Detall de Procediments

Sol·licitud en el Registre de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, expedits per alguna universitat valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud en el Registre de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, expedits per alguna universitat valenciana.

  Objecte del tràmit

  Registrar:
  a) El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.
  c) El Diploma de Mestre de Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut el Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre en una universitat valenciana i que sol·liciten el registre d'aquesta titulació en el Servei d'Acreditació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'estableix el dia 29 d'octubre de 2021 com a data límit perquè les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, estiguen en procés de formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià puguen registrar el certificat corresponent..(DOGV nº 9015, de 08/02/2021)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a :

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La sol·licitud d'inscripció en el Registre de Titulacions Administratives de Coneixements de Valencià.
  - El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit per una de les universitats valencianes
  - El Diploma de Mestre de Valencià expedit per una de les universitats valencianes.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del Registre.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE TITULACIONS ADMINISTRATIVES DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La persona interessada rebrà un correu electrònic amb la indicació del registre i el número corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  AVÍS: El tràmit electrònic del registre del Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià o el Diploma de mestre, mitjançant signatura digital, només es podrà utilitzar si el Certificat lliurat per la Universitat està expedit amb signatura electrònica per l'òrgan competent.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.
  2- Haurà de descarregar l'imprés de sol·licitud de registre de titulacions administratives de coneixements de valencià, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-ho, signar-ho, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-lo en el seu ordinador per a tindre'l.
  3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.
  b) * Detalle amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (Castelló, València o Alacant).
  c) Annexe l'imprés de sol·licitud de registre de titulacions administratives de coneixements de valencià que prèviament ha sigut descarregat i emplenat i el certificat de la Universitat signat digitalment.
  d) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18/04/13).
  - Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7054, de 26/06/13).
  - Orde 44/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7826 de 8/8/2016).
  - Ordre 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià..(DOGV nº 9015, de 08/02/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 17/2013, de 15 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 4 de juny de 2013.

  Vegeu l'Orrdre 44/2016, de 4 d'agost

  Vegeu l'Ordre 4/2021, de 4 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.