• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Beques per a l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs, durant el curs acadèmic 2017-2018, estudis d'educació universitària en les universitats públiques valencianes i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs, durant el curs acadèmic 2017-2018, estudis d'educació universitària en les universitats públiques valencianes i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria de beques té com a finalitat la promoció de l'excel·lència acadèmica per a:
  1. L'alumnat que haja finalitzat els seus estudis de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els centres públics adscrits a aquestes.
  2. L'alumnat que haja finalitzat els seus estudis superiors en ensenyaments artístics en els centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Les universitats públiques valencianes:
  1. Universitat de València - Estudi General.
  2. Universitat Politècnica de València.
  3. Universitat d'Alacant.
  4. Universitat Jaume I de Castelló.
  5. Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  b) Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La beca consistirà en una dotació econòmica equivalent a l'exempció del pagament de matrícula del curs de formació o del màster, amb un import màxim de 3.000 euros.

  Així mateix, s'expedirà un certificat acreditatiu de l'excel·lència acadèmica tant als beneficiaris becats per a la realització del màster o el curs de formació com als aspirants proposats que no formalitzen la matrícula en un màster o curs de formació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini que disposaran les universitats i, si és el cas, l'ISEA-CV, serà l'establit a continuació:(DOGV nº 8536, de 26/04/2019)

  * L'alumnat que estiga realitzant el curs de formació o màster en el curs acadèmic 2018-2019, les universitats o, si és el cas, l'ISEACV, hauran de presentar la documentació indicada anteriorment fins al dia 31 de maig de 2019, inclusivament.

  * L'alumnat que vaja a realitzar el curs de formació o el màster en el curs acadèmic 2019-2020, les universitats o, si és el cas, l'ISEACV hauran de presentar la documentació indicada anteriorment fins al dia 30 d'octubre de 2019, inclusivament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les universitats han de remetre a la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, la relació de l'alumnat amb el millor expedient acadèmic que haja finalitzat els seus estudis en el curs acadèmic 2017-2018.

  Aquesta llista s'ha d'acompanyar del curs de formació o el màster cursat o que cursarà l'alumnat, afí als estudis realitzats, impartit en institucions públiques o privades, nacionals o internacionals.

  El curs de formació o màster ha d'haver-se realitzat en el curs 2018-2019 o realitzar-se en el 2019-2020.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. En cada universitat pública i en l'ISEACV es constituirà una comissió tècnica que tindrà assignades les funcions següents:
  a) Comprovar el compliment dels requisits dels/de les aspirants.
  b) Valorar l'afinitat dels cursos o màsters sol·licitats per l'alumnat amb els estudis realitzats.

  2. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment serà la Subdirecció General d'Universitat, Investigació i Ciència.

  3. Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió que, una vegada haja valorat les sol·licituds, emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de la valoració efectuada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Inici
 • Informació complementària

  * BENEFICIARIS
  1. Podrà ser beneficiari de la beca l'alumnat comprés en els apartats següents, sempre que haja cursat els seus estudis ininterrompudament dins dels anys establits en el corresponent pla d'estudis i la finalització d'aquests coincidisca amb el curs acadèmic 2015-2016:
  a) Alumnat que haja finalitzat els seus estudis de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
  b) Alumnat que haja finalitzat els estudis superiors en ensenyaments artístics en els centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

  2. El nombre de persones beneficiàries per universitat serà d'un per cada títol superior, sempre que haja completat el pla d'estudis en el curs acadèmic 2015-2016.
  El nombre de persones beneficiàries per centre de titularitat pública adscrit a l'ISEACV serà d'una per cada una de les cinc modalitats d'ensenyament superior: Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música, sempre que la persona beneficiària haja completat els estudis en el curs acadèmic 2015-2016.

  3. Les persones beneficiàries han d'acreditar la seua residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana dins del termini de presentació per les universitats i l'ISEACV de la documentació referida en l'apartat nové d'aquesta resolució.

  4. Les persones beneficiàries que opten per realitzar el curs de formació o màster en el curs acadèmic 2017-2018 han de formalitzar la matrícula amb anterioritat al 30 d'octubre de 2017, excepte en el cas de termini especial de matrícula degudament autoritzat per les universitats i pels centres de titularitat pública adscrits a l'ISEACV.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'apartat 7é "Criteris de valoració i adjudicació", de la convocatòria.

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) (DOGV núm. 8536, de 26/04/2019).
  - Ordre 24/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8069, de 23/06/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 24/2017, de 21 de juny (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 26 de març de 2018

  RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de desembre de 2018 - Publicació en el DOGV: 5-04-2019

  RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a qui haja conclòs, durant el curs 2017-2018, estudis d'educació universitària en les uni versitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.