Detall de Procediment

Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'agent com a operació de gestió de residus

Codi SIA: 211731
Codi GUC: 16554
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 25-05-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Permetre el compliment de l’obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a agents de residus (perillosos i/o no perillosos, com a operació de gestió de residus.

Observacions

1. La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, dependent del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 63 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 2. D’acord amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s’incorpore a la comunicació prèvia, o la no presentació d’aquestes, determinaran la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què se’n tinga constància, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen, amb una resolució prèvia de l’Administració que declare aquestes circumstàncies. 3. En aquest procediment, l’Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l’article 21.1 de la Llei 39/2015. 4. L'actualització d'algunes dades de l'agent, entre aquestes els residus amb els quals opera, s’ha de fer des de la plataforma de tramitació ADCR 3.0. Per a això, heu d’accedir a la plataforma amb el certificat electrònic de l’empresa o del representant acreditat i afegir-les en la pestanya “Actualització de dades”. Enllaç a la plataforma ADCR 3.0: https://residuos.gva.es/adcr/

Requisits

- Els agents realitzen activitats d’intermediació posant en contacte productors, transportistes i/o gestors finals, a l’efecte de reduir costos i actuar com a interlocutor únic en l’organització de la completa gestió dels residus produïts. - L’exercici d’aquesta activitat no comporta la transmissió de la propietat del residu, per la qual cosa la responsabilitat inherent a determinar el tractament més adequat per als residus correspon sempre a qui contracta els seus serveis d’intermediació, ja siga el productor inicial, el posseïdor o un altre gestor.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats o empreses, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que organitzen la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, incloent-hi els agents que no prenguen possessió física dels residus, de conformitat amb la definició que en dona article 2.c de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Termini

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

Documentació

Les entitats o empreses han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica a través de l'enllaç de "tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i procedir al pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica i han d’utilitzar la plataforma de tramitació ADCR 3.0 per a comunicar els residus amb els quals operaran. Al formulari s'ha d’adjuntar la documentació següent: - Carta de pagament de la fiança (en el cas que es gestionen residus perillosos).

Taxa o pagament

Taxes 2023: 70,17 euros. El pagament de la taxa serà únic, independentment del tipus de residus que s’han de gestionar (perillós o no perillós). El pagament de la taxa es fa dins del procediment, per la qual cosa heu de dirigir-vos directament a la icona “Tramitar amb certificat”, seguir els passos de la tramitació i, en el punt 4, se us requerirà el pagament telemàtic de la taxa.

Presentació

Presencial
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'ha de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La comunicació prèvia es tramitarà en dos passos: 1. Comunicació de les dades de l'empresa que s'inscriurà: - Accedir amb certificat electrònic reconegut (d'entitat o de particular) a la plataforma de tramitació electrònica des de la icona "Tramitar amb certificat". - Omplir el formulari web. - Adjuntar documentació: . En el cas d’operar amb residus perillosos, carta de pagament que acredite el depòsit d'una fiança de 15.000 euros, emesa per la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda que li corresponga pel seu domicili social. - Pagar la taxa (9756) obligatori. - Signar i enviar electrònicament. - En el termini de 24-48 hores l'empresa o entitat podrà comprovar el número d'identificació mediambiental (NIMA) i el número d'inscripció assignats per al desenvolupament de l'activitat en el Registre general de gestors autoritzats de residus de la Comunitat Valenciana, en la pàgina web de la Conselleria. - Enllaç al cercador de productors i gestors de residus de la Comunitat Valenciana: https://residuos.gva.es/RES_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C 2. Comunicació dels residus que gestionaran: - Comprovar que l'empresa apareix en el cercador de productors i gestors de residus i disposa d'inscripció i NIMA. - Accedir amb certificat electrònic a la plataforma de tramitació telemàtica dels documents de control de residus (ADCR 3.0). Enllaç ADCR 3.0: https://residuos.gva.es/adcr/ - Dirigir-se a la pestanya "Actualització de dades". - Introduir els residus que gestionaran. - En 24-48 hores podran comprovar que els residus introduïts apareixen en el cercador de productors i gestors de residus associats a la inscripció d'agent. S'entendrà que la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'agent com a operació de gestió de residus regulada en l'article 35 de la Llei 7/2022 serà efectiva quan s'hagen completat tots els passos. En tot cas: Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà a l’interessat que ho esmene amb la presentació electrònica. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s’hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat, des de l’apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). La comunicació prèvia permetrà l’inici de l’activitat des del dia en què aquesta es presente, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l’Administració pública, que procedirà a la inscripció en el Registre general de gestors autoritzats de residus de la Comunitat Valenciana i a la publicació en la llista de gestors de la pàgina web de la Conselleria a efectes informatius. La presentació de la comunicació prèvia no eximeix la persona interessada de l’obligació d’obtindre altres autoritzacions o llicències que resulten exigibles per a l’exercici de l’activitat per qualsevol altra normativa que hi resulte aplicable. La comunicació prèvia permetrà l’exercici de l’activitat en tot el territori nacional sense la necessitat de registrar-se en cada territori autonòmic en què la pretenga desenvolupar. Serà aplicable la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

òrgans de tramitació

Obligacions

En la seua condició de gestor de residus, ha de complir el règim d'obligacions que preveu l'article 23 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i la normativa de desplegament reglamentari, en particular: - Complir el que ha declarat en la seua comunicació d’activitat i amb les clàusules i condicions assumides contractualment. - Disposar d’un arxiu electrònic en què s’indiquen per ordre cronològic la quantitat, la naturalesa, l’origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Es guardarà la informació de l'arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys i estarà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control. - Les entitats i empreses que gestionen residus perillosos estaran obligats a: . Enviar, abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades, una memòria resum de la informació que conté l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma en la qual hagen presentat la comunicació. . Constituir una fiança, la quantia de la qual s'estableix en l'annex IV del Reial decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus, per a respondre davant de l'administració del compliment de les obligacions que es deriven de l'exercici de l'activitat i de la comunicació.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Sancions

L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació, constitueixen infraccions greus o molt greus, i podran donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 108 i següents de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.