• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Contribuir al finançament dels gastos derivats de la digitalització i de la restauració de documents existents en l'arxiu municipal anteriors a l'any 1940 i que es troben en mal estat, així com els gastos derivats de la compra o adquisició d'equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius municipals.

  El tipus d'equipament serà d'ús exclusiu per a l'arxiu i consistirà exclusivament en estanteries metàl·liques, armaris compactes mòbils sobre rails, arxivadors de plànols horitzontals, deshumidificadors i termohigròmetres.

  Queda totalment exclòs d'esta convocatòria el mobiliari d'oficina.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiaris d'estes subvencions els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, que realitzen inversions en la digitalització i en la restauració de la documentació històrica anterior a l'any 1940 existent en l'arxiu municipal, així com inversions en la millora de les seues instal·lacions, amb la finalitat de millorar la conservació i la difusió del patrimoni documental. Així mateix, les fundacions i institucions culturals municipals de la Comunitat Valenciana que tinguen com una de les seues funcions la gestió de l'arxiu municipal, i que realitzen les inversions anteriorment citades.

  Requeriments

  Els beneficiaris hauran de complir els requisits següents:
  - Realitzar una inversió mínima de 600 euros.
  - No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  - Trobar-se al corrent, al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds , en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social , de conformitat amb la normativa aplicable.
  - Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.
  - En el cas de municipis de més de deu mil habitants l'arxiu haurà d'estar dotat de personal arxiver segons indica l'article 36 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - L'aportació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport serà com a màxim del cinquanta per cent (50%) del cost de la inversió que es realitze entre el 23 de maig de 2018 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos. Els beneficiaris hauran d'aportar, amb càrrec al seu pressupost, la part no finançada per la Generalitat.
  - El gasto mínim subvencionable no podrà ser inferior a 600 euros, com s'indica en la convocatòria.
  - La concessió d'estes subvencions és compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, sempre que l'import de les subvencions, aïllat o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, no supere el cost total de l'activitat subvencionada, segons disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  PAGAMENT
  - El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà d'una transferència bancària, una vegada publicada la resolució d'adjudicació, sempre que el beneficiari complisca els requisits exigits per la Llei 38/2003, General de Subvencions, tal com s'exigix en les presents bases.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.(DOGV nº 8525, de 09/04/2019)

  L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per internet Tramitar amb certificat electrònic
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html. ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=16631

  En el cas de sol·licitar l'ajuda per a digitalització de documents històrics, la còpia dels suports digitals haurà de presentar-se per registre d'entrada dels òrgans administratius, o en qualsevol oficina de correus o, preferentment, en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, en sobre o paquet dirigit al Servici d'Arxius de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, a la direcció: Avinguda Constitució, núm. 284 de València - 46019

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16631

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En la tramitació telemàtica, les entitats sol·licitants han d'aportar a través dels mitjans electrònics la documentació següent:
  1. SOL·LICITUD general de subvenció, cumplimientando el formulari genèric de sol·licitud quan s'accedix al propi tràmit telemàtic.
  2. DOCUMENTACIÓ específica que ha d'acompanyar a la sol·licitud:
  a) Certificat del secretari o interventor de l'ajuntament o de la fundació o institució cultural municipal, segons model normalitzat inclòs com a imprés associat al tràmit, en el que s'especifique la informació següent:
  - Acord de l'òrgan competent pel qual es va acordar sol·licitar l'ajuda, indicant la finalitat i la quantia total del gasto, que no serà inferior a 600 euros. En el cas que es realitzen treballs de digitalització, el dit acord haurà de contindre a més l'autorització a la Generalitat per a la difusió i comunicació pública de la documentació històrica digitalitzada amb fins culturals i científics.
  -justificació dels gastos realitzats, indicant que el compte justificatiu es correspon amb els gastos i inversions realitzades i amb l'objecte de la convocatòria. Les factures a què es farà referència estaran datades entre el 23 de maigr de 2018 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos.

  b) Original o fotocòpia degudament compulsada de les factures reglamentàries. La factura emesa per treballs de digitalització haurà de contindre el nombre total d'imatges escanejades i el preu per unitat.

  c) En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari , s'aportarà el model de domiciliació bancària, segons model normalitzat inclòs com a imprés associat al tràmit.

  d) Omplir en SAVEX (Sistema Arxivistic Valencià en Xarxa) el formulari del Cens del Patrimoni Documental Valencià corresponent a l'arxiu de la mancomunitat. Per a accedir s'haurà de sol·licitar un usuari i contrasenya al Servici d'Arxius. El Servici d'Arxius es reserva el dret a sol·licitar novament el formulari quan determine que no estiga degudament omplit o estime que la informació aportada és insuficient.

  e) Certificació expedida per la Sindicatura de Comptes que acredite que l'entitat local ha presentat el compte general.

  f) En el cas de municipis de més de deu mil habitants, certificat del secretari o interventor de l'ajuntament o de la fundació o institució cultural municipal en què s'indique el personal amb què està dotat l'arxiu (relación de llocs i si és el cas denominació i clasificación) i la seua relació laboral amb l'ajuntament o la fundació o institució cultural municipal.

  g) En el cas que es realitzen treballs de digitalització, còpia dels instruments de descripció de la documentació digitalitzada, que continguen, com a mínim, les dades següents: dates extremes, assumpte, signatura de l'arxiu i nombre de fulls. A més, s'haurà d'aportar: una còpia dels suports digitals del treball realitzat per a la seua custòdia en el Servici d'Arxius de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. En el cas d'enviar discos durs externs, estos tindran preferentment connexió USB 3 i s'haurà de presentar dos unitats diferents per cada un dels formats TIFF i JPEG, així com una còpia en format PDF/A. Els suports que presenten deficiències hauran de ser reemplaçats pel beneficiari de l'ajuda.

  h) En el cas que es realitzen treballs de restauració, informe individualitzat del procés de restauració realitzat. A més, s'haurà d'aportar una còpia dels instruments de descripció de la documentació exclusivament a restaurar, que continguen, com a mínim, les dades següents: dates extremes, assumpte i signatura de l'arxiu.

  Els documents, que es presentaran de forma telemàtica, només s'acceptaran en format PDF, i hauran d'estar firmats per mitjà d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. Quan s'hagen d'aportar suports digitals, en el cas de sol·licitar la subvenció per a la digitalització de documents, se'n farà l'entrega per registre d'entrada dins del termini establit per a la presentació de les sol·licituds.

  Impresos associats

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/ÀRIA O INTERVENTOR/A DE L'ENTITAT LOCAL, FUNDACIÓ O INSTITUCIÓ CULTURAL MUNICIPAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució de convocatòria. En el cas de sol·licitar l'ajuda per a digitalització de documents, la còpia dels suports digitals es presentarà per registre d'entrada en el termini establit per a la recepció de les sol·licituds.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en regemequen de concurrència competitiva, en els termes que preveu l’article 8 de l'Orde 26/2017 de bases reguladores.

  3.- ESMENA. Si la sol·licitud presentada no reunix els requisits o no s'acompanya de la documentació complementària exigida, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius de forma telemàtica, amb la indicació que, en cas de no fer-ho , se la tindrà per desistida de la petició prèvia resolució dictada a este efecte, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. L'esmena es realitzarà per mitjà del tràmit de la Guia PROP cridat "Aportación de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a tramitar amb certificat digital i accessible a través de la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 (ver enllaç directe en este trámite).

  4.- COMISSIÓ AVALUADORA. La valoració de les sol·licituds de subvenció i la proposta de concessió les realitzarà una comissió avaluadora d'acord amb l'article 6 de l'Orde 61/2016, de 23 de setembre de bases reguladores.
  En una primera fase es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud acredita la quantia sol·licitada i s'ajusta a l'objecte establit de la mateixa. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini preceptiu d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga, i quedaran excloses aquelles sol·licituds que resulten per davall del gasto mínim de 600 euros.
  La comissió avaluadora podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació del gasto Objecte de la subvenció . En una segona fase s'atorgarà als sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 300 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat la inversió superior a 600 euros, de manera proporcional a la quantia sol·licitada i degudament justificada.

  5. RESOLUCIÓ. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb allò que disposa l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La denegació de la subvenció haurà de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que produirà els efectes de notificació , segons el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i en l'article 18 de la Llei General de Subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament recurs contenciós-administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació.
  b) El recurs contenciós-administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16631

  Inici
 • Informació complementària

  * ELEMENTS MÍNIMS A CONSIDERAR
  - La digitalització serà realitzada per empreses professionals.
  - Del procés de digitalització s'obtindran pàgines digitalitzades en format TIFF en la versió 6.0 o superior sense comprimir (còpia mestra) que permeten la preservació de l'original i l'obtenció de còpies en el mateix format o en altres per a usos diversos. D'estes imatges en TIFF, se'n realitzarà una còpia en format JPEG, de qualitat alta i mínima pèrdua d'informació, així com una còpia en format PDF/A per unitat documental. És recomanable, així mateix, la generació de fitxers de metadades.
  - Els requisitios tècnics de la digitalització, així com els motius d'exclusió, es troben en l'article 4 de la Orde 61/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  Criteris de valoració

  1. Comprovació de la documentació
  En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya la sol·licitud acredita prou la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte de la convocatoria. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga.
  En queden excloses aquelles sol·licituds que estiguen per davall del gasto mínim de 600 euros.

  2. Assignació de l'ajuda
  S'atorgarà a tots els sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 300 euros.
  La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat una inversió, superior a 600 euros, degudament justificada tenint en compte els factors següents:
  X = dotació econòmica restant després de l'assignació lineal de l'ajuda
  I = inversió justificada de cada sol·licitant
  T = suma de les inversions justificades de tots els sol·licitants que han superat la fase primera
  Fórmula de repartiment: ajuda = (X*I)/T

  Obligacions

  a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

  b) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció en el termini establit en les presents bases. Els gastos s'acreditaran per mitjà de factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, d'acord amb l'article 30.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents , per a la qual cosa aportaran quanta informació els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors, d'acord amb el que establix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

  e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  f) Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria d'arxius.

  g) Permetre el lliure accés públic dels investigadors als fons com establix l'article 56.2 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.

  h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  i) Complir amb les obligacions que li siguen d'aplicació previstes en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  j) Mantenrer l'arxiu organitzat i en bones condicions de conservació, d'acord amb les normes i directrius que establisca la conselleria competent en matèria d'arxius.

  Sancions

  Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el capítol IV del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 61/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7883, de 28/09/2016)
  - RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  ORDRE 61/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana

  RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.