Notificació d'emissions a l'atmosfera de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211760
|
Codi GVA: 16648
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar, a les instal·lacions en les quals es desenvolupa alguna de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) establit en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Normativa
 • Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i la Llei...
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329,...
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment...
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats...
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les...
 • Llei 34/2007, de 15 novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen...
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades...
 • Llei 16/2002, d'1 juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/2002).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Han de fer el tràmit de notificació les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions en les quals es desenvolupen o s'hagen de desenvolupar activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) previst en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, en cas de construcció, muntatge, explotació, trasllat, modificació substancial, cessament o clausura de les instal·lacions. Les instal·lacions existents en les quals no s'han produït modificacions, han de fer el tràmit de notificació per a adaptar-se al nou CAPCA abans del 30 de gener de 2015.

 

Queden exceptuades d'aquestes obligacions les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada regulada en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, ja que està integrada en l'anterior.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de notificació d'emissions a l'atmosfera i una altra documentació requerida, que s'analitzarà i s'avaluarà per la direcció general competent en la matèria. - Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Imprés de notificació dirigit a la direcció territorial de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província on se situe la instal·lació, acompanyat de la documentació següent: - Fitxa I: Fitxa de la instal·lació (el model es pot...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Notificació d'emissions a l'atmosfera (grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, CAPCA): 103,95 euros.

 

BONIFICACIONS:

 

- Una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una xicoteta empresa o mitjana, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes empreses i mitjanes empreses.

- Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat de conformitat amb el Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i

auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació és del 15 per cent en cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat de conformitat amb la Norma ISO 14001 (i s'ha d'acreditar la certificació

corresponent).

 

Les bonificacions indicades no són acumulables entre si.

 

A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):

 

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que us sol·liciten. I cliqueu el botó "Genera l'imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu el botó "Accepta".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, el botó "Accepta".

Cliqueu el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

 

1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric.

- Per a les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i si han generat prèviament la taxa per Internet, poden efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, la banca telefònica, el deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

 

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

 

d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I preferentment a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).