Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'incompliment de norma en edifici existent per a ascensors subjectes a les regles d'excepcionalitat. Indústria.

Codi SIA:: 211787
Codi GVA:: 16790
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Possibilitar l'autorització d'incompliment de norma dels ascensors que es volen situar en un edifici existent, subjectes a les regles d'excepcionalitat establides per la Directiva 2014/33/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels estats membres en matèria d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. * Nota: la Directiva 2014/33/UE s'ha transposat a l'ordenament jurídic espanyol pel Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. Els ascensors subjectes a les regles d'excepcionalitat poden obtindre una autorització d'incompliment de norma en edifici existent. En concret: En supòsits excepcionals, en particular en casos d'edificis historicoartístics o per a possibilitar l'accessibilitat, quan no es puga adoptar materialment la disposició normativa o s'hagen d'emprar mitjans desproporcionats per a això, se sol·licitarà a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, prèviament a l'execució de la instal·lació de l'ascensor, la corresponent situació d'excepcionalitat. L'òrgan competent ha d'emetre una resolució motivada.

Observacions

Observacions

Quan siga reconeguda la situació d'excepcionalitat, l'instal·lador ha de justificar la mesura alternativa a la disposició de refugis o espais lliures que introduïsca en el seu disseny, i l'ha d'incloure en l'expedient tècnic de fabricació, de la mateixa manera que la resta de requisits essencials.

Requisits

Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular de la instal·lació, o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (BOE núm. 296, de 11/12/1985).
  • Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE núm. 46, de 22/02/2013).
  • Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors (BOE núm. 126, de 25/05/2016).
  • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, sempre prèviament a l'execució de la instal·lació de l'ascensor.

Formularis documentació

S'ha de presentar telemàticament la documentació següent: 1. Formulari web de dades generals, que cal omplir i signar electrònicament i obligatòriament en el tràmit telemàtic. 2. Imprés de sol·licitud (segons el model SOLASCEN que figura com a imprés associat en aquest mateix tràmit), degudament omplit i signat. 3. I un d'aquests dos documents, segons siga procedent en cada cas: - Si es tracta d'ascensors en edificis existents declarats d'interés cultural: resolució de l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural. - Si es tracta d'ascensors en edificis existents NO declarats d'interés cultural: informe arquitectònic sobre edificis existents no declarats d'interés cultural, que no poden complir l'epígraf 2.2 de l'annex I de l'RD 203/2016, de 20 de maig.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics d';acord amb l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, així com les que no hi estan obligades, però opten per aquesta via, han de presentar la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2. Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 5. Respecte als DOCUMENTS que CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. - Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho per mitjà de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es, 1. Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics d';acord amb l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, així com les que no hi estan obligades, però opten per aquesta via, han de presentar la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2. Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 5. Respecte als DOCUMENTS que CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. - Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho per mitjà de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1 - PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la resta de documentació exigida, bé DE FORMA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones sol·licitants compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé presencialment, en el servei territorial competent en matèria d'indústria de la província corresponent a la ubicació de l'ascensor. 2 - Registre i revisió de la documentació: a) Si la sol·licitud i la resta de documentació estan completes i són correctes i suficients per a avaluar l'incompliment de norma, s'emet la resolució d'autorització i es notifica a la persona sol·licitant. Després d'això, s'arxiva l'expedient. b) Si la sol·licitud i/o la resta de documentació NO són correctes o estan incompletes o NO són suficients per a avaluar l'incompliment de la norma, se'n requerirà l'esmena a la persona que ha fet la sol·licitud. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'haurà de fer per aquesta via, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a. - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que desisteix de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient. 3 - Visita d'inspecció, si és el cas.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i els reglaments corresponents.