a continuació:

  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

  Tramitació de la comunicació prèvia per a inici d'activitats de producció i gestió de residus:
  - Agent: 76,51 euros.

  A. Obtenció del formulari a través de Sara:
  (Per a generar la taxa és recomanable utilitzar el navegador Internet Explorer)

  Passos:
  1. Emplene el formulari corresponent amb les dades que se li sol·liciten i prema el botó "Generar imprés".
  2. Comprove que el primer model PDF és correcte i prema el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model. Prema, de nou, el botó "Acceptar".
  4. Prema el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació"
  un codi de barres i una numeració.
  Només amb aqueixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Aquelles persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament
  la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Veure en enllaços: "Pagament telemàtic genèric".
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, deute on-line, de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les
  entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les
  entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.


  Per a emplenar l'imprés de la taxa:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per al cas de TRAMITACIÓ SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC (presencial).

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_ARESCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16554

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones jurídiques (en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics) i les persones físiques que així ho desitgen presentaran el formulari de comunicació de manera telemàtica a través de l'enllaç de "tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i conducta al pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica.

  La resta de persones físiques accediran a l'enllaç: tramitar sense certificat electrònic (presencial), havent d'imprimir el formulari degudament emplenat i presentar-lo en els registres habilitats al costat del justificant del pagament de la taxa.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_ARESCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16554

  Tramitació

  La comunicació prèvia podrà tramitar-se de dues maneres:

  1. Tramitació amb certificat electrònic:

  1.1. Accedir amb certificat electrònic reconegut (d'entitat o de particular) a la plataforma de tramitació electrònica:
  - Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat".
  - Emplenar formulari web.
  - Pagament de la taxa (9756) obligatori.
  - Adjuntar annexos:
  . taula de residus IA-27282 (pdf), obligatori.
  . En el cas d'operar amb residus perillosos, carta de pagament que acredite el depòsit d'una fiança de 6.000 €, emesa per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda que li corresponga pel seu domicili social.
  - Signar i enviar electrònicament.

  1.2 Comunicació del número d'identificació mediambiental (NIMA) i número de registre assignat.

  En el termini de 24-48 hores, l'empresa o entitat podrà comprovar, en la pàgina web de la Conselleria, el número d'identificació mediambiental (NIMA) i el número d'inscripció en el Registre de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per al desenvolupament de l'activitat.

  Enllace cercador de gestors de residus: https://residuos.gva.es/va/res_gest_buscaweb/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=c

  1.3. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"->"sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  2. Tramitació sense certificat electrònic.(tramitació presencial, veure enllaços d'interés)

  2.1. Si no disposa de certificat digital pot accedir a la versió sense certificat: Si és una persona física i opta per realitzar el tràmit presencial, haurà de seguir els següents passos:

  - Accedir des de la icona "Tramitar telemàticament" enllace "Tramitar sense certificat electrònic".
  - Emplenar formulari web.
  - Adjuntar annexos:
  . taula de residus IA-27282 (pdf), obligatori.
  .En el cas d'operar amb residus perillosos, carta de pagament que acredite el depòsit d'una fiança de 6.000 €, emesa per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda que li corresponga pel seu domicili social.
  - Imprimir la sol·licitud generada
  - Signar i presentar en els registres habilitats, juntament amb el justificant del pagament de la taxa i, en el cas d'operar amb residus perillosos, la carta de pagament que acredite el depòsit de la fiança.

  2.2. En el termini màxim d'UN MES des de la recepció de la comunicació en el registre de l'òrgan tramitador, es podrà comprovar en la pàgina web de la conselleria, el número NIMA i el número d'inscripció en el Registre de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per al desenvolupament de l'activitat.

  2.3. En el cas de no presentar la sol·licitud signada en el registre en el termini d'1 mes, es donarà per anul·lada la comunicació. Enllace cercador de gestors de residus:
  https://residuos.gva.es/va/res_gest_buscaweb/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=c

  Inici
 • Informació complementària

  1. La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de Producció i Gestió de Residus, que depén del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  2. D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació, que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la no-presentació d'aquestes, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n pogueren derivar, amb una resolució prèvia de l'Administració, que declare aquestes circumstàncies.

  3. En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

  Obligacions

  En la seua condició de gestora de residus, ha de complir el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de desplegament reglamentari, i en particular:

  - Complir el que ha declarat en la seua comunicació d'activitat i amb les clàusules i condicions assumides contractualment.

  - Disposar d'un arxiu físic o telemàtic on s'indiquen per ordre cronològic la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquest arxiu es mantindrà a disposició de les autoritats competents als efectes d'inspecció i control.

  - Guardar la informació arxivada, inclosa l'acreditació documental de les operacions de producció i gestió de residus, durant almenys tres anys.

  - En el cas de residus perillosos, complir els requisits inclosos en el procediment reglamentàriament establit relatiu a aquests residus.

  Sancions

  L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació, constitueixen infraccions greus o molt greus, i podran donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 46 i següents de la Llei 22/12011, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/7/2011).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Tramitar sense certificat digital (presencial)

  Vegeu la web residus

  Llista europea de residus (codis LER)

  Pagament telemàtic genèric

  Sol·licitar certificat electrònic

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/1988), modificat pel Reial Decreto 180/2015, de 13 de març.
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell. (DOUE núm. L370, de 30/12/2014).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, modificat pel Reial Decret 180/2015, de 13 de març

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu la Decisió 2014/955/UE, de 18 de desembre de 2014.

  Vegeu el Reial decret 180/2015, de 13 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.