Detall de Procediments

Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023.

  Objecte del tràmit

  Presentar la sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (EIM) de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les ajudes les persones responsables legals de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM.

  Requeriments

  Requisits i obligacions dels beneficiaris

  Persones beneficiàries:

  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2022.

  b) Estar matriculat per al curs escolar 2022-2023, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal, de la Comunitat Valenciana, i que el centre o escola municipal complisca amb el que es preveu en l'article 11 de l'Ordre de Bases.

  c) Haver presentat, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda i la documentació establida en la resolució de convocatòria.

  d) Les famílies hauran de justificar mensualment l'assistència al centre o escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.

  e) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

  g) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 2 anys, la renda familiar de les quals, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'Ordre de Bases i l'apartat sisé de la Resolució de convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €

  h) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal emprat o ocupen per a aquest fi el 75% de la seua capacitat.

  i) Així mateix, no podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla o tutelat o tutelada del personal treballador del centre que reba els ensenyaments gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació telemàtica de la sol·licitud serà del 9 de juny al 28 de juny de 2022. En casos excepcionals, cuan no siga possible la presentació telemàtica, el termini per a la presentació en paper en el centre o EIM serà del 29 de juny al 4 de juliol de 2022.

  Excepcionalmente, aquest termini no serà d'aplicació en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca d'especial protecció, dones en risc d'exclusió social, alumnat en situació d'acolliment familiar o residencial y alumnat desplaçat acollit en règim de protecció temporal, d'acord amb la normativa que regule aquesta matèria, sempre que així es sol·licite dins del període del curs escolar, previ informe de la conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant haurà d'enviar la documentació preceptiva i la certificació indicada a la Subdirecció General de Centres Docents.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En casos excepcionals, cuan no siga possible la presentació de manera telemàtica, es podrà presentar la sol·licitud en el centre, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds telemàticament.

  La sol·licitud haurà d'imprimir-se, firmar-se manualment i entregar-se en el centre o EIM on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud es formalitzará segons el model normalitzat que consta en l'annex Ia de la present resolució per al cas d'alumnat de 0-2 anys i annex Ib per a l'alumnat de 2-3 anys, i s'entregarà en el centre o EIM on estiga matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud (Annexos Ia i Ib) estarà a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el següent enllaç:
  https://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona responsable legal de l'alumne o alumna presentarà la sol·licitud telemàticament, a través dels mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d'https://sede.gva.es.

  L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com un manual d'instruccions, estaran disponibles en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
  https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  Per a presentar la sol·licitud es necessita un codi de matrícula i el número SIP de l'alumne per al qual se sol·licita l'ajuda. El centre/EIM obtindrà aquest codi de matrícula de l'aplicació informàtica de la Conselleria en el moment de realitzar la matrícula, i el facilitarà a la persona responsable legal de l'alumne o l'alumna.

  La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose dels sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptades en la seu electrònica de la Generalitat.

  L'alumnat que haja participat en convocatòries de cursos anteriors únicament presentarà la sol·licitud, sempre que la seua situació familiar no haja variat respecte al curs anterior. En cas contrari, juntament amb la sol·licitud, haurà de presentar la documentació preceptiva que acredite aquesta variació.

  En el cas de persones que no disposen dels mitjans o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica i no puguen presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud en el centre o EIM on es trobe matriculat l'alumne per al qual se sol·licita l'ajuda, aportant, degudament emplenat i signat, el model previst en l'Annex I.a (Sol·licitud per a l'alumnat de 0 a 2 anys) o Annex I.b (sol·licitud per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres) d'aquesta resolució, juntament amb la documentació preceptiva indicada en l'Ordre de bases i en aquesta convocatòria.

  En el cas de presentar-se més d'una sol·licitud per a un alumne o alumna, es considerarà vàlida l'última presentada. Si una sol·licitud s'ha presentat telemàticament no podrà ser presentada en paper en el centre o EIM.

  La sol·licitud inclou l'autorització, per part de la persona sol·licitant, per al fet que la tramitació de l'ajuda la realitze el centre o EIM, declaració responsable en la qual fa constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització i declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  2. Únicament per a sol·licituds d'alumnat de 0 a 2 anys s'ha de tindre en compte el següent:
  a) En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar i consignar-se el nom complet, el número de NIF/NIE o passaport (sol estrangers sense NIE) del pare, de la mare o dels tutors legals de l'alumne o alumna.
  b) En la sol·licitud s'haurà de marcar, en cas d'autoritzar l'administració per a l'obtenció de les dades de la AEAT, la casella corresponent en l'apartat G1 de la sol·licitud i, així mateix, s'haurà d'aportar l'autorització a l'obtenció de les dades de la AEAT, signada pel progenitor o tutor legal o persona d'anàloga relació que no és la persona sol·licitant, segons Annex I.c.
  En cas de no autoritzar aquesta consulta queda obligat a aportar, juntament amb la sol·licitud, certificat resum de rendes expedit per la AEAT, amb codi segur de verificació, en la qual conste tota la informació relativa a la declaració de Renda de l'exercici 2020, tant de la persona sol·licitant com, en el seu cas, del seu cònjuge o de persona d'anàloga relació, no sent vàlid cap altre tipus de certificat.
  c) Amb la signatura de la sol·licitud, i en absència d'oposició expressa, els membres de la unitat familiar autoritzen la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a:
  - Consultar telemàticament al Ministeri competent les dades d'identitat corresponents al NIF o NIE de les persones que figuren en l'apartat E de la sol·licitud.
  En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, còpia acarada dels NIF o NIE, en vigor.
  - Obtindre telemàticament de la Conselleria competent la confirmació de família monoparental i de persones beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió.
  En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificació acreditativa de tal condició, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor.
  En cas de no autoritzar expressament l'obtenció de dades de la AEAT o d'oposar-se a la consulta de dades telemàtiques i no aportar la documentació indicada, la sol·licitud quedarà exclosa per falta de documentació preceptiva.
  La persona sol·licitant informarà les persones de les quals aporta dades en la sol·licitud de l'ajuda, de la comunicació d'aquests a l'administració per al seu tractament.

  El termini per a la presentació telemàtica de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas de presentació de sol·licituds per mitjans no electrònics, el termini serà de 5 dies naturals des de la finalització del termini de la presentació telemàtica.

  L'incompliment del termini de presentació de les sol·licituds determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  Excepcionalment, aquests terminis no s'aplicaran en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció, de dones en risc d'exclusió social, d'alumnat en situació d'acolliment familiar o residencial i d'alumnat desplaçat acollit a règim de protecció temporal d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta matèria, sempre que així se sol·licite durant el curs escolar, aporte certificació acreditativa de tal circumstància i que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. La persona sol·licitant entregarà la sol·licitud i la documentació acreditativa en el centre o EIM on estiguen matriculat/a l'alumne o alumna, i el centre/EIM enviarà la sol·licitud a la Subdirecció General de Centres Docents. En els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció, la persona sol·licitant podrà enviar la sol·licitud, la documentació preceptiva i la certificació indicada directament a la Subdirecció General de Centres Docents.

  Documentació que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud:
  a) Exclusivament per a l'alumnat de 0 a 2 anys, sempre que no haguera sigut aportada en convocatòries anteriors o la situació familiar haguera variat:
  - Còpia acarada del passaport (només estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar detallats en l'apartat E "Dades de la Unitat Familiar" de la sol·licitud.
  - Còpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
  - Còpia acarada de la targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
  - En cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili, còpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat.
  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un nasciturus s'aportarà certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà per la persona col·legiada mèdica del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés per la persona col·legiada mèdica de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge/a del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.
  - En el cas de divorci, separació i custòdia compartida, s'aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d'empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajuda.
  - En el cas d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'Ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda.

  En el cas de les sol·licituds no telemàtiques, aquesta documentació es presentarà en el centre.
  b) Exclusivament per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres autoritzats, sempre que no haguera sigut aportada en convocatòries anteriors o la situació familiar no haguera variat:
  - Còpia acarada de la targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
  - Documentació oficial acreditativa de la data de naixement de l'alumne per al qual se sol·licita l'ajuda.
  En cas de presentar la sol·licitud en paper s'adjuntarà a més còpia acarada del DNI, NIE o passaport en vigor (sol estrangers sense NIE) del pare, mare o tutor/a legal que figura com a sol·licitant.
  En el cas de les sol·licituds no telemàtiques, aquesta documentació es presentarà en el centre.

  En el cas que per a un alumne o alumna es presente sol·licitud en més d'un centre o EIM, es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada segons la data i hora del registre d'entrada.

  No seran vàlides les sol·licituds que no siguen tramitades en la forma i els terminis indicats en aquesta Resolució.

  En compliment de l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta s'observara que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, aquests es reclamaran al centre o EIM i se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè la persona sol·licitant puga esmenar la falta o aportar els documents preceptius. Aquesta documentació es presentarà en el centre o EIM, el qual pujarà la documentació a l'aplicació informàtica de la Conselleria i l'enviarà a l'empresa col·laboradora.

  La presentació de la sol·licitud i documentació es realitzarà d'acord amb les instruccions del manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
  https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  La presentació de la sol·licitud porta implícita l'acceptació de les bases reguladores.

  Impresos associats

  [ANNEX I.b] SOL·LICITUD FAMÍLIES. AJUDA BO INFANTIL: ALUMNAT DE 2-3 ANYS EN CENTRES AUTORITZATS

  [ANNEX I.a] SOL·LICITUD FAMÍLIES. AJUDA BO INFANTIL: ALUMNAT DE 0-2 ANYS EN CENTRES AUTORITZATS I D'ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS.

  [ANNEX II] SOL·ICITUD CANVI DE CENTRE. PROGRAMA BO INFANTIL: ALUMNAT DE CENTRES AUTORITZATS I DE 0-2 ANYS D'ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

  [ANNEX I.c] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES DEL PROGENITOR/A, TUTOR/A LEGAL O PERSONA ANÀLOGA RELACIÓ QUE NO ÉS LA PERSONA SOL·LICITANT

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE BAIXA CENTRE O ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació de sol·licituds i documentació per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM

  1. Des de la Direcció General de Centres Docents es comunicarà als centres i EIM la data d'obertura de l'aplicació informàtica de la Conselleria per a l'obtenció dels codis de matrícula, que hauran d'entregar a les famílies perquè puguen presentar la sol·licitud telemàticament.

  2. Les sol·licituds es carregaran automàticament en l'aplicació informàtica de la Conselleria en els centres o EIM en els quals els alumnes estiguen matriculats, una vegada finalitze el termini de presentació telemàtica de sol·licituds. Els centres/EIM no hauran de realitzar cap tramitació.
  L'empresa col·laboradora accedirà a aquestes sol·licituds i a la documentació per a l'oportuna revisió i, en el seu cas, validació. Si l'empresa detectara algun error o falta d'alguna documentació, deixarà la sol·licitud en estat a esmenar amb detall de la incidència.
  En cas d'incidències, la persona responsable legal de l'alumne/a facilitarà la documentació necessària per a esmenar-les al centre o EIM, i el centre/EIM la pujarà a l'aplicació informàtica de la Conselleria i l'enviarà a l'empresa col·laboradora.
  En el cas que les sol·licituds s'hagen emplenat manualment, les famílies entregaran la sol·licitud (annex I.a per a l'alumnat de 0 a 2 anys i/o annex I.b per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres autoritzats), juntament amb la documentació, en els centres/EIM, i aquests comprovaran que són correctes, introduiran les dades i pujaran la documentació aportada en l'aplicació informàtica de la Conselleria i enviaran, tant la sol·licitud com la documentació, a l'empresa col·laboradora.
  Per a tot això, els centres/EIM hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat.

  3. L'entitat col·laboradora tindrà accés a les sol·licituds presentades a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria.

  4. D'acord amb el que es preveu en article 11.9 de les bases reguladores, els centres i EIM presentaran, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, una declaració responsable en la qual detallaran, per tram d'edat, l'import del cost per lloc escolar en el seu centre o escola. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 23 de les bases reguladores, aquest import s'aplicarà per a la facturació, si escau, a les famílies.
  Per al tram de 2 a 3 anys, aquest cost inclourà, en el seu cas, el preu de matrícula o reserva de plaça, no podent cobrar els centres cap quantitat per cost d'escolarització ni exigir aportacions en concepte de matrícula o per reserva de plaça per l'alumnat d'aquest tram d'edat.
  Els costos d'escolarització no podran superar els següents imports màxims en funció de l'edat de l'alumnat:
  Any naixement alumne/a Tram d'edat Import mensual per alumne
  2022 0-1 anys 460 euros
  2021 1-2 anys 350 euros
  2020 2-3 anys 280 euros

  Els centres hauran de custodiar la documentació que justifique l'import declarat com a cost d'escolarització, i facilitar-la a l'administració educativa en cas de ser requerida per a possibles comprovacions o controls.

  5. La introducció, comprovació de dades i manera d'enviament de sol·licitud i de la documentació, es realitzarà d'acord amb el manual d'ajuda que estarà disponible en la pròpia aplicació informàtica i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
  https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  6. Els titulars dels centres o EIM que intervenen en el procés de tramitació de les ajudes garantiran que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometen a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. Aquestes obligacions es mantindran encara que haguera finalitzat la relació de l'obligat amb el centre o EIM.

  7. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, des de la Subdirecció General de Centres Docents s'indicarà als centres i EIM la manera de conducta per a l'enviament de les sol·licituds originals presentades en paper i la documentació adjunta.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Tramitació

  Per internet

  A través del següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  Les sol·licituds es presentaran, llevat d'excepcions, telemàticament. Per això, la persona sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes d'identificació i firma electrònica acceptades.

  Inici
 • Informació complementària

  * Compatibilitat: Estes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb estes, no supere el cost dels gastos d'ensenyança com a servici subvencionat.
  Correu electrònic de contacte: bonoinfantil@gva.es

  Criteris de valoració

  1. Per a l'alumnat de 0 a 2 anys l'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar determinada de conformitat amb el que preveu l'article 16 de l'Ordre de Bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la cual renda familiar supere el llindar previst en la convocatòria. La resta de les sol·licituds es classificarà en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per càpita familiar.

  2. Per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres, l'import de l'ajuda, comprobades les sol·licituds i el compliment dels requisits, serà el cost del lloc escolar declarat per la persona titular del centre on l'alumnat estiga matriculat en el moment de la resolució de concesió, amb el límit de 280 € mensuals per alumne/a.

  3. Per al tram de 2 a 3 anys en les escoles municipals, l'import de l'ajuda per a les aules de 2-3 anys es determinarà en funció de les unitats autoritzades i en funcionament, segons l'alumnat de 2-3 anys matriculat a la data de finalització de sol·licituds. L'import de l'ajuda per a l'alumnat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Per tal fi s'aportarà un certificat dels costos de l'interventor/a de la corporació local titular de l'escola infantil i tindrà como a límit l'import mensual de 5600 € per alumne/a matriculat/da en l'aula mixta.

  Protecció i tractament de dades

  Les dades recollides en la sol·licitud seran protegits i tractats d'acord amb allò que recull la Resolució de convocatòria.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de noviembe, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes económiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
  - Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9334 /09.05.2022)

  - Resolució d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023 (DOGV núm. 9357 / 09.06.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana [2018/4898]

  Vegeu Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. [2022/3911]

  Vegeu resolució d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022 - 2023. [2022/5210]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.