Detall de Procediment

Comunicació d'accident en ascensor amb danys a persones o coses, per part de l'empresa conservadora de l'ascensor. Indústria.

Codi SIA:: 211781
Codi GVA:: 16780
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tot accident d'un ascensor que cause danys a les persones o als béns s'ha de comunicar immediatament per la persona titular d'aquest ascensor a l'empresa conservadora, que, al seu torn, ho ha de comunicar igualment al servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor, als efectes pertinents.

Requisits

Requisits

Ha d'estar prèviament inscrita en el Registre integrat industrial com a empresa conservadora d'ascensors. * Nota: vegeu la informació disponible en l'apartat "Procediments relacionats" sobre el tràmit "inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses conservadores d'ascensors. Alta, modificació i cessament. Indústria".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresa conservadora de l'ascensor o el representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, immediatament després de produir-se l'accident de l'ascensor.

Formularis documentació

L'empresa conservadora ha de presentar TELEMÀTICAMENT la COMUNICACIÓ d'ACCIDENT, mitjançant el formulari web* de comunicació, que s'ha d'omplir i signar digitalment i obligatòriament en el tràmit telemàtic. *NOTA: en aquests moments, el formulari web està en procés d'actualització, per la qual cosa, a més d'omplir el que hi ha ara, cal presentar també omplit i signat digitalment l'imprés associat a aquest tràmit denominat COMUACCI.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la comunicació i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, no quedarà acreditada la representació de la persona presentadora i no podrà realitzar el tràmit. 4.- Clicant en l'enllaç directe SOL·LICITUD_Presentació autenticada (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar digitalment el formulari web inicial, annexar la documentació que ha d'aportar (emplenada i firmada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR (veure pestanya FORMULARIS): - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'este tràmit de la Guia Prop apareix el llistat de documents a presentar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1- PRESENTACIÓ de la comunicació DE FORMA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones sol·licitants compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor. 2 - A continuació: a) Si la documentació és correcta i està completa, es procedirà a anotar les dades de l'accident en el Registre d'aparells elevadors (RAE). b) Si la documentació NO és correcta ni està completa, es remetrà un requeriment d'esmena a l'empresa conservadora que ha efectuat la comunicació, en què s'indicarà la documentació no presentada o incorrecta que cal esmenar. * L'esmena també s'haurà de fer per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) Després d'això: - Si l'empresa aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a. - Si l'empresa NO aporta la documentació correcta i/o completa, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que es declara desistida de la seua comunicació i s'arxiva l'expedient. 3 - L'empresa conservadora de l'ascensor ha de mantindre interromput el servei de l'ascensor que ha tingut l'accident amb danys a persones o coses fins que se'n realitze l'oportuna reparació (si escau) i la inspecció per un organisme de control. En aquest moment, l'empresa conservadora HA DE PRESENTAR, davant el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província on estiga situat l'ascensor, el CERTIFICAT D'ESMENA D'ACCIDENT I POSADA EN SERVEI DE L'ASCENSOR, EMÉS PER UN ORGANISME DE CONTROL. * Aquesta presentació també s'ha de realitzar per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el referit tràmit telemàtic d'aportació de documentació. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) 4 - El servei territorial competent ha d'inspeccionar l'ascensor després d'un accident amb danys a les persones o als béns, no posant-se en funcionament fins que ho autoritze el citat òrgan.

Obligacions

Obligacions

Les empreses conservadores d'ascensors estan obligades, en el cas d'accident amb danys a persones o coses, a posar-ho en coneixement del servei territorial d'Indústria, i a mantindre interromput el servei de l'ascensor fins que no es realitze l'oportuna reparació i inspecció, si escau, i l'autoritze aquest òrgan.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE de 23/07/1992), i els reglaments corresponents.