Detall de Procediments

TECE - Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'agent com a operació de gestió de residus.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'agent com a operació de gestió de residus.

  Objecte del tràmit

  Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a agents de residus (perillosos i/o no perillosos), com a operació de gestió de residus.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i jurídiques, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que organitzen la valoració o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguen possessió física dels residus, de conformitat amb la definició que dona l'article 3.l de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes: (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.
  La persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial. Si es tria la segona opció, hauran de seguir el procediment «Tràmit sense certificat electrònic», l'enllaç del qual s'indica en l'apartat d'enllaços:

  Requeriments

  - Els agents realitzen activitats d'intermediació posant en contacte productors, transportistes i/o gestors finals, a l'efecte de reduir costos i actuar com a interlocutor únic en l'organització de la completa gestió dels residus produïts.
  - L'exercici d'aquesta activitat no comporta la transmissió de la propietat del residu, per la qual cosa la responsabilitat inherent a determinar el tractament més adequat per als residus correspon sempre a qui contracta els seus serveis d'intermediació, ja siga el productor, el posseïdor o un altre gestor.

  Inici
 • Import de la Taxa 76,51 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per al cas de TRAMITACIÓ SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC (presencial).

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_CPREV_ARESCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16554

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones jurídiques (en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics) i les persones físiques que així ho desitgen presentaran el formulari de comunicació de manera telemàtica a través de l'enllaç de "tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i conducta al pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica.

  La resta de persones físiques accediran a l'enllaç: tramitar sense certificat electrònic (presencial), havent d'imprimir el formulari degudament emplenat i presentar-lo en els registres habilitats al costat del justificant del pagament de la taxa.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.