Detall de Procediments

Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  Convocar ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor o tutora o representat legal de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculats per al curs 2020-2021 en centres autoritzats d'educació infantil i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, quan complisquen els requisits que estableix l'article 10 de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport, de bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, de 18 de maig).

  Requeriments

  Requisits i obligacions dels beneficiaris

  Persones beneficiàries:

  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2020.

  b) Estar matriculat per al curs escolar 2020-2021, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal, de la Comunitat Valenciana, i que el centre o escola municipal complisca amb el que es preveu en l'article 11 de l'Ordre de Bases.

  c) Haver presentat en el centre o escola municipal, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació establida en l'apartat quart d'aquesta resolució.

  d) Les famílies hauran de justificar mensualment l'assistència al centre o escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.

  e) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

  g) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar de les quals, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'Ordre de Bases i l'apartat sisé d'aquesta convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €

  h) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal emprat o ocupen per a aquest fi el 75% de la seua capacitat.

  i) Així mateix, no podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla o tutelat o tutelada del personal treballador del centre que reba els ensenyaments gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per resolució de 21 de juliol de 2020 s'amplia el termini per a entregar la sol·licitud per part de les famílies que ara serà del 3 de juliol al 28 de juliol de 2020, ambós inclosos.

  Excepcionalmente, aquest termini no serà d'aplicació en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca d'especial protecció o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així es sol·licite dins del període del curs escolar, previ informe de la conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant haurà d'enviar la documentació preceptiva i la certificació indicada a la Subdirecció General de Centres Docents.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud haurà d'imprimir-se, firmar-se manualment i entregar-se en el centre o escola municipal on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud es formalitzarà segons el model normalitzat que consta en l'annex I de la present resolució. L'esmentada sol·licitud s'emplenarà, preferentment, mitjançant el formulari electrònic d'ajuda disenyat a l'efecte. En tot cas, la sol·licitud s'haurà d'entregar en el centre o escola municpal on estiga matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud (Annex I) estarà a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es
  O a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç: http://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud inclou l'autorització, per part de la persona sol·licitant, al fet que la tramitació d'aquesta es realitze a través del centre o escola municipal, una declaració responsable de la persona sol·licitant, en la qual faça constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització del lloc escolar i una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Una vegada signada la sol·licitud, es presentarà en el centre o escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a, i s'adjuntarà la documentació detallada a continuació, segons s'estableix en aquesta convocatòria i en l'article 17 de l'Ordre de Bases:

  - La fotocòpia del seu DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) en vigor dels membres de la unitat familiar que signen en l'apartat E "Dades de la Unitat Familiar" de la sol·licitud. Els membres de la unitat familiar autoritzen expressament a la Conselleria competent en matèria d'educació, mitjançant la signatura de la sol·licitud, a comprobar, per mitjans telemàtics, els NIF/NIE facilitats.

  - Fotocòpia acarada de la targeta SIP (sistema informació poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.

  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna concebut s'haurà d'aportar certificat mèdic oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud en el qual faça constar la data probable del part. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada que indicarà la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.

  - En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar. Així mateix, haurà de consignar-se, de forma clara i llegible, el nom complet, el número de DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) i constar la signatura de les persones progenitores o, si escau, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o pels representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte de l'obtenció de les dades de renda necessàries per a valorar la sol·licitud, i haurà d'adjuntar-se amés, fotocòpia acarada del llibre de família complet, i al seu cas, certificat d'empadronament col·lectiu o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar.

  - En el cas que existisquen germans o germanes majors de 26 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili, s'haurà d'adjuntar el certificat de discapacitat corresponent.

  - L'acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar serà recaptada per la Conselleria competent en matèria d'educació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de forma telemàtica. Mitjançant la seua signatura en la sol·licitud, les persones sol·licitants autoritzen expressament al fet que, per part d'aquesta administració, se sol·liciten aquestes dades.

  - En el cas de família monoparental, aquesta condició haurà de quedar acreditada mitjançant el títol de família monolparental, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor, per la qual es regula el reconeixement de la condició de familia mono parental a la Comunitat Valenciana. La persona sol·licitant autoritza expressament a la Conslleria competent en matèria d'educació, mitjançant la signatura de la sol·licitud, a obtindre, per mitjans telemàtics, l'acreditació de la condició de família monoparental a l'òrgan competent en la matèria. En cas de no disposar d'aquest títol, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentaicó que acredite legalment l'esmentada condició.

  - En el cas de famílies beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió social, els membre de la unitat familiar autoritzen expressament a la Conselleria competent en matèria d'educació, mitjançant la signatura de la sol·licitud, a obtindre, per mitjans telemàtics, l'acreditació d'aquesta condició a l'òrgan competent en la matèria.

  - En el cas d'alumnat fil o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere on s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalmente, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandat és víctima de violència de gènere, mentres no es dicte l'ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.

  En el cas d'alumnat sol·licitant de l'ajuda en cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà d'entregar la sol·licitud. En aquells en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també haurà d'entregar la documentació preceptiva assenyalada anteriorment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Tramitació

  La sol·licitud s'haurà d'imprimir, firmar-se manualment i entregar-se en el centre on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna.

  Inici
 • Informació complementària

  * COMPATIBILITAT
  Estes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb estes, no supere el cost dels gastos d'ensenyança com a servici subvencionat.
  Correu electrònic: bonoinfantil@gva.es

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració són els que s'estableixen en l'article huité de la resolució de convocatòria.

  1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà d'acord amb l'article 19 de l'Ordre de Bases i aquesta convocatòria, i s'utilitzarà com a criteri per a la concessió de l'ajuda, que tant els centres i escoles municipals com l'alumnat beneficiari de l'ajuda complisquen amb els requisits establits en aquestes.

  L'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per capita familiar, determinada de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 de l'Ordre de Bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la renda familiar del qual supere el llindar previst en l'apartat 6 d'aquesta convocatòria.

  La resta de sol·licituds es classificaran en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per capita familiar.

  Determinació de la renda familiar

  La renda familiar per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals es determinarà d'acord amb el que estableix l'article seté de la resolució de convocatòria.

  S'entendrà per renda familiar anual, als efectes de les ajudes regulades en la present convocatòria per al curs 2020-2021, la suma de les rendes de l'exercici 2018, dels membres que integren la unitat familiar, segons el que disposa l'article 15 de l'Ordre de Bases.

  No podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipales, la qual renda familiar, calculada d'acord amb el que preveu l'article 15 de la'Ordre de Bases i l'apartat seté d'aquesta convocatòria, supere els següents imports:

  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.148,00 €

  Resolució del procediment

  El termini màxim pera a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptadors des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el suposit que transcorregut aquest termini no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu. Toto allò, sense perjudici que subsista l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  La resolució del procediment de concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en aplicació de l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en l'aplicació informativa de la Conselleria i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novmebre, general de subvencions.

  Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, els centres i escoles municipals tindran a la seua disposició, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, la relació de l'alumnat que participa en la convocatòria 2020-2021, matriculat en el seu centre o escola municipal, amb detall de les persones beneficiàries definitives així com l'ajuda mensual concedida per a cadascuna d'aquestes, i les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.

  Les persones sol·licitants també podran accedir telemàticament a aquesta informació, en l'adreça electrònica habilitada per tal efecte per la Conselleria. Així mateix, els centres i escoles municipals posaran en coneixement de les famílies que s'ha publica la resolució i que està a la seua disposició el listat definitiu de l'alumnat beneficiari del centre o escola municipal.

  Canvi de centre

  Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, els canvis de centre o escola municipal, així com les baixes que es produïsquen, es tramitaran segons el que es disposa en els articles 11 i 24 de l'Ordre de Bases.

  En concret, per a realitzar el canvi de centre o escola municipal, la persona responsable legal de l'alumne o alumna emplenarà el model normalitzat de canvi de centre previst en l'annex II d'aquesta convocatòria.

  Els centres o escoles municipals hauran de registrar, tant l'alta com la baixa sol·licitada, en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar l'annex en aquesta.

  El model de canvi de centre o escola municipal (annex II) estarà a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:
  http://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  En el cas que l'alumnat per al qual se sol·licita l'ajuda siga matriculat en un altre centre o escola municipal, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la data d'inici del curs escolar 2020/2021, el canvi tindrà efectes des de l'inici d'aquest curs.

  En el cas que l'alumnat beneficiari de l'ajuda siga matriculat en un altre centre o escola municipal amb posterioritat a la resolució definitiva de la convocatòria, el sol·licitant haurà d'informar el centre o l'escola municipal de la baixa abans de finalitzar el mes en curs i haurà així mateix d'acreditar aquest canvi, mitjançant la presentació de l'annex II en el centre o escola municipal corresponent.

  L'alumnat de 2-3 anys que, amb posterioritat a la resolució de concessió de les ajudes, es matricule en una escola municipal perdrà la condició de beneficiari de l'ajuda, ja que passarà a ocupar una plaça totalment finançada.

  A l'efecte del pagament al centre o escola municipal, els canvis de matrícula es consideraran efectuats a partir del mes següent en què es produïsquen, amb excepció del mes de setembre, que regirà la data d'inici del curs escolar.

  Baixa de l'alumnat

  En el cas que la tramitació de la baixa de l'alumnat siga definitiva, la persona responsable legal de l'alumnat haurà de comunicar-la, mitjançant la sol·licitud de baixa corresponent (annex III), i entregar-la en el centre o escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a. El centre o escola municipal haurà de registrar la baixa definitiva en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar aquest annex. Aquesta baixa es realitzarà abans de la finalització del mes en què es produïsca.

  Protecció i tractament de dades

  Les dades recollides en aquesta convocatòria seran protegits i tractats d'acord amb allò que recull la legislació vigent.

  Recursos que procedixen contra la resolució
  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administraiu Comú (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de noviembe, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes económiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
  - Resolució de 29 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020/2021 (DOGV 8848 / 02.07.2020)
  - Resolució de 21 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021. (DOGV 8865/24.07.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 19/2018, de 16 de maig (de bases)

  Vegeu resolució de 29 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020/2021 [2020/5121]

  RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021. [2020/5987]

  Llistat de seguiment

  Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2020-2021. [2020/8946]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.