Detall de Procediment

Comunicació de BAIXA (temporal o definitiva) d'ascensors i de posada en servei després de la baixa temporal. Indústria

Codi SIA:: 211782
Codi GVA:: 16782
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar la baixa de l'ascensor, amb caràcter temporal o amb caràcter definitiu, en el Registre d'aparells elevadors (RAE), així com la posada en servei de l'ascensor després de la baixa temporal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular de l'ascensor o el seu representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any. Es recorda que no es pot presentar una comunicació de posada en servei de l'ascensor després de la baixa temporal si prèviament no s'ha comunicat aquesta baixa temporal.

Formularis documentació

1.- Presentació de la documentació, MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. A) En el cas de BAIXA TEMPORAL en el Registre d'aparells elevadors (RAE), s'ha de presentar la documentació següent: - Formulari web de comunicació d'incidències, que s'ha d'omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic. B) En el cas de POSADA EN SERVEI DE L'ASCENSOR DESPRÉS DE LA BAIXA TEMPORAL, s'ha de presentar la documentació següent: - Formulari web de comunicació d'incidències, que s'ha d'omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic. - Documentació addicional que cal annexar en el tràmit telemàtic, si escau: * Si l'última inspecció periòdica de l'ascensor no està en vigor, s'ha de presentar l'acta corresponent a la nova inspecció periòdica en vigor. * Si l'últim contracte de manteniment de l'ascensor presentat no estiguera ja en vigor, s'haurà de presentar un nou contracte de manteniment en vigor. C) En el cas de BAIXA DEFINITIVA en el Registre d'aparells elevadors (RAE), s'ha de presentar la documentació següent: -Formulari web de comunicació d'incidències, que s'ha d'omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- Presentació de la documentació MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4.- Clicando en l'enllaç SOL·LICITUD_PRESENTACIÓ AUTENTICADA(en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar, si és el cas, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar . - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tant en cas de COMUNICACIÓ DE BAIXA (TEMPORAL o DEFINITIVA) DE L'ASCENSOR, com quan es tracte de la POSADA EN SERVEI DE L'ASCENSOR DESPRÉS DE LA BAIXA TEMPORAL, la tramitació ha de ser la següent: 1 - PRESENTACIÓ de l'imprés de comunicació d'incidències i, si és el cas, de la resta de documentació exigida, DE FORMA TELEMÀTICA IMPORTANT: no pot presentar-se una comunicació de posada en servei de l'ascensor després de la baixa temporal si prèviament no s'ha comunicat aquesta baixa temporal. 2. Registre i revisió de la documentació: a) Si la documentació és correcta, es procedirà a la inscripció de la incidència en el Registre d'aparells elevadors (RAE) i s'arxivarà l'expedient. b) Si la documentació NO és correcta, es requerirà a la persona interessada que l'esmene, amb la indicació de la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'haurà de fer per aquesta via, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a. - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que desisteix de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient. 3 - Quan, després de la baixa temporal de l'ascensor, es reprenga el servei, en ús de les atribucions legals pot fer-se una visita d'inspecció.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

La baixa temporal de l'ascensor no eximirà de les inspeccions periòdiques obligatòries establides per la normativa, que hauran de realitzar-se per a la posada en funcionament després de la baixa temporal.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.