Detall de Procediment

Comunicació de la realització de modificacions importants en ascensors. Indústria

Codi SIA:: 211779
Codi GVA:: 16776
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar els canvis significatius realitzats en ascensors ja existents, que no poden ser considerats com a operacions de simple manteniment o reparació. Les modificacions importants, o altres substitucions de diferents elements, no podran suposar la renovació completa de l'ascensor existent, siga en una o en diverses etapes.

Observacions

Observacions

1. MODIFICACIONS IMPORTANTS EN ASCENSORS - Les modificacions importants s'han de realitzar, quant a condicions tècniques, sobre la base de la reglamentació que siga aplicable als ascensors en el moment de la instal·lació i, si escau, de les posteriors que els siguen exigibles. - Les modificacions importants, o altres substitucions de diferents elements, no podran suposar la renovació completa de l'ascensor existent, siga en una o en diverses etapes. 2. QUI POT REALITZAR-LES La modificació important d'un ascensor podrà realitzar-la: a) L'instal·lador (la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat del disseny, la fabricació, la instal·lació i la comercialització de l'ascensor, que col·loca el marcat «CE» i que estén la declaració «CE» de conformitat), quan es tracte dels seus ascensors. b) El fabricant (persona física o jurídica que dissenye i/o fabrique una màquina i que siga responsable de la conformitat d'aquesta, amb vista a la comercialització, sota el seu nom o la seua marca, o per al seu ús), quan es tracte dels seus ascensors. c) L'empresa conservadora (empreses que desenvolupen activitats de manteniment, reparació i modificacions importants dels ascensors), per a qualsevol tipus d'ascensors.

Requisits

Requisits

- Si la modificació important comporta l'incompliment de norma en edifici existent (per exemple: reduir l'espai lliure o el refugi més enllà de les posicions extremes a uns valors inferiors als reglamentaris) haurà de tramitar amb antelació la sol·licitud d'autorització establida, no podent dur a terme la modificació important en tant no s'obtinga l'autorització pertinent, veure tràmit següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16790&version=amp - En els procediments utilitzats per a la certificació de conformitat d'una modificació important d'un ascensor haurà d'intervindre un organisme de control. - En el cas de les modificacions assenyalades amb doble asterisc (**) en la taula del punt 9.1.1 de l'apartat IV. Modificacions importants de la instrucció tècnica complementària (ITC) AEM 1 "Ascensors" (aprovada per Reial decret 88/2013, de 8 de febrer), la certificació de l'organisme de control s'ha de suplir per la del tècnic facultatiu de l'empresa que realitze la modificació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular de la instal·lació, o el seu representant. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, una vegada executada la modificació important de l'ascensor.

Formularis documentació

Una vegada executada la modificació important de l'ascensor, haurà de presentar-se TELEMÀTICAMENT la documentació següent: 1. Formularis web que s'han d'omplir obligatòriament en el tràmit telemàtic. 2. Declaració CE de conformitat de modificació important d'ascensor, segons el model DECMOIM, que figura com a imprés associat en aquest mateix tràmit. 3. Actes dels assajos relacionades amb el control final quan es tracte d'ascensors la velocitat dels quals siga superior a 0,15 m/s, segons el model (que també figura com a imprés associat) que resulte procedent: - Model ACTENMO1 (segons RD 1314/1997) - O model ACTENMO2 (segons RD 203/2016)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- Presentació de la documentació, MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la *ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat *unicamente per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4.- Clicant en l'enllaç SOL·LICITUD_PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar digitalment els formularis web inicials, annexar la documentació que ha d'aportar (emplenada i firmada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Presentació de la documentació, MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC 2 - Registre i revisió de la documentació: a) Es generarà un document en el qual es relacionaran els elements que formant part de la fitxa tècnica de l'ascensor han sigut modificats mitjançant la tramitació de l'expedient. b) Requeriment, en el seu cas L'ESMENA també haurà de realitzar-se per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3 - Visita d'inspecció, en el seu cas. 4 - Obertura d'expedient sancionador, en el seu cas.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.