Detall de Procediment

MIN - Substitució (canvi de vehicle) en l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi)

Codi SIA: 211774
Codi GUC: 16756
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Els vehicles als quals es referisquen les autoritzacions de transport públic es poden substituir per uns altres quan així ho autoritze l'òrgan competent, per mitjà de la referència d'aquests al vehicle nou.

Observacions

Observacions

L'antiguitat dels vehicles de turisme que presten servei de taxi no excedirà, amb caràcter general, dotze anys, comptats des de la seua primera matriculació, o una altra inferior que puga establir la conselleria o l'ajuntament competent. Es podran admetre, excepte disposició en contrari, que els vehicles elèctrics i els vehicles adaptats que admeten cadira de rodes en les quals puguen viatjar persones amb mobilitat reduïda en la seua mateixa cadira puguen continuar prestant servei fins als 14 anys d'antiguitat. En àrees o municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis, l'antiguitat màxima serà de 10 anys, o de 12 anys per a vehicles adaptats o elèctrics.

Requisits

Requisits

Ser titular de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme en vigor. El nou vehicle ha de tindre una antiguitat inferior al substituït i, en tot cas, no superar els cinc anys d'antiguitat, a més de complir els requisits o les característiques exigides en l'atorgament de l'autorització originària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'autorització.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat, d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6152, de 25/11/2009).
  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10 de novembre de 2017)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

a) Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle en la qual conste trobar-se vigent el reconeixement periòdic legal. b) Butlletí de metrologia del taxímetre del vehicle a nom del titular de l'autorització, en el qual conste trobar-se vigent del reconeixement legal que corresponga i/o resguard per a la seua revisió (àrea de prestació conjunta) c) Pòlissa de l'assegurança preceptiva i rebut pagat. d) Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. e) Resolució de l'ajuntament corresponent per la qual autoritza la substitució del vehicle (taxis que no siguen Àrees de Prestació Conjunta).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment. Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: viajeros_stv@gva.es si és de València autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud telemàtica i documentació corresponent. - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'empreses i activitats del transport. No s'expedeix targeta de transports.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Termini: un mes. Recurs: alçada. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de resolució d'aquest procediment és de CINC MESOS a comptar de la data de registre d'entrada que conste en aquest document. Passat aquest termini sense que s'haja rebut cap notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud podrà entendre's DESESTIMADA als efectes legals que siguen procedents. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos previstos per l'article 52.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, o per causa imputable a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en els articles 31, 32 i 33 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.