Detall de Procediments

Proves selectives per a l'obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis, en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves selectives per a l'obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis, en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Objecte del tràmit

  Durant el curs 2019-2020 l'examen teoricopràctic per a l'obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis es podrà realitzar en els centres docents públics, amb alumnat matriculat en 2n curs del CFGS Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a l'admissió a la realització de l'examen en el corresponent institut d'educació secundària (d'ara en avant IES), la persona aspirant ha de reunir els següents requisits:

  Requeriments

  a) Estar matriculat/a en règim presencial en el mateix IES durant el curs 2019-2020, on ha d'haver aprovat i finalitzat els mòduls professionals que corresponen a la titulació de Tècnic/a Superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, especificada en l'annex I de la present resolució.

  b) Haver abonat l'oportuna taxa administrativa relativa als drets d'examen.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  31,4 €

  Taxa

  Taxes 2020:
  L'import de 31,40 euros corresponent als drets d'examen s'ingressarà en qualsevol banc, o entitat de crèdit de les quals actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació amb la Generalitat Valenciana. La falta de justificació de l'abonament en el termini establit dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona
  aspirant. L'imprés per al pagament de la taxa corresponent al procediment administratiu sol·licitat, podrà ser emplenat i obtingut a través d'Internet seguint la següent ruta d'enllaços:

  - Accedir a l'adreça electrònica .

  - Clicar en l'opció de <>

  - Seleccionar en Tipus de Taxa <> i la Taxa <>, posteriorment, «envia».

  El sistema mostrarà per pantalla un formulari del model 046 que s'haurà d'emplenar i seguir la resta de passos que l'aplicació indica i imprimir-lo.

  Les formes i llocs de pagament del rebut associat a la taxa també es troben en aquest lloc web.
  La direcció de cadascun dels IES, en col·laboració amb el departament didàctic de la corresponent família professional, facilitarà els impresos esmentats de sol·licitud i de pagament de la corresponent taxa així com el seu emplenament a l'alumnat interessat.
  En el cas que no hi haguera alumnat preinscrit, la direcció de cadascun dels IES en col·laboració amb el departament didàctic de la família professional el posarà en coneixement del/de la inspector/a coordinador/a de la corresponent Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport amb una anterioritat d'almenys un dia a la data
  de realització de l'examen, qui haurà de comunicar-lo a la Subdirecció General de Formació i Qualificació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.indi.gva.es/Tasasw/index.htm?language=es

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de la data en què es complisquen els requisits i fins al dia 22 de juliol de 2020, inclusivament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els qui desitgen prendre part en aquest examen hauran d'emplenar la sol·licitud que apareix com a annex II de la Resolució de 25 de juny de 2020, presentant-la en l'IES on estiguen matriculats en el segon curs de l'esmentat cicle formatiu, durant el curs 2019-2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els qui desitgen prendre part en aquest examen hauran d'emplenar la sol·licitud que apareix com a annex II de la present resolució i presentant-la en l'IES on estiguen matriculats/as en el segon curs de l'esmentat cicle formatiu, durant el curs 2019-2020 juntament amb la següent documentació:

  - En el cas de persones estrangeres que no siguen nacionals de la UE, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger, en vigor, amb fotocòpia del document per a ser acarada.
  - Justificant, degudament validat per qualsevol banc o entitat de crèdit de les quals actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació amb la Generalitat Valenciana, d'haver abonat l'oportuna taxa administrativa relativa als drets d'examen, sent el termini de presentació des de la data en què es complisquen els requisits de l'anterior
  instrucció 2.a fins al dia 22 de juliol de 2020 inclusivament.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Tant l'examen com els criteris de correcció seran remesos als IES examinadors per la Subdirecció General de Formació i Qualificació Professional.

  2. Els coneixements exigibles en l'examen teoricopràctic, com es recull en l'annex I, són els relacionats en l'annex III del citat Acord de 2 de juliol de 2004 amb les modificacions introduïdes per la legislació que ha entrat en vigor amb posterioritat.

  3. Estructura de l'examen
  L'examen tindran dues parts diferenciades: una teòrica i una altra pràctica.
  La part teòrica es formularà en forma de test, cada pregunta amb 4 respostes alternatives, només una d'elles certa. Les preguntes abastaran de manera racional les diferents parts del programa objecte d'examen.
  La part pràctica es plantejarà en forma d'un o dos supòsits, consistents en l'anàlisi o disseny reglamentari d'una instal·lació inclosa en el camp del carnet/certificació acreditativa al qual s'opta amb la prova.

  4. Qualificació de l'examen
  La qualificació final de l'examen s'expressarà en els termes d'apte o no apte. Per a aconseguir la qualificació d'apte els aspirants hauran de superar per separat la part teòrica i la pràctica.
  Les preguntes tipus test de la part teòrica, valdran totes igual i penalitzaran les respostes incorrectes descomptant-se per cada tres preguntes respostes de manera errònia una contestació correcta, prorratejant-se proporcionalment en cas que aquesta regla es verifique en forma fraccionada. La qualificació d'aquesta part teòrica de l'examen s'expressarà mitjançant l'escala numèrica de 0 a 10, i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10).
  La puntuació total màxima de la part pràctica serà de 10 punts. La qualificació d'aquesta part pràctica de l'examen s'expressarà mitjançant l'escala numèrica de 0 a 10, i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10).

  5. Material que poden utilitzar els aspirants en l'examen
  En la part teòrica no es permetrà l'ús de calculadora ni de cap material complementari. Serà anul·lat l'examen dels qui incomplisquen aquesta norma.
  En la part pràctica es permetrà l'ús de calculadora no programable i de les disposicions reglamentàries objecte d'examen.

  6. Supervisió de l'examen
  En cada província el corresponent director/a territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport nomenarà un inspector/a d'educació per a supervisar el desenvolupament de l'examen i atendre les consultes que sobre aquest tema realitzen els IES.

  7. Comissió avaluadora
  El control de la realització i l'avaluació de l'examen estarà a càrrec de comissions avaluadores integrades per un president i dues vocals que seran membres del departament didàctic de la família professional corresponent. El president serà preferentment el cap del departament didàctic de la corresponent família professional de l'IES on es realitze l'examen i actuarà de secretari el vocal de menor edat. A proposta del president, podran incorporar-se a la comissió avaluadora els vocals que es consideren oportuns que en tot cas hauran de pertànyer al departament didàctic de la família professional corresponent.
  La direcció de l'IES on actue la corresponent comissió avaluadora designarà als seus membres.
  La comissió avaluadora tindrà a més del control de la realització i l'avaluació de l'examen les següents funcions:
  . Emplenar les actes d'avaluació segons model de l'annex III de la present resolució i publicació dels resultats en el tauló d'informació del corresponent IES.
  . Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.
  . Informar, per mitjà del seu president, a l'inspector/al fet que supervisa l'examen de les incidències rellevants que es produïsquen durant el desenvolupament d'aquestes. Així com remetre-li un informe sobre el resultat de les proves i de les observacions que pogueren ser rellevants per a futures actuacions.

  8. Procediment de reclamació
  Els resultats seran publicats en un termini màxim de tres dies hàbils després de la finalització de l'examen en el tauló d'informació del corresponent IES.
  Els aspirants podran presentar, sobre les qualificacions obtingudes, les reclamacions que consideren oportunes. Per a això hauran de seguir el procediment establit per l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.
  El president de la comissió avaluadora remetrà un informe al corresponent inspector/a d'Educació sobre les reclamacions presentades, així com del resultat d'aquestes.

  9. Custòdia de les actes i els exàmens realitzats
  Les actes i els exàmens realitzats hauran de ser custodiades pel IES on s'hagen realitzat.

  10. Calendari per a la realització de l'examen corresponent a la convocatòria de l'any 2020.
  El calendari per a la realització de l'examen corresponent a la convocatòria de l'any 2020 és l'establit en l'annex IV de la present resolució.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI (Única convocatòria del curs 2019-2020)

  Amb la finalitat de donar compliment als disposat en la clàusula tercera del punt primer de l'Acord del 2 de juliol de 2004, la Comissió Avaluadora haurà d'ajustar-se a la data i a l'horari d'inici i de finalització de cadascun dels exàmens que s'indiquen a continuació:
  Calendari exàmens corresponents a Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE-07)

  DATA: Única convocatòria del curs 2019-2020: 23 de juliol de 2020

  HORARI:
  - Inici: 9.55 - Fi: 10.30 (part teòrica).
  - Inici: 10.40 - Fi: 11.40 (part pràctica).

  CARNET / CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA: Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE-07)  * ADMISSIÓ D'ASPIRANTS A REALITZAR EL CORRESPONENT EXAMEN
  1. Amb la finalitat d'acreditar la seua personalitat els aspirants que es presenten a l'examen teoricopràctic hauran d'anar proveïts del seu document nacional d'identitat o document oficial acreditatiu de la seua identitat. El president de la comissió avaluadora sol·licitarà als aspirants que s'identifiquen abans d'accedir als llocs on es realitzen l'examen teoricopràctic. En qualsevol moment durant la prova, els aspirants podran ser requerits perquè acrediten la seua personalitat pels membres de la comissió avaluadora o per membres pertanyents a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball o de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que puguen haver sigut designats per a la supervisió de l'examen.
  2. El president de la corresponent comissió avaluadora només permetrà l'accés a la realització del corresponent examen a aquells aspirants que complisquen els requisits d'estar en possessió, o en condicions d'obtindre la corresponent titulació acadèmica i haver abonat la corresponent taxa. La direcció de l'IES posarà a la disposició de la corresponent comissió avaluadora els expedients acadèmics dels aspirants per a facilitar quantes dades siguen necessaris.
  3. Queda totalment prohibit a l'alumnat l'entrada de qualsevol dispositiu electrònic a l'aula on vaja a realitzar-se l'examen.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2019-2020, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de formació professional que permeten l'accés als citats carnets. (DOGV núm. 8847, de 01/07/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 25 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.