Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'agent com a operació de gestió de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211731
|
Codi GVA: 16554
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Permetre el compliment de l’obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a agents de residus (perillosos i/o no perillosos, com a operació de gestió de residus.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
25-05-2023
Observacions

1. La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, dependent del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 63 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

 

2. D’acord amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s’incorpore a la comunicació prèvia, o la no presentació d’aquestes, determinaran la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què se’n tinga constància, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen, amb una resolució prèvia de l’Administració que declare aquestes circumstàncies.

 

3. En aquest procediment, l’Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l’article 21.1 de la Llei 39/2015.

 

4. L'actualització d'algunes dades de l'agent, entre aquestes els residus amb els quals opera, s’ha de fer des de la plataforma de tramitació ADCR 3.0. Per a això, heu d’accedir a la plataforma amb el certificat electrònic de l’empresa o del representant acreditat i afegir-les en la pestanya “Actualització de dades”.

 

Enllaç a la plataforma ADCR 3.0: https://residuos.gva.es/adcr/

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les entitats o empreses, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que organitzen la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, incloent-hi els agents que no prenguen possessió física dels residus, de conformitat amb la definició que en dona article 2.c de la Llei...

Saber més
Requisits

- Els agents realitzen activitats d’intermediació posant en contacte productors, transportistes i/o gestors finals, a l’efecte de reduir costos i actuar com a interlocutor únic en l’organització de la completa gestió dels residus produïts.

- L’exercici d’aquesta activitat no comporta la transmissió de la propietat del residu, per la qual cosa la responsabilitat inherent a determinar el tractament més adequat per als residus correspon sempre a qui contracta els seus serveis d’intermediació, ja siga el productor inicial, el posseïdor o un altre gestor.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
La comunicació prèvia es tramitarà en dos passos: 1. Comunicació de les dades de l'empresa que s'inscriurà: - Accedir amb certificat electrònic reconegut (d'entitat o de particular) a la plataforma de tramitació electrònica des de la icona "Tramitar amb certificat". - Omplir el formulari...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 25-05-2023

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

Documentació
Les entitats o empreses han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica a través de l'enllaç de "tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i procedir al pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica i han d’utilitzar la plataforma de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: 77,96 euros.

 

El pagament de la taxa serà únic, independentment del tipus de residus que s?han de gestionar (perillós o no perillós).

 

El pagament de la taxa es fa dins del procediment, per la qual cosa heu de dirigir-vos directament a la icona ?Tramitar amb certificat?, seguir els passos de la tramitació i, en el punt 4, se us requerirà el pagament telemàtic de la taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més
Presencial

D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...

Resolució

Obligacions
En la seua condició de gestor de residus, ha de complir el règim d'obligacions que preveu l'article 23 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i la normativa de desplegament reglamentari, en particular: - Complir el que ha declarat en la seua...
Saber més
Òrgans resolució
Sancions
L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació, constitueixen infraccions greus o molt greus, i podran donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 108 i següents de la...
Saber més