• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Substitució (canvi de vehicle) en l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi)

  Objecte del tràmit

  Els vehicles als quals es referisquen les autoritzacions de transport públic es poden substituir per uns altres quan així ho autoritze l'òrgan competent, per mitjà de la referència d'aquests al vehicle nou.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de l'autorització.

  Requeriments

  Ser titular de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme en vigor. El nou vehicle ha de tindre una antiguitat inferior al substituït i, en tot cas, no superar els cinc anys d'antiguitat, a més de complir els requisits o les característiques exigides en l'atorgament de l'autorització originària.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric: Les persones que tinguen DNI electrònic o, per a persones físiques o jurídiques, el certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Pagament telemàtic genèric.

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Original del la targeta en vigor.

  b) Permís de circulació del vehicle al qual estiga referida l'autorització a nom de la persona sol·licitant.

  c) Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle en la qual conste que es troba vigent el reconeixement periòdic legal.

  d) Butlletí de metrologia del taxímetre del vehicle a nom del titular de l'autorització, en el qual conste que es troba vigent del reconeixement legal que corresponga i/o resguard per a la seua revisió (àrea de prestació conjunta).

  e) Justificant de tindre coberta fins a 50.000.000 euros la seua responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport; així mateix, haurà de presentar el rebut acreditatiu del fet que es troba al corrent en el pagament d'aquesta assegurança.

  f) Justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS DE TRANSPORT I D'ACTIVITATS AUXILIARS I COMPLEMENTÀRIES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de sol·licituds i documentació.

  - Comprovació de requisits i expedició de la nova targeta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Termini: un mes.

  Recurs: alçada.

  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment.

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  L'antiguitat dels vehicles de turisme que presten servei de taxi no excedirà, amb caràcter general, dotze anys, comptats des de la seua primera matriculació, o una altra inferior que puga establir la conselleria o l'ajuntament competent.
  Es podran admetre, excepte disposició en contrari, que els vehicles elèctrics i els vehicles adaptats que admeten cadira de rodes en les quals puguen viatjar persones amb mobilitat reduïda en la seua mateixa cadira puguen continuar prestant servei fins als 14 anys d'antiguitat. En àrees o municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis, l'antiguitat màxima serà de 10 anys, o de 12 anys per a vehicles adaptats o elèctrics.

  Sancions

  Les establides en els articles 31, 32 i 33 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10 de novembre de 2017)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.