• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Comunicació prèvia d'implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries.

  Objecte del tràmit

  Notificar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'establiment d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries mitjançant el qual s'organitzarà directament al seu càrrec les operacions de gestió corresponents als residus de piles o acumuladors que haja posat en el mercat, segons el que preveu el títol IV de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i l'article 7 del Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

  NOTA: de conformitat amb l'article 3.x del Reial decret 106/2008, s'entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un sol productor de piles, acumuladors o bateries per a donar compliment de manera individual a les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor conforme amb el que estableix en la Llei 22/2011 i en el reial decret.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els productors de piles, acumuladors o bateries que tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la comunicació.
  A l'efecte d'aquest procediment, de conformitat amb l'article 3.o del Reial decret 106/2008, s'entendrà per «productor de piles, acumuladors o bateries» qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada (ja siga directa, electrònica, per correu o automàtica), pose per primera vegada en el mercat les piles o els acumuladors, incloses les piles o els acumuladors incorporats a aparells o vehicles, en el marc d'una activitat professional. En les tècniques de venda utilitzada, s'inclou la comunicació a distància definida en la Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància i per a l'adaptació de la llei a diverses directives comunitàries.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  102,01 €

  Taxa

  TAXES 2020:

  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental

  Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 102,01 euros


  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de
  liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic i hagen generat prèviament
  la taxa per Internet podran realitzar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16882

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Comunicació prèvia d'implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries.

  - Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que té el signatari de la comunicació prèvia.

  Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  - Memòria descriptiva, en suport electrònic (CD), del sistema individual de gestió que es proposa, que incloga, com a mínim:

  a) Identificació (tipus i/o categoria) de productes posats en el mercat durant els dos anys anteriors a la data de presentació de la documentació i una estimació (en pes i/o unitats) dels residus que preveuen generar identificats segons el codi LER.
  b) Àmbit territorial d'actuació.
  c) Descripció de l'organització del sistema de reutilització de productes posats en el mercat, si escau, incloent els punts de recollida.
  d) Descripció del sistema d'organització de la gestió de residus, incloent la identificació dels punts de recollida, els percentatges previstos de preparació per a la reutilització, el reciclatge o altres formes de valorització i eliminació, i el transport des dels punts d'entrega i des dels distribuïdors.
  e) Identificació dels gestors que realitzen la gestió dels residus (NIF, domicili, número d'autorització i número d'identificació mediambiental-NIMA), amb la indicació de les operacions de gestió que duguen a terme.
  f) Forma de finançament de les activitats del sistema. En particular, previsió de repercutir una quantitat en el preu dels productes destinada a cobrir el compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor, i la seua quantia en cas afirmatiu.
  g) Previsió del compliment d'objectius: percentatges previstos de recollida, reutilització, reciclatge i valorització amb els seus respectius terminis i mecanismes de seguiment, control de funcionament i verificació del grau de compliment, que en cap cas seran inferiors als que es fixen en les normes reglamentàries que siguen aplicables a cada flux de residus; percentatge de reciclatge dels materials que contenen els productes. Tractament dels residus. Tècniques utilitzades.
  h) Procediment de recollida de dades i de subministrament d'informació a les administracions públiques.
  i) Identificació del símbol acreditatiu del sistema de gestió individual.


  - Còpia dels contractes subscrits i dels acords subscrits entre el productor i els gestors per a la recollida i el tractament dels residus.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ PRÈVIA D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR DE PILES I ACUMULADORS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la comunicació prèvia (segons el model normalitzat) degudament omplida i signada, acompanyada de la documentació corresponent.

  En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar cap resolució expressa ni a notificar la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat del sistema individual des del dia de la seua presentació sota l'exclusiva responsabilitat del seu titular. Tot això sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana receptor de la comunicació, que procedirà a inscriure-la en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a publicar-la en la pàgina web de la Conselleria a l'efecte informatiu.

  - D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la no-presentació d'aquesta, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat del sistema individual des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen, amb la prèvia resolució de l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana que declare tals circumstàncies, i es procedirà donar-la de baixa en el registre administratiu i a iniciar el corresponent expedient sancionador.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16882

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16882.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Els productors de piles, acumuladors o bateries que posen aquests productes en el mercat nacional, inclosos els productors que realitzen venda a distància, han de comunicar la seua condició de productor al Registre Integrat Industrial d'àmbit estatal. En el cas de la venda a distància de piles, acumuladors o bateries, per venedors situats en altres països, aquests han de comunicar la seua condició de productor a l'esmentat registre i obtindre el número de registre a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret 106/2008.

  Els productors que s'acullen a un sistema individual de gestió dotaran el sistema dels mitjans adequats i d'una xarxa de punts de recollida selectiva periòdica, que siguen suficients segons el parer de l'autoritat competent de la comunitat autònoma que reba la comunicació per a cobrir tot el territori en el qual s'hagen comercialitzat els seus productes. Així mateix, garantiran el finançament de la gestió de tots els residus derivats dels productes que posen en el mercat.

  A l'efecte de facilitar el control i el seguiment del finançament del sistema individual de responsabilitat ampliada i de garantir la seua màxima transparència i traçabilitat, els productors de piles, acumuladors o bateries podran identificar els costos de les operacions de recollida, tractament i reciclatge de cada categoria de piles, acumuladors o bateries, i especificar-ho en la factura de venda en la posada en el mercat dels seus productes. En tot cas, per a garantir que el productor compleix amb les seues obligacions de responsabilitat ampliada, aquest ha de fer constar la seua incorporació a un sistema de responsabilitat ampliada i el número d'inscripció en el Registre Integrat Industrial. Els costos no s'indicaran per separat, en cap cas, als usuaris finals en el moment de la venda de piles o acumuladors portàtils nous.

  Els productors de piles, acumuladors o bateries, exceptuant les bateries de plom-àcid, que amb el seu ús donen lloc a residus perillosos, subscriuran fiances, assegurances o garanties financeres (segons els criteris que s'establisquen reglamentàriament, de conformitat amb l'apartat 1.b de la disposició final tercera de la Llei 22/2011, de 28 de juliol) en els termes que exigisca l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana. Les fiances, assegurances o garanties financeres cobriran les responsabilitats a què puguen donar lloc les activitats del sistema de responsabilitat ampliada, ateses les característiques, la perillositat i el potencial de risc d'aquestes activitats, i assegurarà el finançament de la gestió d'aquests residus de manera que permeten que es complisquen les obligacions de responsabilitat ampliada davant de situacions d'incompliment, insolvència o dissolució del sistema.

  Obligacions

  Els productors estaran obligats a facilitar la comprovació de la quantitat i el tipus de piles, acumuladors i bateries que posen en el mercat.

  Els sistemes individuals de responsabilitat ampliada s'han de sotmetre a una auditoria, realitzada per una entitat independent que verifique cada any el grau de compliment de les obligacions del productor, d'acord amb el que preveu el Reial decret 106/2008. El document s'ha de remetre a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana en suport electrònic, i, quan siga possible, s'ha de tramitar per via electrònica.

  Abans de l'1 d'abril de cada any, els titulars del sistema individual de gestió amb seu social a la Comunitat Valenciana remetran a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana un informe anual, certificat per un auditor extern, que verifique el grau de compliment de les seues obligacions. El contingut d'aquest informe serà el que estableix l'article 18.1 del Reial decret 106/2008. El document s'ha de remetre en suport electrònic, i, quan siga possible, s'ha de tramitar per via electrònica.

  Els sistemes individuals de responsabilitat ampliada estan obligats a proporcionar als consumidors i al públic en general informació completa i rigorosa sobre la gestió dels residus de piles o acumuladors, en els termes establits en l'article 19 del Reial decret 106/2008.

  Els productors que hagen establit un sistema individual de responsabilitat ampliada han de garantir el trasllat dels residus de piles i acumuladors adscrits a aquest fins a les plantes o instal·lacions de tractament i reciclatge. Podran complir aquesta obligació directament amb els seus propis mitjans o bé a través de tercers, degudament autoritzats, que li'ls proporcionen; per a la qual cosa podran subscriure contractes o acords amb les plantes o instal·lacions de tractament i reciclatge, segons el que estableix el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

  Sancions

  L'incompliment de la informació incorporada en la comunicació constitueix una infracció greu o molt greu, i podrà donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.


  Així mateix, el retard en el subministrament de la documentació que s'haja de proporcionar a l'Administració d'acord amb allò que estableix la normativa aplicable, en les estipulacions contingudes en les autoritzacions o que haja, si és el cas, acompanyar la comunicació constitueix una infracció lleu, i podrà donar lloc a la imposició de sancions, segons estableix l'article 46 i següents de la Llei 22/12011, de residus i sòls contaminats.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel Reial decret 367/2010, de 26 de març (BOE núm. 75, de 27/03/10), pel Reial decret 943/2010, de 23 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10) i pel Reial decret 710/2015, de 24 de juliol (BOE núm. 177, de 25/07/15)
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.