• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació prèvia d'establiment de plantacions forestals temporals

  Objecte del tràmit

  Comunicació prèvia d'establiment d'una plantació en terrenys agrícoles amb qualsevol de les espècies i objectius d'aprofitament inclosos en l'annex I de l'orde reguladora del Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Comunitat Valenciana, per al seu assentament en este (per a altres espècies i objectius d'aprofitament, cal presentar una sol·licitud).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que establisca una plantació forestal temporal.

  Requeriments

  - Que tinga l'autorització del propietari del terreny per a efectuar la plantació forestal temporal, si és el cas.
  - Que tinga poder suficient per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Amb anterioritat a l'establiment de la plantació forestal temporal, almenys quinze dies abans d'efectuar la plantació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16858

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Eixida gràfica del cadastre en què es detalle amb precisió adequada la superfície afectada per la plantació.
  - Caldrà presentar, junt amb la comunicació prèvia, la sol·licitud d'aprovació del pla tècnic de gestió forestal simplificat de plantacions forestals temporals.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ESTABLIMENT DE PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la comunicació prèvia en formulari normalitzat (persona interessada).
  - Examen de forma i fons de la comunicació (Servici Territorial de Medi Ambient).
  - Inclusió de la plantació en el Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Comunitat Valenciana o resolució de desestimació de la comunicació prèvia si és el cas (Direcció General de Medi Natural).
  - Notificació a la persona interessada (Servici Territorial de Medi Ambient).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16858

  Inici
 • Informació complementària

  - Els terrenys en què es pretenga establir una plantació temporal han de ser agrícoles, no han de ser forestals ni estar classificats legalment com a urbans o urbanitzables; la seua superfície no podrà excedir les 25 hectàrees i no haurà d'estar afectada per un espai natural protegit o Xarxa Natura 2000 en més de 10 hectarees. En tot cas, la seua aforestació no haurà d'estar sotmesa a avaluació ambiental segons la normativa d'avaluació ambiental vigent.
  - Poden incloure's en un mateix formulari unes quantes plantacions (en diferents polígons, parcel·les o subparcel·les) sempre que es troben al mateix terme municipal i siguen homogènies quant a les seues característiques (espècie i objectiu d'aprofitament, característiques de les plantes i de la plantació, any de plantació). En el cas que alguna d'estes característiques no coincidisca ha d'usar-se un altre formulari.
  - Caldrà respectar les distàncies de seguretat que puguen haver-se establit per norma i aquelles necessàries per a no causar perjuí a explotacions agropecuàries contigües.
  - Si la plantació forestal temporal es troba en domini públic hidràulic, el terreny passarà a ser forestal amb caràcter permanent.
  - Les plantes utilitzades en l'establiment de la plantació han de complir la normativa de qualitat i control fitosanitari.
  - En la seua compra haurà d'assegurar-se que el viver d'on procedixen estiga inscrit en el Registre Nacional de Productors de Llavors i Plantes de Viver.

  Obligacions

  - Per a mantindre el registre convenientment actualitzat, la persona interessada haurà d'informar sobre les variacions que puguen produir-se i que modifiquen sensiblement les dades inicials d'inscripció de la plantació, i col·laborar amb el sistema de control establit.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013).
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en Terrenys Agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el catàleg d'espècies al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20/3/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de maig

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.