Autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera (GRUP A)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211759
|
Codi GVA: 16646
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses dins del grup A del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadoras de l'Atmosfera (CAPCA) previst en el Reial decret 100/11, de 28 de gener, previst en la Llei 34/2007, el formulari normalitzat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En cas de dubtes, poden ferr consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Han de sol·licitar-ho les persones titulars o les representants legals de les instal·lacions en què es facen o es faran activitats incloses dins dels grup A del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, o les instal·lacions existents que ja disposen d'autorització i que faran una renovació o una modificació substancial. Les instal·lacions existents en què no s'han fet modificacions ho han de sol·licitar igualment per a adaptar-se al nou CAPCA, abans del 30 de gener del 2015.

 

S'eximeixen d'aquesta obligació les instal·lacions sotmeses a l'autorització ambiental integrada regulada en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny), i en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, ja que l'autorització d'emissions a l'atmosfera està integrada en l'anterior.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud d'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera i la resta de documentació requerida, que analitzarà i avaluarà la direcció general competent en la matèria. - Si la documentació presentada no és...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les instal·lacions noves o instal·lacions que prevegen fer alguna modificació substancial l'han de sol·licitar abans de la posada en funcionament de la instal·lació o l'execució de la modificació.

Documentació
- Sol·licitud d'autorització d'emissions a l'atmosfera (grup A), per a instal·lacions en què es faça alguna activitat del grup A d'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Autorització, renovació o modificació substancial d'emissió a l'atmosfera (grups A o B del CAPCA): 467,77 euros.

 

BONIFICACIONS:

 

- Una bonificació del 20 % de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

- Una bonificació del 30 % de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat conforme al Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 % en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (per a la qual cosa cal acreditar la certificació corresponent).

 

Les bonificacions assenyalades no seran acumulables entre si.

 

 

A. Obtenció del formulari per mitjà de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):

 

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·licita. I feu clic el botó "Generar imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

 

1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

Resolució

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic (grup A) o Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (grup B) en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...

Saber més