Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV)

  Objecte del tràmit

  Realització de projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
  Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEIC innovadores que no suposen desenvolupaments a mida (INNOVATeiC-CV).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen:

  · INNOVAProD: desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  · INNOVAProC: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  · INNOVAi4.0: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  1. L'IVACE subvencionarà els projectes d'innovació de producte que es concreten en la memòria que presenten les empreses sol·licitants sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 32 de les bases reguladores.

  2. El projecte ha de significar un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant, no s'ha d'haver realitzat amb anterioritat. (únicament per a les actuacions INNOVAProD i INNOVATeiC)

  3. En el cas de projectes que incloguen activitats d'I+D, aquestes implicaran el desenvolupament de coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat (excepte en l'actuació INNOVATeiC).

  4. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior als 15.000 euros en les actuacions INNOVAProD, INNOVAProC i INNOVATeiC, i igual o superior als 30.000 euros en l'actuació INNOVAi4.0, per la qual cosa no es tindran en compte els projectes amb un pressupost inferior.

  5. El projecte objecte d'ajuda s'ha d'haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2021, però no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

  6. Les inversions subvencionades s'han de mantindre inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.

  7. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient, i ha de disposar d'un certificat que declare la no-afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos considerats com a subvencionables, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa:
  - Petita empresa: fins al 45 %
  - Mitjana empresa: fins al 35 %

  * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament.
  - El projecte s'ha d'iniciar amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 i es podrà finalitzar fins al 30/06/2022
  - Només seran elegibles les despeses realitzades amb posterioritat a la data de sol·licitud i fins al 30 de juny 2022
  - S'admetran els pagaments realitzats fins a la data de justificació del projecte.
  - La justificació de l'execució del projecte s'ha de presentar amb data límit 6 d'octubre de 2022

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 9 de març de 2021. (DOGV nº 9017 de 10/02/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa haurà de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent:

  a) Dades de l'empresa/entitat.
  - PDF generat a partir de l'aplicació Solicit@. Accessible en l'apartat "Documentació annexa" del programa en ivace.es

  b) De caràcter tècnic:
  - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, en cas que se'n dispose. En el cas que els contractes o acords continguen obligacions anteriors a la data de sol·licitud al programa PIDI-CV o al programa PIDCOP-CV que comprometen l'inici d'un projecte d'I+D o algun aspecte essencial d'aquest, la sol·licitud serà denegada per contravindre el principi de l'efecte incentivador segons l'article 20.3 i el 26.3, respectivament, de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre.
  - Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d'I+D i innovació l'import per a un mateix proveïdor de les quals, en el total de conceptes del projecte, supere la quantitat de 14.999,99 euros (IVA exclòs), s'han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o un informe justificatiu segons estableix l'article 4.4 d'aquesta resolució. En el cas que no es presenten les tres ofertes o no es considere vàlid l'informe, no serà considerat elegible aquest cost per al càlcul de la subvenció, sense perjudici que puga requerir-se que s'acredite en la justificació l'execució i el pagament dels treballs.

  c) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  L'entitat sol·licitant ha de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals s'executarà el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada a la Comunitat Valenciana.
  Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa.

  d) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-la per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte una declaració de vigència a aquest efecte.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb la convocatòria, siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.


  - Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  - Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  - L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació.
  L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  - La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria, a proposta de la Comissió d'Avaluació definida en l'article 8 de l'Ordre 27//2016, de 25 de novembre.

  - La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades via electrònica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, l'empresa beneficiària, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció.

  - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16892

  Tramitació

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

  Els projectes s'han de poder enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

  INNOVAProD-CV -- Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i la fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús a què es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte susceptible de suport s'haurà de concretar en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

  INNOVAProC-CV -- Innovació de procés. Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:
  a) Readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua.
  b) Posada en marxa o readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència amb els objectius següents:
  - Obtindre productes i serveis basats en l'ecodisseny.
  - Incorporar tecnologies ecoeficients.
  - Realitzar una utilització eficient de recursos.
  - Facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de residus, la classificació de subproductes, i la simbiosi industrial.
  - Garantir la traçabilitat del producte.

  INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la transformació digital de les empreses beneficiàries mitjançant la integració de tecnologies digitals, de nova incorporació en el projecte o prèviament existents en l'empresa, treballant simultàniament en les àrees següents:
  - Hibridació del món físic i digital.
  - Comunicació i tractament de dades.
  - Processament intel·ligent de la informació digital.

  El seu resultat ha de ser la posada en marxa de noves solucions en algun dels àmbits següents: entre altres, virtualització, simulació de processos, sistemes de fabricació avançada (fabricació additiva, làser, etc.), robòtica autònoma/col·laborativa, operacions assistides per realitat augmentada/virtual, aprenentatge de patrons de funcionament, presa automàtica de decisions, integració horitzontal i vertical de processos, nous productes/serveis basats en la interconnexió digital.

  INNOVATeiC-CV -- Innovació solucions TEIC. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions. El resultat final del projecte s'ha de concretar en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la comercialització a tercers, excloent-hi les solucions a mida. S'admetran igualment noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats respecte a versions anteriors d'aquestes.
  Les solucions que requerisquen un procés de personalització es podran considerar que es troben preparades per a la seua comercialització quan aquest procés no supose la incorporació de noves funcionalitats i la personalització siga una de les característiques del producte i estiga prevista en les condicions de la seua comercialització.


  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  INNOVAProD-CV -- Innovació de producte
  a) Serveis externs:
  a.1) Serveis de consultoria i assistència tècnica -dels que s'indiquen a continuació- per al desenvolupament, la millora de característiques i la posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres d'investigació, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig, incloent-hi els necessaris per al marcatge CE o altres maneres d'homologació o normalització de productes.
  No es consideren en aquesta tipologia de costos els serveis de proveïdors de béns d'equip si no es justifica prou en la sol·licitud, i es documenta posteriorment en la justificació de l'ajuda, que el servei pressupostat com a consultoria és independent del subministrament efectuat.
  Perquè la proposta siga viable el cost subvencionable en el concepte de consultoria i assistència tècnica haurà de ser com a mínim la menor de les quantitats següents: un 15 % del cost subvencionable total o 25.000 euros. Per a projectes d'innovació directament derivats d'un projecte d'R+D desplegat anteriorment per l'empresa sol·licitant sobre els resultats del qual es planteja la posada en producció d'un nou producte, també serà necessària la contractació de serveis externs d'aquestes característiques, però sense aplicar els límits anteriors; en aquests casos haurà d'acreditar-se que aquest projecte d'R+D ha rebut una ajuda en 2018, 2019 o 2020 provinent de convocatòries de programes d'R+D, de l'IVACE o d'un altre organisme públic.
  a.2) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, així com marcatge CE i altres maneres d'homologació. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb registres i homologacions derivats de l'execució del projecte de nou desenvolupament. Per tant, no es consideraran les despeses associades amb altres productes de l'empresa.
  b) Adquisició d'actius immaterials:
  b.1) Adquisició de patents i llicències: costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja efectuat en condicions de plena competència.
  b.2) Programari necessari per al desenvolupament dels nous productes. Es consideraran dins d'aquest concepte tant llicències de programari com desenvolupament d'aplicacions i costos per ús d'aplicacions vinculades al desplegament del projecte.
  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 40 euros/hora com a màxim. A l'efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en aquest concepte serà 40.000 euros.
  d) Adquisició d'actius materials: adquisició -o adaptació- i posada en marxa de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes amb la convocatòria, i de béns d'equip i serveis necessaris per a elaborar un prototip verificable de la solució desenvolupada. Els actius hauran de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.


  INNOVAProC-CV -- Innovació de procés
  a) Serveis externs: serveis de consultoria i enginyeria per a implantació de mesures en els àmbits que s'esmenten en l'apartat B d'aquest annex, incloent-hi, en el cas de projectes previstos en l'apartat B.2.b, estudis de viabilitat tecnicoeconòmica, diagnòstics, anàlisis de cicle de vida, costos d'assajos i tramitacions necessàries per a certificacions mediambientals.
  No es consideren en aquesta tipologia de costos els serveis de proveïdors de béns d'equip ni d'actius immaterials si no es justifica prou en la sol·licitud, i es documenta posteriorment en la justificació de l'ajuda, que el servei pressupostat com a consultoria és independent del subministrament efectuat.
  Perquè la proposta siga viable, el cost subvencionable en el concepte de consultoria i assistència tècnica haurà de ser com a mínim la inferior de les quantitats següents: un 15 % del cost subvencionable total o 25.000 euros. Per a projectes d'innovació directament derivats d'un projecte d'R+D anteriorment desenvolupat per l'empresa sol·licitant sobre els resultats del qual es planteja posar en producció d'un nou procés, també serà necessari contractar serveis externs d'aquestes característiques, però sense aplicar els límits anteriors; en aquests casos haurà d'acreditar-se que aquest projecte d'R+D ha rebut una ajuda, en 2018, 2019 o 2020, provinent de convocatòries de programes d'R+D, de l'IVACE o d'un altre organisme públic.
  b) Adquisició d'actius immaterials: serà elegible el programari de control, de captació de dades, de gestió d'indicadors i quadres de comandament relacionats amb el desplegament del projecte, i el programari relacionat amb la implantació de nous processos. Es consideraran dins d'aquest concepte tant llicències de programari com desenvolupament d'aplicacions i costos per ús d'aplicacions, incloent-hi en qualsevol cas els serveis d'anàlisi, parametrització i instal·lació. No es considerarà elegible l'adquisició i la implantació de programari de gestió tipus ERP.
  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 40 euros/hora com a màxim. A l'efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en aquest concepte serà 40.000 euros.
  d) Adquisició d'actius materials. Per a projectes de millora contínua, seran elegibles inversions en sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, l'adaptació d'equips productius necessaris per a implantació de la millora, i l'adquisició d'elements específics per a donar suport a les mesures de millora d'organització, comunicació i control adoptades. Per a projectes de readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència, seran elegibles l'adquisició -o l'adaptació- i la posada en marxa de béns d'equip necessàriament relacionats amb la implantació dels nous processos concordes amb la convocatòria. Els actius hauran de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana. No serà elegible en aquesta tipologia de costos l'adquisició de maquinari ni inversions en prototips.


  INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0.
  a) Serveis externs: serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, cloud computing, big data i analytics, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. Serveis de consultoria per a disseny de processos digitals. Perquè la proposta siga viable, el cost subvencionable en el concepte de serveis externs haurà de ser com a mínim la menor de les quantitats següents: el 15 % del cost subvencionable total o 25.000 euros.
  b) Actius immaterials: es consideraran dins d'aquest concepte tant llicències de programari com desenvolupament d'aplicacions i costos per ús d'aplicacions que formen part dels projectes que preveu l'apartat B.2 d'aquest annex V, incloent-hi per a tots els costos d'implantació: aplicacions de gestió empresarial, solucions de big data i anàlisi, cloud computing, ciberseguretat, així com programari de comunicacions per a facilitar el funcionament de les solucions que integren el projecte.
  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 40 euros/hora com a màxim. A l'efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en aquest concepte serà 40.000 euros.
  d) Actius materials: inversions per a l'adquisició i posada en marxa de maquinari, equips de telecomunicació, sistemes encastats, sensors, robots, dispositius electrònics per a aplicacions de realitat augmentada, visió artificial i automatització avançada, equips per a fabricació additiva; adaptació d'equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables servidors, ordinadors personals i perifèrics, per a usar-los en aplicacions de gestió.


  INNOVATeiC -- Innovació en TEIC.
  a) Serveis externs:
  a.1) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions.
  a.2) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses derivades de l'execució del projecte. Per tant, no es consideraran les despeses associades amb altres productes de l'empresa.
  b) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a integrar-les en el producte final.
  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 40 euros/hora com a màxim. A l'efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en aquest concepte serà 100.000 euros.
  d) Adquisició d'actius materials: components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així ho exigisca. Els actius hauran de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 7. Criteris d'avaluació de sol·licituds de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores) i l'apartat G dels annexos III, IV, V i VI de la resolució de convocatòria.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 4 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 8410, de 25/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 8443, de 13/12/2018).
  - Resolució de 4 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes d'I+D i d'innovació per a l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9017 de 10/02/2021)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 202,1 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2021. (DOGV nº 9072 de 29/04/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre de 2016 (bases reguladores).

  Vegeu l'ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre (modificació bases).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre.

  Vegeu Extracte de la Resolució de 10 de febrer.

  Vegeu la correcció d'errades de la resolució de 4 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.