Detall de Procediments

TECG - Notificació d'emissions a l'atmosfera de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Notificació d'emissions a l'atmosfera de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA).

  Objecte del tràmit

  Facilitar, a les instal·lacions en les quals es desenvolupa alguna de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) establit en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la notificació d'emissions a l'atmosfera prevista en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Han de fer el tràmit de notificació les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions en les quals es desenvolupen o s'hagen de desenvolupar activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) previst en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, en cas de construcció, muntatge, explotació, trasllat, modificació substancial, cessament o clausura de les instal·lacions. Les instal·lacions existents en les quals no s'han produït modificacions, han de fer el tràmit de notificació per a adaptar-se al nou CAPCA abans del 30 de gener de 2015.

  Queden exceptuades d'aquestes obligacions les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada regulada en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, ja que està integrada en l'anterior.

  Inici
 • Import de la Taxa 102,01 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208552
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16648

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de notificació dirigit a la direcció territorial de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província on se situe la instal·lació, acompanyat de la documentació següent:

  - Fitxa I: Fitxa de la instal·lació (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços").

  - Fitxa II: Fitxa d'activitat: (una per a cada una de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació, descrites en la fitxa d'instal·lació (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços").

  - Fitxa III: Fitxa de focus canalitzats: una per a cada focus de cada una de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços").

  - Fitxa IV: Fitxa d'emissions difuses: incloses les de compostos orgànics volàtils, si n'hi ha. (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços").

  - Acreditació per un mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que ostenta la persona signatària.

  - Justificant de l'abonament de la taxa corresponent.

  Impresos associats

  NOTIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN LES QUALS ES REALITZEN ACTIVITATS INCLOSES AL GRUP C DEL CATÀLEG ARREPLEGAT A L'ANNEX IV DE LA LLEI 34/2007,DE QUALITAT DE L'AIRE I PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

  FITXA I. DADES GENERALS DE L'EMPRESA I LA INSTAL·LACIÓ EN QUE ES REALITZA ACTIVITAT SUBJECTA AL RÈGIM DE NOTIFICACIÓ

  FITXA II. FITXA D'ACTIVITAT POTENCIALMENT CONTAMINANT DE L'ATMOSFERA

  FITXA III. FITXA DE FOCUS D'EMISSIÓ CANALITZADA

  FITXA IV. FITXA DE FOCUS D'EMISSIÓ NO CANALITZADA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.