Comunicació prèvia d’implantació d’un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211804
|
Codi GVA: 16882
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors i bateries.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Els productors de piles, acumuladors i bateries han d’estar inscrits en la secció especial per als productors de piles, acumuladors i bateries del Registre integrat industrial.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor de piles, acumuladors i bateries (PAB), segons la definició que en fa l’article 3.o del Reial decret 106/2008.

Requisits

El productor de piles, acumuladors i bateries ha de tindre la seu social a la Comunitat Valenciana.

 

S’entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un únic productor de piles, acumuladors i bateries.

Com es tramita

Observacions

D’acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s’ha de dur a terme per via electrònica,...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l’any, prèviament a l’inici de l’activitat del sistema individual.

Documentació
I. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. II. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. III. Memòria descriptiva del sistema individual que incloga, almenys, la informació prevista en l’annex XII de la Llei 7/2022 i en l’article 7 del Reial...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: taxa per serveis administratius d?intervenció ambiental.

 

Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,96 euros.

 

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat ?Número de

liquidació? un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

Pagament

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic i hagen generat prèviament

la taxa per Internet podran realitzar el pagament telemàticament.

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. En oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de pagament i entitats col·laboradores".

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Sancions
L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En el cas que el sistema individual no complisca les...
Saber més