• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV)

  Objecte del tràmit

  Les ajudes tenen com a objectiu incrementar la inversió privada en innovació, així com complementar els estímuls existents en l'àmbit nacional i europeu, en matèria d'innovació de producte, servei, procés i digitalització (indústries 4.0), fomentant la participació de les empreses manufactureres i de les de serveis avançats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen:

  · INNOVAProD: desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  · INNOVAProC: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  · INNOVAi4.0: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables, amb una quantia variable en funció de les dimensions d'empresa:
  ? Petita empresa: fins al 45 %
  ? Mitjana empresa: fins al 35 %

  Per a totes les actuacions s'estableix una ajuda màxima de 135.000 euros, excepte para l'actuació INNOVAi4.0, l'import màxim de la qual d'ajuda es fixa en 180.000 euros.

  * Termini d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament.
  - El projecte haurà d'iniciar-se amb posterioritat a l'1/01/2019 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2020
  - Només seran elegibles les despeses realitzades després de la data de sol·licitud i fins al 30 de juny 2020.
  - S'admetran els pagaments realitzats fins a la data de justificació del projecte.
  - La justificació de l'execució del projecte haurà de presentar-se amb data límit 7 d'octubre de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 15 de gener de 2019, fins al 26 de febrer de 2019 a les 23.59:59 hores

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa ha de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent:

  a) Dades de l'empresa/entitat
  - Pdf generat a partir de l'aplicació Solicit@. Accessible en l'apartat 'Documentació annexa' del programa en ivace.es

  b) De caràcter tècnic:
  - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, en cas que en tinga.
  - Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d'R+D i innovació l'import dels quals per a un mateix proveïdor, en el total de conceptes del projecte, supere la quantitat de 14.999,99 euros (IVA exclòs) s'han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu segons s'estableix en l'article 4.4 d'aquesta resolució. En el cas que no es presenten les tres ofertes o no es considere vàlid l'informe, no es considerarà elegible el cost per al càlcul de la subvenció, sense perjudici que puga requerir-se que s'acredite en la justificació l'execució i el pagament dels treballs.

  c) Relativa a la personalitat jurídica:
  - Quan siga una societat la inscripció en el Registre Mercantil de la qual siga obligatòria, l'IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant, si bé pot requerir directament a aquesta la presentació d'algun document concret.
  - En el cas d'empreses sol·licitants la inscripció en el Registre Mercantil de les quals no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), l'empresa sol·licitant ha d'aportar una fotocòpia dels documents següents: contracte o acta de constitució i estatuts vigents, poder de representació del signant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals, i DNI si és empresari/ària individual i no ha autoritzat l'IVACE per a obtindre'l en l'imprés de sol·licitud.

  d) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions on l'entitat sol·licitant haja d'executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'ha d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental.

  e) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només cal presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre'l per mitjans telemàtics.
  No cal aportar la documentació anterior que ja conste en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a aquest efecte, segons el model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE: .

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  - La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l'empresa sol·licitant tinga signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'VACE a través de la pàgina web http://www.ivace.es.

  - Com a pas previ a la sol·licitud telemàtica, l'empresa ha d'accedir a l'aplicació Solicit@ de l'IVACE per a revisar/introduir les seues dades.
  Solicit@ és una aplicació informàtica en entorn web que simplifica l'emplenament de formularis durant el procés de sol·licitud, ja que permet emmagatzemar les dades de les empreses/entitats sol·licitants de subvencions. D'aquesta manera no és necessari repetir tota la informació referent a l'empresa/entitat sol·licitant cada vegada que s'emplena una sol·licitud de subvenció. (Vegeu més informació en l'enllaç http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7254:aplicacion-solicit&catid=179:noticias&lang=es)

  - Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits o no s'acompanye amb la documentació que s'exigisca d'acord amb la convocatòria, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertència que si no ho fa així, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

  - Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i el tràmit de la notificació es considerarà efectuat.

  - Es delega en la persona que ocupe la direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, a canvi de sol·licitant i a canvi de projecte.

  - L'òrgan competent per a la Instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes compleixen els requisits per a poder ser tramitades i emetrà una preavaluació.
  L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  - La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria, a petició de la Comissió d'Avaluació definida en l'article 8 de l'Ordre 27//2016, de 25 de novembre.

  - La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

  - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16892

  Tramitació

  La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca, i es presentaran davant del Registre Telemàtic de l'IVACE.

  Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre electrònic que estiguen signats electrònicament per mitjà d'una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb què la Generalitat haja signat el conveni oportú.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

  En el cas que, per qualsevol circumstància, un mateix sol·licitant presentara diverses sol·licituds, es considerarà vàlida l'última registrada en termini.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS OBJECTE DE SUPORT

  Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

  INNOVAProD-CV -- Innovació de producte. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals. El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

  INNOVAProC-CV -- Innovació de procés. Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:
  a) Readaptació de processos per mitjà de l'aplicació de metodologies de millora contínua.
  b) Posada en marxa o readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència a fi de:
  - Obtindre productes i serveis basats en l'ecodisseny.
  - Incorporar tecnologies ecoeficients.
  - Fer una utilització eficient de recursos.
  - Facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de residus, la classificació de subproductes, i la simbiosi industrial.
  - Garantir la traçabilitat del producte.

  INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0. Projectes que tinguen com a objectiu la transformació digital de les empreses beneficiàries per mitjà de la integració de tecnologies digitals, de nova incorporació en el projecte o prèviament existents en l'empresa, treballant simultàniament en les àrees següents:
  - Hibridació del món físic i digital.
  - Comunicació i tractament de dades.
  - Processament intel·ligent de la informació digital

  El seu resultat haurà de ser la posada en marxa de noves solucions en algun dels àmbits següents: entre altres, virtualització , simulació de processos, sistemes de fabricació avançada (fabricació additiva, làser,…), robòtica autònoma/col·laborativa, operacions assistides per realitat augmentada/virtual, aprenentatge de patrons de funcionament, presa automàtica de decisions, integració horitzontal i vertical de processos, nous productes/servicis basats en la interconnexió digital,.

  INNOVATeiC-CV -- Innovació solucions TEICs. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització. S'admetran igualment noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.


  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  INNOVAProD-CV -- Innovació de producte

  a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament, la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres de recerca, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.

  Perquè la proposta siga viable haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 15 % del cost subvencionable total o 25.000 euros. Per a projectes d'innovació directament derivats d'un projecte de R+D anteriorment desenvolupat per l'empresa sol·licitant sobre els resultats de la qual es planteja la posada en producció d'un nou producte, també serà necessària la contractació de serveis externs d'aquestes característiques, però sense aplicar els límits anteriors; en aquests casos haurà d'acreditar-se que aqueix projecte de R+D ha rebut una ajuda en 2016, 2017 o 2018 provinent de convocatòries de programes de R+D, d'IVACE o d'un altre organisme públic.

  b) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

  c) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb els nous productes.

  d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 30.000 euros.

  e) Adquisició d'actius materials: adquisició -o adaptació- i engegada de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip i serveis necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada.

  INNOVAProC-CV -- Innovació de procés

  a) Serveis de consultoria i enginyeria per a implantació de mesures. La proposta no serà viable si el cost subvencionable no aconsegueix la menor de les següents quantitats, 15% del cost subvencionable o 25.000 euros.

  b) Adquisició d'actius immaterials. Programari de control, captació de dades, indicadors i quadres de comandament relacionats amb el desenvolupament del projecte i programari relacionat amb la implantació de nous processos.

  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 30.000 euros.

  d) Adquisició d'actius materials. Per al desenvolupament d'un projecte de millora contínua seran elegibles inversions en *sensorización i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com l'adaptació dels equips productius necessaris. Per a projectes de readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència, seran elegibles l'adquisició -o adaptació- i engegada de béns d'equip necessàriament relacionats amb la implantació dels nous processos concordes a la convocatòria. No serà elegible l'adquisició de maquinari ni inversions en prototips.

  INNOVAi4.0-CV -- Adaptació indústria 4.0.

  a) Serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, cloud computing, big data i analytics, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, sensorització, disseny i fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. La proposta no serà viable si el cost subvencionable no aconsegueix la menor de les següents quantitats, 15% del cost subvencionable o 25.000 euros.

  b) Actius immaterials. Desenvolupament de programari a mesura, adquisició de noves llicències, o sota la modalitat de pagament per ús, incloent para tots ells els costos d'implantació: aplicacions de gestió empresarial, solucions de big data i anàlisis, cloud computing, ciberseguretat, així com programari de comunicacions per a facilitar el funcionament de les solucions que integren el projecte.

  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà el que resulte menor dels següents: un 20% de la resta de costos subvencionables o 30.000 euros.

  c) Actius materials. Inversions en maquinari, equips de telecomunicació, sistemes embeguts, sensors, robots, dispositius electrònics per a aplicacions de realitat augmentada, visió artificial i automatització avançada, equips per a fabricació additiva; adaptació d'equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables servidors, ordinadors personals i perifèrics, per a la seua ocupació en aplicacions de gestió.

  INNOVATeiC -- Innovació en TEICs.

  a) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions.

  b) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

  c) Actius immaterials. Patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a ser integrades en el producte final.

  d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 125.000 euros.

  c) Actius materials. Components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així ho exigisca.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 7. Criteris d'avaluació de sol·licituds de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores) i l'apartat G dels annexos III, IV, V i VI de la resolució de convocatòria.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 4 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Més informació sobre aplicació Sol.licit@ en IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV nº 8410 de 25/10/2018)

  - CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV nº 8443 de 13/12/2018)

  - RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes d'R+D i d'innovació per a l'exercici 2019. (DOGV nº 8451 de 26.12.2018)

  - Resolució de 18 de gener de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades per la Resolució de 13 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes d'R+D i d'innovació per a l'exercici 2019, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8451, de 26 de desembre de 2018, i es modifica parcialment la mateixa. (DOGV nº 8476 de 31.01.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016 de 25 de novembre de 2016 (bases reguladores)

  Vegeu ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre (modificació bases)

  Vegeu Correcció d'errades de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 13 de desembre de 2018 (convocatòria).

  Vegeu la Resolució de 18 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.