Detall de Procediments

Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022.

  Objecte del tràmit

  Presentar la sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor o tutora o representat legal de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculats per al curs 2021-2022 en centres autoritzats d'educació infantil i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, quan complisquen els requisits que estableix l'article 10 de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport, de bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, de 18 de maig).

  Requeriments

  Requisits i obligacions dels beneficiaris

  Persones beneficiàries:

  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.

  b) Estar matriculat per al curs escolar 2021-2022, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal, de la Comunitat Valenciana, i que el centre o escola municipal complisca amb el que es preveu en l'article 11 de l'Ordre de Bases.

  c) Haver presentat en el centre o escola municipal, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació establida en l'apartat quart de la resolució de convocatòria.

  d) Les famílies hauran de justificar mensualment l'assistència al centre o escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.

  e) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

  g) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar de les quals, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'Ordre de Bases i l'apartat sisé de la Resolució de convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €

  h) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal emprat o ocupen per a aquest fi el 75% de la seua capacitat.

  i) Així mateix, no podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla o tutelat o tutelada del personal treballador del centre que reba els ensenyaments gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a entregar la sol·licitud per part de les famílies en els centres i escoles municipals on els seu fill o filla estiga matriculat o matriculada serà del 23 de junio de 2021 al 12 de juliol de 2021, ambós inclosos.

  Excepcionalmente, aquest termini no serà d'aplicació en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca d'especial protecció o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així es sol·licite dins del període del curs escolar, previ informe de la conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant haurà d'enviar la documentació preceptiva i la certificació indicada a la Subdirecció General de Centres Docents.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud haurà d'imprimir-se, firmar-se manualment i entregar-se en el centre o escola municipal on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud es formalitzarà segons el model normalitzat que consta en l'annex I de la present resolució. L'esmentada sol·licitud s'emplenarà, preferentment, mitjançant el formulari electrònic d'ajuda disenyat a l'efecte. En tot cas, la sol·licitud s'haurà d'entregar en el centre o escola municpal on estiga matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud (Annex I) estarà a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es
  O a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud inclou autorització per part de la persona sol·licitant al fet que la tramitació de l'ajuda la realitze el centre o EIM, declaració responsable en la qual fa constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització del posat escolar i declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar i consignar-se, de manera clara i llegible, el nom complet, el número de NIF/NIE o passaport (sol estrangers sense NIE) de les persones signants i haurà de constar la signatura de la persona o de les persones progenitores o, en el seu cas, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o per les persones representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte de l'obtenció de les dades de renda necessàries per a valorar la sol·licitud.

  El sol·licitant informarà les persones de les quals aporta dades en la sol·licitud de l'ajuda, de la comunicació d'aquests a l'administració per al seu tractament. En cas que s'oposen a l'obtenció telemàtica de les dades que es detallen a continuació, hauran d'aportar la documentació exigida sobre aquest tema.

  Amb la signatura de la sol·licitud, i en absència d'oposició expressa, els membres de la unitat familiar autoritzen la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a:

  - Recaptar telemàticament de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) la informació de l'IRPF dels membres de la unitat familiar corresponent a l'exercici 2019.

  En cas que es manifeste oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificat de renda expedit per la AEAT, amb codi segur de verificació, en la qual conste tota la informació relativa a la declaració de Renda de l'exercici 2019, no sent vàlid cap altre tipus de certificat.

  - Consultar telemàticament al Ministeri competent les dades d'identitat corresponents al NIF o NIE de les persones que figuren en l'apartat E de la sol·licitud (Annex I)

  En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, fotocòpia acarada dels NIFs o NIEs, en vigor.

  - Obtindre telemàticament de la Conselleria competent la confirmació de família monoparental i Renda Valenciana d'Inclusió.

  En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificació acreditativa de tal condició, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor.

  A la sol·licitud s'adjuntarà, a més, la següent documentació:

  - Fotocòpia acarada del passaport (només estrangers sense NIE) en vigor del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l'apartat E "Dades de la Unitat Familiar" de la sol·licitud.
  - Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
  - Fotocòpia acarada de la targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
  - Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili.
  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un nasciturus s'aportarà certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.
  - En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s'aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d'empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l'alumne sol·licitant de l'ajuda.
  - En el cas d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'Ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.


  En el cas d'alumnat sol·licitant de l'ajuda en cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà d'entregar la sol·licitud. En aquells en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també haurà d'entregar la documentació preceptiva assenyalada anteriorment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Tramitació

  La sol·licitud s'haurà d'imprimir, firmar-se manualment i entregar-se en el centre on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna.

  Inici
 • Informació complementària

  * Compatibilitat: Estes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb estes, no supere el cost dels gastos d'ensenyança com a servici subvencionat.
  Correu electrònic de contacte: bonoinfantil@gva.es

  Criteris de valoració

  Protecció i tractament de dades

  Les dades recollides en la sol·licitud seran protegits i tractats d'acord amb allò que recull la Resolució de convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de noviembe, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes económiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
  - Resolució de 18 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022 (DOGV núm. 9112 / 22.06.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 19/2018, de 16 de maig (de bases)

  Vegeu resolució de 18 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021 - 2022. [2021/6943]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.