Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211805
|
Codi GVA: 16885
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar la sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (EIM) de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

* Compatibilitat: Les ajudes per a l'alumnat de 0-2 anys seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb estes, no supere el cost d'escolarització. L'alumnat de 2-3 anys tindrà finançat el 100% del cost...

Saber més
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de noviembe, General de Subvencions (BOE núm. 176,...
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm....
 • Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les...
 • Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de...
 • RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran sol·licitar les ajudes les persones responsables legals de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM.

Requisits

a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2023. b) Estar matriculat per al curs escolar 2023-2024, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Tramitació de sol·licituds i documentació per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM 1. Des de la Direcció General de Centres Docents es comunicarà als centres i EIM la data d'obertura de l'aplicació informàtica de la Conselleria per a l'obtenció dels...
Saber més
Criteris de valoració
1. Per a l'alumnat de 0 a 2 anys l'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar determinada de conformitat amb el que preveu l'article 16 de l'Ordre de Bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la cual renda familiar supere el llindar previst en la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 25 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV. El termini començarà el dia 6 de juny de 2023 i finalitzará el dia 30 de juny de 2023 (DOGV 9610, de 05.06.2023) Excepcionalmente, aquest termini no serà d'aplicació...

Saber més
Documentació
L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com un manual d'instruccions, estaran disponibles en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per internet A través del següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo Les sol·licituds es presentaran, llevat d'excepcions, telemàticament. Per això, la persona sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes...
Saber més
  Presencial

  En casos excepcionals, cuan no siga possible la presentació de manera telemàtica, es podrà presentar la sol·licitud en el centre/EIM. La sol·licitud haurà d'imprimir-se, firmar-se manualment i entregar-se en el centre o EIM on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna. La sol·licitud es...

  Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Òrgans resolució
  Per delegació de la consellera:

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Desistiment

  Recurs de reposició

  Renúncia