Sol·licitud d'autorització per a dur a terme operacions de tractament de residus.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211734
|
Codi GVA: 16562
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana l'autorització para dur a terme tant operacions de tractament (valorització i/o eliminació) de residus perillosos i no perillosos com d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, que permeta...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat aquest període es renovarà automàticament per períodes successius i s'incorporarà al Registre de Producció i Gestió de Residus estatal, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i...
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06)
 • Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE núm. 132, de 03/06/06)
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08).
 • Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de...
 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. (BOE núm. 45, de 21/02/15).
 • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).
 • Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles a la fi de la seua vida útil. (BOE núm. 18, de 21/01/2017).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que pretenguen explotar instal·lacions autoritzades per al tractament i/o l'emmagatzematge de residus la titularitat dels quals és d'un tercer.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud d'autorització juntament amb la documentació requerida, segons el model normalitzat. - Si la sol·licitud no té els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat l'esmena d'aquests de conformitat amb...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés, segons el model normalitzat, de sol·licitud d'autorització per a dur a terme operacions de tractament de residus - Acreditació, per qualsevol mitjà admissible en dret, de la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud. - Projecte d'explotació, en format electrònic...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tramitació d'autorització a entitats amb seu social a la Comunitat Valenciana per a dur a terme operacions de tractament de residus en instal·lacions no situades en aquesta comunitat: 103,95 euros. A....

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no tot i no estar obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució és de deu (10) mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada....
Saber més
Obligacions
En la condició que té de gestor de residus, les persones físiques o jurídiques que duguen a terme operacions de tractament de residus han de complir amb el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes segons s'estableix en l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense l'autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueix una infracció greu o molt greu, i pot donar lloc a la imposició de sancions, segons...
Saber més