• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts o rectificació de rebut per fuga d'aigua.

  Objecte del tràmit

  Els consums extraordinaris d'aigua produïts per una fuga en la instal·lació interna d'una vivenda o establiment industrial no constituïx un ús subjecte al cànon de sanejament.

  És per això que, quan es facture un consum extraordinari produït per una fuga, l'interessat podrà instar d'EPSAR la rectificació del rebut d'aigua o la devolució de la part corresponent a la fuga.

  El procediment de rectificació o devolució s'iniciarà per mitjà de la presentació d'una sol·licitud. Sol·licitud que s'ajustara als models proposats i haurà d'acompanyar-se de la documentació que es relaciona en l'arxiu d'Informació general.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques interessadas a sol·licitar la rectificació del rebut d'aigua o la devolució de la part corresponent a la fuga.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR)
  C/ ÁLVARO DE BAZÁN, 10, Entresòl·Ver plano
  46010 València
  Tel: 961818400

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de devolució haurà de presentar-se per escrit, indicant domicili de notificació i incloent una menció expressa sobre el que sol·licita:
  -rectificació de rebut (quan no s'haja pagat) o
  -devolució de les quantitats pagades.
  En este últim cas, haurà d'incloure's en l'escrit, la identificació del compte bancari a la qual haurà d'ordenar-se la transferència, amb expressió completa del CCC (codi de compte client).

  L'escrit de sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la documentació següent:

  1º. Còpia dels rebuts pagats o factures pendents de pagament, afectats per la sol·licitud de devolució presentada.

  2º. Certificació de l'empresa subministradora d'aigua sobre els següents detalls:
  -que els rebuts relacionats han sigut efectivament pagats.
  -que els imports així recaptats han sigut ingressats en els comptes de recaptació de l'entitat pública de sanejament.

  3º. Certificació de l'empresa subministradora en què es reflectisquen els consums, per a cada període facturat, realitzats en el subministrament afectat per la fuga en els tres anys anteriors a la mateixa.

  4º. S'haurà d'acreditar el moment en què es va procedir a la reparació de la fuga invocada com a causa de l'augment de consum, així com còpia de la factura o justificant de la reparació de la fuga, en el que quede constància de la direcció on s'ha realitzat la reparació, que haurà de coincidir amb la de subministrament.

  5º. En el cas que el titular del subministrament, siga diferent del sol·licitant o del que suporta el pagament, haurà d'incloure autorització de l'abonat o bé, prova que el pagament dels rebuts d'aigua recau sobre el sol·licitant i no sobre a l'abonat.

  Impresos associats

  Devolució d'ingressos indeguts o rectificació per fuga d'aigua.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web de EPSAR

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.