Detall de Procediment

Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023. Internacionalització.

Codi SIA: 211788
Codi GUC: 16796
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(27-03-2023
09-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió d'ajudes a fi d'afavorir la internacionalització de les empreses valencianes i la promoció dels seus productes (bens i/o serveis) en el exterior, així com contribuir a la realització d'accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència d'aquestes en els mercats internacionals. En concret, per a les ajudes objecte d'aquest tràmit tenen la consideració d'accions susceptibles de suport, en els termes que preveu la resolució de convocatòria, les enumerades en l'apartat 'OBSERVACIONS' d'aquest tràmit. * Nota: per a informació addicional sobre aquestes ajudes, a més del referit apartat 'Observacions', vegeu també tota l'accessible des de l'apartat 'Enllaços' (especialment l'existent en l'àrea d'Internacionalització de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria).

Observacions

A) Qualsevol ACLARIMENT, CONSULTA O INFORMACIÓ ADDICIONAL sobre el CONTINGUT d'aquestes ajudes ha de remetre's a la següent adreça de correu electrònic: dg_internacionalizacion@gva.es B) Incidències exclusivament INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. C) ACCIONS QUE PODEN TINDRE SUPORT i DESPESES SUBVENCIONABLES Per a les ajudes objecte d'aquest tràmit tenen la consideració d'accions susceptibles de suport les establides en els següents apartats i realitzades ENTRE l'1 de JULIOL de 2022 I el 31 de MAIG de 2023, atenent en tot cas les particularitats assenyalades en cadascuna d'elles. 1. Participació en certàmens firals internacionals: 1.1. Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats a l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 1.2. Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fóra de l'estat espanyol. EN AMBDÓS CASOS: - Tindran la consideració de despeses subvencionables les relatives a la contractació de l'espai (metres quadrats) en aquests certàmens internacionals. - En el cas de fires en format virtual, es consideraran despeses subvencionables les tarifes abonades per aquesta participació virtual. - Es consideraran susceptibles de suport els certàmens que iniciats abans o el 31 de maig de 2023, finalitzen abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc nové de la Resolució de convocatòria, sempre que aquestes despeses hagen sigut abonats a aquesta data. 2. Despeses d'allotjament, desplaçament i derivades de la realització de proves PCR, o altres proves diagnòstiques de COVID-19 obligatòries per a l'assistència a fires internacionals i viatges comercials internacionals per a prospecció de clientela, incloses en el pla de promoció internacional detallat en la memòria i fins a un màxim de 50.000 euros. Es consideraran susceptibles de suport les despeses d'allotjament i desplaçament iniciades abans o el 31 de maig de 2023 i que finalitzen abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc nové de la Resolució de convocatòria, sempre que aquestes despeses hagen sigut abonades a aquesta data. 3. Serveis relacionats directament amb l'execució del pla de màrqueting internacional, i amb un import màxim de 50.000 euros: 3.1. Publicitat en mitjans estrangers relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals. 3.2. Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització . Es consideraran despeses subvencionables: - Cost CPC (cost per clic) de la publicitat SEM internacional (Google AdWords, Yandex Direct, Baidu, Bing, etc.). - Cost CPC (cost per clic) de la publicitat en xarxes socials: Facebook ADS, LinkedIn ADS, Twitter ADS, YouTube, Instagram, Tiktok, Pinterest ADS, Amazon, cost CPC o CPM de rich media (bàners, etc.) en portals internacionals. - Cost subscripcions a directoris internacionals. - Despeses d'agències de comunicació relacionades amb campanyes dutes a terme en destinació. - Campanyes web relacionades amb la gestió de continguts en diferents idiomes per a aquests mercats destinats a xarxes socials o mitjans de comunicació en línia, campanyes de correus electrònics màrqueting (MailChimp, Acumbamail, etc.), optimització SEO per a altres països, i creació i gestió de perfils socials per a altres mercats. 4. Serveis relacionats amb el procés de registre de marca. Es consideraran despeses subvencionables aquelles en les quals incórreguen les empreses pels serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell nacional (excepte a Espanya), a nivell regional (BENELUX), a nivell UE o/i a nivell internacional, a excepció de les taxes i serveis de vigilància. 5. Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes Es consideraran despeses subvencionables aquells en els quals incórreguen les empreses per a la certificació de productes fora de la UE a excepció de les taxes. 6. Material promocional internacional, fins a un import màxim de 50.000 euros, relacionat amb: - L'adaptació de la pàgina web al mercat internacional. - Transport de mostres sense valor comercial per a empreses o clientela. - L'adaptació del material promocional al mercat internacional de continguts audiovisuals, catàlegs, fullets o similars. S'acceptaran tant en format físic com digital. 7. Despeses per nova contractació de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa. Es considerarà despesa subvencionable el salari brut del personal tècnic en comerç exterior, contractat des de l'1 de juliol de 2022 fins al 31 de maig de 2023, per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa, sempre que el salari brut anual per persona siga d'un mínim de 23.000 euros (total reportat) i la durada mínima del contracte de 12 mesos. Les empreses que van ser beneficiàries de subvenció per este concepte en la convocatòria de l'exercici 2022 per realitzar esta contractació en el primer semestre del dit any, podran sol·licitar la despesa pel dit contracte pel període restant fins a completar els 12 mesos. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar. El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals, el col·lectiu professional autònom i les microempreses, s'admetran també les despeses de professionals col·legiats/col·legiades o empreses externes contractades a aquest efecte, fins a un import màxim de 10.000 euros. 8. Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, així com la seua traducció si fóra necessària. 9. Altres serveis directament relacionats amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clientela a l'estranger. 10. En el cas d'ALGÈRIA, derivat de la situació conjuntural particular, es consideraran despeses subvencionables les següents: - Despeses no corrents i imprevisibles (despesa de transport de la devolució de contenidors, despeses de l'enviament de la mercaderia retornada en cas que aquesta despesa haja sigut assumida per l'empresa valenciana). - Despeses extres d'ocupacions i sojorn en els ports. - Despeses per cancel·lacions de despatx. - Despeses de moviment de contenidors i remoció en les terminals. - Altres despeses no corrents i imprevisibles similars a les anteriors. Les dates de la devolució i de la resta de conceptes hauran de ser del mateix dia o posteriors a l'inici del conflicte (9 de juny de 2022). En el cas de les factures d'enviament podran ser anteriors i no posteriors a setembre de 2022. D) DESPESES NO SUBVENCIONABLES A més de les especificades quan s'han detallat les accions que poden tindre suport, NO es consideraran subvencionables: - Els serveis per a l'establiment i l'explotació de xarxes de distribució a l'estranger. – Les despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora de l'empresa. – Les despeses de transport, excepte per a l'enviament de mostres sense valor comercial tal com es detalla en l'acció subvencionable 6 i els establits en l'acció subvencionable 10 relatius a Algèria. – Les despeses de consultoria relacionats amb la comercialització, contractes d'agent o actuacions similars. - En general, totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius del programa. E) SUBCONTRACTACIÓ S'admetràn la subcontractació i el sotsarrendament en els negocis jurídics que es duguen a terme entre les entitats agrupadores a les quals es refereix el resolc cinqué, apartat 1, de la Resolució de convocatòria, amb independència de la forma jurídica que adopten i cada membre d'aquestes.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser beneficiàries de les ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria. 2. PIMES 2.1. Als efectes d'aquestes ajudes s'entendran per PIMES aquelles empreses que complisquen els requisits següents: a) Que donen treball a menys de 250 persones. b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca els 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca 43 milions d'euros. 2.2. En la categoria de les pimes, es defineixen com a PETITES EMPRESES aquelles empreses: a) Que donen treball a menys de 50 persones. b) El volum de negocis anual de les quals no excedisca de 10 milions d'euros o el balanç general anual de les quals no excedisca els 10 milions d'euros. 2.3. El còmput dels límits efectius assenyalats s'efectuarà tal com disposa l'annex I - "Definició de PIME" del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUEL 187, de 26 de juny de 2014). (Vegeu l'enllaç a aquesta norma en l'apartat "Normativa" d'aquest tràmit de la Guia Prop). 3. En el cas D'EMPRESES VINCULADES, quan les accions susceptibles de suport siguen coincidents per a productes (bens i/o serveis) amb el mateix nom comercial, només una d'elles podrà sol·licitar les ajudes. No s'acceptaran operacions amb persones o entitats vinculades a l'empresa beneficiària, entenent-se com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en el punt 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. D'acord amb l'article 2.3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, les empreses vinculades es consideraran una única empresa a l'efecte de l'aplicació de la norma de minimis. 4. Les empreses beneficiàries hauran de tindre potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis. 5. S'EXCLOUEN EXPRESSAMENT les empreses que ofereixen serveis de distribució o intermediació, excepte en el cas que formen part d'un grup empresarial i es tracte de productes propis fabricats per una de les empreses del grup i així es declare en l'imprés “model de declaració de la condició de pime”. 6. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

Termini

Podran sol·licitar-se aquestes ajudes DES DEL dia 27 DE MARÇ DE 2023 FINS al dia 9 DE JUNY DE 2023, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9558, de 21/03/2023). * NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'AQUESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD.

Documentació

1. SOL·LICITUD, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ. 2.1. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent: a) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'Internacionalització l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant o bé de la persona física, o de les persones, que actua en nom i representació d'una persona jurídica i que subscriu la sol·licitud esmentada de subvenció, s'ha de presentar la documentació acreditativa de la identitat de la persona esmentada, o de les persones, (DNI, NIE o passaport). - Si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per l'interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. - Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en la fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada, els poders de representació si és el cas, i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com la fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que la documentació ja estiguera en poder de la direcció general competent en matèria d'Internacionalització, es podrà aportar la declaració de vigència (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen i que no hagen experimentat cap variació. b) MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS realitzades amb indicació dels resultats obtinguts. La memòria ha d'indicar l'objecte de l'empresa així com desenvolupar de manera exhaustiva el pla d'internacionalització de l'empresa i totes les actuacions recollides en el projecte d'actuació. Així mateix, aquesta memòria haurà de recollir en suport fotogràfic la justificació material d'aquelles actuacions realitzades (fotografies dels espais llogats en certàmens firals, visites comercials a empreses, publicitat en mitjans estrangers, propaganda, adaptació material publicitari, adaptació pàgina web...). c) PROJECTE de l'actuació que s'ha d'efectuar en l'exercici de la convocatòria (segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic). d) RELACIÓ DE DESPESES, en el format EXCEL establit a aquest efecte (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), amb detall de totes les actuacions realitzades secundades per aquesta subvenció i amb indicació de cadascun de les despeses incorregudes, amb identificació de l'entitat creditora i del document, el seu import i data d'emissió, manifestant expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció. NO ES VALORARAN aquelles factures que NO es troben incloses en el imprés de model normalitzat en format Excel de relació de despeses del compte justificatiu establit a aquest efecte, ni aquelles que no tinguen un reflex en el pla d'internacionalització de l'empresa presentat en la memòria. S'acceptaran les despeses realitzades per a dur a terme les accions subvencionables sempre que hagen sigut pagades a la data establida com a termini màxim de justificació de despeses. * IMPORTANT: atendre el detall de despeses i la seua justificació inclòs en l'apartat 4 del resolc huité de la Resolució de convocatòria. e) JUSTIFICANTS DE LES DESPESES REALITZADES, així com documentació acreditativa del seu pagament, de conformitat amb el que es preveu en el resolc huité de la Resolució de convocatòria. Els justificants de les despeses realitzades i la documentació acreditativa del seu pagament es presentaran de manera correlativa, PER A CADASCUNA DE LES ACTUACIONS REALITZADES, és a dir, cada factura haurà d'anar acompanyada del seu justificant de pagament i en un sol arxiu. Quan el pagament s'haja realitzat en moneda diferent de l'euro, es justificarà el canvi de moneda del dia del càrrec en compte. f) De conformitat amb el que s'estableix en l'article 31.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/207, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors/es, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentada haurà d'aportar-se en la justificació, o en el seu cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica mes avantatjosa. g) Documentació acreditativa del compliment dels CRITERIS FUNCIONALS O SOCIALS. h) Acreditació de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb els quals hagen sigut finançades les actuacions . A tal fi, la persona beneficiària presentarà una declaració responsable detallada en el model establit a aquest efecte . i) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud de subvenció les dades del compte bancari en el qual, de resultar beneficiària, l'organització sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. * Nota: encara que l'empresa sol·licitant delegue en una associació la presentació de la sol·licitud, el tràmit telemàtic PROPER que, en el seu cas, haja de realitzar-se es farà sempre per el/la representant legal de l'empresa, no per el/la representant de l'associació. j) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria d'Internacionalització perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, caldrà presentar, llavors, les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De la Conselleria competent en matèria d'Hisenda o l'Agència Tributaria Valenciana (ATV), el certificat que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. D'altra banda, la Direcció General competent en matèria d'Internacionalització es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o si requereix algun aclariment. k) DECLARACIÓ RESPONSABLE de: - Ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció). - Ajudes de MINIMIS concedides al sol·licitant per qualsevol projecte en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l'organisme, la convocatòria, l'exercici fiscal de concessió i l'import concedit. (Aquesta declaració està inclosa en el model de "Declaració d'ajudes de minimis" disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit). El moment en què s'ha de considerar concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a l'empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera. Es recorda que les empreses vinculades es consideraran una única empresa a l'efecte de l'aplicació de la norma de minimis, d'acord amb l'article 2.3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. l) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora d'obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció). m) Declaració responsable (inclosa en el corresponent apartat de l'imprés "Annex a la sol·licitud de subvenció", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) que acredite que l'empresa sol·licitant: - Compleix els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. - És una societat que, d'acord amb la normativa comptable, pot presentar* comptes de pèrdues i guanys abreujades. * Nota: en cas que no puga presentar eixes comptes, la sol·licitant haurà d'aportar, al costat de la sol·licitud, una certificació emesa per una empresa auditora inscrita en el registre Oficial d'Auditors de Comptes, que acredite que la sol·licitant compleix els terminis de pagament previstos en la citada Llei 3/2004, conforme el que es preveu en l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. n) Declaració responsable (inclosa en el corresponent apartat del imprés "Annex a la sol·licitud de subvenció", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) de: - Compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar-ne exempt. - Els recursos humans disponibles per a l'execució del pla d'internacionalització. - El volum de facturació i d'exportació de l'empresa en l'exercici previ al de la convocatòria corresponent. - Compliment dels criteris funcionals o d'interés social, si és el cas. - En el cas d'empreses vinculades, no haver sol·licitat en la convocatòria corresponent, per part d'una altra de les empreses del grup, ajudes per a productes (bens i/o serveis) amb el mateix nom comercial. ñ) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime (segons model normalitzat denominat "Model de declaració de la condició de pime" disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit). o) Documentació acreditativa de les circumstàncies recollides en el resolc onzé, apartat d) Cooperació empresarial entre empreses valencianes en projectes d'internacionalització de forma agrupada. 2.2. La direcció general competent en matèria d'Internacionalització podrà demanar que el sol·licitant aporte addicionalment altres documents o dades aclaridores que considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en PRESENTACIÓ AUTENTICADA (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar els formularis web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços"). . 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador o dispositiu, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el Pas DOCUMENTAR del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents han d'incorporar les signatures digitals de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dg_internacionalizacion@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ telemàtica DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA (INCLOSA LA DE JUSTIFICACIÓ) per a l'obtenció d'aquestes ajudes. 1.1. IMPORTANT: - Els formularis web de sol·licitud i de projecte d'actuació (juntament amb la documentació annexa exigida) s'han d'omplir i signar utilitzant l'aplicació telemàtica dissenyada per a aquestes ajudes, disponible en este tràmit de la Guia Prop de la Generalitat. - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar s'han de signar electrònicament. - No es tindran en consideració les sol·licituds i els documents que no s'hagen presentat de forma telemàtica. - La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació de les bases reguladores. 1.2. JUSTIFICACIÓ: La justificació d'estes ajudes s'efectuarà d'acord amb la sol·licitud presentada. Documentació justificativa: - La presentació de la documentació justificativa indicada en l'apartat 2 del resolc setzé de la resolució de convocatòria es realitzarà EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I IGUALMENT DE FORMA TELEMÀTICA, en els mateixos termes del resolc huité de l'esmentada resolució de convocatòria, i s'ha de presentar de forma completa. - Haurà de presentar-se la documentació justificativa de conformitat amb el que disposa l'article 18 de l'Ordre 13/2016 i el resolc huité de la resolució de convocatòria. - La direcció general competent en matèria d'Internacionalització podrà requerir la informació addicional que en cada cas estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció. 2. ESMENA DE SOL·LICITUDS - Quan la sol·licitud no complisca els requisits assenyalats en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi adjunte la documentació exigible o que es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb prèvia resolució, que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació esmentada. - Aquests requeriments, així com qualsevol altre que es puga efectuar, es regiran pel que disposen els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Tal com disposa l'article 53 d'aquesta norma, la notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics quan l'interessat haja assenyalat aquest mitjà com a preferent, n'haja consentit expressament la utilització o aquesta via resulte obligatòria per a l'interessat. - De conformitat amb l'article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica s'ha d'efectuar, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la forma descrita en l'apartat deu de la resolució de convocatòria. - L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 3. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 3.1. Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits seran avaluades per una comissió de valoració, que elaborarà les corresponents propostes de concessió i denegació de les ajudes i la determinació de les seues quanties, i estarà integrada pels tres membres següents: - President/a: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'Internacionalització o la persona que designe per a substituir-la. - Vocals: 2 vocals designats per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'Internacionalització, d'entre els funcionaris d'aquesta mateixa direcció general, un dels quals actuarà com a secretari. 3.2. Després d'avaluar totes les sol·licituds admeses a tràmit, la comissió de valoració elevarà la proposta motivada de resolució a l'òrgan competent per a resoldre. 4. RESOLUCIÓ - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'internacionalització, o a l'òrgan en què delegue, dictar la resolució de concessió de l'ajuda, fixant-hi expressament la quantia i incorporant-hi, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari. - El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en la forma descrita en l'article 12 de les bases reguladores. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut una resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. 5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ - La resolució de concessió es notificarà a les persones interessades en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - La resolució de concessió i desestimació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'Internacionalització, directori Internacionalització, en l'enllaç corresponent a la resolució d'ajudes, tal com estableix la legislació en matèria de procediment administratiu, així com en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.

Criteris de valoració

Per a atorgar les subvencions es tindran en compte els criteris següents, que seran valorats individualment per a cada cas i d'acord amb el que s'ha previst en el resolc onzé de la resolució de convocatòria: a) Solidesa del projecte de promoció exterior: fins a 25 punts. b) Diversitat de les accions de promoció exterior, tant en nombre com en mercats: fins a 25 punts. c) Característiques de l'empresa i mitjans disponibles per a dur a terme el projecte d'internacionalització, valorant la viabilitat i l'esforç econòmic: fins a 25 punts. d) Cooperació empresarial entre empreses valencianes en projectes d'internacionalització de manera agrupada: fins a 25 punts. e) Adequació de les accions susceptibles de suport als objectius i les finalitats previstes en la convocatòria : fins a 25 punts. f) Criteris funcionals o d'interés social: fins a 25 punts.

Obligacions

1. Obligacions generals de les beneficiàries: les que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Obligacions addicionals de les beneficiàries sobre transparència i publicitat: les que preveuen els articles 2 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i en contra d'aquesta es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de notificació de la resolució, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Quan, transcorregut el termini màxim, no hi haja recaigut una resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu i, en aquest cas, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsca l'acte presumpte.

Quantia i cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA 1.1.- Aquestes ajudes podran arribar fins al 50 % del cost (IVA exclòs) de les accions susceptibles de suport sol·licitades, corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la resolució de convocatòria corresponent. S'estableix en 100.000,00 euros el PRESSUPOST MÀXIM ELEGIBLE A SOL·LICITAR PER CADA EMPRESA. Aquest límit operarà sobre el total d'accions sol·licitades. Sobre l'import sol·licitat es calcularà la quantia de la subvenció a concedir tal com s'indica en el resolc dotzé de la Resolució de convocatòria, operant sempre el límit màxim del 50% del sol·licitat. 1.2.- S'estableix el prorrateig entre els beneficiaris per a determinar la quantia de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 12.2 de l'Ordre 13/2016 i el resolc dotzé de la resolució de convocatòria. 2. CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS: s'ajustarà al que preveu l'article 14 de l'Ordre 13/2016. 3. PAGAMENT: s'ha d'efectuar d'acord amb el que disposa l'article 19 de l'Ordre 13/2016. 4. REINTEGRAMENT I MINORACIÓ: es regirà pel que estableix l'article 22 de l'Ordre 13/2016. 5. PLA DE CONTROL: d'acord amb el que es preveu en l'article 21 de l'Ordre 13/2016 i en el resolc vinté de la Resolució de convocatòria.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de SIS MESOS, a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

Esgota via administrativa

Sancions

Les previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.