Detall de Procediments

Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021. Internacionalització.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021. Internacionalització.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes amb l'objectiu d'afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana i, en concret, en l'exercici 2021 en el marc de la crisi de la COVID-19.

  En concret, per a les ajudes objecte d'aquest tràmit tenen la consideració d'accions susceptibles de suport, en els termes que preveu la resolució de convocatòria, les detallades en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries de les ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria.

  2. En el cas d'empreses vinculades, quan les accions susceptibles de suport siguen coincidents per a productes i/o serveis amb el mateix nom comercial, només una d'elles podrà sol·licitar les ajudes per eixe concepte.

  3. QUEDEN EXCLOSES:
  - Les empreses que van ser beneficiàries en l'exercici 2017 i/o posteriors de subvencions del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, "Xec Tutories Internacionalització", gestionat per l'IVACE. S'hi inclouen, per tant, aquelles empreses que ho estigueren en els exercicis 2014, 2015 i 2016.
  - Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques.

  4. Aquelles empreses que van ser beneficiàries en l'exercici 2020 de subvencions als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d'Internacionalització d'IVACE, no podran sol·licitar subvenció per als mateixos costos subvencionats en eixa convocatòria.

  Requeriments

  - Als efectes d'aquestes ajudes s'entendran per PIMES aquelles empreses que complisquen els requisits següents:
  a) Que donen treball a menys de 250 persones.
  b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca els 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca 43 milions d'euros.

  - En la categoria de les pimes, es defineixen com a PETITES EMPRESES aquelles empreses:
  a) Que donen treball a menys de 50 persones.
  b) El volum de negocis anual de les quals no excedisca de 10 milions d'euros o el balanç general anual de les quals no excedisca els 10 milions d'euros.

  - El còmput dels límits efectius assenyalats s'efectuarà tal com disposa l'annex I - "Definició de PIME" del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUEL 187, de 26 de juny de 2014). (Vegeu l'enllaç a aquesta norma en l'apartat "Fonts jurídiques i/o documentals, llista de normativa" d'aquest tràmit de la Guia Prop).


  - Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Podran sol·licitar-se aquestes ajudes DES DEL dia 8 DE FEBRER DE 2021 FINS al dia 16 de JULIOL DE 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria per a l'exercici 2021 publicada en el DOGV núm. 8976, de 16/12/2020).

  * NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'AQUESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic.

  2. DOCUMENTACIÓ.

  2.1. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

  a) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'internacionalització l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant o bé de la persona física, o de les persones, que actua en nom i representació d'una persona jurídica i que subscriu la sol·licitud esmentada de subvenció, s'ha de presentar la documentació acreditativa de la identitat de la persona esmentada, o de les persones, (DNI, NIE o passaport).

  - Si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per l'interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  - Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en la fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada, els poders de representació si és el cas, i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com la fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que la documentació ja estiguera en poder de la direcció general competent en matèria d'internacionalització, es podrà aportar la declaració de vigència (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen i que no hagen experimentat cap variació.

  b) Projecte de l'actuació que s'ha d'efectuar en l'exercici de la convocatòria (segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic).

  c) Dades de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), excepte si s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat variació i, en aquest cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes (per a la qual cosa s'ha d'utilitzar l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció disponible en el tràmit telemàtic).
  En el cas que l'empresa sol·licitant delegue en una associació la presentació de la sol·licitud, la domiciliació bancària haurà d'anar sempre signada pel representant legal de l'empresa, no pel representant de l'associació.

  d) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria d'internacionalització l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, caldrà presentar, llavors, les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributaria Valenciana (ATV), el certificat que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o si requereix algun aclariment.

  e) Declaració responsable de:
  - Ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).
  - Ajudes de minimis concedides al sol·licitant per qualsevol projecte en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l'organisme, la convocatòria, l'exercici fiscal de concessió i l'import concedit. (Aquesta declaració està inclosa en el model de "Declaració d'ajudes de minimis" disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).
  El moment en què s'ha de considerar concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa.
  Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a l'empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera.

  f) Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  g) Declaració responsable (inclosa en el corresponent apartat del imprés "Annex a la sol·licitud de subvenció", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) de:
  - Compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar-ne exempt.
  - No estar ni haver estat adscrita al Programa de tutories d'internacionalització gestionat per l'IVACE, en els exercicis posteriors a 2016.
  - No haver rebut subvencions en l'exercici 2020 d'ajudes d'IVACE Internacional per als mateixos costos subvencionats per la corresponent convocatòria.
  - Els recursos humans disponibles per a l'execució del pla d'internacionalització.
  - El volum de facturació i d'exportació de l'empresa en l'exercici previ al de la convocatòria corresponent.
  - Compliment dels criteris funcionals o d'interés social, si és el cas.
  - En el cas d'empreses vinculades, no haver sol·licitat en la convocatòria corresponent, ajudes pel mateix concepte per a productes i/o serveis amb el mateix nom comercial.

  h) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime (segons model normalitzat denominat "Model de declaració de la condició de pime" disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Documentació acreditativa de les circumstàncies recollides en el resolc onzé, apartat d), de la resolució de convocatòria.

  j) Documentació JUSTIFICATIVA indicada en l'apartat 2 del resolc setzé de la resolució de convocatòria.
  LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS i igualment de forma telemàtica, en els mateixos termes del resolc sisé de l'esmentada resolució de convocatòria, i s'ha de presentar de manera completa.


  2.2. La direcció general competent en matèria d'internacionalització podrà demanar que el sol·licitant aporte addicionalment altres documents o dades aclaridores que considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  Impresos associats

  [SOLSUBEC] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

  [PROACTCV] PROJECTE D'ACTUACIONS: PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANEXDGI] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: INTERNACIONALITZACIÓ

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DECPYMEL] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

  [DECRVIG] DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA

  [RELGASAL] RELACIÓ DE DESPESES D'ALLOTJAMENT I DESPLAÇAMENT

  [RELGASPY] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (PYMES)

  [DECFINPY] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (PYMES)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.