Detall de Procediment

Declaració responsable per a l'execució d'obres en construccions, instal·lacions o edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i protecció en COSTAS, alhora, o solament per protecció

Codi SIA:: 211803
Codi GVA:: 16876
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Una declaració responsable és un document que habilita a qui el presenta, dins del termini i en la forma corresponent, per a realitzar un cert tipus d'obres en construccions, instal·lacions i edificacions existents, construïdes legalment o degudament legalitzades, sempre que es complisquen els requisits establits per la normativa de costes i l'administrativa aplicable (art. 71.bis.1 de l'LRJAP i PAC, art. 6.1 del Decret 165/2010, del Consell, art. 27 i DT 15a.1 del Reglament general de costes) Per mitjà de la presentació d'una declaració responsable es podran realitzar les obres següents (DT 4a de la Llei de costes, l'art. 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament general de costes): a) De xicoteta reparació que únicament suposen canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornament i la conservació. Quan la construcció o edificació resulte afectada per les servituds de trànsit i/o per la resta de la de protecció. b) De reparació, millora, modernització i consolidació. Quan la construcció, instal·lació o edificació resulte afectada per les servituds de trànsit i/o per la resta de la de protecció, amb la de trànsit garantida (en els termes establits en l'art. 27 i la DT 14a del Reglament de costes), o únicament per la servitud de protecció. En cap cas podran excedir les de reparació, millora, modernització i consolidació, ni suposar canvis d'ús, augment de volum, altura i/o superfície. Quan, per qualsevol causa, inclús l'execució de les mateixes obres, es produïsca una disminució del volum total o parcial de l'edificació, instal·lació o construcció existent, aquest volum es perdrà i no es podrà tornar a restituir, per la qual cosa podrà ocasionar la pèrdua total o parcial d'aquestes. En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal·lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció. Com que les declaracions responsables es presenten sota l'exclusiva responsabilitat de la persona interessada i ateses les greus conseqüències que podria ocasionar tant per a si mateix com per a la construcció, instal·lació o edificació corresponent, l'execució d'obres que excedisquen la normativa de costes o no s'hi ajusten, en cas de dubte cal contactar amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana abans de presentar-les.

Observacions

Observacions

* QÜESTIONS D'INTERÉS - En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal·lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció. - La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i l'abast de les obres que es poden realitzar en les construccions, edificacions i instal·lacions existents que resulten afectades per aquesta servitud la té l'Administració autonòmica. Això sense perjudici de la vinculació de l'informe de l'Administració de l'Estat quan resulten afectades també per la servitud de trànsit. - En cas de dubte, podeu contactar amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana i demanar cita prèvia perquè us atenguen. - La competència per a interpretar si la servitud de trànsit està garantida correspon a l'Administració de l'Estat. Si teniu qualsevol dubte, consulteu amb el corresponent servei perifèric de costes d'aquesta administració. - Teniu a la vostra disposició, tant en aquesta pàgina web com en la seu del Servei de Costes de la Generalitat Valenciana, models normalitzats de declaracions responsables i de sol·licituds d'autorització. Utilitzeu-los. - Les delimitacions dels diferents trams de costa estan publicats en la pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. INFORMACIÓ SOBRE LES SERVITUDS DE TRÀNSIT I PROTECCIÓ, I LES OBRES. LA SERVITUD DE TRÀNSIT Normalment, la zona de trànsit recau sobre una franja de terreny de 6 m d'amplària, mesurats terra endins a partir de la ribera del mar (o del domini públic maritimoterrestre, quan els dos coincideixen), de manera que sol coincidir amb els sis primers metres de la servitud de protecció (art. 52 del Reglament general de costes). Atenent l'ocupació que pot presentar la servitud de trànsit en un tram de costa determinat, podem distingir dos supòsits: a) Trams de costa on la servitud de trànsit no es troba totalment o parcialment ocupada per obres, instal·lacions o edificacions existents (art. 52 del Reglament de costes): - Quan el trànsit siga difícil o perillós, la seua amplària podrà ser ampliada fins a un màxim de 20 m. - Excepcionalment, podrà ser ocupada per obres realitzables en domini públic maritimoterrestre; i en aquest cas, s'haurà de substituir per una altra que s'ubicarà fora d'aquest. - La zona de trànsit també podrà ser ocupada per a la construcció de passejos marítims. En aquest cas, no se substituirà per una altra, sinó que s'haurà de fer efectiva en el mateix passeig. - Sempre que no puguen tindre una altra ubicació, la servitud de trànsit podrà ser creuada per canalitzacions subterrànies de serveis. - La competència per a l'ampliació, substitució i ocupació per obres de la zona de trànsit correspon a l'Estat. b) Quan la servitud de trànsit es trobe ocupada per obres, instal·lacions o edificacions existents, legalment construïdes o degudament legalitzades, (DT 14a.5 del Reglament general de costes): - S'entendrà que queda garantida, si es troba totalment i permanentment desocupada en almenys tres metres d'amplària des de la ribera del mar, amb un gàlib lliure en altura de, com a mínim, tres metres més. - Si no es donen les condicions anteriors, es podrà admetre una localització alternativa de la servitud, amb les mateixes dimensions mínimes, al més prop possible a la ribera del mar, però en cap cas dins d'aquesta. El règim jurídic d'aquesta zona és molt més restrictiu que el de la resta de protecció, ja que, excepte algunes excepcions expressament previstes, com per exemple: plantar, cultivar, ocupar-la per passejos marítims, les conduccions subterrànies de serveis (sempre que no puguen tindre una altra ubicació); amb caràcter general, no es permeten nous usos, construccions i edificacions que impedisquen la seua efectivitat, i cal deixar permanentment lliure per al pas públic de vianants i els vehicles de vigilància i salvament. Quant a la realització d'obres en instal·lacions, construccions i edificacions existents, construïdes legalment (o que hagen sigut degudament legalitzades) i que resulten afectades per la servitud de trànsit i, si és el cas, també per la resta de servitud de protecció, es considera convenient distingir entre obres que han de ser objecte d'autorització administrativa i les que han de ser objecte de presentació d'una declaració responsable. A continuació, s'especifiquen els supòsits que són competència de les comunitats autònomes: a) Tenint en compte el que estableix la DT 4a de la Llei de costes, l'art. 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament general de costes i la resta de normativa de costes, complint certs requisits i sota algunes condicions, en una construcció, instal·lació o edificació existent, construïda legalment o degudament legalitzada que resulte afectada per la servitud de trànsit i també per la resta de servitud de protecció, sempre que no suposen canvis d'ús, excedisquen les de reparació, modernització, millora i/o consolidació, a més de no suposar un augment de volum, altura i/o superfície, podran ser objecte de la presentació d'una declaració responsable dirigida a l'òrgan competent en matèria de costes de la Generalitat Valenciana les obres següents: - Quan l'Administració de l'Estat haja emés un informe favorable sobre la garantia del trànsit en la zona, o quan hagen passat dos mesos sense que l'informe haja sigut emés (i en aquest cas s'entén favorable), es permet la realització d'obres de reparació, millora, consolidació i modernització (art. 27 i DT 14a.1.b del Reglament general de costes). L'òrgan competent en matèria urbanística no podrà autoritzar les obres fins que no s'hagen donat les circumstàncies referides en el paràgraf anterior respecte de l'informe de l'Administració de l'Estat sobre la garantia del trànsit. - En qualsevol cas, es permeten les obres de xicoteta reparació que únicament suposen canvis d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornament i la conservació, sempre que no suposen una modificació de l'ús a què es troben destinades ni un increment rellevant del valor de l'edificació (DT 14a.1.b del Reglament general de costes). Aquestes obres no podran ser autoritzades per l'òrgan urbanístic competent sense que, amb caràcter previ, la persona interessada acredite que ha presentat una declaració responsable dirigida al corresponent servei perifèric de costes de l'Administració de l'Estat, si la construcció, instal·lació o edificació en què es pretenen fer les obres resulta afectada únicament per la servitud de trànsit. Quan resulte afectada tant per la servitud de trànsit com per la de protecció, la declaració s'haurà de dirigir a l'òrgan administratiu competent en matèria de costes de la Generalitat Valenciana (art. 27 i DT 15a del Reglament general de costes). b) Per a canvis d'ús de les construccions i instal·lacions existents (legals o degudament legalitzades) i per a la realització d'obres que excedisquen les que es puguen realitzar per mitjà de la presentació d'una declaració responsable, serà necessària una autorització prèvia i expressa en matèria de costes (art. 49, 50, 27, DT 14a del Reglament i resta de normativa de costes), en la qual l'informe de l'Administració de l'Estat, a més de preceptiu, és vinculant quan s'emet en sentit negatiu (art. 50.3 del Reglament). En els annexos al model de declaració responsable figura més informació relacionada amb les obres que es poden realitzar i les que estan prohibides en construccions, instal·lacions i edificacions existents que resulten afectades per la servitud de trànsit i/o la de protecció. LA SERVITUD DE PROTECCIÓ La servitud de protecció és una servitud legal que té com a objecte la protecció del domini públic maritimoterrestre, per mitjà de la limitació del dret de propietat en els terrenys sobre els quals recau. Aquesta zona recau sobre una franja de terreny contigu a la ribera del mar (i amb el domini públic maritimoterrestre, quan els dos coincideixen). Com a norma general, la zona de protecció tindrà una amplària compresa entre els 20 i els 200 m. El més usual és que tinga una amplària de 100 m en els terrenys classificats com a no urbanitzables a l'entrada en vigor de la Llei 22/88, de costes, i de 20 m en els terrenys classificats com a urbans en aquesta mateixa data. La competència per a establir-la correspon a l'Administració de l'Estat, a través de les corresponents delimitacions. D'acord amb la classificació urbanística del sòl a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988 de costes i el que estableix la DT 22a.1 del Reglament general de costes, l'amplària de protecció, normalment, serà la següent: - De 20 m, en terrenys que estiguen classificats com a urbans (DT 10a del Reglament general de costes) i en nuclis o àrees edificades als quals s'haja aplicat el que estableix la DT 22a del Reglament general de costes. - De 20 a 100 m, en terrenys que estiguen classificats com a sòl urbanitzable programat o apte per a la urbanització (DT 9a del Reglament general de costes). - De 100 m, en terrenys que estiguen classificats com a no urbanitzables o urbanitzables no programats (art. 44 del Reglament general de costes). - De 100 a 200 metres, en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o urbanitzable no programat, les característiques dels quals aconsellen assegurar la seua efectivitat i s'haja procedit a la seua ampliació per l'Administració de l'Estat, d'acord amb la de la comunitat autònoma i l'ajuntament corresponents (art. 44 del Reglament general de costes). La protecció del domini públic maritimoterrestre establida en la normativa de costes té el caràcter de regulació mínima. Les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, podran dictar normes o aprovar altres instruments addicionals de protecció (art. 41.3 del Reglament general de costes). Excepte per a plantar i cultivar, així com per a depositar temporalment objectes o materials intrèpids pel mar i realitzar operacions de salvament marítim en els seus vint primers metres (art. 45 del Reglament general de costes), per a la resta de nous usos, obres, instal·lacions, edificacions o qualsevol altre tipus d'actuació, permesos per la vigent normativa de costes, serà necessària una autorització de la comunitat autònoma corresponent (art. 49 del Reglament general de costes). Pel que fa a la realització d'obres en instal·lacions, construccions i edificacions existents, construïdes legalment (o que hagen sigut degudament legalitzades) i que resulten afectades per les servituds de trànsit i/o protecció, es considera convenient distingir entre obres que han de ser objecte d'autorització administrativa i les que han de ser objecte de presentació d'una declaració responsable. A continuació, indiquem els supòsits que són competència de les comunitats autònomes: a) Tenint en compte el que estableix la DT 4a de la Llei de costes, l'art. 27, la DT 14a.1 i la DT 15a del Reglament general de costes i la resta de normativa de costes, complint certs requisits i sota algunes condicions, sempre que no suposen canvis d'ús, excedisquen les de reparació, modernització, millora i/o consolidació, a més de no suposar augment de volum, altura i/o superfície, podran ser objecte de la presentació d'una declaració responsable les obres següents: - De xicoteta reparació que únicament suposen un canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornament i la conservació. Quan la construcció, l'edificació o la instal·lació resulte afectada: - Per les servituds de trànsit i protecció, al mateix temps, amb la de trànsit garantida o no, en els termes establits per la DT 14.1.b. - Per la servitud de protecció, però no per la de trànsit. - De reparació, millora, modernització i consolidació. Quan la construcció, instal·lació o edificació resulte afectada: - Per les servituds de trànsit i protecció, al mateix temps, amb la de trànsit garantida en els termes establits per la DT 14.1.b. - Per la servitud de protecció, però no per la de trànsit. Aquestes obres no podran ser autoritzades per l'òrgan urbanístic competent sense que, amb caràcter previ, la persona interessada acredite que ha presentat una declaració responsable en matèria de costes dirigida a l'òrgan administratiu competent en aquesta matèria de l'Administració autonòmica (art. 27 i DT 15a del Reglament general de costes). Quan, a més de per la servitud de protecció, la instal·lació, construcció o edificació, resulte afectada per la de trànsit, l'òrgan competent en matèria urbanística no podrà atorgar la corresponent llicència o autorització en aquesta matèria fins que l'Administració de l'Estat emeta l'informe sobre la garantia de la servitud de trànsit a què fa referència l'art. 27 i la DT 14a.1.b del Reglament general de costes, o fins que hagen passat dos mesos des de l'entrada de la declaració responsable en el corresponent servei perifèric de costes del Ministeri sense que aquest haja sigut emés i, en aquest cas, s'entendrà favorable. b) Per a canvis d'ús de les construccions i instal·lacions existents (legals o degudament legalitzades) i per a la realització d'obres que excedisquen les que es puguen realitzar per mitjà de la presentació d'una declaració responsable, serà necessària l'autorització prèvia i expressa en matèria de costes (art. 49, 50, 27, DT 14a del Reglament i resta de normativa de costes). Quan resulten afectades, a més de per la servitud de protecció, també per la de trànsit, l'informe de l'Administració de l'Estat en la tramitació de les autoritzacions, a més de preceptiu, és vinculant quan s'emet en sentit negatiu (art. 50.3 del Reglament). S'entén que sota aquest supòsit no seran autoritzades les obres que suposen un menyscabament addicional a l'estat actual d'aquesta servitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat d'obrar, per si mateixa o per mitjà d'un representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • NORMATIVA DE COSTES
 • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (text consolidat, 11 de desembre de 2015), BOE núm. 181, de 29/07/1988.
 • Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 129, de 30/05/2013).
 • Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de costes (BOE núm. 247, d'11/10/2014).
 • NORMATIVA ADMINISTRATIVA
 • Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010).
 • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits, i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19.11.2014).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17.12.2014).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any. En tot cas, s'hauran de presentar abans de l'inici de les obres i quan, amb caràcter previ, s'haja constatat que es complixen tots els requisits establits per la vigent normativa de costes i administrativa que siguen aplicables.

Formularis documentació

MODELS DE DECLARACIONS RESPONSABLES - Les persones interessades podran presentar les declaracions responsables, a la seua elecció, segons el model administratiu corresponent o mitjançant escrit en format lliure. En tot cas, hi hauran de constar totes les dades exigides per les normatives que siguen aplicables (art. 7 del Decret 164/2010, del Consell). - La Generalitat Valenciana disposa d'un model de declaració responsable en matèria de costes. (Art. 71 bis de l'LRJAP i PAC, 6.5 i 7 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell). Aquest model es pot trobar tant en aquesta pàgina web, com en la seu de Servei de Costes de la Generalitat Valenciana. Utilitzeu-lo. CONTINGUT MÍNIM El contingut mínim ha de ser el següent (art. 70.1 i 71bis.1 de l'LRJAP i PAC, art. 4, 5 i 6.1, 7 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, art. 27, DT 14a.1 i DT 15a del Reglament general de costes): 1- Indicació de l'òrgan, el centre o la unitat administrativa a què dirigeix la declaració. 2- Nom i cognoms de la persona interessada i, si és el cas, també de la persona que la represente. 3- Si la persona interessada i, si és el cas, la seua representant no han presentat una còpia de cap document que acredite la seua personalitat, hauran de presentar una autorització expressa perquè l'Administració puga dur a terme, directament i en nom seu, la comprovació de les dades necessàries per a tramitar la declaració que estiguen en poder de les administracions públiques. 4- Indicació del lloc (adreça) on s'han de remetre les notificacions o del mitjà preferent pel qual es desitgen rebre. 5- Indicació del lloc (adreça) on està situada l'obra, instal·lació o edificació existent, en la qual es pretenen fer les obres. Amb referència cadastral del bé immoble de què es tracte i/o de la parcel·la en què s'ubique, a fi de poder localitzar-la. 6- Indicació del grau d'afecció, en matèria de costes, de la construcció o edificació en què es pretenen fer les obres. 7- Menció expressa dels articles de la normativa de costes en què es fonamenta la presentació de la declaració responsable. 8- Una descripció clara i detallada de les obres objecte d'aquesta. 9- Relació dels documents que, si és el cas, poden acompanyar la declaració responsable, ja siga perquè ho requereix la normativa vigent o perquè ho considera oportú l'interessat. 10. Declaració expressa del fet que les obres objecte de la declaració responsable no suposaran, en cap cas, un canvi d'ús, augment del volum, altura ni superfície de les construccions o instal·lacions existents. 11. Declaració expressa del fet que la persona interessada té coneixement que: - L'increment de valor que comporten les obres objecte de la declaració responsable en la construcció, edificació o instal·lació existent no es podrà tindre en compte a l'efecte expropiatori. - En cas de demolició total o parcial, les noves construccions s'hauran d'ajustar íntegrament a les disposicions de la normativa de costes vigent. Així mateix, quan per qualsevol causa, inclosa la mateixa execució de les obres, haja desaparegut part o tot el volum de la instal·lació o edificació existent, aquest no podrà tornar a ser recuperat. Aquest fet comportarà la seua pèrdua parcial o total. 12. Declaració expressa que, en el cas que els siga aplicable, les obres objecte de la declaració responsable: - Suposaran una millora en l'eficiència energètica. De manera que obtindran una qualificació energètica final que abaste una millora de dues lletres o una lletra B, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la certificació d'eficiència energètica, d'acord amb el que preveu el Reial decret, 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció o amb renovacions importants, o el que qualsevol altra norma puga establir en el futur per a la certificació d'edificis existents. - Empraran els mecanismes, sistemes, instal·lacions i equipaments individuals i/o col·lectius que suposen un estalvi efectiu en el consum d'aigua i que, en el cas que afecten jardins i espais verds, per al seu reg fomentaran l'ús de recursos hídrics marginals, com ara aigües regenerades o aigües de pluja emmagatzemades. 13. Declaració expressa que disposa de tota la documentació necessària per a acreditar el dret a realitzar les obres objecte de la declaració i que es conservarà almenys durant el període d'un any. 14. Data i signatura de la persona interessada o de la seua representant o, si és el cas, acreditació de l'autenticitat de la voluntat de la persona interessada expressada per qualsevol mitjà. ACREDITACIÓ DE LA PERSONALITAT En el cas que la persona interessada actue per mitjà de representant, juntament amb la declaració responsable, s'ha de presentar l'acreditació de la representació (art. 32 de l'LRJAP i PAC). DOCUMENTACIÓ QUE HA D'OBRAR EN PODER DE LA PERSONA INTERESSADA O EL/LA REPRESENTANT La presentació d'una declaració responsable implica el coneixement per part de la persona interessada o, si és el cas, el/la representant, de tota la normativa necessària per a la realització de les obres objecte de la declaració, així com la possessió de tots els documents que ho acrediten. D'acord amb l'anterior, es considera que la persona interessada, o el/la representant, han d'estar en possessió de la documentació següent (art. 71bis.1 de l'LRJAP i PAC, 6.1 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, art. 27, DT 14a i DT 15a del Reglament general de costes, entre altres): 1. Acreditació d'haver presentat la corresponent declaració responsable en matèria de costes. 2. Si és el cas, còpia de l'informe del corresponent servei provincial de costes de l'Administració de l'Estat sobre la garantia de la servitud de trànsit, a què fa referència l'art. 27 i la DT 14a del Reglament general de costes. 3. Pla o documentació de la qual es puga inferir, amb precisió, el grau d'afecció de la construcció o edificació en què es pretenen fer les obres. 4. Documentació acreditativa del títol o dret sobre la construcció o edificació existent, en el qual es fonamenta la sol·licitud. 5. Reportatge fotogràfic en què es puga apreciar l'estat inicial de la construcció o instal·lació als efectes de les tasques d'inspecció i control que puga realitzar l'administració competent. 6. Projecte, memòria descriptiva o documentació tècnica necessària per a l'execució de les obres. En l'annex al model de declaració responsable figura una relació d'obres i la documentació tècnica que es considera necessària per a la seua execució. 7. Si és aplicable a les obres, certificació d'eficiència energètica en què s'acredite que la construcció o edificació ha millorat la seua qualificació energètica en lletres o ha arribat a una lletra B. 9. Si és aplicable a les obres, justificació que en les obres s'empraran o han emprat els mecanismes, els sistemes, les instal·lacions i els equipaments individuals i/o col·lectius que suposen un estalvi efectiu en el consum d'aigua. - Si les obres es troben en execució, el títol administratiu o la documentació suficient en matèria urbanística per a la realització de les obres, ja que per a iniciar-les és necessària, també, la corresponent llicència, autorització o presentació de la declaració responsable en matèria urbanística. 10. Si se'n disposa, la justificació de la legalitat de la corresponent construcció, edificació o instal·lació. Mitjançant: - Autorització en matèria de costes, atorgada per l'Administració de l'Estat, per a l'alçament inicial de l'edificació o instal·lació en què es pretenen fer les obres (per a les construïdes o instal·lades entre el 29/4/1969 i 29/7/1988). - Autorització o llicència urbanística, amb independència de la data de la seua construcció. En l'exercici de les corresponents tasques de comprovació, inspecció i control que té atribuïdes (art. 73 bis.3, 78.1 de l'LRJAP i PAC, art. 6.4 del Decret 165/2010, del Consell, i normativa de costes), l'òrgan administratiu competent en matèria de costes podrà requerir a la persona interessada tota la documentació acreditativa en què es fonamenta el seu dret a executar les obres objecte de la declaració responsable, en qualsevol moment des de la seua presentació.

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

S'entén que la presentació de la declaració responsable inicia i posa fi, al mateix temps, al corresponent procediment administratiu (art. 68, 71 bis.3 i 87 de la Llei d'LRJAP i PAC, i art. 6.4 del Decret 165/2010, del Consell). L'anterior, sense perjudici de les posteriors tasques de comprovació, control i inspecció que puga realitzar l'òrgan administratiu competent (71 bis.3 la Llei d'LRJAP i PAC). TASQUES DE COMPROVACIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ Quan, en l'exercici les facultats de comprovació, control i inspecció, l'òrgan administratiu competent detecte que s'estan realitzant obres sense la presentació de la corresponent declaració responsable o que, si és el cas, alguna d'aquestes no s'ajusta als requisits establits en la vigent normativa o que conté alguna inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, dictarà una resolució (art. 71 bis.4 de l'LRJAP i PAC i art. 6 del Decret 165/2010, del Consell, de la Generalitat Valenciana) en la qual: - Es manifeste la falta de presentació de la declaració responsable o la inexactitud, falsedat o omissió de què es tracte. - Es declararà la impossibilitat de continuar amb la realització d'obres. - Si es té constància que la persona interessada ha reincidit en infraccions greus en matèria de costes i es considera oportú, es podrà declarar la impossibilitat perquè puga instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps que pot anar d'un a tres anys (196.4 del Reglament general de costes). - Arribat el cas, es determinarà l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ a l'inici de les obres (art. 197.1 del Reglament general de costes). L'anterior, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què l'interessat haja pogut incórrer (art. 196.3 del Reglament general de costes). COMENÇAMENT DE LES OBRES Les obres no es podran començar fins que no s'obtinga la corresponent llicència o autorització urbanística, per a la qual cosa cal acreditar la prèvia presentació de la declaració responsable en matèria de costes davant de l'òrgan urbanístic competent (DT 15a del Reglament general de costes). Per a realitzar obres de reparació, millora, modernització i/o consolidació en construccions o instal·lacions afectades tant per la servitud de trànsit, com per la resta de la de protecció, l'òrgan urbanístic competent no podrà atorgar la corresponent llicència o autorització fins que, després de la presentació de la declaració responsable, l'Administració de l'Estat emeta un informe sobre la garantia de la servitud de trànsit, o fins que hagen passat dos mesos sense que haja sigut emés, i, en aquest cas s'entendrà favorable (art. 27, DT 14 i DT 15a del Reglament general de costes) TERMINI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES Les declaracions responsables tindran validesa durant el termini d'un any per a realitzar les obres objecte d'aquestes (DT 15a.4 del Reglament de costes). __________________________________________________________________________________________ ESMENES o REQUERIMENTS Les esmenes o els requeriments a aquest procediment S'HAURAN DE realitzar a través del tràmit general que aquesta Conselleria té en la seu electrònica de la GVA l'adreça electrònica de la qual és la següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18493&version=amp, i que es troba en l'apartat d'"Enllaços" d'aquest tràmit. ___________________________________________________________________________________________

Observacions

Observacions

En cas que es dicte una resolució, s'hi podrà presentar un recurs d'alçada davant del director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat o davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el termini d'un mes si l'acte fora exprés, o de tres, si no ho fora. És competent per a resoldre el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que preveu el títol V de la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de costes.