Detall de Procediments

Sol·licitud de premis per a la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa per a l'any 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de premis per a la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa per a l'any 2020.

  Objecte del tràmit

  Els premis a esportistes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als esportistes de la Comunitat Valenciana d'esport no professional com a ajuda en la seua classificació i preparació en campionats del món i d'Europa, previs als jocs olímpics i paralímpics per a l'any 2020.

  Aquesta preparació inclou la participació en competicions classificatòries oficials prèvies.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquests premis les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries perquè no concorren en cap de les circumstàncies que ho impedeixen, les quals es detallen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que complisquen els següents requisits:

  Requeriments

  a) Tindre nacionalitat espanyola, amb veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, en el moment de la sol·licitud, excepte els esportistes inclosos en centres estatals de tecnificació esportiva o en una situació semblant, que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins al moment; aquesta situació acreditarà la seua federació esportiva.

  b) Acreditar resultats esportius, obtinguts des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en modalitats oficialment reconegudes, representant Espanya en jocs olímpics, jocs paralímpics o en competicions oficials de campionats del món i campionats d'Europa en el rang de resultats recollits en l'article 6 de les bases que regulen la convocatòria. Hauran de demostrar que continuen en actiu, per a la qual cosa han d'acreditar resultats en competició oficial nacional o internacional, o, a falta d'això, s'ha d'aportar el certificat federatiu que justifique suficientment els motius, ja siguen per lesió o per una altra causa.

  c) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana. En cas de tindre llicència per un club d'una altra comunitat autònoma perquè no hi ha a la Comunitat Valenciana un club en màxima categoria d'àmbit estatal, l'ha d'aportar amb un informe favorable de la federació esportiva de la Comunitat Valenciana que justifique aquesta situació.

  d) No percebre cap ajuda amb motiu de la seua activitat esportiva de la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana o d'una altra comunitat autònoma durant l'any de la convocatòria, ni tindre ingressos derivats de la seua activitat esportiva, amb independència de la seua procedència, que superen els 60.000 euros durant l'any anterior a la convocatòria.

  Les persones interessades han de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8830, de 09/06/2020).
  El termini per a presentar la sol·licitud s'iniciarà el 10 de juny i finalitzarà l'1 de juliol inclusivament

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32
  46015 València
  Tel.: 012

  REGISTRE DE LA DT D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT D'ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47
  03007 Alacant
  Tel.: 012

  SECCIÓ D'ESPORTS DE CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23
  12003 Castelló de la Plana
  Tel.: 012

  SECCIÓ D'ESPORTS DE VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14
  46009-València
  Tel.: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16760

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud ha d'ajustar-se al model que figura com a annex I de la convocatòria i s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

  a) Fotocòpia del DNI, excepte en el cas de les persones que n'autoritzen la comprovació a l'òrgan gestor i així ho indiquen en l'apartat E de la sol·licitud.

  b) Certificat original d'empadronament del sol·licitant, en vigor, o fotocòpia degudament confrontada, excepte en el cas de les persones que n'autoritzen la comprovació a l'òrgan gestor i així ho indiquen en l'apartat E de la sol·licitud.

  c) Historial esportiu certificat per la federació esportiva autonòmica corresponent, exclusivament omplit segons el model que figura com a annex II de la convocatòria, i que reculla els resultats esportius en les competicions indicades en el punt 2.1.b de la convocatòria, així com el resultat que acredite que continua en actiu. En el mateix document, s'ha de certificar que es té la llicència.

  d) Model de domiciliació bancària en què conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre l'ajuda sol·licitada, annex III de la convocatòria.

  e) Declaració responsable de no percebre ajudes d'una altra comunitat autònoma amb motiu de la seua activitat esportiva, que està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  f) Declaració responsable de no tindre ingressos derivats de la seua activitat esportiva superiors a 60.000 euros durant l'any 2018. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  g) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  h) Documentació que acredite estar al corrent en les obligacions tributàries (estatals i autonòmiques) i davant de la Seguretat Social, excepte en el cas de les persones que n'autoritzen la consulta en l'apartat E de la sol·licitud. En els casos en què la subvenció en aquesta convocatòria no supere els 3.000 euros, aquesta acreditació podrà substituir-se per una declaració responsable (apartat D de la sol·licitud).

  NOTA: la sol·licitud d'aquestes ajudes suposarà la prioritat sobre unes altres que, per la seua activitat esportiva, tinga sol·licitades o concedides en la Direcció General d'Esport. La concessió suposarà el desistiment d'altres sol·licituds presentades de la persona interessada i pendents de resolució o la renúncia de les ja resoltes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PREMIS PER LA CLASSIFICACIÓ I PREPARACIÓ EN JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS I EN CAMPIONATS DEL MÓN I D'EUROPA

  HISTORIAL ESPORTIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.