Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tallers d'anglés. Idio+ 2021

  Objecte del tràmit

  Oferir a joves (de 18 a 30 anys) i a professionals de joventut, caps de setmana d'immersió lingüística en anglés en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ per a reforçar l'aprenentatge pràctic i oral.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar joves que tinguen complits 18 anys el primer dia de l'activitat i que no superen els 30 anys, i professionals de joventut.

  Requeriments

  - En tots els casos, residir en la Comunitat Valenciana
  - En la modalitat A: tindre complits 18 anys el primer dia de l'activitat i no superar els 30 anys.
  - Per a les places de la modalitat B es tindrà de complir algun dels següents requisits:
  * Professionals de joventut de la Xarxa Jove que treballen en entitats que formen la Xarxa Jove i es troben dins del Pla de municipalització o contractats per ajuntaments amb recursos propis.
  * Professionals dels claustres de professorat d'Escoles de Temps Lliure reconegudes per l'IVAJ.
  * Professionals (amb remuneració econòmica o no) de les Associacions Juvenils censades en l'IVAJ que desenvolupen polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana.

  Si després de la distribució de les places, quedaren vacants, s'adjudicarien a altres professionals de joventut que treballen amb joves, desenvolupant polítiques de joventut en els centres educatius dins de l'oferta d'Oci Educatiu.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  * Modalitat A: joves de 18 a 30 anys, comença a les 9 h del 14 de maig de 2021, exclusivament a través de la web
  https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes
  El pagament es fa en la mateixa web.
  El termini d'inscripció es tancarà 10 dies naturals abans del començament de cada taller.

  * Modalitat B: professionals de joventut, poden fer la preinscripció a partir de les 9 h del 14 de maig fins al 24 de maig de 2021 inclusivament, a través de la web:
  https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes

  La preinscripció podrà incloure un o dos torns segons l'ordre de preferència.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'enviarà per correu electrònic a tallersidiomes_ivaj@gva.es
  - Sol·licitud emplenada i signada (annex II).
  - Si en la inscripció manifesta la seua oposició al fet que l'IVAJ realitze les consultes preceptives, haurà d'assenyalar la condició en l'Annex II, apartat B i aportar en 2 dies la documentació que acredite que és família nombrosa o monoparental. Per a acreditar que és família acollidora o víctima de violència de gènere ho podrà fer amb qualsevol mitjà que preveu la normativa autonòmica.
  - En el cas de la modalitat B (professionals de joventut): nòmina o certificat d'empresa o alguna de les titulacions, certificacions o diplomes que recullen els annexos I i II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN TALLERS D'IDIOMES

  [ANNEX III] TARIFES

  [ANNEX IV] RENÚNCIA DE LA PLAÇA ALS TALLERS D'IDIOMES

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS DE TALLERS D'IDIOMES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  * Per a tindre plaça cal superar el test de nivell. Si no se supera la prova de nivell es retornarà el 80% de la tarifa.

  * En la modalitat A (joves de 18 a 30 anys): les places s'adjudicaran per ordre d'entrada.

  * En la modalitat B (professionals de joventut): les sol·licituds de preinscripció que complisquen els requisits, s'ordenaran, per data i hora d'entrada, en una llista i es publicarà, en els canals de comunicació de l'IVAJ, amb 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.
  A partir de l'endemà que es publique la llista definitiva, hi ha 2 dies per a realitzar el pagament a través de la web https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes

  També s'ha d'enviar al correu tallersidiomes_ivaj@gva.es, una nòmina o certificat d'empresa o alguna de les titulacions, certificacions o diplomes que recullen els annexos I i II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

  PREUS
  Tarifa general: 55,00 €.
  ** Si no se supera la prova de nivell es retornarà el 80% de la tarifa.

  Preus amb descomptes (els descomptes no són acumulables):
  * Carnet jove: 49,50 €.
  * Família nombrosa o monoparental de categoria general o per família acollidora: 44 €.
  * Família nombrosa o monoparental de categoria especial o per violència de gènere: 27,50 €.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), o bé, directament, recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el DOGV. Tot això d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracios Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencioso-administrativa, i sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

  Inici
 • Informació complementària

  * Serveis que s'ofereixen:
  - 15 hores lectives de classes d'anglés en grups de, com a màxim, 14 participants.
  - Activitats lúdiques en anglés.
  - Allotjament en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ.
  - Alimentació en règim de pensió completa (desdejuni, menjar i sopar).
  - Professorat titulat i especialitzat en l'ensenyament de l'idioma.
  - Material necessari per a l'exercici de l'activitat.
  - Segur d'assistència en viatges
  Es donarà un certificat d'assistència, sempre que s'haja participat en un 85%, com a mínim.

  Enllaços

  Web de l'IVAJ

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 5 de maig de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria del programa Tallers d'anglés 2021, dins de la campanya Idio+
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.
  - Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Llista de normativa

  Veure Resolució del director general de l'IVAJ de la convocatòria del programa Tallers d'anglés 2021, dins de la campanya Idio+

  Vegeu la Llei 15/2017.

  Vegeu el Decret 86/2015.

  Vegeu la Llei 39/2015.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.