Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el programa de la XARXA TOURIST INFO.

  Objecte del tràmit

  La instal·lació, l'equipament, el trasllat o l'ampliació d'una o més oficines o punts d'informació turística, que quedaran integrats en la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - L'entitat sol·licitant haurà de sostindre econòmicament i materialment la/les oficina/es Tourist Info i haurà de fer-se càrrec de la totalitat de despeses corrents i del personal necessari per al funcionament adequat de la/les oficina/es.

  - Així mateix, l'entitat sol·licitant haurà de facilitar la instal·lació de la/les oficina/es Tourist Info en un local que reunisca les condicions adequades per a fer-ho, i fins i tot haurà de fer-se càrrec, si és els cas, els costos d'adaptació del local (vegeu el model de conveni de col·laboració).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari normalitzat de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO, degudament emplenat i signat.
  - Memòria tècnica de l'actuació per a la qual se sol·licita col·laboració segons el model de l'annex.
  - Pla o croquis de situació del local que es proposa, si és el cas.
  - Plans del local o projecte que es proposa, si és el cas, o, en defecte d'això, documentació gràfica d'aquest.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO

  MEMÒRIA TÈCNICA - PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Fase d'inici:

  - Amb presentació de la documentació (formulari de sol·licitud, memòria tècnica, plans i documentació gràfica) per part de l'entitat local interessada s'inicia la tramitació.

  - Per part de Turisme Comunitat Valenciana, es realitza una visita tècnica per a l'estudi i valoració de l'actuació per a la qual se sol·licita col·laboració.

  Fase de seguiment:

  - Després de la valoració tècnica de la idoneïtat de l'actuació a realitzar, s'iniciaran els tràmits per a la signatura del conveni.

  -L'entitat local haurà d'aportar certificat del Ple en el qual conste l'aprovació del conveni per a la instal·lació d'una o més oficines o punts d'informació turística, que quedaran integrats en la Xarxa Tourist Info.

  - Signatura del conveni de col·laboració, o, si és el cas, si ja estiguera subscrit, de l'addenda o actualització corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16584

  Tramitació

  1. REQUISITS SISTEMA OPERATIU DE L'ORDINADOR, NAVEGADOR I CERTIFICAT DIGITAL

  - Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comprove que el seu ordinador disposa del sistema operatiu i navegador indicats en l'apartat Requisits d'aqueixa llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  - Si realitzarà la tramitació amb un certificat digital, pot comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat Accés amb certificat de la llista.

  - Si durant la tramitació té problemes d'accés o de funcionament, revise de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si pot solucionar el seu problema.

  - En cas que continue necessitant ajuda envie un correu electrònic a *generalitat_en_red@gva.es si es tracta d'un problema informàtic, o a prop@gva.es si necessita fer una consulta sobre el funcionament. En qualsevol cas, aportació en el correu la informació que s'indica en l'apartat Ajuda de la llista de preguntes freqüents per a facilitar la seua atenció.

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació.

  - Una vegada dins del tràmit, el sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica, en el botó tramitar amb certificat.

  2. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA, són 6 passos:

  PAS 1, Llegir.

  PAS 2, EMPLENAR FORMULARI DADES GENERALS
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la seua signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc, són d'obligat emplenament.
  En Altres camps la persona sol·licitant ha de detallar, l'objecte de la seua sol·licitud, en aquest cas, la sol·licitud d'ajuda.

  Quan estiguen tots els camps emplenats, faça clic a ENVIAR
  El formulari de dades generals, requereix signatura electrònica.

  PAS 3 SELECCIÓ DE FORMULARIS
  Emplenament dels formularis associats a aquest tràmit.

  Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls.

  a) En cas de no emplenar tots els camps d'un formulari pot ser que no li deixe passar al següent formulari.
  b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada.

  PAS 4 PAGAR (Aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa).

  PASSOS 5 i 6. REGISTRAR I GUARDAR

  - Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  - Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació electrònica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Revisades les sol·licituds presentades, Turisme Comunitat Valenciana establirà amb quins municipis i per quina ordre s'hauran d'atendre les sol·licituds, després de valoració tècnica de la idoneïtat d'aquestes, en funció de la dotació pressupostària existent per a l'exercici econòmic i sobre la base dels criteris establits i la cobertura territorial de la Xarxa Tourist Info.

  Per ordre de prelació:

  - Existència prèvia d'un servei d'informació i acolliment a turistes posat en marxa per l'entitat local amb mitjans propis.
  - Viabilitat i idoneïtat del projecte (disponibilitat de personal i compromís de qualitat de servei).
  - Cobertura territorial.
  - Rellevància turística del destí: relació cost/impacte de l'actuació.
  - Existència de consignació pressupostària adequada i suficient per a la posada en marxa de l'actuació.

  Obligacions

  L'entitat sol·licitant, com que s'adhereix a la Xarxa Tourist Info, haurà de:

  - Procurar en tot moment la qualitat en la prestació dels serveis de l'oficina, amb un horari de funcionament i atenció al públic de caràcter flexible i perfectament adaptat al que, amb caràcter general, està establit per al conjunt de la Xarxa d'Oficines d'Informació Turística de la Comunitat Valenciana.

  - Disposar de personal al capdavant de la/les oficina/es Tourist Info amb el perfil professional adequat, i amb prou estabilitat laboral per a continuar les tasques de diferent índole de la/les oficina/es Tourist Info, tot respectant l'autonomia de l'entitat sol·licitant en la seua política de contractació de personal.

  - Concedir els permisos oportuns al personal de la/les oficina/es Tourist Info per a assistir als diferents cursos de formació i reciclatge que programe Turisme Comunitat Valenciana.

  - Mantindre la imatge de la/les oficina/es Tourist Info d'acord amb la imatge de la resta de les oficines de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana. S'entenen compresos en el concepte d'imatge els elements decoratius, uniformes del personal, material d'informació, rètols, etc.

  - Consultar, igualment, amb Turisme Comunitat Valenciana, amb el seu corresponent vistiplau, la instal·lació, l'ús i el manteniment de qualsevol altra base de dades turístics diferent o eina informàtica que les substituïsca, independentment de l'àmbit territorial que comprenga, que requerisca l'ús dels equips informàtics mateixos que cedisca Turisme Comunitat Valenciana.

  - Tindre informació de totes les destinacions de la Comunitat Valenciana a la disposició dels turistes que visiten el/els municipi/s de l'entitat local sol·licitant i col·laborar amb Turisme Comunitat Valenciana en el manteniment dels sistemes d'informació turística.

  - Facilitar les accions necessàries per a la senyalització d'accés de la/les oficina/es Tourist Info.

  - Participar en els objectius de qualitat de la Xarxa Tourist Info, així com en els seus sistemes de recollida i intercanvi d'informació estadística, estudis, avaluació del servei, etc.

  Enllaços

  Xarxa Tourist Info

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4.479 d'11/04/03).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02/10/2015).
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de l'acció turística i de l'organisme públic per a la gestió de la política turística. (DOGV núm.8728 de 29.01.2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 14/2003, de 10 d'abril.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat.

  Vegeu Decret 7/2020, de 17 de gener,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.