• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Denúncia de particulars per herència intestada.

  Objecte del tràmit

  Este procediment té com a objecte la regulació del règim administratiu de la successió intestada a favor de la Generalitat, en desplegament de l'article 43.3 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, de Patrimoni de la Generalitat, que establix el següent:

  En cas de successió intestada, i a falta de persones amb dret a heretar, segons la llei, els béns s'integraran en el patrimoni de la Generalitat quan el causant tinga la condició jurídica de valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els particulars, no compresos en el paràgraf següent, podran denunciar la defunció intestada d'una persona que no tinga hereus per mitjà d'un escrit dirigit al centre directiu de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de patrimoni.


  DEURE DE COMUNICAR LA DEFUNCIÓ INTESTADA:
  1. Els que per raó del seu càrrec o ocupació pública tingueren notícia de la defunció intestada d'alguna persona resident a la Comunitat Valenciana que no tinga hereus legítims estan obligats a donar-ne compte a la Generalitat, sense que tinguen la condició de denunciant als efectes del que disposa l'article 14 d'este decret.
  2. Els responsables del centre o de la residència en què haguera viscut el causant, i a l'administrador o representant legal.
  3. Els propietaris, usufructuaris o arrendataris de la vivenda en què haguera ocorregut la defunció, així com a qualsevol persona en la companyia de la qual haguera viscut el difunt i estiguera empadronada en el domicili amb el finat.

  Inici
 • Taxes

  No se'n requerixen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
  PL. NÀPOLS I SICÍLIA, 10Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18491&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En l'escrit de denúncia hauran de fer-se constar necessàriament els documents següents:

  a) Acreditació de la defunció del causant, per mitjà del document original del certificat de defunció expedit pel Registre Civil.

  b) Acreditació de la residència del causant en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, per mitjà del document original del certificat d'empadronament expedit per l'Ajuntament que corresponga.

  c) Procedència de la successió intestada, per mitjà de la remissió del document original del certificat d'actes d'últimes voluntats i, si és el cas, del testament del difunt amb documentació complementària acreditativa de la defunció dels hereus testamentaris succeït amb anterioritat al del causant.

  d) A més de l'anterior, haurà d'acompanyar-se a l'escrit de denúncia tots aquells documents que es posseïsquen sobre el finat que pogueren resultar d'utilitat en la tramitació del procediment d'investigació. De la mateixa manera s'haurà de fer constar necessàriament en l'escrit de denúncia la relació de béns del difunt, amb indicació del seu emplaçament i situació, així com dels noms i domicili dels possibles administradors, arrendataris, depositaris o posseïdors, en qualsevol concepte, d'estos.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació del procediment d'investigació
  1. El centre directiu de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de patrimoni realitzarà els actes i comprovacions que resulten necessaris per a determinar la procedència dels drets successoris de la Generalitat, i inclourà en l'expedient administratiu totes les dades que puga obtindre sobre el causant, els seus béns, drets i obligacions.
  2. A estos efectes, se sol·licitarà de les autoritats i funcionaris públics, registres i la resta d'arxius públics, la informació sobre el causant i els béns i drets de la seua titularitat que s'estime necessària per a la millor instrucció de l'expedient. La dita informació, d'acord amb el que establix l'article 64 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, serà facilitada de forma gratuïta, tot això sense perjuí de les limitacions previstes en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari.
  Així mateix, es podrà demanar dels ciutadans l'obligatòria col·laboració a què es referix l'article 62 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.


  Finalització de l'expedient d'investigació
  3. Una vegada efectuada la investigació prèvia dels béns, drets i obligacions, es remetrà la proposta a l'Advocacia General de la Generalitat, per a instar el procediment judicial o, si és el cas, la proposta d'arxiu d'expedient administratiu d'investigació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  Inici
 • Informació complementària

  * PREMI PER DENÚNCIA De l'ABINTESTAT
  1. Els denunciants que hagen aportat a l'expedient administratiu la documentació, tindran dret a percebre, en concepte de premi, el deu per cent de la part que proporcionalment corresponga del cabal líquid resultant després de la liquidació de l'herència, respecte dels béns relacionats en la seua denúncia, computant els béns que si és el cas s'exceptuen de venda.

  2. Correspondrà al centre directiu de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de patrimoni resoldre, després de la liquidació de l'herència, sobre el reconeixement de la condició de denunciant, la determinació de l'import del premi i el pagament al denunciant de l'abintestat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 4479 de 11.04.2003).
  - Decret 47/2013 , de 5 d'abril, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat (DOCV núm. 7001, de 11.04.2013).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 14/2003, de 10 d'abril

  Vegeu Decret 47/2013, de 5 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.