• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Arrendament de places de garatge a la plaça de Viriat a València per mitjà d'adjudicació directa per raó de limitació de la demanda i la singularitat de l'operació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Arrendament de places de garatge a la plaça de Viriat a València per mitjà d'adjudicació directa per raó de limitació de la demanda i la singularitat de l'operació.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud per a l'arrendament de places de garatge en la plaça de Viriat a València

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar l'arrendament de fins a un màxim de 3 places de garatge els residents (propietaris o arrendataris) que figuren empadronats a:

  - El barri de Velluters.

  - Els barris limítrofs:

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Tipus de plaça i Preu unitari (IVA inclòs)

  - Places d'automòbil: 70,00 euros/mes
  - Plaça motocicleta: 35,00 euros/mes

  No obstant això, en el cas en què l'adjudicatari pague tota l'anualitat per endavant, s'establixen els preus següents:

  Tipus de plaça i preu unitari (IVA inclòs)
  - Places d'automòbil: 756,00 euros/any.
  - Plaça motocicleta: 384,00 euros/any.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini de tres mesos a partir de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.926, de 19/12/2012).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
  PL. NÀPOLS I SICÍLIA, 10Ver plano
  46003 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Documents que acrediten la personalitat i capacitat d'obrar dels licitadors i si és el cas la representació del licitador:

  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor del sol·licitant o document que legalment el substituïsca, quan comparega en nom propi. Quan el firmant de la sol·licitud comparega en nom d'una altra persona física o en representació d'una persona jurídica, haurà d'acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fidedigna.

  b) Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, haurà d'aportar primera còpia o còpia legalitzada de l'escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el registre mercantil corresponent, la targeta del CIF i/o poder validat per l'Advocacia de la Generalitat per a acreditar la representació de la societat per a presentar la licitació i subscriure un contracte d'arrendament en cas de resultar millor postor/adjudicatari (s'admetrà també una fotocòpia compulsada de la representació de la persona jurídica i una fotocòpia compulsada del NIF del representant). El poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil en els casos exigits pel Reglament del Registre Mercantil (si es tracta d'un poder per a este acte en concret, no serà necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.1.5 del dit reglament).

  c) Totes les persones estrangeres o espanyoles (físiques o jurídiques) aportaran la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de la Comunitat Valenciana de qualsevol orde, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguen sorgir del contracte, amb renúncia expressa al fur jurisdiccional que puga correspondre al licitador, de conformitat amb el model normalitzat adjunt (model de declaració de sotmetiment als jutges i tribunals espanyols de la Comunitat Valenciana).
  Els licitadors estrangers presentaran la documentació traduïda de forma oficial (traducció jurada) en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat autònoma Valenciana.

  2. Declaració responsable segons el model normalitzat adjunt de complir en el moment de la sol·licitud tots els requisits exigits en la condició quinta d'este document.
  Si, realitzades per l'Administració les comprovacions oportunes, s'esbrinara que el sol·licitant/adjudicatari no complix la condició de resident en els termes manifestats, això implicaria en tot cas la no-adjudicació de la plaça sol·licitada o, si fóra el cas, la resolució del contracte, i comportaria la pèrdua de la fiança depositada o, si fóra el cas, la pèrdua de la fiança definitiva a què es referix la condició sèptima, i hauria d'abonar-se a més a la Generalitat en concepte de danys i perjuís la quantia equivalent a les rendes que restaren per abonar fins a la finalització del contracte o de la pròrroga corresponent, d'acord amb l'última quantitat facturada.

  3. Declaració segons el model normalitzat de no estar incurs en cap de les circumstàncies indicades en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de Sector Públic.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ARRENDAMENT D'UNA PLAÇA DE GARATGE PROPIETAT DE LA GENERALITAT SÍTIA EN LA PLAÇA DE VIRIATO PER MITJÀ D'ADJUDICACIÓ DIRECTA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE. ARRENDAMENT DE PLACES DE GARAGE

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR SOTMÉS A LES PROHIBICIONS PER A CONTRACTAR AMB L'ADMINISTRACIÓ I DE SOTMETIMENT ALS JUTGES I TRIBUNALS ESPANYOLS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web C. Hisenda i Administració Pública

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 23 de novembre de 2012, del conseller d’Hisenda i Administració Pública , relativa a l'arrendament de places de garatge a València per mitjà d'adjudicació directa per raó de limitació de la demanda i la singularitat de l'operació (DOCV núm. 6.926, de 19/12/12).
  - Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'avoca per a si la competència atribuïda a la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni respecte a l'explotació de les places de garatge del pàrquing del complex de Velluters (DOCV núm. 7697, de 14/01/15).

  Llista de normativa

  Resolució de 23 de novembre de 2012

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.