Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV)

  Objecte del tràmit

  Realització de projectes innovadors que redunden en una competitivitat més alta de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.
  Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEIC innovadores que no suposen desenvolupaments a mida (INNOVATeiC-CV).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen:

  · INNOVAProD: desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  · INNOVAProC: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  · INNOVAi4.0: desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H - Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  1. L'IVACE subvencionarà els projectes d'innovació de producte que es concreten en la memòria que presenten les empreses sol·licitants sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 32 de les bases reguladores.

  2. El projecte ha de significar un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant, no s'ha d'haver realitzat amb anterioritat. (únicament per a les actuacions INNOVAProD i INNOVATeiC)

  3. En el cas de projectes que incloguen activitats d'I+D, aquestes implicaran el desenvolupament de coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat (excepte en l'actuació INNOVATeiC).

  4. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior als 15.000 euros en les actuacions INNOVAProD, INNOVAProC i INNOVATeiC, i igual o superior als 30.000 euros en l'actuació INNOVAi4.0, per la qual cosa no es tindran en compte els projectes amb un pressupost inferior.

  5. El projecte objecte d'ajuda s'ha d'haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2021, però no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

  6. Les inversions subvencionades s'han de mantindre inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.

  7. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient, i ha de disposar d'un certificat que declare la no-afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 9 de març de 2021. (DOGV nº 9017 de 10/02/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa haurà de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent:

  a) Dades de l'empresa/entitat.
  - PDF generat a partir de l'aplicació Solicit@. Accessible en l'apartat "Documentació annexa" del programa en ivace.es

  b) De caràcter tècnic:
  - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, en cas que se'n dispose. En el cas que els contractes o acords continguen obligacions anteriors a la data de sol·licitud al programa PIDI-CV o al programa PIDCOP-CV que comprometen l'inici d'un projecte d'I+D o algun aspecte essencial d'aquest, la sol·licitud serà denegada per contravindre el principi de l'efecte incentivador segons l'article 20.3 i el 26.3, respectivament, de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre.
  - Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d'I+D i innovació l'import per a un mateix proveïdor de les quals, en el total de conceptes del projecte, supere la quantitat de 14.999,99 euros (IVA exclòs), s'han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o un informe justificatiu segons estableix l'article 4.4 d'aquesta resolució. En el cas que no es presenten les tres ofertes o no es considere vàlid l'informe, no serà considerat elegible aquest cost per al càlcul de la subvenció, sense perjudici que puga requerir-se que s'acredite en la justificació l'execució i el pagament dels treballs.

  c) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  L'entitat sol·licitant ha de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals s'executarà el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada a la Comunitat Valenciana.
  Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa.

  d) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-la per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte una declaració de vigència a aquest efecte.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.