Detall de Procediment

Inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO)

Codi SIA:: 211743
Codi GVA:: 16612
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a exercir l'activitat de: 1. Subministrament dels mitjans de defensa fitosanitària (SECTOR SUBMINISTRADOR - SS) i comprén les activitats següents: - Fabricació o producció material, incloent-hi l'activitat d'emmagatzematge en les instal·lacions pròpies de la factoria. - Posada en el mercat o comercialització, incloent-hi la importació. Implica la titularitat de l'autorització del producte i la responsabilitat inherent a aquesta, incloent-hi si escau, la responsabilitat directa o subsidiària sobre la fabricació i sobre la logística. - Distribució o organització de la venda a l'usuari en general. Implica, si és el cas, la responsabilitat subsidiària sobre la logística. L'obligació d'inscripció en el registre no afecta als que comercialitzen exclusivament mitjans de defensa fitosanitària autoritzats per a usos no professionals. - Logística, incloent-hi transport i emmagatzematge, en cas que es realitze com a activitat específica independent, per compte del responsable de la comercialització o del distribuïdor. 2- Realització de tractaments amb productes fitosanitaris, tant per mitjans terrestres com aeris, o en magatzems o altres locals (SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - ST), quan es tracte de: - Prestació de serveis d'aplicació de productes fitosanitaris per compte de tercers o dels propis socis de l'entitat o cooperativistes. (ST01) - Aplicació de productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) (ST02) 3.- Assessorament, en gestió integrada de plagues (GIP), a entitats o a particulars (SECTOR D'ASSESSORAMENT FITOSANITARI - SA). La inscripció en el sector d'assessorament fitosanitari del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de l'interessat) en el cas de les persones sol·licitants que obtinguen l'acreditació de la condició d'assessores en gestió integrada de plagues, d'acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana. 4.- Manipulació i utilització de productes fitosanitaris d'ús professional (SECTOR D'USUARIS PROFESSIONALS - SU). La inscripció en el sector d'usuaris professionals del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de la persona interessada) en el cas dels titulars d'un carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris, d'acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana. S'entén per mitjans de defensa fitosanitària, segons l'article 2.m) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, els productes, organismes i elements destinats a controlar els organismes nocius, evitar els seus efectes o incidir sobre el procés vital dels vegetals de forma diferent als nutrients. Per tant, són mitjans de defensa fitosanitària els productes fitosanitaris (incloses les matèries actives pures) i els productes coneguts com "altres mitjans de defensa fitosanitària -AMDF" (inclosos els "organismes de control biològic-OCB").

Observacions

Observacions

1.- La inscripció en el ROPO té una validesa de 10 anys. 2.- En el cas que, durant el període de validesa de la inscripció, es produïsca qualsevol modificació significativa respecte de les dades declarades en la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de presentar una sol·licitud de modificació de la inscripció que continga la informació o documentació que s'altera. 3.- La renovació de la inscripció s'ha de sol·licitar, com a mínim, amb un mes d'antelació a la caducitat, i només cal aportar com a informació una nova declaració responsable en la qual es manifeste expressament que: - totes les dades i la informació contingudes en el registre són vertaderes, - que es compleixen, quan corresponga, tots els requisits aplicables als establiments del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, i que s'ha actualitzat la formació corresponent del personal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que realitzen alguna de les activitats descrites en l'objecte del tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. Inscripció en el SECTOR SUBMINISTRADOR - Vegeu notes sobre documentació (1) - Imprés de sol·licitud. - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de l'Administració perquè duga a terme la comprovació d'identitat. - Document acreditatiu de la capacitat de representació del signatari de la sol·licitud (si escau). - Memòria en la qual, per cada activitat que inscriu la mateixa persona sol·licitant, hi haurà una descripció d'aquesta, una llista dels establiments afectes i una relació del personal afecte. Així mateix, s'hi indicaran les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana. - Model del registre de transaccions. - Fotocòpia acarada del títol acreditatiu de la formació del tècnic universitari, conforme a l'article 13 del Reial decret 1311/2012. - Fotocòpia acarada del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) adequat en cada cas. No és necessari aportar la fotocòpia esmentada quan el carnet haja sigut expedit a la Comunitat Valenciana. - Justificant del pagament de la taxa corresponent. 2. Inscripció en el SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - Vegeu notes sobre documentació (2) - Imprés de sol·licitud. - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de l'Administració perquè duga a terme la comprovació d'identitat. - Document acreditatiu de la capacitat de representació del signatari de la sol·licitud (si escau). - Memòria en la qual, per cada activitat que inscriu la mateixa persona sol·licitant, hi haurà una descripció d'aquesta, una llista dels establiments afectes i una relació del personal afecte. Així mateix, s'hi indicaran les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana. - Model del registre de transaccions (empreses que presten serveis d'aplicació de productes fitosanitaris-ST01) - Model del registre de tractaments (empreses centre de recepció: desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) (ST02) - Model de contracte de tractaments fitosanitaris (empreses que presten serveis d'aplicació de productes fitosanitaris-ST01) - Fotocòpia acarada del carnet d'usuari/ària professional (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) adequat en cada cas. No és necessari aportar la fotocòpia esmentada quan el carnet haja sigut expedit a la Comunitat Valenciana. - Justificant del pagament de la taxa corresponent. 3. Acreditació de la condició d'ASSESSOR/A en gestió integrada de plagues - Imprés de sol·licitud. - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de l'Administració perquè duga a terme la comprovació d'identitat. - Document acreditatiu de la capacitat de representació del signatari de la sol·licitud (si escau). - Fotocòpia acarada de la titulació habilitant, conforme a l'article 13 del Reial decret 1311/2012. - Justificant del pagament de la taxa corresponent (*) NOTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓ (1). Inscripció en el SECTOR SUBMINISTRADOR - Memòria que ha de contindre, per cada activitat que s'inscriu, de les especificades en l'article 43.2.a del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre: 1. Una descripció de l'activitat en la qual s'han d'indicar: els principals productes que produiran, comercialitzaran, distribuiran, emmagatzemaran o transportaran, mitjans amb dels quals es disposa, àmbit d'actuació previst, els clients objectiu, etc. En les inscripcions dins de l'activitat de posada en el mercat o comercialització s'han d'indicar el nom comercial i el número de registre dels productes dels quals la persona sol·licitant és titular. 2. Una relació de locals afectes a l'activitat, inclosos els situats fora de la província on es presente la sol·licitud, amb la indicació de la seua ubicació (adreça completa) i si es tracta d'instal·lacions industrials, magatzems o altres locals, o oficines. 3. Una relació del personal afecte a cada activitat, en la qual s'han d'especificar les seues dades identificatives (nom i cognoms, NIF, adreça i, almenys, un mitjà de contacte: telèfon, correu electrònic o fax), la ubicació dels seus llocs de treball i la capacitació dels que ocupen llocs o desenvolupen activitats per a les quals es requerisca, com a usuari professional o tècnic amb titulació universitària habilitant, segons els articles 18 i 22.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, i l'altra normativa aplicable, si és el cas. S'ha d'aportar la documentació justificativa de la formació exigida, mitjançant el corresponent carnet, llevat que aquest haja sigut expedit a la Comunitat Valenciana, títol acadèmic o certificat emés per un òrgan oficial. Les entitats inscrites en el sector subministrador han de comptar amb un tècnic universitari amb titulació habilitant, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 1311/2012. Així mateix, el personal que intervinga directament en la venda ha de disposar de carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) de nivell qualificat, i el personal auxiliar que manipule productes fitosanitaris ha de disposar del carnet de nivell bàsic. Quan se subministren productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals, el personal de l'establiment que els manipule ha de disposar del carnet de nivell fumigador, a més del carnet bàsic o qualificat que li corresponga per la seua activitat. El personal amb tasques que no incloguen la venda ni la manipulació de productes fitosanitaris per a ús professional està eximit de l'obligació de tindre el carnet esmentat en el paràgraf anterior. 4. Una llista de les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana. En cada activitat s'ha d'indicar la ubicació que té (municipi i província) i el número de registre. - Model de registre de transaccions. D'acord amb l'article 25.1 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, els subministradors de productes fitosanitaris d'ús professional han de portar un registre de totes les operacions que realitzen, a títol onerós o gratuït, d'entrada de productes: compra, donació, fabricació, depòsit per a emmagatzematge o transport, o similars, o d'entrega a un tercer (eixides): venda, donació, entrega al destinatari d'un enviament, o similars. En el registre s'anotaran, almenys, les dades següents: a) Data de la transacció (entrada o entrega a un tercer). b) Identificació del producte fitosanitari d'ús professional: nom comercial, número d'inscripció en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari i número o referència del lot de fabricació. c) Quantitat de producte objecte de la transacció. d) Identificació del subministrador o del receptor del producte, segons el cas: nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF. En el cas que l'entrega del producte es produïsca en nom d'una persona jurídica o d'una altra persona física, s'haurà d'indicar el nom, els cognoms i el NIF de la persona que retira el producte (a partir del 26 de novembre de 2015). Aquest registre s'ha de portar, preferentment, en format electrònic. En els casos en què una mateixa entitat s'inscriga en el sector subministrador i en el sector de tractaments fitosanitaris, en una mateixa ubicació, podrà portar un únic registre de transaccions o un registre diferent per a cada activitat. Per cada ubicació d'una o diverses activitats es portarà un registre de transaccions diferent. (2). Inscripció en el SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - Memòria que ha de contindre, per cada activitat que s'inscriu, de les especificades en l'article 43.2.b del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre: 1. Una descripció de l'activitat en la qual s'han d'indicar: les classes de mitjans de defensa fitosanitària que s'utilitzaran, els tipus de tractaments que vulga realitzar (terrestres, aeris, o en magatzem i altres locals), les zones d'actuació previstes, la maquinària i els mitjans de què es disposa, etc. 2. Una relació de locals afectes a l'activitat, inclosos els situats fora de la Comunitat Valenciana, amb la indicació de la seua ubicació (adreça completa) i si es tracta d'instal·lacions industrials, magatzems o altres locals, o oficines. 3. Una relació del personal afecte a cada activitat, en la qual s'han d'especificar les seues dades identificatives (nom i cognoms, NIF, adreça i, almenys, un mitjà de contacte: telèfon, correu electrònic o fax), la ubicació dels seus llocs de treball i la capacitació dels que ocupen llocs o desenvolupen activitats per a les quals es requerisca, com a usuari professional, segons els articles 22.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, i l'altra normativa aplicable, si és el cas. S'ha d'aportar la documentació justificativa de la formació exigida, mitjançant el corresponent carnet, llevat que aquest s'haja expedit a la Comunitat Valenciana. El personal responsable dels tractaments ha de disposar de carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) i el personal auxiliar dels tractaments ha de disposar del bàsic. Les empreses que realitzen tractaments aeris han de disposar d'una persona amb titulació universitària habilitant, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, que actuarà com a responsable del tractament. Les empreses que realitzen tractaments amb productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals, han de disposar de personal amb carnet de nivell fumigador, a més del carnet que els corresponga per la seua activitat. Les empreses que realitzen l'aplicació de productes fitosanitaris com a centres de recepció: desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita (article 46.h) del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre), han de comptar amb assessorament en gestió integrada de plagues, d'acord amb el que estableix l'article 49 del Reial decret 1311/2012, de 14 de novembre, efectuat per un tècnic amb nivell d'assessor, segons l'article 12 del mateix reial decret. Cal aportar una còpia acarada de l'acreditació de la condició d'assessor/a i la inscripció en el ROPO de l'assessor/a corresponent, llevat que l'acreditació i la inscripció en el ROPO s'haja realitzat a la Comunitat Valenciana. 4. Una llista de les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana. En cada activitat s'ha d'indicar la ubicació que té (municipi i província) i el número de registre. - Model de registre de transaccions. D'acord amb l'article 25.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, les empreses de tractaments que presten serveis d'aplicació de productes fitosanitaris (ST01) han de portar un registre de totes les operacions que realitzen, a títol onerós o gratuït, per a l'adquisició de productes fitosanitaris (entrades): compra, donació, etc.; o per a la seua aplicació a un tercer (eixides). En aquest registre s'han d'anotar les dades següents: a) Data de l'operació (adquisició o aplicació). b) Identificació del producte fitosanitari: nom comercial, número d'inscripció en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari i número o referència del lot de fabricació. c) Quantitat de producte fitosanitari objecte de l'operació (adquirit o aplicat). d) Identificació del subministrador o del receptor del producte, segons el cas: nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF. e) El cultiu, lloc o objecte de tractament. Aquest registre s'ha de portar, preferentment, en format electrònic. En els casos en què una mateixa entitat s'inscriga com a empresa de tractaments i com a subministradora en una mateixa ubicació, es podrà portar un únic registre de transaccions o un registre diferent per a cada activitat. Per cada ubicació d'una o diverses activitats es portarà un registre de transaccions diferent. - Model de registre de tractaments. Les empreses de tractaments apliquen productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (centres de recepció: desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, i tractaments postcollita) (ST02), han de portar un registre de tractaments amb contingut establit en la part II de l'ANNEX III del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre. - Model de contracte de tractaments fitosanitaris. D'acord amb l'article 41.2.c de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, les empreses que presten serveis d'aplicació productes fitosanitaris (ST01), han de realitzar en cada cas un contracte. El contracte ha de recollir la identificació completa de les parts (empresa de tractaments i client): nom o raó social, adreça, NIF, i, com a mínim, un mitjà de contacte: telèfon, correu electrònic o fax. Ha de recollir, també, la identificació de la persona representant, si és el cas, la conformitat de les parts (signatura), la identificació de les parcel·les o altres llocs o objectes de tractament, la informació que es comunicarà al client en cada tractament i la manera en què es comunicarà. En els tractaments fitosanitaris realitzats en l'àmbit agrari, el mateix contracte o un document de comunicació del tractament, el model del qual s'ha de presentar, si escau, ha de recollir la informació continguda en l'apartat B de la part I de l'annex III del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, així com el termini de seguretat i altres condicions posteriors al tractament que corresponga complir a l'usuari del servei (client). En els tractaments fitosanitaris realitzats en àmbits no agraris, el mateix contracte o un document de comunicació del tractament, el model del qual s'ha de presentar, si escau, ha de recollir la informació continguda en l'apartat B de la part II de l'annex III del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, així com el termini de seguretat i altres condicions posteriors al tractament que corresponga complir a l'usuari del servei (client). En el cas de tractaments a llavors o tractaments postcollita, s'ha d'indicar la quantitat de producte tractat i la identificació del seu lot.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9795: Taxa per serveis administratius LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 3.6-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat. - Taxa que s'ha de pagar per la pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO): 7,13 euros - Expedició de certificats que requerisquen la busca d'antecedents i altres tràmits que requerisquen informes, consultes o busca de documents en arxius oficials: 8,15 euros 1. Per a les Sol·licituds d'Inscripció en el ROPO: sector subministrador, sector tractaments fitosanitaris i Acreditació de la condició d'assessor en gestió integrada de plagues: 7,13 +8,15 euros - Taxa a pagar per la pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO): 7,13 euros. - Expedició de certificats que precisen de la cerca d'antecedents i altres tràmits que precisen d'informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials: 8,15 euros. 2. Per a les Sol·licituds de modificació, renovació i cancel·lació de la inscripció en el ROPO: - Expedició de certificats que precisen de la cerca d'antecedents i altres tràmits que precisen d'informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials: 8,15 euros

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d’entitat (si és persona jurídica) o amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d’altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar esta representació a través del Registre de representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L’accés a este registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d’entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d’anar firmats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s’hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat, des de l’apartat “Com va això meu”- “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i de la documentació que es requereix. - Abonament de les taxes corresponents. - Inscripció en el registre. - Expedició del certificat corresponent.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa