Detall de Procediment

Ajudes per a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 223645
Codi GUC: 16631
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-03-2023
12-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Convocar per a l'exercici 2023 les subvencions destinades a finançar les despeses derivades de la digitalització i de la restauració de documents d'arxius amb una antiguitat de 50 anys o superior, així com a les despeses derivades de l'adquisició d'equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals, existents en els arxius municipals de la Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions contribuiran al finançament de les citades despeses, fins al màxim del 100% del cost de la inversió realitzada. S'entén per arxiu el que es disposa en l'article 80.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, modificada per la Llei 5/2007, de 9 de febrer de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià.

Observacions

Observacions

* ELEMENTS MÍNIMS A CONSIDERAR - La digitalització serà realitzada per empreses professionals. - Del procés de digitalització s'obtindran pàgines digitalitzades en format TIFF en la versió 6.0 o superior sense comprimir (copia màster) que permeten la preservació de l'original i l'obtenció de còpies en el mateix format o en uns altres per a usos diversos. D'aquestes imatges en TIFF, es realitzarà una còpia en format JPEG, de qualitat alta i mínima pèrdua d'informació, així com una còpia en format PDF/Per unitat documental. És recomanable així mateix la generació de fitxers de metadades. - Els requisits tècnics que ha de complir la digitalització són els indicats en l'article 4 de l'Ordre 7/2020, de 27 de maig, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 61/2016 de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

Els beneficiaris hauran de complir els requisits següents: - Realitzar una inversió mínima de 600 euros. - No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. - Trobar-se al corrent, al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds , en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social , de conformitat amb la normativa aplicable. - Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. - En el cas de municipis de més de deu mil habitants l'arxiu haurà d'estar dotat de personal arxiver segons indica l'article 36 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser objecte d'aquestes subvencions els municipis que realitzen inversions en la digitalització i en la restauració de la documentació històrica amb una antiguitat de 50 anys o superior existent en l'arxiu municipal, així com inversions en la millora de les seues instal·lacions, amb la finalitat de millorar la conservació i la difusió del patrimoni documental. Així mateix, les fundacions i institucions culturals municipals de la Comunitat Valenciana que tinguen com una de les seues funcions la gestió de l'arxiu municipal, i que realitzen les inversions anteriorment citades. Aquesta inversió haurà de tindre una despesa mínima de 600 euros. 2. Per a obtindre la condició de beneficiaris, les entitats públiques de l'àmbit municipal hauran de complir els requisits i les obligacions establits en l'Ordre 7/2020, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 61/2016 de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.(DOGV núm. 9552, de 13/03/2023) L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud

Formularis i documentació

En la tramitació telemàtica, les entitats sol·licitants han d'aportar a través dels mitjans electrònics la següent documentació: 1. SOL·LICITUD general de subvenció, *cumplimientando el formulari genèric de sol·licitud quan s'accedeix al propi tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ específica que ha d'acompanyar a la sol·licitud: a) Certificat del secretari/a o interventor/a de l'ajuntament o de la fundació o institució cultural municipal, segons model normalitzat inclòs com a imprés associat al tràmit, en el qual s'especifique la següent informació: - Acord de l'òrgan competent pel qual es va acordar sol·licitar l'ajuda, indicant la finalitat i la quantia total de la despesa, que no serà inferior a 600 euros. En el cas que es facen treballs de digitalització, aquest acord haurà de contindre a més l'autorització a la Generalitat per a la difusió i comunicació pública de la documentació històrica digitalitzada amb finalitats culturals i científics. -Justificació de les despeses realitzades, indicant que el compte justificatiu es correspon amb les despeses i inversions realitzades i amb l'objecte de la convocatòria. Les factures a les quals es farà referència estaran datades entre el 27 de maig de 2022 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, tots dos inclusivament. b) Les factures acreditatives de les despeses realitzades, hauran de reunir els requisits recollits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. La factura emesa per treballs de digitalització haurà de contindre el nombre total d'imatges escanejades i el preu per unitat. c) En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, atenent la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, les entitats beneficiàries hauran de donar-se d'alta a través del següent enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 d) Emplenar en *SAVEX (Sistema *Arxivistic *Valencià en *Xarxa) el formulari del Cens del Patrimoni Documental Valencià corresponent a l'arxiu de la mancomunitat. Per a accedir s'haurà de sol·licitar un usuari i contrasenya al Servei d'Arxius. El Servei d'Arxius es reserva el dret a sol·licitar novament el formulari quan determine que no estiga degudament emplenat o estime que la informació aportada és insuficient. e) Certificació expedida per la Sindicatura de *Comptes que acredite que l'entitat local ha presentat el compte general. f) En el cas de municipis de més de deu mil habitants, certificat del secretari o interventor de l'ajuntament o de la fundació o institució cultural municipal en el qual s'indique el personal amb el qual està dotat l'arxiu (relació de llocs i en el seu cas denominació i classificació) i la seua relació laboral amb l'ajuntament o la fundació o institució cultural municipal. g) En el cas que es facen treballs de digitalització, còpia dels instruments de descripció de la documentació digitalitzada, que continguen, com a mínim, les següents dades: dates extremes, assumpte, signatura de l'arxiu i nombre de fulles. A més, s'haurà d'aportar: una còpia dels suports digitals del treball realitzat perquè en sigueu custodis en el Servei d'Arxius de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. En el cas d'enviar discos durs externs, aquests tindran preferentment connexió USB 3.0 i s'haurà de presentar dues unitats diferents per cadascun dels formats *TIFF i *JPEG, així com una còpia en format PDF/A. Els suports que presenten deficiències hauran de ser reemplaçats pel beneficiari de l'ajuda. h) En el cas que es facen treballs de restauració, informe individualitzat del procés de restauració realitzat. A més, s'haurà d'aportar una còpia dels instruments de descripció de la documentació exclusivament a restaurar, que continguen, com a mínim, els següent

Presentació

Presentació

Presencial
La còpia dels suports digitals en el cas de sol·licitar la subvenció per a digitalització, s'han de presentar preferentment en el Servei d'Arxius (Monestir de San Miguel dels Reis, -Av. Constitució, 284, 46019 València-), o bé en els registres de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, de Castelló, València o Alacant, o qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. En el supòsit que es presenten en correus, es regularà per l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució de convocatòria. En el cas de sol·licitar l'ajuda per a digitalització de documents, la còpia dels suports digitals es presentarà per registre d'entrada en el termini establit per a la recepció de les sol·licituds. 2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en regemequen de concurrència competitiva, en els termes que preveu l’article 8 de l'Orde 26/2017 de bases reguladores. 3.- ESMENA. Si la sol·licitud presentada no reunix els requisits o no s'acompanya de la documentació complementària exigida, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius de forma telemàtica, amb la indicació que, en cas de no fer-ho , se la tindrà per desistida de la petició prèvia resolució dictada a este efecte, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. L'esmena es realitzarà per mitjà del tràmit de la Guia PROP cridat "Aportación de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a tramitar amb certificat digital i accessible a través de la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 (ver enllaç directe en este trámite). 4.- COMISSIÓ AVALUADORA. La valoració de les sol·licituds de subvenció i la proposta de concessió les realitzarà una comissió avaluadora d'acord amb l'article 6 de l'Orde 61/2016, de 23 de setembre de bases reguladores. En una primera fase es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud acredita la quantia sol·licitada i s'ajusta a l'objecte establit de la mateixa. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini preceptiu d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga, i quedaran excloses aquelles sol·licituds que resulten per davall del gasto mínim de 600 euros. La comissió avaluadora podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació del gasto Objecte de la subvenció . En una segona fase s'atorgarà als sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 300 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat la inversió superior a 600 euros, de manera proporcional a la quantia sol·licitada i degudament justificada. 5. RESOLUCIÓ. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb allò que disposa l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La denegació de la subvenció haurà de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que produirà els efectes de notificació , segons el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i en l'article 18 de la Llei General de Subvencions.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Comprovació de la documentació En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya la sol·licitud acredita prou la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte de la convocatoria. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga. En queden excloses aquelles sol·licituds que estiguen per davall del gasto mínim de 600 euros. 2. Assignació de l'ajuda S'atorgarà a tots els sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 300 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat una inversió, superior a 600 euros, degudament justificada tenint en compte els factors següents: X = dotació econòmica restant després de l'assignació lineal de l'ajuda I = inversió justificada de cada sol·licitant T = suma de les inversions justificades de tots els sol·licitants que han superat la fase primera Fórmula de repartiment: ajuda = (X*I)/T

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les assenyalades en el resolc tercer, punt 2 de la convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA - L'aportació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport serà com a màxim del cent per cent (100%) del cost de la inversió que es realitze entre el 28 de maig de 2021 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, tots dos inclusivament. Els beneficiaris hauran d'aportar, amb càrrec al seu pressupost, la part no finançada per la Generalitat. - La despesa mínima subvencionable no podrà ser inferior a 600 euros, com s'indica en la convocatòria. - La concessió d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, sempre que l'import de les subvencions, aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, no supere el cost total de l'activitat subvencionada, segons disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. PAGAMENT - El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, mitjançant transferència bancària, una vegada publicada la resolució d'adjudicació, sempre que el beneficiari complisca amb els requisits exigits per la Llei 38/2003, General de Subvencions, tal com s'exigeix en la present convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions de serà de sis mesos a comptar de l'endemà a la data de publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - La denegació de la subvenció haurà de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució. - La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que assortirà els efectes de notificació, segons el que disposa l'Esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre i en l'article 18 de la Llei General de Subvencions.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el capítol IV del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.