Detall de Procediment

Premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior

Codi SIA:: 211797
Codi GVA:: 16856
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-09-2023
30-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la convocatòria és atorgar un premi extraordinari de grau mitjà i un premi extraordinari de grau superior per família professional.

Observacions

Observacions

* PUBLICACIÓ 1. D'acord amb amb la proposta formulada per la comissió de selecció, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria d'educació notificarà a l'alumnat premiat la data i el lloc en el qual es lliuraran els premis. 2. L'alumnat que resulte premiat rebrà un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix, l'obtenció d'aquest premi es consignarà, per mitjà d'una diligència específica, en l'expedient acadèmic de l'alumnat amb la denominació Premi Extraordinari d'Ensenyaments Artístics Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. 3. Addicionalment, la conselleria competent en matèria d'educació podrà promoure que l'alumnat premiat durant cada convocatòria puga realitzar una exposició conjunta amb els projectes desenvolupats en el mòdul d'Obra Final o de Projecte Integrat, i sense perjudici d'altres beneficis que es puguen establir.

Requisits

Requisits

a) Haver finalitzat els seus estudis de cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà o de grau superior en el curs acadèmic 2022-2023. b) Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior 8,50. La nota mitjana final del cicle serà la mitjana aritmètica de les notes mitjanes ponderades dels diferents mòduls que el componen, expressada amb dos decimals. A l'efecte del càlcul de la nota mitjana, no es computarà la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, ni tampoc els mòduls que hagen sigut objecte de convalidació i/o exempció.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà optar als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny l'alumnat que haja finalitzat els seus estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics o centres privats degudament autoritzats per a impartir aquests ensenyaments.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 60/2013, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i es convoquen els corresponents per a l'alumnat que ha finalitzat els seus estudis en el curs 2011-2012 (DOGV núm. 7048, de 18/06/2013).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l'1 de setembre de 2023 fins al 30 d'octubre de 2023.(DOGV 9607, 31.05.2023)

Formularis documentació

Els alumnes que reunisquen els requisits establits en els apartats anteriors i desitgen optar a aquests premis han de presentar la següent documentació telemàticament, en la següent adreça electrònica https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16856&version=amp, o bé en el centre educatiu on haja finalitat els seus estudis o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. a) Instància formulada segons el model normalitzat. S'ha d'adjuntar una còpia escanejada de la inscripció al correu electrònic sogep@gva.es b) Certificació acadèmica dels estudis realitzats, expedida per la secretaria del centre en model oficial. c) Breu currículum seguint el model europeu (Europass: https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv) amb la indicació, si escau, dels premis o les beques que hagen obtingut i altres mèrits qualssevol que desitgen al·legar, acompanyats de la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa corresponent, degudament justificada.

Presentació

Presentació

Presencial

S'ha de presentar la documentació que s'indica en el centre educatiu on haja realitzat els seus estudis o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida al centre educatiu esmentat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La documentació presentada per les persones sol·licitants, juntament amb la certificació acadèmica dels estudis realitzats per l'alumnat, s'ha de tramitar telemàticament pel centre educatiu a través del tràmit genèric en l'adreça següent electrònica: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16856&version=amp. 1. Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió de selecció designada per la direcció territorial competent en matèria d'educació i integrada per: - Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial o la persona en qui delegue. - Secretaria: una persona en representació de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial. - Vocalies: un membre de la inspecció educativa, un director o directora d'un centre docent on s'impartisquen ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, un funcionari o funcionària del cos de catedràtics o de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i una persona en representació i a proposta de la mesa de pares. 2. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial traslladarà a la comissió de selecció la documentació dels alumnes inscrits. 3. La comissió de selecció confeccionarà una acta amb la qualificació de cada estudiant presentat a la convocatòria i elaborarà la proposta d'adjudicació provisional dels premis. 4. La comissió de selecció elevarà la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior i l'acta de qualificacions finals de tot l'alumnat presentat, perquè la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial la resolga.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Els premis es concediran a aquelles persones participants que hagen obtingut la qualificació final més alta del cicle formatiu. 2. En cas d'empat, aquest es resoldrà tenint en compte la puntuació més alta obtinguda després de la valoració dels apartats següents: 2.1. Estudis d'idiomes. Als efectes d'acreditació del coneixement d'idiomes es tindran en compte els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Només es consideraran les certificacions reconegudes oficialment. Es valoraran de la manera següent: a) Per cada certificat de nivell A2 o equivalent: 0,2 punts. b) Per cada certificat de nivell B1 o equivalent: 0,5 punts. c) Per cada certificat de nivell B2 o equivalent: 0,8 punts. d) Les persones que hagen cursat amb qualificació positiva un nivell C o equivalent: 1 punt Quan siga procedent valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presente la persona participant. 2.2. Estades formatives en l'estranger (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valorarà amb 0,1 punts cada mes d'estada formativa en l'estranger organitzada per una administració. 2.3. Estades formatives en l'estranger (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valorarà amb 0,05 punts cada 10 hores de cursos certificats per una administració pública o entitat autoritzada per aquesta. 2.4. Altres formacions (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valoraran de la manera següent: a) Per cada titulació relacionada amb el cicle formatiu cursat: 0,5 punts. b) Per cada titulació no relacionada amb el cicle formatiu cursat: 0,2 punts. 2.5. Premis en exposicions, en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, nacional o internacional (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valoraran de la manera següent: a) Per premis d'àmbit internacional: 1,5 punts (primer premi) i 1 punt (resta de premis). b) Per premis d'àmbit nacional: 1,25 punts (primer premi) i 0,75 punts (resta de premis). c) Per premis d'àmbit autonòmic: 1 punt (primer premi) i 0,5 punts (resta de premis). 2.6. Per exposicions individuals o col·lectives. Es valoraran de la manera següent: a) Participació en exposicions individuals: fins a 0,75 punts. b) Participació en exposicions col·lectives: fins a 0,75 punts (la puntuació que s'assignarà serà la que resulte de dividir l'atorgada a l'exposició entre el nombre de les persones que exposen). 3. En el supòsit que persistisca l'empat, la comissió de selecció el dirimirà en funció de la prelació següent: - La persona participant amb més qualificació en el mòdul d'Obra Final, per al cas de cicles formatius de grau mitjà, o Projecte Integrat, per al cas de cicles formatius de grau superior. - La persona participant amb més experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu cursat, acreditat segons un informe de vida laboral. 4. No es tindran en compte els mèrits no al·legats per la persona participant, així com aquells l'acreditació documental dels quals no s'haja aportat de conformitat amb el que disposa la present convocatòria. 5. La comissió de selecció podrà proposar desert algun dels premis en el cas que no hi haja cap sol·licitant amb la puntuació mínima exigida per l'article 3.1, en un determinat grau i família professional. 6. En el cas que el premi corresponent a una família professional quedara desert, podrà concedir-se a un candidat d'una altra família professional, a proposta motivada de la comissió de selecció.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, o un recurs contenciós administratiu, davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació.

Termini màxim

Termini màxim

1. La comissió de selecció confeccionarà una acta amb la qualificació de cada estudiant presentat a la convocatòria i elaborarà la proposta d'adjudicació provisional dels premis. Els mèrits al·legats pels aspirants els baremarà la comissió únicament en cas que es produïsquen empats en la qualificació final del cicle formatiu. 2. Aquesta proposta d'adjudicació provisional dels premis es farà pública en els taulers d'anuncis de les direccions territorials competents en matèria d'educació i en la pàgina web de la conselleria Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports. Els estudiants presentats podran fer una reclamació per escrit contra la qualificació obtinguda, per mitjà d'una instància dirigida a la presidència de la comissió de selecció, en el termini de cinc dies hàbils a partir del següent a aquell en què es publiquen les qualificacions. 3. La comissió de selecció elevarà la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior i l'acta de qualificacions finals de tot l'alumnat presentat, perquè la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial la resolga. D'acord amb amb la proposta formulada per la comissió de selecció, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport notificarà a l'alumnat premiat la data i el lloc en el qual es lliuraran els premis.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa