Detall de Procediment

Comunicació de canvi d'empresa conservadora d'ascensors. Indústria

Codi SIA:: 211780
Codi GVA:: 16778
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realitzar la comunicació del canvi d'empresa conservadora de l'ascensor, després de la subscripció d'un nou contracte de manteniment d'aquest aparell elevador amb una empresa conservadora diferent de la contractada fins a aquest moment.

Observacions

Observacions

1. EMPRESA CONSERVADORA D'ASCENSORS Es consideren empreses conservadores d'ascensors les persones naturals o jurídiques que desenvolupen les activitats de manteniment, reparació i modificacions importants dels ascensors. 2. PERSONA ENCARREGADA DE L'ASCENSOR: El/la titular ha de designar una persona, almenys, encarregada del servei ordinari de l'ascensor, per a la qual cosa ha d'estar degudament instruït en el maneig de l'aparell per l'empresa conservadora. 3. Les empreses conservadores han de realitzar VISITES PER AL MANTENIMENT PREVENTIU DELS ASCENSORS, almenys, en els terminis següents: - Ascensors en habitatges unifamiliars i ascensors amb velocitat no superior a 0,15 m/s: cada quatre mesos. S'entén per habitatge unifamiliar el que se situa en una parcel·la independent que serveix de residència habitual, permanent o temporal, per a una sola família. - Ascensors instal·lats en edificis comunitaris d'ús residencial de fins a sis parades i ascensors instal·lats en edificis d'ús públic de fins a quatre parades, d'antiguitat inferior a vint anys: cada sis setmanes. - Els altres ascensors: cada mes.

Requisits

Requisits

Ha d'estar prèviament inscrita en el Registre integrat industrial com a empresa conservadora d'ascensors. * Nota: vegeu la informació disponible en l'apartat "Enllaços" sobre el tràmit d' "Inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses conservadores d'ascensors. Alta, modificació i cessament. Indústria".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La comunicació l'ha de realitzar l'empresa conservadora entrant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

EL TERMINI MÀXIM perquè l'empresa conservadora entrant comunique a l'òrgan competent (servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor) un nou contracte de manteniment o conservació d'un ascensor és de TRENTA DIES, per a la qual cosa ha de posar a la disposició d'aquest els corresponents historials de manteniment.

Formularis documentació

L'empresa conservadora entrant haurà de presentar TELEMÀTICAMENT la següent documentació: 1.- Formulari web de comunicació del canvi d'empresa conservadora, a emplenar i signar obligatòriament en el tràmit telemàtic. 2.- Contracte de manteniment de l'ascensor subscrit entre la persona titular de l'ascensor i l'empresa conservadora entrant. Si la titular de l'ascensor és una Comunitat de Propietaris, haurà d'anar signat per el/la actual president/a d'aquesta Comunitat. 3.- Si l'últim acta d'inspecció té més d'un any, haurà de presentar acta d'inspecció extraordinària de l'ascensor, emesa per organisme de control habilitat. Així com comunicació per l'organisme de control a l'empresa conservadora sortint de la data de realització de la inspecció, de la qual quede constància de la seua recepció, en el seu cas.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la comunicació i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques(per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, no quedarà acreditada la representació de la persona presentadora i no podrà realitzar el tràmit. 4.- Clicant en l'enllaç SOL·LICITUD_PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar digitalment el formulari web inicial, annexar la documentació que ha d'aportar (emplenada i firmada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'este tràmit de la Guia *Prop apareix el llistat de documents a presentar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1 - PRESENTACIÓ de la comunicació i la resta de la documentació requerida, DE MANERA TELEMÀTICA EXCLUSIVAMENT, dirigida al Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província on estiga situat l'ascensor. 2 - Registre i revisió de la documentació: a) Si la documentació és correcta i completa, es procedirà a modificar les dades de la inscripció en el Registre d'Aparells Elevadors (RAE). b) Si la documentació NO és correcta i/o completa, es remetrà un requeriment d'esmena a l'empresa conservadora entrant que ha efectuat la comunicació, indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. * L'esmena també haurà de realitzar-se per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia *Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si l'empresa aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si l'empresa NO aporta la documentació correcta i/o completa, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida de la seua comunicació i s'arxiva l'expedient. NOTA: Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem sol·licite CITA PRÈVIA amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

A) OBLIGACIONS DE LES EMPRESES CONSERVADORES D'ASCENSORS Les empreses conservadores d'ascensors estaran subjectes, entre altres, a les obligacions següents, que han de constar en el contracte de manteniment que subscriga amb el/la respectiu/iva titular de l'ascensor: 1 - Conservar els ascensors d'acord amb el que s'estableix en la instrucció tècnica complementària. 2 - Garantir, en el termini màxim de 24 hores, l'enviament de personal competent quan siga sol·licitat pel titular o pel personal encarregat del servei ordinari de l'ascensor per a corregir avaries que ocasionen la parada d'aquest, i de manera immediata si existeixen persones atrapades en la cabina o urgència similar. 3 - Posar per escrit en coneixement del titular els elements de l'ascensor que hagen de substituir-se perquè s'aprecia que no es troben en les condicions necessàries per a oferir les degudes garanties de bon funcionament, o si l'ascensor no compleix les condicions vigents que hi siguen exigibles. 4 - Interrompre el servei de l'ascensor quan s'aprecie un risc greu i imminent d'accident. 5 - Posar en coneixement del corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria els accidents que puguen produir-se, amb mal a persones o coses. 6 - Comunicar al corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria, en el termini màxim de 30 dies, totes les altes i les baixes de contractes de conservació dels ascensors que tinguen al seu càrrec. 7 - Notificar al titular de l'aparell la data en la qual correspon realitzar la pròxima inspecció periòdica, amb una antelació mínima de dos mesos. 8 - Estar presents en les inspeccions periòdiques i prestar assistència als organismes de control, per al compliment de la normativa. B) INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CANVI D'EMPRESA CONSERVADORA EN APARELLS ELEVADORS 1. És obligatori realitzar una inspecció extraordinària d'aparells elevadors quan es produïsca un canvi d'empresa conservadora. Queden EXCEPTUATS de l'obligació de realitzar la inspecció extraordinària per canvi d'empresa conservadora els aparells elevadors que hagen sigut inspeccionats per organisme de control dins de l'any anterior a fer-se efectiu l'esmentat canvi. 2. L'empresa entrant ho ha de notificar al corresponent servei territorial competent en matèria d'indústria, per a la qual cosa ha d'aportar una còpia del nou contracte en vigor. S'ha de presentar, a més: - Una còpia del contracte signat per la persona titular de l'aparell elevador i l'empresa conservadora. - L'acta d'inspecció extraordinària efectuada per l'organisme de control en presència activa de les empreses conservadores entrant i ixent, si es considera convenient. 3. L'import de la inspecció extraordinària serà a compte de l'empresa conservadora entrant que presente el nou contracte. 4. La data de realització de la inspecció extraordinària serà la referència per a fixar el termini de la següent inspecció periòdica.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.