Detall de Procediment

Tallers d'anglés. Idio+ 2021

Codi SIA: 223647
Codi GUC: 16794
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-05-2021
17-08-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Oferir a joves (de 18 a 30 anys) i a professionals de joventut, caps de setmana d'immersió lingüística en anglés en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ per a reforçar l'aprenentatge pràctic i oral.

Observacions

* Serveis que s'ofereixen: - 15 hores lectives de classes d'anglés en grups de, com a màxim, 14 participants. - Activitats lúdiques en anglés. - Allotjament en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ. - Alimentació en règim de pensió completa (desdejuni, menjar i sopar). - Professorat titulat i especialitzat en l'ensenyament de l'idioma. - Material necessari per a l'exercici de l'activitat. - Segur d'assistència en viatges Es donarà un certificat d'assistència, sempre que s'haja participat en un 85%, com a mínim.

Requisits

- En tots els casos, residir en la Comunitat Valenciana - En la modalitat A: tindre complits 18 anys el primer dia de l'activitat i no superar els 30 anys. - Per a les places de la modalitat B es tindrà de complir algun dels següents requisits: * Professionals de joventut de la Xarxa Jove que treballen en entitats que formen la Xarxa Jove i es troben dins del Pla de municipalització o contractats per ajuntaments amb recursos propis. * Professionals dels claustres de professorat d'Escoles de Temps Lliure reconegudes per l'IVAJ. * Professionals (amb remuneració econòmica o no) de les Associacions Juvenils censades en l'IVAJ que desenvolupen polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana. Si després de la distribució de les places, quedaren vacants, s'adjudicarien a altres professionals de joventut que treballen amb joves, desenvolupant polítiques de joventut en els centres educatius dins de l'oferta d'Oci Educatiu.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran participar joves que tinguen complits 18 anys el primer dia de l'activitat i que no superen els 30 anys, i professionals de joventut.

Normativa del procediment

  • Resolució de 5 de maig de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria del programa Tallers d'anglés 2021, dins de la campanya Idio+
  • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.
  • Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

* Modalitat A: joves de 18 a 30 anys, comença a les 9 h del 14 de maig de 2021, exclusivament a través de la web https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes El pagament es fa en la mateixa web. El termini d'inscripció es tancarà 10 dies naturals abans del començament de cada taller. * Modalitat B: professionals de joventut, poden fer la preinscripció a partir de les 9 h del 14 de maig fins al 24 de maig de 2021 inclusivament, a través de la web: https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes La preinscripció podrà incloure un o dos torns segons l'ordre de preferència.

Documentació

S'enviarà per correu electrònic a tallersidiomes_ivaj@gva.es - Sol·licitud emplenada i signada (annex II). - Si en la inscripció manifesta la seua oposició al fet que l'IVAJ realitze les consultes preceptives, haurà d'assenyalar la condició en l'Annex II, apartat B i aportar en 2 dies la documentació que acredite que és família nombrosa o monoparental. Per a acreditar que és família acollidora o víctima de violència de gènere ho podrà fer amb qualsevol mitjà que preveu la normativa autonòmica. - En el cas de la modalitat B (professionals de joventut): nòmina o certificat d'empresa o alguna de les titulacions, certificacions o diplomes que recullen els annexos I i II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

Enllaços

Procés de tramitació

* Per a tindre plaça cal superar el test de nivell. Si no se supera la prova de nivell es retornarà el 80% de la tarifa. * En la modalitat A (joves de 18 a 30 anys): les places s'adjudicaran per ordre d'entrada. * En la modalitat B (professionals de joventut): les sol·licituds de preinscripció que complisquen els requisits, s'ordenaran, per data i hora d'entrada, en una llista i es publicarà, en els canals de comunicació de l'IVAJ, amb 10 dies hàbils per a presentar al·legacions. A partir de l'endemà que es publique la llista definitiva, hi ha 2 dies per a realitzar el pagament a través de la web https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes També s'ha d'enviar al correu tallersidiomes_ivaj@gva.es, una nòmina o certificat d'empresa o alguna de les titulacions, certificacions o diplomes que recullen els annexos I i II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell. PREUS Tarifa general: 55,00 €. ** Si no se supera la prova de nivell es retornarà el 80% de la tarifa. Preus amb descomptes (els descomptes no són acumulables): * Carnet jove: 49,50 €. * Família nombrosa o monoparental de categoria general o per família acollidora: 44 €. * Família nombrosa o monoparental de categoria especial o per violència de gènere: 27,50 €.

òrgans de tramitació

Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), o bé, directament, recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el DOGV. Tot això d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracios Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencioso-administrativa, i sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa