Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021. Internacionalització.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes amb l'objectiu d'afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana i, en concret, en l'exercici 2021 en el marc de la crisi de la COVID-19.

  En concret, per a les ajudes objecte d'aquest tràmit tenen la consideració d'accions susceptibles de suport, en els termes que preveu la resolució de convocatòria, les detallades en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries de les ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria.

  2. En el cas d'empreses vinculades, quan les accions susceptibles de suport siguen coincidents per a productes i/o serveis amb el mateix nom comercial, només una d'elles podrà sol·licitar les ajudes per eixe concepte.

  3. QUEDEN EXCLOSES:
  - Les empreses que van ser beneficiàries en l'exercici 2017 i/o posteriors de subvencions del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, "Xec Tutories Internacionalització", gestionat per l'IVACE. S'hi inclouen, per tant, aquelles empreses que ho estigueren en els exercicis 2014, 2015 i 2016.
  - Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques.

  4. Aquelles empreses que van ser beneficiàries en l'exercici 2020 de subvencions als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d'Internacionalització d'IVACE, no podran sol·licitar subvenció per als mateixos costos subvencionats en eixa convocatòria.

  Requeriments

  - Als efectes d'aquestes ajudes s'entendran per PIMES aquelles empreses que complisquen els requisits següents:
  a) Que donen treball a menys de 250 persones.
  b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca els 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca 43 milions d'euros.

  - En la categoria de les pimes, es defineixen com a PETITES EMPRESES aquelles empreses:
  a) Que donen treball a menys de 50 persones.
  b) El volum de negocis anual de les quals no excedisca de 10 milions d'euros o el balanç general anual de les quals no excedisca els 10 milions d'euros.

  - El còmput dels límits efectius assenyalats s'efectuarà tal com disposa l'annex I - "Definició de PIME" del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUEL 187, de 26 de juny de 2014). (Vegeu l'enllaç a aquesta norma en l'apartat "Fonts jurídiques i/o documentals, llista de normativa" d'aquest tràmit de la Guia Prop).


  - Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA

  1.1.- Aquestes ajudes podran arribar fins al 50 % del cost (IVA exclòs) de les accions susceptibles de suport previstes, corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la resolució de convocatòria corresponent.
  S'estableix en 100.000,00 euros el PRESSUPOST MÀXIM ELEGIBLE PER A CADA EMPRESA. Aquest límit operarà sobre el total d'accions sol·licitades.

  1.2.- S'estableix el prorrateig entre els beneficiaris per a determinar la quantia de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 12.2 de l'Ordre 13/2016 i el resolc dotzé de la resolució de convocatòria.


  2. CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS: s'ajustarà al que preveu l'article 14 de l'Ordre 13/2016.

  3. PAGAMENT: s'ha d'efectuar d'acord amb el que disposa l'article 19 de l'Ordre 13/2016.

  4. REINTEGRAMENT I MINORACIÓ: es regirà pel que estableix l'article 22 de l'Ordre 13/2016.

  5. PLA DE CONTROL: d'acord amb el que es preveu en l'article 21 de l'Ordre 13/2016 i en el resolc vinté de la Resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Podran sol·licitar-se aquestes ajudes DES DEL dia 8 DE FEBRER DE 2021 FINS al dia 16 de JULIOL DE 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria per a l'exercici 2021 publicada en el DOGV núm. 8976, de 16/12/2020).

  * NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'AQUESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic.

  2. DOCUMENTACIÓ.

  2.1. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

  a) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'internacionalització l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant o bé de la persona física, o de les persones, que actua en nom i representació d'una persona jurídica i que subscriu la sol·licitud esmentada de subvenció, s'ha de presentar la documentació acreditativa de la identitat de la persona esmentada, o de les persones, (DNI, NIE o passaport).

  - Si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per l'interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  - Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en la fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada, els poders de representació si és el cas, i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com la fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que la documentació ja estiguera en poder de la direcció general competent en matèria d'internacionalització, es podrà aportar la declaració de vigència (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen i que no hagen experimentat cap variació.

  b) Projecte de l'actuació que s'ha d'efectuar en l'exercici de la convocatòria (segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic).

  c) Dades de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), excepte si s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat variació i, en aquest cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes (per a la qual cosa s'ha d'utilitzar l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció disponible en el tràmit telemàtic).
  En el cas que l'empresa sol·licitant delegue en una associació la presentació de la sol·licitud, la domiciliació bancària haurà d'anar sempre signada pel representant legal de l'empresa, no pel representant de l'associació.

  d) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'internacionalització l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, caldrà presentar, llavors, les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributaria Valenciana (ATV), el certificat que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o si requereix algun aclariment.

  e) Declaració responsable de:
  - Ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).
  - Ajudes de minimis concedides al sol·licitant per qualsevol projecte en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l'organisme, la convocatòria, l'exercici fiscal de concessió i l'import concedit. (Aquesta declaració està inclosa en el model de "Declaració d'ajudes de minimis" disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).
  El moment en què s'ha de considerar concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa.
  Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a l'empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera.

  f) Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  g) Declaració responsable (inclosa en el corresponent apartat del imprés "Annex a la sol·licitud de subvenció", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) de:
  - Compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar-ne exempt.
  - No estar ni haver estat adscrita al Programa de tutories d'internacionalització gestionat per l'IVACE, en els exercicis posteriors a 2016.
  - No haver rebut subvencions en l'exercici 2020 d'ajudes d'IVACE Internacional per als mateixos costos subvencionats per la corresponent convocatòria.
  - Els recursos humans disponibles per a l'execució del pla d'internacionalització.
  - El volum de facturació i d'exportació de l'empresa en l'exercici previ al de la convocatòria corresponent.
  - Compliment dels criteris funcionals o d'interés social, si és el cas.
  - En el cas d'empreses vinculades, no haver sol·licitat en la convocatòria corresponent, ajudes pel mateix concepte per a productes i/o serveis amb el mateix nom comercial.

  h) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime (segons model normalitzat denominat "Model de declaració de la condició de pime" disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Documentació acreditativa de les circumstàncies recollides en el resolc onzé, apartat d), de la resolució de convocatòria.

  j) Documentació JUSTIFICATIVA indicada en l'apartat 2 del resolc setzé de la resolució de convocatòria.
  LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS i igualment de forma telemàtica, en els mateixos termes del resolc sisé de l'esmentada resolució de convocatòria, i s'ha de presentar de manera completa.


  2.2. La direcció general competent en matèria d'internacionalització podrà demanar que el sol·licitant aporte addicionalment altres documents o dades aclaridores que considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  Impresos associats

  [SOLSUBEC] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

  [PROACTCV] PROJECTE D'ACTUACIONS: PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANEXDGI] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: INTERNACIONALITZACIÓ

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DECPYMEL] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

  [DECRVIG] DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA

  [RELGASAL] RELACIÓ DE DESPESES D'ALLOTJAMENT I DESPLAÇAMENT

  [RELGASPY] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (PYMES)

  [DECFINPY] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (PYMES)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ telemàtica DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA (INCLOSA LA DE JUSTIFICACIÓ) per a l'obtenció d'aquestes ajudes.

  1.1. IMPORTANT:
  - Els formularis web de sol·licitud i projecte d'actuació (juntament amb la documentació annexa exigida) s'han d'omplir i signar utilitzant l'aplicació telemàtica dissenyada per a aquestes ajudes, disponible en este tràmit de la Guia Prop de la Generalitat.
  - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar s'han de signar electrònicament.
  - No es tindran en consideració les sol·licituds i els documents que no s'hagen presentat de forma telemàtica.
  - La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació de les bases reguladores.

  1.2. JUSTIFICACIÓ:
  La justificació d'estes ajudes s'efectuarà d'acord amb la sol·licitud presentada.
  Documentació justificativa:
  - La presentació de la documentació justificativa indicada en l'apartat 2 del resolc setzé de la resolució de convocatòria es realitzarà EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I IGUALMENT DE FORMA TELEMÀTICA, en els mateixos termes del resolc sisé de l'esmentada resolució de convocatòria, i s'ha de presentar de forma completa.
  - Haurà de presentar-se la documentació justificativa de conformitat amb el que disposa l'article 18 de l'Ordre 13/2016 i el resolc setzé de la resolució de convocatòria.
  - La direcció general competent en matèria d'internacionalització podrà requerir la informació addicional que en cada cas estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.


  2. ESMENA DE SOL·LICITUDS

  - Quan la sol·licitud no complisca els requisits assenyalats en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'hi adjunte la documentació exigible o que es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb prèvia resolució, que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació esmentada.
  - Aquests requeriments, així com qualsevol altre que es puga efectuar, es regiran pel que disposen els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Tal com disposa l'article 53 d'aquesta norma, la notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics quan l'interessat haja assenyalat aquest mitjà com a preferent, n'haja consentit expressament la utilització o aquesta via resulte obligatòria per a l'interessat.
  - De conformitat amb l'article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica s'ha d'efectuar, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la forma descrita en l'apartat deu de la resolució de convocatòria.
  - L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  3. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  3.1. Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits seran avaluades per una comissió de valoració, que elaborarà les corresponents propostes de concessió i denegació de les ajudes i la determinació de les seues quanties, i estarà integrada pels tres membres següents:
  - President/a: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'internacionalització o la persona que designe per a substituir-la.
  - Vocals: 2 vocals designats per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'internacionalització, d'entre els funcionaris d'aquesta mateixa direcció general, un dels quals actuarà com a secretari.
  3.2. Després d'avaluar totes les sol·licituds admeses a tràmit, la comissió de valoració elevarà la proposta motivada de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.


  4. RESOLUCIÓ

  - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'internacionalització, o a l'òrgan en què delegue, dictar la resolució de concessió de l'ajuda, fixant-hi expressament la quantia i incorporant-hi, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari.
  - El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en la forma descrita en l'article 12 de les bases reguladores.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut una resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.


  5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

  - La resolució de concessió es notificarà a les persones interessades en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - La resolució de concessió i desestimació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'internacionalització, directori Internacionalització, en l'enllaç corresponent a la resolució d'ajudes, tal com estableix la legislació en matèria de procediment administratiu, així com en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i en contra d'aquesta es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de notificació de la resolució, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.

  Quan, transcorregut el termini màxim, no hi haja recaigut una resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu i, en aquest cas, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsca l'acte presumpte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PLAN_INTER_SUGUS&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16796

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que ho presenta.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar els formularis web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu apartat 'Enllaços').
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A) ACCIONS QUE PODEN TINDRE SUPORT i DESPESES SUBVENCIONABLES

  Per a les ajudes objecte d'aquest tràmit tenen la consideració d'accions susceptibles de suport les establides en els següents apartats i realitzades entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, atenent en tot cas les particularitats assenyalades en cadascuna d'elles.

  1.- Participació en certàmens firals internacionals:

  1.1.- Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats a l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  1.2.- Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fóra de l'estat espanyol.

  EN AMBDÓS CASOS, tindran la consideració de despeses subvencionables les relatives a la contractació de l'espai (metres quadrats) en aquests certàmens internacionals. ES CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE SUPORT els certàmens que iniciats abans o el 30 de juny, finalitzen abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc nové de la Resolució de convocatòria, sempre que aquestes despeses hagen sigut abonats a aquesta data.

  Si, derivat de les limitacions que imposa la crisi de la COVID-19, aquestes fires es realitzaren en format virtual, es consideraran despeses subvencionables les tarifes abonades per la participació virtual.


  2.- Despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria, en els termes següents:
  - Despeses d'allotjament: s'han de justificar amb les factures dels establiments hotelers en què conste la identitat de la persona allotjada, i se subvencionarà només l'hostalatge.
  - Despeses de desplaçament: es justificaran amb els bitllets d'avió, tren, autobús o un altre mitjà de transport públic en què conste la identitat de la persona que efectua el viatge.

  ES CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE SUPORT:
  - Les despeses d'allotjament i desplaçament iniciats abans o el 30 de juny i que finalitzen abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc nové de la Resolució de convocatòria, sempre que aquestes despeses hagen sigut abonades a aquesta data.
  - Les despeses derivades de la realització de les proves PCR, o d'una altra proves diagnòstiques de la COVID-19, que siguen requisit necessari per a viatjar a mercats estrategicos per a l'empresa i que vagen vinculades als viatges adés descrits.
  En tots dos casos s'haurà de certificar per part de l'empresa sol·licitant de les ajudes, en el model establit a l'efecte, la identitat de la persona que origina la despesa, el càrrec que ocupa dins de l'empresa, les dates del viatge, el seu motiu, la destinació, el concepte de despesa i l'import. En el cas de despeses de desplaçament de per a enllaçar amb un altre mitjà de transport, s'haurà d'indicar aquest extrem. Així mateix, en el cas de les despeses d'allotjament se n'haurà d'indicar el règim, subvencionant-se exclusivament l'hostalatge. En cas que les dates del viatge no coincidisquen amb el període de l'esdeveniment, haurà d'indicar-se el motiu. El certificat ha de permetre seguir la trajectòria del viatge realitzat.


  3.- Serveis relacionats directament amb l'execució del pla de màrqueting internacional, en concret:

  3.1. Publicitat en mitjans estrangers.
  Es consideraran despeses subvencionables els costos en què incórreguen les empreses per a dur a terme la publicitat en mitjans estrangers.

  3.2. Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització i amb un import màxim subvencionable de 50.000 euros.
  Es consideraran despeses subvencionables:
  - Cost CPC (cost per clic) de la publicitat SEM internacional (Google AdWords, Yandex Direct, Baidu, etc.).
  - Cost CPC (cost per clic) de la publicitat en xarxes socials: Facebook ADS, Linkedink ADS, Twitter ADS, Pinterest ADS, cost CPC o CPM de rich media (bàners, etc.) en portals internacionals.
  - Cost subscripcions a directoris internacionals.

  3.3. Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals.
  Es consideraran despeses subvencionables:
  - Despeses d'agències de comunicació relacionades amb campanyes dutes a terme en destinació.
  - Campanyes web relacionades amb la gestió de continguts en diferents idiomes per a aquests mercats destinats a xarxes socials o mitjans de comunicació en línia, campanyes de correus electrònics màrqueting, optimització SEO per a altres països, i creació i gestió de perfils socials per a altres mercats.


  4.- Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional.
  Es consideraran despeses subvencionables aquelles en què incórreguen les empreses a excepció de les taxes i serveis de vigilància.


  5.- Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes
  Es consideraran despeses subvencionables aquelles en què incórreguen les empreses, a excepció de les taxes.


  6.- Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, transport de mostres sense valor comercial, continguts audiovisuals, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals. S'acceptaran tant en formats físics com digitals i fins a un import màxim de 50.000 euros.
  No es consideraran despeses subvencionables el cost de personal propi de l'empresa per a aquests conceptes.
  Respecte a les mostres sense valor comercial, només s'acceptarà la despesa del transport de les mateixes i les factures hauran d'indicar el país de destinació de la mostra i que manquen de valor comercial.


  7.- Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.
  Es considerarà despesa subvencionable el salari brut del personal tècnic en comerç exterior, contractat des de l'1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021, per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa, sempre que el salari brut anual per persona siga d'un mínim de 23.000 euros i la durada mínima del contracte de 12 mesos.
  Les empreses que van ser beneficiàries de subvenció per este concepte en la convocatòria de l'exercici 2020 per realitzar esta contractació en el primer semestre del dit any, podran sol·licitar la despesa pel dit contracte pel període restant fins a completar els 12 mesos.
  Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar.
  El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
  Per a les empreses d'indústries creatives i culturals, els professionals autònoms/es i les microempreses, s'admetran també les despeses de professionals col·legiats/col·legiades o empreses externes contractades a aquest efecte, fins a un import màxim de 10.000 euros.


  8.- Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, així com la seua traducció si fóra necessària.


  9.- Altres serveis directament relacionats amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clients a l'estranger.


  10. En el cas de REGNE UNIT, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística, sent l'import màxim subvencionable de 10.000 euros.  B) DESPESES NO SUBVENCIONABLES

  A més de les especificades quan s'han detallat les accions que poden tindre suport, NO es consideraran subvencionables:

  - Els serveis per a l'establiment i l'explotació de xarxes de distribució a l'estranger.
  - Les despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora de l'empresa.
  - Les despeses de transport, excepte per a l'enviament de mostres sense valor comercial, tal com es detalla en l'apartat 6 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.
  - Les despeses de consultoria relacionades amb la comercialització, excepte en el cas de Regne Unit, contractes d'agent o actuacions similars.
  - En general, totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius del programa.  C) SUBCONTRACTACIÓ

  S'admetrà la subcontractació i el sotsarrendament en els negocis jurídics que es duguen a terme entre les entitats agrupadores a les quals es refereix el resolc cinqué, apartat 1, de la Resolució de convocatòria, amb independència de la forma jurídica que adopten i dels membres d'aquestes.

  Criteris de valoració

  Per a atorgar les subvencions es tindran en compte els criteris següents, que seran valorats individualment per a cada cas i d'acord amb el que s'ha previst en el resolc onzé de la resolució de convocatòria:

  a) Solidesa del projecte de promoció exterior: fins a 25 punts.
  b) Diversitat de les accions de promoció exterior, tant en nombre com en mercats: fins a 25 punts.
  c) Característiques de l'empresa i mitjans disponibles per a dur a terme el projecte d'internacionalització, valorant la viabilitat i l'esforç econòmic: fins a 25 punts.
  d) Cooperació empresarial entre empreses valencianes en projectes d'internacionalització de manera agrupada: fins a 25 punts.
  e) Adequació de les accions susceptibles de suport als objectius i les finalitats previstes en la convocatòria : fins a 25 punts.
  f) Criteris funcionals o d'interés social: fins a 25 punts.

  Obligacions

  1. Obligacions generals de les beneficiàries: les que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. Obligacions addicionals de les beneficiàries sobre transparència i publicitat: les que preveuen els articles 2 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  Sancions

  Les previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria d'internacionalització

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la conselleria competent en matèria d'internacionalització

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització (DOCV núm. 7846, de 08/08/2016).
  - Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi de la Covid-19 per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 8976, de 16/12/2020).
  - Extracte de la Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi de la Covid-19 per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 8976, de 16/12/2020).
  - Resolució de 26 d'abril de 2021, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es dona publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 4 de desembre de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9095, de 28/05/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.

  Vegeu la Comunicació de la Comissió 2003/C 118/03

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu Ordre 13/2016, de 2 d'agost (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 4 de desembre de 2020 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 4 de desembre de 2020 (extracte convocatòria)

  Vegeu Resolució de 26 d'abril de 2021 (publicitat crèdits)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.