Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO).

  Objecte del tràmit

  La inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a exercir l'activitat de:

  1. Subministrament dels mitjans de defensa fitosanitària (SECTOR SUBMINISTRADOR - SS) i comprén les activitats següents:
  - Fabricació o producció material, incloent-hi l'activitat d'emmagatzematge en les instal·lacions pròpies de la factoria.
  - Posada en el mercat o comercialització, incloent-hi la importació. Implica la titularitat de l'autorització del producte i la responsabilitat inherent a aquesta, incloent-hi si escau, la responsabilitat directa o subsidiària sobre la fabricació i sobre la logística.
  - Distribució o organització de la venda a l'usuari en general. Implica, si és el cas, la responsabilitat subsidiària sobre la logística. L'obligació d'inscripció en el registre no afecta als que comercialitzen exclusivament mitjans de defensa fitosanitària autoritzats per a usos no professionals.
  - Logística, incloent-hi transport i emmagatzematge, en cas que es realitze com a activitat específica independent, per compte del responsable de la comercialització o del distribuïdor.

  2- Realització de tractaments amb productes fitosanitaris, tant per mitjans terrestres com aeris, o en magatzems o altres locals (SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - ST), quan es tracte de:

  - Prestació de serveis d'aplicació de productes fitosanitaris per compte de tercers o dels propis socis de l'entitat o cooperativistes. (ST01)
  - Aplicació de productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) (ST02)

  3.- Assessorament, en gestió integrada de plagues (GIP), a entitats o a particulars (SECTOR D'ASSESSORAMENT FITOSANITARI - SA).

  La inscripció en el sector d'assessorament fitosanitari del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de l'interessat) en el cas de les persones sol·licitants que obtinguen l'acreditació de la condició d'assessores en gestió integrada de plagues, d'acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.

  4.- Manipulació i utilització de productes fitosanitaris d'ús professional (SECTOR D'USUARIS PROFESSIONALS - SU).

  La inscripció en el sector d'usuaris professionals del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de la persona interessada) en el cas dels titulars d'un carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris, d'acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.

  S'entén per mitjans de defensa fitosanitària, segons l'article 2.m) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, els productes, organismes i elements destinats a controlar els organismes nocius, evitar els seus efectes o incidir sobre el procés vital dels vegetals de forma diferent als nutrients. Per tant, són mitjans de defensa fitosanitària els productes fitosanitaris (incloses les matèries actives pures) i els productes coneguts com "altres mitjans de defensa fitosanitària -AMDF" (inclosos els "organismes de control biològic-OCB").

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que realitzen alguna de les activitats descrites en l'objecte del tràmit.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Model 046-9795: Taxa per serveis administratius

  LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 3.6-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat.

  - Taxa que s'ha de pagar per la pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de
  Defensa Fitosanitària (ROPO): 7 euros

  - Expedició de certificats que requerisquen la busca d'antecedents i altres tràmits que requerisquen informes, consultes o busca de documents en arxius oficials: 8 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9795

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16612

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Inscripció en el SECTOR SUBMINISTRADOR - Vegeu notes sobre documentació (1)

  - Imprés de sol·licitud.
  - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de l'Administració perquè duga a terme la comprovació d'identitat.
  - Document acreditatiu de la capacitat de representació del signatari de la sol·licitud (si escau).
  - Memòria en la qual, per cada activitat que inscriu la mateixa persona sol·licitant, hi haurà una descripció d'aquesta, una llista dels establiments afectes i una relació del personal afecte. Així mateix, s'hi indicaran les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana.
  - Model del registre de transaccions.
  - Fotocòpia acarada del títol acreditatiu de la formació del tècnic universitari, conforme a l'article 13 del Reial decret 1311/2012.
  - Fotocòpia acarada del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) adequat en cada cas. No és necessari aportar la fotocòpia esmentada quan el carnet haja sigut expedit a la Comunitat Valenciana.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent.

  2. Inscripció en el SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS - Vegeu notes sobre documentació (2)

  - Imprés de sol·licitud.
  - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de l'Administració perquè duga a terme la comprovació d'identitat.
  - Document acreditatiu de la capacitat de representació del signatari de la sol·licitud (si escau).
  - Memòria en la qual, per cada activitat que inscriu la mateixa persona sol·licitant, hi haurà una descripció d'aquesta, una llista dels establiments afectes i una relació del personal afecte. Així mateix, s'hi indicaran les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana.
  - Model del registre de transaccions (empreses que presten serveis d'aplicació de productes fitosanitaris-ST01)
  - Model del registre de tractaments (empreses centre de recepció: desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) (ST02)
  - Model de contracte de tractaments fitosanitaris (empreses que presten serveis d'aplicació de productes fitosanitaris-ST01)
  - Fotocòpia acarada del carnet d'usuari/ària professional (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) adequat en cada cas. No és necessari aportar la fotocòpia esmentada quan el carnet haja sigut expedit a la Comunitat Valenciana.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent.

  3. Acreditació de la condició d'ASSESSOR/A en gestió integrada de plagues

  - Imprés de sol·licitud.
  - Fotocòpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, si és el cas, quan no s'haja marcat la casella d'autorització a l'òrgan gestor de l'Administració perquè duga a terme la comprovació d'identitat.
  - Document acreditatiu de la capacitat de representació del signatari de la sol·licitud (si escau).
  - Fotocòpia acarada de la titulació habilitant, conforme a l'article 13 del Reial decret 1311/2012.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent


  (*) NOTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓ

  (1). Inscripció en el SECTOR SUBMINISTRADOR

  - Memòria que ha de contindre, per cada activitat que s'inscriu, de les especificades en l'article 43.2.a del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre:

  1. Una descripció de l'activitat en la qual s'han d'indicar: els principals productes que produiran, comercialitzaran, distribuiran, emmagatzemaran o transportaran, mitjans amb dels quals es disposa, àmbit d'actuació previst, els clients objectiu, etc.

  En les inscripcions dins de l'activitat de posada en el mercat o comercialització s'han d'indicar el nom comercial i el número de registre dels productes dels quals la persona sol·licitant és titular.

  2. Una relació de locals afectes a l'activitat, inclosos els situats fora de la província on es presente la sol·licitud, amb la indicació de la seua ubicació (adreça completa) i si es tracta d'instal·lacions industrials, magatzems o altres locals, o oficines.

  3. Una relació del personal afecte a cada activitat, en la qual s'han d'especificar les seues dades identificatives (nom i cognoms, NIF, adreça i, almenys, un mitjà de contacte: telèfon, correu electrònic o fax), la ubicació dels seus llocs de treball i la capacitació dels que ocupen llocs o desenvolupen activitats per a les quals es requerisca, com a usuari professional o tècnic amb titulació universitària habilitant, segons els articles 18 i 22.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, i l'altra normativa aplicable, si és el cas.

  S'ha d'aportar la documentació justificativa de la formació exigida, mitjançant el corresponent carnet, llevat que aquest haja sigut expedit a la Comunitat Valenciana, títol acadèmic o certificat emés per un òrgan oficial.

  Les entitats inscrites en el sector subministrador han de comptar amb un tècnic universitari amb titulació habilitant, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 1311/2012. Així mateix, el personal que intervinga directament en la venda ha de disposar de carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) de nivell qualificat, i el personal auxiliar que manipule productes fitosanitaris ha de disposar del carnet de nivell bàsic.

  Quan se subministren productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals, el personal de l'establiment que els manipule ha de disposar del carnet de nivell fumigador, a més del carnet bàsic o qualificat que li corresponga per la seua activitat.

  El personal amb tasques que no incloguen la venda ni la manipulació de productes fitosanitaris per a ús professional està eximit de l'obligació de tindre el carnet esmentat en el paràgraf anterior.

  4. Una llista de les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana. En cada activitat s'ha d'indicar la ubicació que té (municipi i província) i el número de registre.

  - Model de registre de transaccions.
  D'acord amb l'article 25.1 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, els subministradors de productes fitosanitaris d'ús professional han de portar un registre de totes les operacions que realitzen, a títol onerós o gratuït, d'entrada de productes: compra, donació, fabricació, depòsit per a emmagatzematge o transport, o similars, o d'entrega a un tercer (eixides): venda, donació, entrega al destinatari d'un enviament, o similars. En el registre s'anotaran, almenys, les dades següents:

  a) Data de la transacció (entrada o entrega a un tercer).
  b) Identificació del producte fitosanitari d'ús professional: nom comercial, número d'inscripció en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari i número o referència del lot de fabricació.
  c) Quantitat de producte objecte de la transacció.
  d) Identificació del subministrador o del receptor del producte, segons el cas: nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF.
  En el cas que l'entrega del producte es produïsca en nom d'una persona jurídica o d'una altra persona física, s'haurà d'indicar el nom, els cognoms i el NIF de la persona que retira el producte (a partir del 26 de novembre de 2015).

  Aquest registre s'ha de portar, preferentment, en format electrònic.

  En els casos en què una mateixa entitat s'inscriga en el sector subministrador i en el sector de tractaments fitosanitaris, en una mateixa ubicació, podrà portar un únic registre de transaccions o un registre diferent per a cada activitat. Per cada ubicació d'una o diverses activitats es portarà un registre de transaccions diferent.

  (2). Inscripció en el SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

  - Memòria que ha de contindre, per cada activitat que s'inscriu, de les especificades en l'article 43.2.b del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre:

  1. Una descripció de l'activitat en la qual s'han d'indicar: les classes de mitjans de defensa fitosanitària que s'utilitzaran, els tipus de tractaments que vulga realitzar (terrestres, aeris, o en magatzem i altres locals), les zones d'actuació previstes, la maquinària i els mitjans de què es disposa, etc.

  2. Una relació de locals afectes a l'activitat, inclosos els situats fora de la Comunitat Valenciana, amb la indicació de la seua ubicació (adreça completa) i si es tracta d'instal·lacions industrials, magatzems o altres locals, o oficines.

  3. Una relació del personal afecte a cada activitat, en la qual s'han d'especificar les seues dades identificatives (nom i cognoms, NIF, adreça i, almenys, un mitjà de contacte: telèfon, correu electrònic o fax), la ubicació dels seus llocs de treball i la capacitació dels que ocupen llocs o desenvolupen activitats per a les quals es requerisca, com a usuari professional, segons els articles 22.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, i l'altra normativa aplicable, si és el cas. S'ha d'aportar la documentació justificativa de la formació exigida, mitjançant el corresponent carnet, llevat que aquest s'haja expedit a la Comunitat Valenciana.

  El personal responsable dels tractaments ha de disposar de carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris (o antic carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari) i el personal auxiliar dels tractaments ha de disposar del bàsic.

  Les empreses que realitzen tractaments aeris han de disposar d'una persona amb titulació universitària habilitant, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, que actuarà com a responsable del tractament.

  Les empreses que realitzen tractaments amb productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals, han de disposar de personal amb carnet de nivell fumigador, a més del carnet que els corresponga per la seua activitat.

  Les empreses que realitzen l'aplicació de productes fitosanitaris com a centres de recepció: desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita (article 46.h) del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre), han de comptar amb assessorament en gestió integrada de plagues, d'acord amb el que estableix l'article 49 del Reial decret 1311/2012, de 14 de novembre, efectuat per un tècnic amb nivell d'assessor, segons l'article 12 del mateix reial decret. Cal aportar una còpia acarada de l'acreditació de la condició d'assessor/a i la inscripció en el ROPO de l'assessor/a corresponent, llevat que l'acreditació i la inscripció en el ROPO s'haja realitzat a la Comunitat Valenciana.

  4. Una llista de les activitats ja inscrites en el ROPO, incloses les registrades fora de la Comunitat Valenciana. En cada activitat s'ha d'indicar la ubicació que té (municipi i província) i el número de registre.

  - Model de registre de transaccions.
  D'acord amb l'article 25.2 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, les empreses de tractaments que presten serveis d'aplicació de productes fitosanitaris (ST01) han de portar un registre de totes les operacions que realitzen, a títol onerós o gratuït, per a l'adquisició de productes fitosanitaris (entrades): compra, donació, etc.; o per a la seua aplicació a un tercer (eixides). En aquest registre s'han d'anotar les dades següents:

  a) Data de l'operació (adquisició o aplicació).
  b) Identificació del producte fitosanitari: nom comercial, número d'inscripció en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari i número o referència del lot de fabricació.
  c) Quantitat de producte fitosanitari objecte de l'operació (adquirit o aplicat).
  d) Identificació del subministrador o del receptor del producte, segons el cas: nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF.
  e) El cultiu, lloc o objecte de tractament.

  Aquest registre s'ha de portar, preferentment, en format electrònic.

  En els casos en què una mateixa entitat s'inscriga com a empresa de tractaments i com a subministradora en una mateixa ubicació, es podrà portar un únic registre de transaccions o un registre diferent per a cada activitat. Per cada ubicació d'una o diverses activitats es portarà un registre de transaccions diferent.

  - Model de registre de tractaments.

  Les empreses de tractaments apliquen productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (centres de recepció: desinfecció de sements o un altre material de reproducció vegetal, i tractaments postcollita) (ST02), han de portar un registre de tractaments amb contingut establit en la part II de l'ANNEX III del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.

  - Model de contracte de tractaments fitosanitaris.
  D'acord amb l'article 41.2.c de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, les empreses que presten serveis d'aplicació productes fitosanitaris (ST01), han de realitzar en cada cas un contracte.
  El contracte ha de recollir la identificació completa de les parts (empresa de tractaments i client): nom o raó social, adreça, NIF, i, com a mínim, un mitjà de contacte: telèfon, correu electrònic o fax. Ha de recollir, també, la identificació de la persona representant, si és el cas, la conformitat de les parts (signatura), la identificació de les parcel·les o altres llocs o objectes de tractament, la informació que es comunicarà al client en cada tractament i la manera en què es comunicarà.

  En els tractaments fitosanitaris realitzats en l'àmbit agrari, el mateix contracte o un document de comunicació del tractament, el model del qual s'ha de presentar, si escau, ha de recollir la informació continguda en l'apartat B de la part I de l'annex III del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, així com el termini de seguretat i altres condicions posteriors al tractament que corresponga complir a l'usuari del servei (client).

  En els tractaments fitosanitaris realitzats en àmbits no agraris, el mateix contracte o un document de comunicació del tractament, el model del qual s'ha de presentar, si escau, ha de recollir la informació continguda en l'apartat B de la part II de l'annex III del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, així com el termini de seguretat i altres condicions posteriors al tractament que corresponga complir a l'usuari del servei (client). En el cas de tractaments a llavors o tractaments postcollita, s'ha d'indicar la quantitat de producte tractat i la identificació del seu lot.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ DE LA CONDICIÓ D'ASSESSOR EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DEL CARNET D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL ROPO. SECTOR SUBMINISTRADOR I SECTOR DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CARNET D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ EN EL ROPO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació que es requereix.
  - Abonament de les taxes corresponents.
  - Inscripció en el registre.
  - Expedició del certificat corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16612

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc16612.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  1.- La inscripció en el ROPO té una validesa de 10 anys.

  2.- En el cas que, durant el període de validesa de la inscripció, es produïsca qualsevol modificació significativa respecte de les dades declarades en la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de presentar una sol·licitud de modificació de la inscripció que continga la informació o documentació que s'altera.

  3.- La renovació de la inscripció s'ha de sol·licitar, com a mínim, amb un mes d'antelació a la caducitat, i només cal aportar com a informació una nova declaració responsable en la qual es manifeste expressament que:

  - totes les dades i la informació contingudes en el registre són vertaderes,
  - que es compleixen, quan corresponga, tots els requisits aplicables als establiments del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, i que s'ha actualitzat la formació corresponent del personal.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Expedició del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE núm. 279, de 25/11/02).
  - Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE núm. 223, de 15/09/2012).
  - Decret 30/2015, de 6 de març del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7481, de 09/03/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 43/2002, de 20 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.

  Vegeu el decret 30/2015, de 6 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.