Detall de Procediment

Comunicació de canvi de titular de l'ascensor. Indústria.

Codi SIA:: 211778
Codi GVA:: 16774
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Mitjançant aquest tràmit, és possible comunicar el CANVI DE TITULAR d'un ascensor situat a la Comunitat Valenciana, per a la corresponent inscripció en el Registre d'aparells elevadors (RAE).

Observacions

Observacions

És titular d'un ascensor el seu propietari o, si escau, l'arrendatari. EL TITULAR D'UN ASCENSOR ÉS RESPONSABLE DE: - Mantindre l'ascensor en bon estat de funcionament durant tot el temps que puga ser utilitzat. - Subscriure un contracte de manteniment amb l'empresa conservadora d'ascensors. - Impedir el funcionament de l'ascensor quan tinga coneixement, per si mateix o per indicació de l'empresa conservadora, organisme de control o òrgan competent de l'Administració pública, que la seua utilització no reuneix les degudes garanties de seguretat. - Comunicar a l'empresa conservadora , mitjançant comunicació fidedigna, si es produeix un accident, anomalia, deficiència en el funcionament o abandó. - Sol·licitar, quan siga l'hora, la realització d'inspeccions periòdiques i disposar del certificat de l'última inspecció.

Requisits

Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços i Procediments relacionats' d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular de l'ascensor o el seu representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

S'ha de presentar EXCLUSIVAMENT DE FORMA TELEMÀTICA la documentació següent: - Formulari web de comunicació de canvi de titular de l'ascensor que cal omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic. - Contracte de conservació de l'ascensor subscrit entre l'empresa conservadora i el nou titular (*nota: si aquest és una comunitat de propietaris, l'ha de signar el president/a).

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- Presentació de la documentació, MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ...). Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4.- Clickando en l'enllaç "Sol·licitud_Presentació autenticada" (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar digitalment el formulari web de comunicació, annexar la documentació que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar la/s FIRMA/S DIGITAL/ÉS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell.No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1 - PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació exigida, DE FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 2 - Registre i revisió de la documentació: a) Si la documentació és completa i correcta, es procedirà a la inscripció del canvi de titular en el Registre d'Aparells Elevadors (RAE) i s'arxiva l'expedient. b) Si la documentació NO és correcta o és incompleta, es remetrà un requeriment d'esmena a la persona interessada, indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. * L'esmena també haurà de realitzar-se per eixa via utilitzant el tràmit d'esta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Procediments relacionats" del present tràmit). Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.