Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització per a dur a terme operacions de tractament de residus.

Codi SIA: 211734
Codi GUC: 16562
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitar a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana l'autorització para dur a terme tant operacions de tractament (valorització i/o eliminació) de residus perillosos i no perillosos com d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, que permeta al sol·licitant desenvolupar la seua activitat gestora en instal·lacions de tractament de residus prèviament autoritzades (i la titularitat dels quals és d'un tercer) en qualitat d'explotador d'aquesta.

Observacions

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat aquest període es renovarà automàticament per períodes successius i s'incorporarà al Registre de Producció i Gestió de Residus estatal, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. - L'autorització concedida a la persona interessada serà vàlida per a tot el territori nacional i suposa el reconeixement, a l'interessat, de la condició que té de gestor autoritzat per a dur a terme operacions de tractament i/o emmagatzematge de residus, i podrà exercir l'activitat com a gestor en instal·lacions de tractament i/o emmagatzematge de residus autoritzades la titularitat de les quals siga d'un tercer. - D'acord amb el que es preveu en l'article 20.4 de la Llei 22/2011, els gestors de residus perillosos, i quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, estan obligats a constituir una fiança i una assegurança de responsabilitat la quantia de la qual la determinarà l'òrgan competent en matèria de residus de la comunitat autònoma corresponent on el titular de l'autorització per a dur a terme operacions de tractament i/o emmagatzematge de residus desenvoluparà l'activitat com a gestor de residus autoritzat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que pretenguen explotar instal·lacions autoritzades per al tractament i/o l'emmagatzematge de residus la titularitat dels quals és d'un tercer.

Normativa del procediment

 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88) modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març.
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
 • Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06)
 • Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE núm. 132, de 03/06/06)
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08).
 • Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel Reial decret 943/2010, de 23 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10) i el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10).
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. (DOUE núm. L370, de 30/12/14)
 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. (BOE núm. 45, de 21/02/15).
 • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).
 • Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles a la fi de la seua vida útil. (BOE núm. 18, de 21/01/2017).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- Imprés, segons el model normalitzat, de sol·licitud d'autorització per a dur a terme operacions de tractament de residus - Acreditació, per qualsevol mitjà admissible en dret, de la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud. - Projecte d'explotació, en format electrònic (CD), subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, que incloga almenys la informació següent. - Descripció detallada de les activitats de tractament que pretén dur a terme, amb la inclusió dels tipus de operacions previstes identificades segons la codificació establida en els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. - Mètodes que s'utilitzaran per a cada tipus d'operació de tractament, les mesures de seguretat i precaució, i les operacions de supervisió i control previstes. - Capacitat tècnica per a dur a terme les operacions de tractament previstes en la instal·lació. - Qualsevol altra exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que es puguen aplicar a la sol·licitud (per exemple, residus d'aparells elèctrics i electrònics, de pneumàtics a la fi de la seua vida útil, piles, acumuladors i bateries, vehicles a la fi de la seua vida útil...). - Justificant del pagament de la taxa corresponent per serveis administratius d'intervenció ambiental, prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena. I preferentment a:

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
 • C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 47

  12003 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no tot i no estar obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16562. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada, i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave de signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga. Els tràmits que es fan a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"->"sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tramitació d'autorització a entitats amb seu social a la Comunitat Valenciana per a dur a terme operacions de tractament de residus en instal·lacions no situades en aquesta comunitat: 93,55 euros. A. Obtenció del formulari per mitjà de Sara: Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que us sol·liciten i cliqueu el botó «Genera l'imprés». 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu el botó «Accepta». 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, el botó «Accepta». 4. Cliqueu el botó «Imprimeix» per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat «Número de liquidació» un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. B. Pagament 1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric: Per a les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i si han generat prèviament la taxa per Internet, poden efectuar el pagament telemàticament. 2. Per mitjà de la banca electrònica, la banca telefònica, el deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud d'autorització juntament amb la documentació requerida, segons el model normalitzat. - Si la sol·licitud no té els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat l'esmena d'aquests de conformitat amb l'establit en l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, l'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució per la qual es concedisca l'autorització, si escau, i es procedirà a la inscripció d'aquesta en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la publicació en els llistats de gestors de la pàgina web de la Conselleria amb finalitat informativa. - D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar resolució serà de 10 mesos. Una vegada haja transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

òrgans de tramitació

Obligacions

En la condició que té de gestor de residus, les persones físiques o jurídiques que duguen a terme operacions de tractament de residus han de complir amb el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de desenvolupament reglamentari, i en particular: - Disposar d'un arxiu cronològic físic o telemàtic on es reculla la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquest arxiu es mantindrà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control. - Guardar la informació arxivada, inclosa l'acreditació documental de les operacions de producció i gestió de residus, durant almenys tres anys. - Enviar anualment, a l'òrgan competent en matèria de residus de cada comunitat autònoma on desenvolupe l'activitat gestora, una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic amb el contingut que figura en l'annex XII de la Llei 22/2011, per cada instal·lació en què es du a terme la seua activitat.

Termini màxim

D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució és de deu (10) mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada. No obstant això, quan el projecte estiga sotmés al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, com que aquest tràmit és preceptiu i determinant per a la resolució del procediment d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus, el termini de resolució d'aquest últim procediment es podrà interrompre pel temps que transcorrega fins a l'obtenció de la corresponent declaració d'impacte ambiental.

Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes segons s'estableix en l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució